BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14460776
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
Komisji Komunalno - Finansowej
Komisji Edukacji
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
oraz
Komisji Rozwoju Wsi
z 21 maja 2014 r.

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 15.30 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 1), 8 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 2), 6 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 3), oraz 6 członków Komisji Komunalno - Finansowej (załącznik nr 4),


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Artur Mokracki, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Beata Pietrzak, kierownik Referatu Księgowości Oświatowej;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego;
Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego;
Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego;
Katarzyna Budna, podinspektor w referacie komunalnym;
Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej;
Kinga Rucińska, samodzielny referent w wydziale gospodarki gruntami i architektury;
Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej;
Natalia Spring'er „EKO-PROJEKT" Doradztwo w Ochronie Środowiska, Poznań;
Agnieszka Bisiorek „EKO-PROJEKT" Doradztwo w Ochronie Środowiska, Poznań;
Karol Kasprzyk, pełnomocnik do spraw realizacji projektu budowy zakładu zagospodarowania odpadów Sp. z o.o. „Urbis";
Marek Pruchniewicz wsi Skotniki, w sprawie składowiska odpadów w miejscowości Bardo;
Pan Robert Czwajda;
Szymon Adamczyk, dziennikarz „Przemiany";
Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej;
Jolanta Cypryańska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej.


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5).

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca powiedział, że radni otrzymali dodatkowo projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września - część A, pomiędzy Obłaczkowem i Chociczą Małą, ponieważ burmistrz poprosi na sesji o wprowadzenie do porządku obrad projektu, w związku z czym poprosił by projekt wpisać w Pkt 4 m.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie przyjęła zmieniony porządek obrad.

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie przyjęła zmieniony porządek obrad.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie przyjęła zmieniony porządek obrad.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, jednogłośnie przyjęła zmieniony porządek obrad.


Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca w związku z tym, że pan Marek Pruchniewicz poprosił o udzielenie głosu w sprawie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września zapytał, czy Komisje wyrażają zgodę na udzielenie panu głosu?


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie wyraziła zgodę na udzielenie głosu Panu Markowi Pruchniewiczowi.

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie wyraziła zgodę na udzielenie głosu Panu Markowi Pruchniewiczowi.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie wyraziła zgodę na udzielenie głosu Panu Markowi Pruchniewiczowi.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, jednogłośnie wyraziła zgodę na udzielenie głosu Panu Markowi Pruchniewiczowi.


Pan Marek Pruchniewicz powiedział, że w 1992 roku w Bardzie przy granicy Skotnik wybudowano wysypisko śmieci. Mieszkańcy nie chcieli się zgodzić ale zgodzili się ze względu na „interes społeczny", itd. Ówczesny burmistrz „poszedł na ustępstwo" i wybudowano tylko jedną kwaterę. 26 czerwca 1992 roku sporządzono umowę gdzie zapisano, że budowa nie będzie bliżej niż w odległości 250 m od gruntów rolnych mieszkańców Skotnik.

Na salę obrad wszedł radny Janusz Czyż. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji uczestniczyło 6 członków Komisji.

Pan Marek Pruchniewicz powiedział, że umowa została podpisana przez burmistrzów pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego. W 2005 roku nowe władze wytyczyły nowe kwatery wysypiska śmieci. Mieszkańcy Skotnik przedkładali umowę i po negocjacjach, po pewnych ustępstwach została wybudowana jedna kwatera. Burmistrz napisał, że druga kwatera, hala sortowni wraz infrastrukturą towarzyszącą nie będą realizowane w tym miejscu. Odbyło się spotkanie na zaproszenie Starosty Wrzesińskiego na którym był jako przedstawiciel Skotnik, najbardziej zainteresowany, bo najbliżej mieszka, był sołtys Skotnik, burmistrz Wrześni i Miłosławia, urzędnicy, Starosta. W 2010 roku rozpoczęła się procedura i w 2011 roku została wydana decyzja o czym dowiedział się dwa miesiące temu z tablicy informacyjnej. Dodał, że czuje się oszukany i będzie starał się zatrzymać te działania.

Rady Sylwester Jałoszyński zapytał dlaczego pan zakwestionował nazwę Bardo jeżeli był pan przy wszystkich rozmowach dlaczego się nie mówi Bardo, a Skotniki?

Marek Pruchniewicz powiedział, że jest to miejscowość Bardo przy granicy Skotnik.

Rady Sylwester Jałoszyński powiedział, że w umowie napisane jest wysypisko Bardo, które istnieje od 1992 roku, nie ma mowy o Skotnikach.

Marek Pruchniewicz powiedział, że nadal jest to wysypisko. Śmieci będą przywożone i wywożone z kilku gmin także ruch się zwiększy kilkukrotnie.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że odnosząc się do wypowiedzi pan Marka Pruchniewicza do projektu uchwały dołączono pismo dotyczące pisma, które jest odpowiedzią z 24 kwietnia 2014 roku Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni dla pana Marka Pruchniewicza. Nie można mówić o żadnej rozbudowie jeśli chodzi o działania dotyczące składowiska odpadów, ponieważ dwie rzeczy jakby zniosą się równolegle. Kwatera, która w tej chwili jest użytkowana w momencie kiedy zostanie uruchomiony punkt przeładunkowy zostanie zamknięta. Także odpady będą tylko przewożone i to tylko część z nich, bo część odpadów będzie wywożona bezpośrednio do Lulkowa, a te wywożone do Barda wyłącznie po to żeby przełożyć je na większe samochody i stamtąd wywieźć do Lulkowa. Na dodatek dziś funkcjonująca kwatera jest obiektem, który w sposób zdecydowanie większy oddziałuje na środowisko niż stacja przeładunkowa. Kiedy obecna kwatera zostanie zamknięta jej oddziaływanie zostanie ograniczone absolutnie do minimum, natomiast zamiast tej kwatery pojawi się stacja przeładunkowa, która będzie oddziaływać nieporównywalnie mniej na środowisko niż dzisiejsza kwatera. Pan podaje w skardze, że rozbudowa wysypiska przesuwa się w stronę wsi Skotniki jest to o tyle nieprawdziwe, że ten punkt przeładunkowy znajduje się dokładnie na tym samym poziomie co kwatera. Zbliżenie do budynków mieszkalnych jest nieprawdziwe, to co pan podaje jest nieprawdą. Dodał, że projekt dotyczący zagospodarowania odpadami został przygotowany przez Województwo. Został przygotowany dla dwóch powiatów, Gmina Miłosław, Gmina Września i pozostałe Gminy powiatu Wrzesińskiego i Gnieźnieńskiego tworzą razem jedno wspólne porozumienie dotyczące gospodarowania odpadami. Te najważniejsze rzeczy to, to, że nie ma mowy o żadnej rozbudowie składowiska. Pojawi się tylko punkt przeładunku odpadów o nieporównywalnie mniejszym oddziaływaniu na środowisko niż dotychczas istniejąca kwatera. Dodał, że zamieniamy gorsze na lepsze.


Pkt 3
a)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulic Kosynierów i Mariana Turwida.

Radny Bolesław Święciochowski powiedział, że kiedy zaproponowano żeby podał propozycje kolejnych nazw ulic, zgłosił: Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego Ignacego Krasickiego. Lokalizacja nazw ulic z patronami związana jest z faktem, że na osiedlu Sokołowskim znajduje się większość ulic gdzie patronują wybitni Polacy związani z literaturą.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że chciałby się podzielić uwagą i refleksją, ponieważ pamięta z poprzedniej kadencji, że ten grunt był gruntem gminnym. Kiedy mówił żeby go wykorzystać na podział zgodnie z podziałem geodezyjnym na grunty i podzielić na działki, to otrzymywał odpowiedź, że jest tam „rów melioracyjny", „stacja transformatorowa", „trafostacja" i nie da się tego zrobić. Minęło dziesięć lat, prywatny inwestor kupił ten grunt i podzielił na czterdzieści działek i tak to mniej więcej wygląda. Chciałby żeby zawsze zwracano uwagę na to, czy grunt, który Gmina sprzedaje nie można wykorzystać we własnym zakresie.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że musi to sprawdzić.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że tak było, teren był gminny.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że sprawdzi. Jednak myśli, że teren, o którym o którym mowa był terenem, który był objęty roszczeniami hrabiego Mycielskiego i hrabia Mycielski odzyskał ten teren. To był grunt gminny ale hrabia Mycielski go odzyskał. Sprzedał go prywatnemu inwestorowi. Dodał, że sprawdzi to i odpowie na sesji.

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca powiedział, że niezależnie od tego, czy był to inwestor prywatny, czy Gmina jeżeli powstały ulice trzeba nadać im nazwy.

Radny Mirosław Zgoliński zapytał, czy na tych dwóch ulicach są już nieruchomości?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że jest kilka budynków.

Radny Mirosław Zgoliński zapytał, czy wymagana jest zgoda właścicieli budynków w sprawie nazw ulic?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że zgoda nie jest wymagana.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulic Kosynierów i Mariana Turwida.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulic Kosynierów i Mariana Turwida.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulic Kosynierów i Mariana Turwida.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulic Kosynierów i Mariana Turwida.


b)
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi znajdującej się w Bierzglinku, w rejonie ulicy Jesionowej, na terenie Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Radny Mirosław Zgoliński powiedział, że nie bez powodu zadał wcześniej pytanie, czy mieszkańcy danej ulicy muszą wyrazić zgodę odnośnie nadania nazwy ulicy, ponieważ w przypadku Bierzglinka musiał pójść zaprosić mieszkańców żeby podpisali się na liście, że wyrażają zgodę na nazwę danej ulicy, co jest absurdem. O ile się orientuje drogi w Bierzglinku są gminne i nie wie dlaczego projekt uchwały dotyczący nadania nazw ulicom w Bierzglinku został wycofany?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego powiedział, że nie do końca tak jest, w tym przypadku musi być spełniony warunek ustawowy, czyli taki, że Rada Miejska ma prawo nadać nazwę ulicy na drodze prywatnej, jednak warunkiem jest zgoda właścicieli. W przypadku kiedy droga jest własnością Gminy nie jest potrzebna zgoda właścicieli przyległych działek. Projekt uchwały nie został wprowadzony do porządku obrad, ponieważ wiele osób nie realizuje podziału nieruchomości, które w przyszłości są przeznaczone na cele budowlane na podstawie planów miejscowych. Właściciele mają możliwość ominięcia przepisów i jeżeli właściciel podzieli działkę na odpowiednie części, nie robiąc tego na podstawie planu miejscowego ale zwykłej decyzji podziałowej to wydziela się działkę, szereg działek, które w przyszłości mogą stanowić drogę. Jednak na tym etapie, dzisiaj sytuacja o jakiej mówi radny mówi są to grunty rolne, bo nie są wpisane do planu miejscowego, nie są określone planem miejscowym jako droga.

Radny Mirosław Zgoliński zapytał, na jakiej podstawie powstał plan? Na jakiej podstawie na planie są wytyczone drogi?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego powiedział, że plan miejscowy jest tylko planem. Trzeba ten plan zrealizować. Plan nie tworzy fizycznie drogi tylko wytycza pewną perspektywę do realizacji i trzeba to zrealizować ale po kolei. Rada Miejska nie może podejmować uchwały o nadaniu nazw ulic na, nie ulice. Najpierw trzeba sklasyfikować grunty jako ulicę, dopiero wtedy można podejmować uchwały.

Radny Mirosław Zgoliński powiedział, że rozumie, że jak Gmina położy asfalt to jest to już ulica.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego powiedział, że nie. Dzisiaj w ewidencji gruntów jest zapis, że jest to rola, nie droga, więc przedkładając projekt takiej uchwały o nadanie ulic naraziłby się na to, że byłaby nieważna, bo to nie jest droga.

Radny Mirosław Zgoliński powiedział, że w niektórych przypadkach w mieście nadaje się nazwę ulicy w takiej nieuregulowanej sytuacji.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego powiedział, że nie ma takiego przypadku żeby rola była drogą.

Radny Mirosław Zgoliński powiedział, że mieszkańcy Bierzglinka starają się nie od dziś żeby nazwać ulice, żeby móc się zameldować, opłacać śmieci, itd., także nie rozumie dlaczego jeszcze nie nadano nazw ulicom.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego powiedział że właściciele nieruchomości, którzy dzielą działki nie na podstawie planu ale na podstawie decyzji podziałowej powinni również zadbać o to, żeby w sytuacji kiedy sprzedają grunty na cele budownictwa mieszkaniowego i są właścicielami tych „dróg" powinni te sprawy uregulować albo uzgodnić z Gminą i przekazać grunty jako drogę. W takiej sytuacji Gmina kończy procedurę i porządkuje sprawę. Nie przedstawiając projektu uchwały Gmina nie działa przeciwko mieszkańcom, taka uchwała byłaby nieważna. Uchwałę można podjąć tylko wtedy, kiedy Gmina jest właścicielem drogi, bo droga publiczna musi należeć do konkretnego zarządcy. Pan radny mówi o projekcie uchwały, który był przygotowywany i miał być umieszczony w porządku obrad sesji ale okazało się, że najpierw trzeba uporządkować sprawy formalne związane z ewidencją gruntów.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi znajdującej się w Bierzglinku, w rejonie ulicy Jesionowej, na terenie Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi znajdującej się w Bierzglinku, w rejonie ulicy Jesionowej, na terenie Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi znajdującej się w Bierzglinku, w rejonie ulicy Jesionowej, na terenie Gminy Września do kategorii dróg gminnych.
Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi znajdującej się w Bierzglinku, w rejonie ulicy Jesionowej, na terenie Gminy Września do kategorii dróg gminnych.


Salę obrad opuścił radny Bronisław Dankowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej uczestniczyło 3 radnych.


c)
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie:ustalenia przebiegu drogi gminnej znajdującej się w Bierzglinku, w rejonie ulicy Jesionowej, na terenie Gminy Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej znajdującej się w Bierzglinku, w rejonie ulicy Jesionowej, na terenie Gminy Września.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej znajdującej się w Bierzglinku, w rejonie ulicy Jesionowej, na terenie Gminy Września.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej znajdującej się w Bierzglinku, w rejonie ulicy Jesionowej, na terenie Gminy Września.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej znajdującej się w Bierzglinku, w rejonie ulicy Jesionowej, na terenie Gminy Września.

Robert Czwajda zapytał, czy może zobaczyć projekty uchwał XXXII Sesji Rady Miejskiej we Wrześni?

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca powiedział, że jeśli pan Robert Czwajda chce by udostępnił mu projekty nie ma nic przeciw, każdy z radnych je posiada, nie jest to żadna tajemnica, jednak prosi by pan Robert podszedł po posiedzeniu Komisji, a nie w trakcie jej trwania.


d)
Artur Mokracki, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie:utworzenia Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 we Wrześni i nadania statutu.

Radny Stefan Ogrodowicz powiedział że w związku z tym, że dziś w życie wchodzi uchwała w sprawie nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulic Kosynierów i Mariana Turwida, która będzie obowiązywać 14 dni po ogłoszeniu w Dz. U., w związku z tym zapytał, czy nie można już dziś wpisać w omawianym projekcie ulic, które niebawem wejdą w życie?

Artur Mokracki, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że uchwała w sprawie nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulic Kosynierów i Mariana Turwida wejdzie w życie 14 dni od ogłoszenia w Dz. U. i dopiero wtedy będzie można dodać te ulice do obwodu, ponadto ulice te nie są w tej chwili jeszcze zamieszkane.

Radny Maciej Baranowski powiedział, „panie burmistrzu, radni na komisji w ogóle takiego wariantu wcześniej nie rozważali, była mowa tylko o utworzeniu Zespołu Szkół (wiadomo, że trzeba najpierw utworzyć Szkołę Podstawową), a jeśli już to był omawiany tylko w zakresie hipotetycznym, ponieważ pani kurator z zasady nie wyrażała zgody na utworzenie tego typu tworów na terenie miasta. Czy coś się w tej kwestii zmieniło?" Dodał, że rozumie, że zmieniła się pani minister ale, czy w związku z tym, zmieniły się priorytety?

Artur Mokracki, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że urząd jest po kilu spotkaniach z panią kurator i został przerobiony plan powstania Zespołu Szkół, a pani kurator obiecała, że na pewno powstanie Zespół Szkół. Parę miesięcy temu byli przedstawiciele z MEN-u w Gimnazjum nr 1 i w Szkole Podstawowej nr 1. Zapoznali się ze stanem Gimnazjum nr 1 gdzie jest w tej chwili 14 oddziałów, a klas z pracowniami 26, czyli, że jest więcej klas niż oddziałów. Jeżeli powstanie Zespół Szkół, gdzie docelowo będzie 28 oddziałów, to i tak są to bardzo komfortowe warunki. Obwód będzie obejmował starszą część os Sokołowskiego, czyli od ulicy Powstańców Wielkopolskich mniej więcej do końca os Sokołowskiego.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że chodzi mu o sam fakt, czuje się spełniony, ma poczucie własnej wartości ale w tej sytuacji czuje się trochę niedowartościowany jako członek Komisji Edukacji. Dodał, że przeprasza, że tak mówi ale „na mieście" ludzie wiedzą więcej niż „my w ratuszu", bo np. dowiedział się od dzieci, które są w tym obwodzie, że Zespół Szkół na pewno będzie, że już to wszystko „przyklepane" i tylko kwestia głosowania, a on o tym nie wiedział do momentu kiedy nie odebrał materiałów na sesję. Tak sobie myśli, czy nie było by miło i przyjemnie i tak jakoś bardziej po kolei żeby najpierw radni byli konsultowani z zamysłami urzędu, a następnie powstawał projekt. Dzisiaj jesteśmy w przeddzień podjęcia decyzji, a przecież ten plan był realizowany zapewne z dwumiesięcznym wyprzedzeniem, chyba że się myli.

Artur Mokracki, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że plan był już w 2013 roku, były też rozmowy na komisjach, omawialiśmy, że jest to sensowne. Były spotkania w kuratorium, i z rodzicami klas III i z nauczycielami ze Szkoły Podstawowej nr 1, którzy będą uczyć w Zespole Szkół. Nie było możliwości w międzyczasie zwołać posiedzenia dlatego projekt przedstawiony jest dzisiaj na wspólnym posiedzeniu komisji. Gdyby w międzyczasie Komisja Edukacji miała posiedzenie to projekt byłby omówiony też na tej komisji. Jednak dziś jest możliwość przedstawienia projektu wszystkim, czterem komisjom jednocześnie, a Radni nie muszą się z nim zgodzić.

Radny Maciej Baranowski powiedział, „i tak proszę czuć się winnym".

Radny Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, że oczywiście projekt powstania Zespołu Szkół był rozpatrywany na Komisji Edukacji, było to w ubiegłym roku ale ówczesna pani minister nie wyrażała zgody, zakazała tworzenia Zespołów Szkół Gimnazjalnych ze Szkołami Podstawowymi i to była główna bariera nieutworzenia tego Zespołu Szkół.
Zapytał, czy liczebność klas Gimnazjalnych w Zespole Szkół będzie na takim samym poziomie jak obecnie?

Artur Mokracki, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że w ubiegłym roku było 15 oddziałów,w tym roku jest 14 oddziałów. Założenia są takie, że w najbliższych latach będzie 14, 15 oddziałów, nie będzie wzrostu.

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy w związku z utworzeniem Zespołu Szkół upadnie projekt utworzenia dodatkowej części budynku w Szkole Podstawowej nr 1, o którym to projekcie wcześniej rozważano, ponieważ w jego przekonaniu to i tak niczego nie rozwiąże, powinna być rozbudowana Szkoła Podstawowa nr 1?

Artur Mokracki, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że Gmina chce realizować wcześniejszy projekt z paru powodów. Po pierwsze w tym roku w Szkole Podstawowej nr 1 są 44 oddziały, z czego 8 jest na ulicy Kosynierów. Od września przybędą kolejne 3 oddziały, czyli jeżeli nawet powstanie 10 oddziałów w tym roku to i tak w sumie przybywa 1 odział. Każde kolejne 2 odziały, które powstaną w Zespole Szkół nie spowodują zwiększenia ani też zmniejszenia tych oddziałów. Przez kilka lat możemy utrzymać to na tym samym poziomie, więc jest po pierwsze konieczność rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1 o 9 sal, po drugie osiedle Kutrzeby cały czas się rozbudowuje. Powstają kolejne bloki po Tonsilu, będą powstawać kolejne bloki, które też należą do obwodu Szkoły Podstawowej nr 1, więc jest konieczna rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że jako nauczyciel ma pytanie, jak wygląda ruch kadrowy nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 1 w tej procedurze tworzenia? Rozumie, że nauczyciele otrzymują wypowiedzenie w Szkole Podstawowej nr 1, a będą przyjęci, będzie przeniesienie i następnie powołanie do Zespołu Szkół po jego utworzeniu?

Artur Mokracki, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że tak.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utworzenia Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 we Wrześni i nadania statutu.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utworzenia Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 we Wrześni i nadania statutu.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utworzenia Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 we Wrześni i nadania statutu.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utworzenia Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 we Wrześni i nadania statutu.


e)
Artur Mokracki, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września.


f)
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie:ustalenia sieci publicznego przedszkola i publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Września.

Radna Bożena Nowacka powiedziała, że mówi się o sieci publicznego przedszkola, a powinno być sieci przedszkoli publicznych gdzie będzie jeden element.

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że zapis powinien zostać taki jaki jest.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia sieci publicznego przedszkola i publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia sieci publicznego przedszkola i publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia sieci publicznego przedszkola i publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia sieci publicznego przedszkola i publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Września.


g)
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Września za lata 2010-2013".

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy jest to raport na zasadzie audytu zewnętrznego?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego powiedział, że organ wykonawczy, czyli burmistrz musi Radzie zdać sprawę z realizacji tego programu.

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy panie , które przygotowały program są pracownikami urzędu?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego powiedział, że panie działają na zlecenie urzędu.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że o to mu chodziło.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego powiedział, że taki jest wymóg ustawowy, to nie jest audyt zewnętrzny.

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, czy jest możliwość ustalić % realizacji programu? W ilu % założenia zostały wykonane, a w ilu nie?

Natalia Spring'er „EKO-PROJEKT" Doradztwo w Ochronie Środowiska, Poznań powiedziała, że Program Ochrony Środowiska wyznacza ogólne cele do realizacji. Ogólne cele środowiskowe, które mają wpłynąć na poprawę jakości powietrza atmosferycznego, na rozwój infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej, ograniczenie emisji hałasu i to są cele strategiczne, które wyznaczają ramy dla realizacji dla poszczególnych działań. Nie ma możliwości określenia % w jaki sposób ten wpływ na środowisko, czy te cele zostały osiągnięte. Należy zwrócić uwagę na to, czy kierunek, który obrała Gmina prowadząc swoje działania jest kierunkiem prośrodowiskowym. To jest dokument, który zawiera tzw. miękkie zadania wytyczne, do których należy się stosować, więc jeśli chodzi o % przedstawienie tego nie jest to możliwe.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Września za lata 2010-2013".

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Września za lata 2010-2013".

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Września za lata 2010-2013".

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Września za lata 2010-2013".


h)
Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty.


i)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/313/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach".


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/313/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach".

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/313/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach".

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/313/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach".

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/313/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach".


j)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni".

Radny Maciej Baranowski powiedział, że pamięta, że przed laty i to stosunkowo niedawno były takie pożyczki, które były częściowo umarzane, czy takich już nie ma? Czy skończyła się ta pula? Czy zmieniły się przepisy?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że za każdym razem Wojewódzki Fundusz ustala zasady i obszary w jakich udziela pożyczek. Część pożyczek jest zwrotna w 100%, a inne obszary i inne przedmioty działalności, które podlegają sfinansowaniu w postaci pożyczek są spłacane w całości. To zadanie i ta modernizacja na jaką udzielono i ewentualnie przekazano pożyczkę będzie zwrotna w 100%, nie będzie żadnego umorzenia. Przy tym zadaniu jest duży udział funduszy unijnych, to jest jeden z warunków dlaczego nie ma umorzenia.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni".

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni".

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni".

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni".


k)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie:zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020.


l)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie:zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.


Salę obrad opuścił radny Maciej Szelągiewicz. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji uczestniczyło 5 radnych.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.

ł)
Radna Teresa Piskorż zaproponowała by Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej udała się na wizję lokalną do miejscowości Bardo w celu zapoznania się z inwestycją.

Radny Mirosłw Zgoliński powiedział, że Komisja Rozwoju Wsi była na wizji lokalnej i na dzień dzisiejszy jest to teren budowy.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że chciałby odnieść się do sytuacji, o której mówił Pan Marek Pruchniewicz. Jak radni spojrzą na korespondencję od Pana Marka Pruchniewicza, pan w jej końcowym fragmencie zaznacza, że będąc najbliższym sąsiadem nie został powiadomiony o planowanej rozbudowie i o pozwoleniu na budowę dowiedział się z tablicy informacyjnej, więc chciałby to skomentować. Do realizacji inwestycji były wydane decyzje przez Urząd Miasta i Gminy we Wrześni i przez Starostwo Powiatowe. Urząd wydawał decyzję środowiskową oraz decyzję o lokalizacji celu publicznego. Obie lokalizacje zostały przeprowadzone prawidłowym trybem administracyjnym. Jeśli chodzi o decyzje lokalizacyjną nie powiadamia się stron wprost, tylko poprzez obwieszczenie i poinformowanie publicznie o wydawanej decyzji. Natomiast jeśli chodzi o decyzję środowiskową strony zostały określone jako bezpośredni sąsiedzi tej nie ruchomości, na której jest, czy będzie realizowana inwestycja. Pan Marek Pruchniewicz bezpośrednio nie graniczy z tą nieruchomością dlatego też nie został wprost korespondencyjnie poinformowany. Starosta Wrzesiński wydał pozwolenie na budowę, Pan Marek Pruchniewicz złożył pismo do Starostwa Powiatowego w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego dotyczącego tego pozwolenia na budowę, a w dniu dzisiejszym wpłynęło do urzędu pismo Starosty Wrzesińskiego, że umarza postępowanie w sprawie wznowienia tego postępowania, dokument jest do wglądu. Umowa z 1992 roku została wypowiedziana w 2013 roku w związku ze zmianą ustawy o zasadach gospodarowania odpadami.

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca powiedział, że sytuacja jest kontynuacją umowy z 1992 roku i potrwa jeszcze 1,5 roku bo jak zacznie funkcjonować Lulkowo to w Bardzie będzie tylko punkt przeładunkowy. Szkodliwe oddziaływanie na środowisko będzie dużo mniejsze niż w tej chwili. Będziemy mieli inną sytuację. Faktem jest również to, że jako Rada Miejska zaakceptowaliśmy, że mieszkańcy Skotnik, którzy mieszkają są zwolnieni z opłaty. Zwolnienie polega na tym, że opłata za mieszkańców jest uiszczana przez Gminę Września.

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy w tym okresie około 1, 5 roku, kiedy będzie równocześnie budowany punkt przeładunkowy będzie dokonywane zamykanie kwatery i jej rekultywacja?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że kwatera zostanie zamknięta w momencie kiedy zostanie uruchomiony zakład zagospodarowania odpadów w miejscowości Lulkowo, przygotowany do odbioru odpadów komunalnych, wszystko będzie czekało na wspólne zakończenie decyzji. Dodał że jest przedstawiciel Spółki Urbis, który może udzielić szczegółowych informacji.

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca zapytał czy radni mają pytania do przedstawiciela Sp. z o. o. Urbis?

Radni Rady Miejskiej we Wrześni poprosili pana pełnomocnika do spraw budowy zakładu zagospodarowania odpadów, Spółka Urbis o przedstawienie informacji na temat Lulkowa.

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, czy prowadzona w Bardzie inwestycja stwarza jakieś zagrożenie dla sąsiadujących gruntów? Czy były w związku z tym prowadzone operaty?

Salę obrad opuścił radny Maciej Baranowski i radny Robert Smodlibowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji uczestniczyło 3 radnych.

Salę obrad opuścił radny Robert Smodlibowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Komunalno-Finansowej uczestniczyło 5 radnych.


Karol Kasprzyk pełnomocnik do spraw realizacji projektu budowy zakładu zagospodarowania odpadów Sp. z o.o. „Urbis" powiedział, że realizowane są dwie inwestycje. Jedna to zakład zagospodarowania odpadów w miejscowości Lulkowo, gmina Gniezno, gdzie jest hala sortowni odpadów. Jest 50 obiektów, potężna infrastruktura na 23 ha i jest to inwestycja, gdzie na 1 ha będzie wielka hala sortowni. Sortowanie odpadów w technologii z najwyższej półki po to żeby wysegregować prawidłowo odpady w około 90%. Dotyczy to Lulkowa, czyli gminy Gniezno, natomiast w Bardzie mamy do czynienia ze stacją przeładunkową. Jak nazwa wskazuje będzie to służyło przeładowaniu odpadów, załadowaniu na większe samochody i przetransportowaniu tego wszystkiego, całej tej masy odpadowej o charakterze zmieszanym do Lulkowa, po to żeby poddać procesowi segregacji, czyli sortowaniu w hali sortowni, o której wspominał. Fizycznie nie ma możliwości ekonomicznych żeby wybudować halę sortowni w Bardzie, bo nie byli by w stanie wybudować zakładu zagospodarowania odpadów albo wybudowali by bardzo nierentowny zakład, który gminy i mieszkańcy nie były by w stanie utrzymać, bo opłaty za odpady były by kolosalne. Koncentracja całego zadania na 23 ha będzie w miejscowości Lulkowo, gmina Gniezno. Tam jest kompostownia, potężna sortownia i tu rzeczywiście wszystko się koncentruje. W Bardzie będzie stacja przeładunkowa dlatego przeładunkowa, że funkcjonuje porozumienie międzygminne, które przed laty zostało wcielone w życie i zafunkcjonowało w Dz. U w 2008 roku dzięki wysiłkom włodarzy z czternastu gmin. Ustalono, że stacja przeładunkowa będzie w Gminie Września, cały zakład zagospodarowania odpadów w Lulkowie.

Na salę obrad wrócił Maciej Baranowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji uczestniczyło 4 radnych.

Karol Kasprzyk pełnomocnik do spraw realizacji projektu budowy zakładu zagospodarowania odpadów Sp. z o.o. „Urbis" odpowiadając na pytanie radnego Stefana Ogrodowicza powiedział, że jeżeli chodzi o stacje przeładunkową w myśl ówczesnej ustawy, czyli kiedy były starania o wydanie decyzji administracyjnej w 2010 roku sytuacja była taka, że zgodnie z literą prawa, zgodnie z rozporządzeniem do ustawy była to pozycja z kategorii 3 czyli, te które w nieznaczny sposób wpływają na środowisko, czyli oddziaływanie jest ograniczone. Raportom podlegały tylko te inwestycje, które w sposób znaczący oddziałują na środowisko, tak jak chociażby w przypadku gdyby składowisko miało charakter rozbudowy składowiska, to wówczas mówimy o tym, że mamy do czynienia z inwestycją mogącą w sposób znaczący oddziaływać na środowisko. Tu zaś mamy jak gdyby sprzężenie dwóch faktów. Po pierwsze skoro zafunkcjonuje system unieszkodliwiania odpadów będziemy mieli zakład zagospodarowania odpadów w Lulkowie i stacje przeładunkową w Bardzie jest to ważne, bo będziemy mieli do czynienia z takim faktem, że cały strumień odpadów, przetwarzanie i ewentualne oddziaływanie na środowisko zostanie przeniesione do Lulkowa. Natomiast w Bardzie będzie przeładowanie i w ciągu jednego dania przewiezienie. Ważną kwestią jest to, że kiedy kwatera będzie zapełniona będzie musiało być w sposób naturalny zamknięte składowisko, które funkcjonuje i zgodnie z ustawą musi być zrekultywowane. Skoro będzie poddane procesowi rekultywacji to oddziaływanie będzie zmniejszone. Tak naprawdę wybudowanie stacji przeładunkowej w miejscowości Bardo powoduje w konsekwencji zamknięcie starego składowiska odpadów, które w sposób znaczący może oddziaływać na środowisko czyli likwidacja jest na rzecz stacji przeładunkowej w miejscowości Bardo. Stacja przeładunkowa w ogóle nie nosi znamion składowiska, ani też nie nosi znamion tego, że jest to jakakolwiek rozbudowa, bo to są zupełnie inne rzeczy. W tej chwili prowadzone są prace ziemne, a skoro ziemne to mogą się zaczynać od prac głębinowych wodno-ściekowych, kanalizacyjnych i dopiero później „rośnie" cała inwestycja, w ogóle tu nie ma znamion składowiska odpadów, to jest tylko i wyłącznie stacja przeładunkowa. Inwestycja musi być rentowna, a dzięki porozumieniu Gniezno-Września możliwa jest inwestycja budowy stacji przeładunkowej. Trudno żeby odpady były zbierane z całego rewiru i przewożone do Lulkowa, bo koszty transportu są niewspółmiernie wyższe a niżeli przewiezienie do Barda, zdeponowanie i przewiezienie odpadów do Lulkowa. Jest to znacznie niższy koszt eksploatacji dla wszystkich gmin, które podpisały porozumienie, zwłaszcza w tym porozumieniu gdzie będzie funkcjonować kilka Gmin Powiatu Wrzesińskiego.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, 2 głosami za, przy 1 wstrzymującym się, 0 przeciw pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września uznając ją za bezzasadną.

Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września uznając ją za bezzasadną.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września uznając ją za bezzasadną.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września uznając ją za bezzasadną.


m)
Kinga Rucińska, samodzielny referent w wydziale gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września - część A, pomiędzy Obłaczkowem i Chociczą Małą.

Pan Robert Czwajda poprosił radnych o udzielenie głosu.

Radni wyraziła zgodę na udzielenie głosu panu Robertowi Czwajda.

Pan Robert Czwajda zapytał, gdzie była zamieszczona informacja o konsultacjach społecznych? Czy ktoś z tego skorzystał? Gdzie można było się dowiedzieć się o tego typu konsultacjach?

Kinga Rucińska, samodzielny referent w wydziale gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że ogłoszenie o wyłożeniu studium do publicznego wglądu zamieszczane jest na stronie internetowej urzędu i na tablicy ogłoszeń. Ogłoszenie zostało zamieszczone również w Wiadomościach Wrzesińskich, oraz na ekoportalu, jako informacja o środowisku. Wszystkie informacje były, wyłożenie. Jest to okres trzech tygodni plus składanie umowy, są to trzy tygodnie. Nie wniesiono żadnych uwag, nikt nie pojawił się w dyskusji publicznej.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września - część A, pomiędzy Obłaczkowem i Chociczą Małą.

Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września - część A, pomiędzy Obłaczkowem i Chociczą Małą.
Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września - część A, pomiędzy Obłaczkowem i Chociczą Małą.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września - część A, pomiędzy Obłaczkowem i Chociczą Małą.


Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 17.40 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 16 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

 


Przewodniczący Komisji
Komunlano - Finansowej
/-/Ryszard Szwajca


Przewodniczący Komisji Edukacji
/-/Włodzimierz Wawrzyniak


Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
/-/Radosław Garbarek


Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi
/-/Mirosław Zgoliński


Protokolant
/-/Jolanta Cypryańska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.