BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14254466
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 6 maja 2014 r.

Protokół
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z 6 maja 2014 r.

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Bolesław Święciochowski o godz. 11.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 1)

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego;
Robert Stachowicz, kierownik w referacie inwestycyjnym;
Tomasz Koralewski, kierownik w referacie zamówień publicznych;
Agata Gadzińska, samodzielny referent w referacie komunalnym;
Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej;
Jolanta Cypryańska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej.


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2).


Pkt 3
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski poprosił o przedstawienie informacji dotyczących wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2013 roku.


Agata Gadzińska, samodzielny referent w referacie komunalnym powiedziała, że opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu pobierane są na podstawie art. 111 przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. z 2012 r., poz 1356 ze zmianami). Opłaty wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa;
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa);
- 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu. Dodała, że dotyczy to przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie. Natomiast przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - to przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - to przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
- 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu - to przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
Powiedziała, że przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła ww wartości, wnoszą opłatę w takiej samej wysokości jak przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w tym zakresie ( 525 zł - do 4,5 % alkoholu oraz piwa, 525 zł - od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), 2100 zł - powyżej 18 % alkoholu). Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. Zezwolenia na sprzedaż detaliczną i gastronomiczną wydawane są w Gminie Września na okres czterech lat. Liczba punktów sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Września została ustalona Uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20.01.2003 r., Nr V/43/2003 i wynosi:
- 170 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal);
- 120 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia).
Wpływ do budżetu z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2013 r. wyniósł:
875.316,24 zł.
Liczba ważnych w 2013 r. zezwoleń to:
- 305 na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
- 138 na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
W 2013 r. zostało wydanych 69 zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i 54 zezwolenia przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. W 2013 r. zostało wydanych 46 zezwoleń jednorazowych. Wygaszono 51 zezwoleń. Żadne zezwolenie nie zostało cofnięte.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, w jakiej sytuacji następuje wygaszenie zezwolenia?

Agata Gadzińska, samodzielny referent w referacie komunalnym powiedziała, że ustawa określa pięć przypadków, w których może nastąpić wygaszenie zezwolenia:
- likwidacja punktu sprzedaży;
- upływ terminu ważności zezwolenia;
- zmiana rodzaju działalności punktu sprzedaży;
- zmiana składu osobowego wspólników spółki cywilnej;
- niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w art.11¹ ust. 4, lub niedokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11¹ ust. 2 i 5 w terminach, o których mowa w art. 11¹ ust. 7.

Radny Waldemar Bartkowiak zapytał, ilu przedsiębiorców mieści się w tych podstawowych opłatach, a ilu przekracza 1,4%? Ilu przedsiębiorców przekracza kwoty limitu?

Agata Gadzińska, samodzielny referent w referacie komunalnym powiedziała, że nie prowadzi takiej statystyki.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy kwota 875.316,24 zł jest rozbita na opłaty pierwszoroczne i opłaty późniejsze na podstawie wielkości obrotu? Czy sumowana jest dla własnych potrzeb całość opłat, które wpływają w danym roku? Na żadne kwoty tej sumy 875.316,24 zł urząd nie rozbija?

Agata Gadzińska, samodzielny referent w referacie komunalnym powiedziała, że są to opłaty za korzystanie z zezwoleń. Nie ma znaczenia, czy ktoś prowadzi działalność kilka lat i płaci podwyższoną kwotę, czy stawkę podstawową.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy są jakieś instrumenty kontroli tego, czy sprzedawana procentowa zawartość alkoholu jest równa temu, co zadeklarował przedsiębiorca? Czy przedsiębiorca, który nie płaci wyższej stawki, nie ma w obrocie alkoholu, który przekracza procentową zawartość alkoholu? Zapytał, czy w 2013 roku były przeprowadzane kontrole i na jakiej zasadzie?

Agata Gadzińska, samodzielny referent w referacie komunalnym powiedziała, że w roku 2013 za rok 2012 nie były przeprowadzane kontrole.

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że rozumie, że nie były przeprowadzane kontrole w roku 2013 tego, czy deklarowane stawki odpowiadają faktycznemu stanowi?

Agata Gadzińska, samodzielny referent w referacie komunalnym powiedziała, że kontrole były przeprowadzane w roku 2012 za rok 2011.

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że rozumie, że w 2013 roku nie przeprowadzano kontroli, czyli nie było podstaw do cofnięcia zezwoleń.

Agata Gadzińska, samodzielny referent w referacie komunalnym powiedziała, że niezłożenie oświadczenia i niedokonanie opłaty jest to podstawa do wygaszenia zezwolenia, a cofnięcie zezwolenia następuje w przypadku naruszeń ustawy. Różnica pomiędzy cofnięciem a wygaszeniem jest przede wszystkim taka, że w przypadku cofnięcia zezwolenia przedsiębiorca nie może wystąpić z danym wnioskiem przez okres trzech lat od daty wydania decyzji o takie zezwolenie. Natomiast w przypadku wygaszenia może nastąpić wydanie kolejnego zezwolenia po upływie sześciu miesięcy od wydania decyzji, a w przypadku likwidacji, kiedy przedsiębiorca sam deklaruje rezygnację z prowadzenia punktu sprzedaży, nie ma sześciomiesięcznej „kary". Cofnięcie zezwolenia następuje w przypadku:
- nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, w szczególności sprzedawania osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw;
- sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4;
- nieprzestrzeganie określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych;
- powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie sześciu miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego;
- wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;
- przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 11 ust. 4;
- popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;
- orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy toczyły się postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia?

Agata Gadzińska, samodzielny referent w referacie komunalnym powiedziała, że tak, ale nie w 2013 roku.

Radny Waldemar Bartkowiak zapytał, czy w trakcie kontroli w roku 2011 zostały wykazane jakieś nieprawidłowości?

Agata Gadzińska, samodzielny referent w referacie komunalnym powiedziała, że w jednym przypadku zostało cofnięte zezwolenie. Właściciel odwołał się do Kolegium Odwoławczego, ale cofnięcie zezwolenia zostało utrzymane.

Radny Waldemar Bartkowiak zapytał, czy kontrole prowadzone są pod względem, czy, np. sprzedawany jest alkohol młodzieży?
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego powiedział, że tę kwestię kontroluje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a na dzisiejszym posiedzeniu omawiana jest kwestia wydawania zezwoleń.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski zapytał, czy komuś odmówiono przyznania zezwolenia?

Agata Gadzińska, samodzielny referent w referacie komunalnym powiedziała, że w 2013 roku nikomu nie odmówiono przyznania zezwolenia na alkohol.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego powiedział, że procedura jest taka, że urząd wydaje administracyjną decyzję. Natomiast zanim decyzja zostanie wydana to wniosek kierowany jest do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która bada, czy jest to wniosek wynikający z ustawy i czy są spełnione parametry. Jeżeli jest opinia, protokół podpisany przez członków Komisji, to w Referacie wydawana jest decyzja.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski zapytał, ilu jest przedsiębiorców posiadających zezwolenie wnoszących opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów?

Agata Gadzińska, samodzielny referent w referacie komunalnym powiedziała, że jak powiedziała wcześniej, nie posiada takiej statystyki. Dodała, że może przedstawić dane dotyczące całego obrotu ale w skali wszystkich przedsiębiorców, jednak nie z rozbiciem na tych, którzy przekraczają i tych, którzy nie przekraczają progu.

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że ponieważ nie były prowadzone kontrole wpływy do urzędu zależą tylko i wyłącznie od uczciwości przedsiębiorców.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego powiedział, że taka jest procedura ustawowo zapisana. Przedsiębiorca oświadcza. Są pewne wątpliwości, w jaki sposób urząd ma przeprowadzać kontrolę. W dużych jednostkach, jak np. w Poznaniu są wykwalifikowane do tego biura, które się tym zajmują. Trzeba by było mieć dużą wiedzę, żeby przeprowadzić kontrolę, są przeprowadzane ale nie są profesjonalne. Urząd nie jest przygotowany na to żeby przeprowadzić kontrolę tak jak urząd skarbowy i sprawdzić, czy oświadczenie jest prawdziwe. Przedsiębiorca korzysta z przywileju, które jest określone prawem. Prawo zezwala przedsiębiorcy oświadczać. Jest też kwestia tego, na ile urząd ma prawo kwestionować to oświadczenie?

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy nie można sprawdzić rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych w danym roku na podstawie oświadczenia przedsiębiorcy i innych danych? Dodał, że pozwoliłoby to na sprawdzenie, ilu jest przedsiębiorców na tyle uczciwych, którzy deklarują roczną wartość sprzedaży, np. powyżej 77.000 zł.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego powiedział, że bez wątpienia duże firmy, które mają bilans na koniec roku, mają rewidenta, nie pozwolą sobie na tego typu oszustwa. Dodał, że uważa, że jeśli mają miejsce takie rzeczy, to są to marginalne, sporadyczne przypadki, gdzie obrót jest niewielki i kontrole nie wykazałyby aż tak dużego oszustwa, jakie by można sobie wyobrażać. Duża firma na taki błąd sobie nie pozwoli, na zaniżanie czegokolwiek, ponieważ konsekwencje są zbyt wielkie.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy urząd dla własnych potrzeb prowadzi statystyki jaką dana firma, w danym roku wnosi opłatę, co by pozwoliło zobaczyć dynamikę? Czyli jeśli, np. przez kilka lat dany przedsiębiorca wpłaca, np. powyżej 77.000 zł., a następnie w danym roku deklaruje niższą wartość sprzedaży, może być to dla urzędu wiadomość, że coś jest nie tak.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego powiedział, że urząd nie prowadzi takich analiz. Pracownik zajmujący się wydawaniem zezwoleń robi wiele innych rzeczy. Jest kwestia rejestracji działalności gospodarczej, wprowadzenia danych do rejestru działalności gospodarczej. Nie ma specjalnego stanowiska, które zajmuje się tylko „alkoholami", gdzie pracownik może analizować, badać i sprawdzać. Urząd stara się wykonywać wszystko zgodnie z przepisami i może rzeczywiście analityka jest pobieżna, tylko na potrzeby tego, czy zezwolenie wydane jest w sposób prawidłowy, czy nie i można by było się nad tym zastanowić ale to wymagałoby nowego stanowiska pracy. Dodał, że jeżeli radnych interesują te dane, to takie zestawienie zostanie przygotowane.

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że jedynymi danymi jest suma 875.316,24 zł. więc jeśli jest taka możliwość prosi o rozbicie tej kwoty z uwzględnieniem opłat według różnych stawek.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego powiedział, że dane, o które, prosi radny, zostaną przygotowane.

Agata Gadzińska, samodzielny referent w referacie komunalnym powiedziała, że jeżeli np. przedsiębiorca ma 2 mln zł obrotu na alkoholu, a tacy też się zdarzają, czyli powyżej 77.000 zł, musi wnieść opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że rozumie, ale jest ciekaw, ile było opłat w wysokości 1,4 %, a ile w wysokości 2,7%. Poprosił o przygotowanie informacji, która uszczegółowiłaby sumę 875.316,24 zł.
Zapytał, czy w okresie ostatnich czterech, pięciu lat dynamika wpłat utrzymuje się na stałym poziomie?

Agata Gadzińska, samodzielny referent w referacie komunalnym powiedziała, że z każdym rokiem poziom wpłat jest wyższy.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy z każdym rokiem jest dużo wyższy?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że różnie to bywało, bo pamięta lata, kiedy było to w granicach 700.000 - 750.000 zł, a teraz jest powyżej 800.000 zł.

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że okazuje się, że nie jest to taki bagatelny wpływ do budżetu.

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że przy planowaniu trudno jest przewidzieć jak będzie. Zawsze można bazować na danych z poprzedniego roku, z tych wszystkich wydanych pozwoleń w danym roku, ale nie wiadomo, czy przedsiębiorca będzie prowadził działalność, czy będzie miał obroty. Tego nikt nie wie, można tylko zakładać i przy planowaniu, planowany jest poziom mniej więcej z roku poprzedniego, ale różnie to wychodzi czasami jest trochę mniej, czasami trochę więcej.

Radny Maciej Szelągiewicz zapytał, kto wydaje decyzje o przeprowadzeniu kontroli?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego powiedział, że jak mówił wcześniej, dotyczy to warunków sprzyjających, czyli jeśli na dzień dzisiejszy jest jeden pracownik, kwestia kontroli jest utrudniona. W roku 2012, kiedy były dwa stanowiska pracy i była większa swoboda pracownik przy okazji kontroli dotyczącej oceny działalności razem z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sposób wyrywkowy przeprowadzał kontrolę. Nie było schematu kontroli, przeprowadzano ją przy okazji kontroli, która była zaplanowana przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski zapytał, czy opłaty, które są przewidziane określonymi terminami, są terminowo uiszczane?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego powiedział, że nie ma innego wyjścia, bo przepis jest bezwzględny, brak zapłaty w terminie powoduje wygaśnięcie decyzji. Jeżeli przedsiębiorca nie zapłaci pełnej kwoty, nawet jeśli niezgodność dotyczy 1 gr. to decyzja wygasa. Był taki przypadek, gdzie księgowa przedsiębiorcy źle zsumowała kwotę, pomyłka dotyczyła 1 gr. co spowodowało, że z automatu wygasło zezwolenie.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy były w ostatnich latach takie przypadki przedsiębiorców, którzy sprzedawali alkohol, a nie występowali o zezwolenie?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego powiedział, że to pytanie należałoby skierować do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Funkcja Referatu Inwestycyjno-Komunalnego jest bardziej administracyjną, jest to drugi etap. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ocenia i decyduje, gdzie można sprzedawać alkohol, a Referat Inwestycyjno-Komunalny wykonuje funkcję administracyjną i wydaje decyzję

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że zakładając, że otwiera się mały sklepik osiedlowy, gdzie sprzedawany jest alkohol, do kogo ma się zwrócić w celu sprawdzenia, czy przedsiębiorca ma zezwolenie?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego powiedział, że do urzędu.

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że rozumie, że na taki wniosek urząd przeprowadzi kontrolę.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego powiedział, że zostanie sprawdzone, czy przedsiębiorca posiada zezwolenie.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, co się stanie w sytuacji kiedy okaże się, że przedsiębiorca nie ma zezwolenia?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego powiedział, że w takiej sytuacji informacja zostanie skierowana do Straży Miejskiej.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy zdarzyła się taka sytuacja w ubiegłym roku?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego powiedział, że nie było takich sygnałów.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski powiedział, że w przedstawionej informacji zapisano, że wygaszono 51 zezwoleń w związku z czym zapytał, jakie są faktyczne przyczyny takiego wygaszenia?

Agata Gadzińska, samodzielny referent w referacie komunalnym powiedziała, że najczęściej likwidacja punktu sprzedaży albo zmiana przedsiębiorcy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski zapytał, czy dotyczy to raczej małych przedsiębiorstw?

Agata Gadzińska, samodzielny referent w referacie komunalnym powiedziała, że tak.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy jeżeli następuje zmiana stawki zezwolenia, to wcześniejsze zezwolenie jest wygaszone, czy ulega modyfikacji?

Agata Gadzińska, samodzielny referent w referacie komunalnym powiedziała, że każde zezwolenie jest nowym, osobnym zezwoleniem. Pierwsze obowiązuje, a przedsiębiorca występuje dodatkowo o dodatkowe zezwolenie.

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że rozumie, że przedsiębiorca musi wnosić dwie osobne opłaty.

Agata Gadzińska, samodzielny referent w referacie komunalnym powiedziała, że tak całość opłaty za każdy alkohol.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski zapytał, czy w ciągu roku dużo jest przypadków takich zmian?

Agata Gadzińska, samodzielny referent w referacie komunalnym powiedziała, że przedsiębiorcy dokonują zmian, kiedy w ciągu roku okazuje się, że np. nie sprzedaje się wino.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego czasami jest tak, że przedsiębiorca rozpoczynając działalność myśli, że zezwolenie pomoże w utrzymaniu działalności, a później okazuje się, że, np. piwo się sprzedaje, a wino i wódka nie.

Agata Gadzińska, samodzielny referent w referacie komunalnym powiedziała, że czasami przedsiębiorcy sprzedają alkohol, żeby się utrzymać na rynku.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski zapytał, czy kwestia cen detalicznych interesuje urząd podczas kontroli, czy jest to sprawa sprzedającego?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego powiedział, że nie jest to kwestia, która interesuje urząd.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy w tym roku urząd planuje przeprowadzenie kontroli?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego powiedział, że planowana jest kontrola, jednak jest to trochę jak z kontrolami urzędu skarbowego, który też nie kontroluje wszystkich zeznań podatkowych. Przyznał, że nie ma schematu wiedzy, jak to robić, bo robi się to bardziej „po partyzancku", a nie profesjonalnie, obawia się, że pracownik nie posiadający odpowiednich narzędzi pójdzie dla przeprowadzenia samej kontroli.

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że można zaczerpnąć wiedzę z doświadczeń większych miast.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego powiedział, że większe miasta są w tej kwestii profesjonalne, małe miasta w ogóle się tym tematem nie zajmują.

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że widoczne jest zwiększenie się wpływ środków do budżetu i liczba punktów sprzedaży.

Agata Gadzińska, samodzielny referent w referacie komunalnym powiedziała, że liczba punktów sprzedaży jest na tym samym poziomie.

Radny Waldemar Bartkowiak zapytał, czy są wydawane zezwolenia jednorazowe?

Agata Gadzińska, samodzielny referent w referacie komunalnym powiedziała, że tak. Takie zezwolenie jest wydawane na okres do dwóch dni maksymalnie, opłata zezwolenia wynosi 43,75 zł.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy w sytuacji, kiedy przedsiębiorca posiada kilka lokali, to wnosi % obrotu od każdego sklepu osobno?

Agata Gadzińska, samodzielny referent w referacie komunalnym powiedziała, że tak.

Radny Maciej Szelągiewicz zapytał, czy opłata 43,75 zł jest niezależna od ilości sprzedanego alkoholu?

Agata Gadzińska, samodzielny referent w referacie komunalnym powiedziała, że tak.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że należy stwierdzić, że wpływy do budżetu z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykazane z innymi dokumentami, czyli z RB27 S zgadzają się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

 

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że prosi o przygotowanie tabelki z rozbiciem kwoty 875.316,24 zł na bardziej szczegółową.

 

Pkt 4
Radny Ryszard Szwajca powiedział, że nie zgadzają się pewne kwoty jeżeli chodzi o gospodarowanie odpadami komunalnymi, a mianowicie w analizie przedstawionej przez wydział podatkowy podaje się, że korespondencja wysyłana wyniosła w III kwartale 5 000, 00 zł, w IV kwartale około 9 000 ,00 zł, urząd dostał obciążenie na kwotę około 6 000, 00 zł. Zapytał, czy poczta wystawiła na to fakturę?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że poczta wystawia fakturę zbiorczą raz w miesiącu. W kancelarii prowadzona jest ewidencja listów, które są wysyłane, w ten sposób każdy wydział, wie ile kosztowały dane przesyłki i jaka jest kwota miesięczna wszystkich listów.

Radny Ryszard Szwajca zapytał, dlaczego powstała różnica między analizą wydziału a zestawieniem z księgowości, jeżeli chodzi o korespondencję?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że jedna z faktur została zaksięgowana w rozdziale 90002, natomiast druga w 75023, a członkowie komisji dostali rozpis wydatków rozdziału 90002, stąd może być pewna rozbieżność.

Radny Ryszard Szwajca zapytał, kto decyduje o tym, że jedna faktura zapisana jest w 75023, a druga w 90002?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że opisują fakturę wydziały merytoryczne, w tym wypadku, jeżeli jest to opłata śmieciowa, to naczelnik wydziału podatkowego.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że należy to usystematyzować, bo jest to mało czytelne i niekompatybilne. Powiedział, że budowa GPSZOK - u jest zapisana w budżecie, ale tak naprawdę budowy tego obiektu nie było. Powiedział, że firma AGRO projekt wykonała dokumentację techniczną w oparciu o tę dokumentację. Gmina Września ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonanie robót na budowę tego obiektu. Ze względu na to, że złożone oferty przekraczały wysokość środków przeznaczonych na ten cel, przetarg został unieważniony. Zapytał, na co wydano kwotę 17 000, 00 zł, skoro GPSZOK nie powstał?

Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego powiedział, że punkt GPSZOK istnieje i jest własnością Gminy Września. Firma ABRYS TECHNICA wydała wniosek dotyczący ulokowania tego punktu, gdyż według prawa taka decyzja musi zostać wydana.

Radny Ryszard Szwajca zapytał, na jaką kwotę zostały złożone oferty dotyczące budowy GPSZOK - u?

Tomasz Koralewski, kierownik w referacie zamówień publicznych powiedział, że do przetargu wystartowały dwie firmy, obie z nich przekroczył próg środków, którymi Gmina Września dysponowała na ten cel. Najtańsza oferta opiewała na kwotę 350 500,00 zł, natomiast w budżecie na ten cel przeznaczono około 250 000, 00 zł.

Radny Ryszard Szwajca zapytał, ile kosztowała dokumentacja dotycząca wybudowania GPSZOK - u?

Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego powiedział, że był to koszt około 12 000, 00 zł.

Radny Ryszard Szwajca stwierdził, że w takim wypadku Gmina Września nie posiada tego punktu, skoro nie został on wybudowany, bo kwota w budżecie była niewystarczająca.

Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego powiedział, że Gmina Września posiada taki punkt. Spółka PUK mając pozwolenie na odbiór odpadów sama, dla swojej działalności musiała taki punkt posiadać. Rozbudowując swój obiekt utworzono GPSZOK. Odbyło się to bezkosztowo. Dokumentacja musiała powstać.

Tomasz Koralewski, kierownik w referacie zamówień publicznych powiedział, że dokumentacja musiała powstać na etapie ogłaszania przetargu, ponieważ nikt nie mógł przewidzieć, że PUK wygra przetarg na odbiór odpadów komunalnych w Gminie Września, dlatego trzeba było to opracowanie przygotować.

Radny Ryszard Szwajca zapytał, kto zakupił wagę do GPSZOK - u?

Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego powiedział, że zakup wagi został sfinansowany z budżetu gminy.

Radny Ryszard Szwajca stwierdził, że powstała zatem koncepcja GPSZOK - u, która nie została zrealizowana według projektu. Zapytał, czy gmina nie orientowała się wcześniej, ile będzie kosztowała budowa takiego obiektu?

Tomasz Koralewski, kierownik w referacie zamówień publicznych powiedział, że kwoty, które firmy zaproponowały podczas przetargu, były zbyt wysokie, gmina się nie spodziewała, aż tak wysokich kosztów związanych z budową tego punktu. Z pewnością spowodowane było to budową takich punktów w gminach, dlatego każda z firm startujących w przetargach zawyżała kwoty.

Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości powiedziała, że koncepcja budowy GPSZOK - u wyniosła 4 305, 00 zł, opracowanie wniosku zaś wyniosło około 1 800, 00 zł. Projekt kosztował 13 407, 00 zł.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski podziękował za przygotowanie materiałów i omówienie tematu. Poprosił o przygotowanie wyjaśnień na następne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się dnia 13 maja 2014 roku.


Komisja Rewizyjna ustaliła plan posiedzeń, a także wybrała zagadnienia, które będą omawiane i kontrolowane na kolejnym spotkaniu w związku z sesją absolutoryjną, a mianowicie:
1. Analiza i ocena wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2013:
a). sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
b). sprawozdanie finansowe;
c). opinia regionalnej izby obrachunkowej.
2. Wypracowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium za 2013 rok.


Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski o godz. 13.00 zamknął posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 10 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/radny Bolesław Święciochowski


radny
/-/Waldemar Bartkowiak


radny
/-/Szymon Paciorkowski


radny
/-/Maciej Szelągiewicz


radny
/-/Ryszard Szwajca

 


Protokolant
/-/Jolanta Cypryańska


Protokolant
/-/Anna Olkowska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.