BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14268087
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA NR LII/348/2002

Uchwała nr LII/348/2002

Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia 25 marca 2002 r.

w sprawie: ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na terenie Miasta i Gminy Września.

Na podstawie art. 5a z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zmianami) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:

I. Zasady przeprowadzania konsultacji

§1

Konsultacje społeczne przeprowadza się:

1)  w przypadkach przewidzianych ustawami,

2)  w ważnych sprawach dla Gminy - z zastrzeżeniem §2.

§2

1.   Ważną sprawą dla Gminy jest sprawa dotycząca ogółu lub znacznej części mieszkańców.

2.   Konsultacje mogą dotyczyć również sprawy dotyczącej tylko części mieszkańców, np. sołectwa (wsi).

§3

Konsultacjom społecznym mogą podlegać w szczególności:

1)  projekty uchwał Rady Miejskiej - jeśli Rada tak postanowi,

2)  planowane znaczne inwestycje w gminie.

§4

W konsultacjach społecznych mogą brać udział pełnoletni mieszkańcy Miasta i Gminy, a także organizacje społeczne, polityczne, związki zawodowe, stowarzyszenia działające na terenie gminy.

§5

W konsultacjach społecznych osoby, organizacje, o których mowa w §4 wypowiadają swoje opinie i zgłaszają wnioski co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy poddanej konsultacji.

§6

Wyniki konsultacji nie wiążą organów Gminy.

II. Tryb przeprowadzania konsultacji

§7

1.   Organem uprawnionym do przeprowadzenia konsultacji jest Zarząd Miasta i Gminy.

2.   Zarząd postanawia o przeprowadzeniu konsultacji:

a)   z inicjatywy własnej (z zastrzeżeniem §3 pkt. 1),

b)  na wniosek:

1.   przynajmniej 5 % mieszkańców Miasta i Gminy,

2.   organizacji, o których mowa w §4.

§8

1.   Złożenie wniosku, o którym mowa w §7 pkt. 2b nie wiąże Zarządu Miasta i Gminy co do przeprowadzenia konsultacji.

2.   O odmowie przeprowadzenia konsultacji w drodze uchwały Zarząd powiadomi wnioskodawców podając przyczyny odmowy.

3.   Powiadomienie, w przypadkach wniosku, o którym mowa w §7 pkt. 2b należy doręczyć osobie wskazanej przez wnioskodawców.

§9

1.   Zarząd postanawiając o przeprowadzeniu konsultacji społecznych podaje uchwałę w tej sprawie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

2.   Uchwała, o której mowa w pkt. 1 powinna zawierać:

a)   przedmiot konsultacji,

b)  terytorialny i przedmiotowy zasięg konsultacji,

c)   sposób oraz tryb ogłaszania opinii i wniosków oraz ich formę,

d)  termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

3.   Uchwałę doręcza się sołtysom oraz organizacjom, o których mowa w §4.

§10

1.   Do przeprowadzania konsultacji Zarząd może upoważnić jednostkę organizacyjną gminy,

2.   Zarząd może powołać komisję dla przeprowadzenia konsultacji w składzie 3 - 5 osób.

§11

Wyniki konsultacji społecznych podaje się do publicznej wiadomości nie później niż w ciągu 21 dni od terminu ich zakończenia.

§9 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§12

1.   Zarząd prowadzi rejestr przeprowadzonych konsultacji.

2.   Materiały związane z przeprowadzonymi konsultacjami stanowią załączniki do rejestru.

§13

Koszty przeprowadzania konsultacji ponosi:

1.   Gmina w przypadkach §1 ppkt. 1 oraz §3 i §7 pkt. 2a uchwały,

2.   Wnioskodawca - w pozostałych przypadkach chyba, że Zarząd postanowi inaczej.

III. Postanowienia końcowe

§14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy.

§15

1.   Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

we Wrześni

Zenon Cichy

/-/

Uzasadnienie

Ustawa o samorządzie gminnym w Art. 5a nakłada obowiązek ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na terenie gminy.

W wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych ważnych dla gminy sprawach w oparciu o uregulowania zawarte w uchwale mogą być przeprowadzane konsultacje z mieszkańcami.

Projektodawca:

Zarząd Miasta i Gminy Września

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.