BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14273559
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 25 kwietnia 2014 r.

Protokół
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z 25 kwietnia 2014 r.


Pkt 1
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Bolesław Święciochowski o godz. 9.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji Rewizyjnej. (załącznik nr 1)

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy we Wrześni;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego;
Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego;
Justyna Stachowicz, referent w wydziale podatkowym
Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej.

Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji.(załącznik nr 2)

Pkt 4
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski poprosił o wyjaśnienie rozbieżności między danymi zawartymi w „Analizie funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Wrześni za rok 2013" a Sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2013.

Radny Ryszard Szwjaca powiedział, że w dziale 756. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 2 529.376, 14 zł, natomiast w sprawozdaniu, które zostało przedstawione przez wydział podatkowy, wynoszą 2 515.000,00 zł. Zapytał, skąd wzięła się ta różnica?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy we Wrześni przedstawiła zestawienie wydatków bieżących w rozdziale 90002 (załącznik nr 3). Powiedziała, że różnica ta dokładnie wynosi 14.037, 50 zł. Wyjaśniła, że sprawozdanie z wykonania budżetu, które radni otrzymali, zawiera wszystkie dochody i wydatki zrealizowane do dnia 31 grudnia 2013 roku. W materiale przygotowanym przez wydział podatkowy oprócz wydatków, zawarte są zobowiązania, czyli faktury, które zostały wystawione w grudniu, ale wpłynęły do urzędu i zapłacone zostały w styczniu br. Analiza zawiera analizę kosztów, a data płatności faktury nie ma większego znaczenia. Jeżeli chodzi zaś o dochody, wydział podatkowy uwzględnił stricte opłaty śmieciowe, czyli wszystkie wpływy, jakie dane osoby były zobowiązane zapłacić na podstawie złożonych deklaracji, a mają wpływ na kalkulację stawki jednostkowej za śmieci. W sprawozdaniu z wykonania budżetu oprócz tych dochodów uwzględnione są również dochody z tzw. usług dodatkowych, na które wystawiane są faktury.

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego wyjaśniła, że wpływy z tytułu opłaty śmieciowej są księgowane analitycznie, czyli przez wydział podatkowy, natomiast wpływy z tak zwanej opłaty za gruz księgowane są syntetycznie przez wydział księgowości.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że te wszystkie kwoty są mało przejrzyste, trudno jest potem odnaleźć te różnice. W pkt 6 w opłatach lokalnych w dziale 756 widnieje zapis: wpływy za odsprzedany surowiec wtórny w kwocie 54.782, 00 zł, w tym samym dziale jest również wpływ z zajęcia pasa drogowego, za bilety parkingowe. Zapytał, dlaczego tak jest?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy we Wrześni wyjaśniła, że prowadzona taka klasyfikacja ustalona jest odgórnie. Bywa tak, że czasami do jednego rozdziału czy paragrafu jest przyporządkowanych kilka zadań.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że w sprawozdaniu umieszczona jest kwota 54.782,00 zł, natomiast w analizie z wydziału podatkowego widnieje kwota 98. 185, 00 zł. Czy te dwie pozycje to jest kwota za odsprzedany surowiec wtórny i skąd ta różnica?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy we Wrześni wyjaśniła, że fizycznie na koncie widniała kwota 54. 780, 00 zł, natomiast wydział podatkowy wziął pod uwagę wszystkie faktury, który były wystawione, ale jeszcze nie zapłacone przez firmy, które te odpady odbierają. Należy zaznaczyć, że te faktury mają długi okres płatności sięgający do 45 dni.

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego wyjaśniła, że takie długie terminy płatności uwarunkowane są tym, że kontrahenci czekają na korzystne ceny na rynku, aby sprzedać odpady po dobrych cenach.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że w analizie wykazano kwotę 2 295 230, 45 zł, natomiast w sprawozdaniu z wykonania budżetu w rozdziale 90002 widnieje kwota 2 042 166, 00 zł. Zapytał, skąd ta różnica?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy we Wrześni wyjaśniła, że kwota w sprawozdaniu nie zawiera tylko wydatków związanych z systemem śmieciowym, ta kwota, która obrazuje wydatki śmieciowe to 2 0007,00 zł. Pozostała kwota zawiera pięć różnych zadań w tym paragrafie i jest to między innymi dotacja dla Powiatu Wrzesińskiego, pomoc finansowa dla Miłosławia, odbiór przeterminowanych leków, operat wodno - prawny, a także odpady pochodzenia zwierzęcego i ich utylizacja.

Radny Ryszard Szwajca zapytał, dlaczego Gmina Września dotuje Gminę Miłosław w kwestii pomocy finansowej dotyczącej składowiska w Skotnikach?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy we Wrześni wyjaśniła, że jest to dotacja wypłacana na podstawie uchwały Rady Miejskiej i zawartego porozumienia.

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego wyjaśniła, że różnice między analizą przygotowaną przez wydział podatkowy a sprawozdaniem z wykonania budżetu, dlatego, że te dane pokazane są pod innym kątem. Przedstawiła dodatkowe w formie tabeli (załącznik nr 4). Dane w analizie zostały przygotowane pod względem zasadności stawki ustalonej za odpady komunalne. Zostały wzięte pod uwagę również zobowiązania, które w sprawozdaniu nie mogły być ujęte, gdyż dopiero w styczniu roku 2014 zostały uregulowane.

Radny Ryszard Szwajca zapytał, jak wygląda kwestia wynagrodzeń? Czy te wynagrodzenia, które były wypłacane przed wejściem systemu, czyli przed 1 lipca 2013 roku, były uwzględnione?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy we Wrześni wyjaśniła, że w analizie, którą przedstawił wydział podatkowy, uwzględnione zostały wszystkie koszty, jakie poniesiono w związku z przygotowaniem systemu. Faktycznie wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wraz ze wszystkimi świadczeniami wyniosły 160 272, 14 zł.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski powiedział, że wydatkach jeżeli chodzi o wynagrodzenia jest pozycja 0, 00 zł. Poprosił o wyjaśnienie?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy we Wrześni wyjaśniła, że jest tak dlatego, że te wydatki w księgowości zapisane są w rozdziale w rozdziale 75023 w administracji, a w tabeli został ujęty rozdział 90002. Organ nadzorujący - Regionalna Izba Obrachunkowa wyjaśniła, że to nie opłata śmieciowa zatrudnia pracowników administracyjnych, tylko burmistrz.
Radny Ryszard Szwajca powiedział, że ci pracownicy nie powinni być ujęci w administracji ogólnej w rozdziale, 75023 skoro jest to komórka samofinansująca się.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski powiedział, że w niektórych zadaniach w zestawieniu tabelarycznych przygotowanych przez skarbnika kwoty są 0, natomiast w zestawieniu przygotowanym przez wydział podatkowy jest zupełnie inaczej. Zapytał skąd wzięła się ta różnica?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy we Wrześni wyjaśniła, że w pkt 9 Budowa GPSZOK - u w księgowości jest to grupa wydatków majątkowych, podobnie zakup wagi, bo jest to wydatek powyżej 3 500 zł. Pkt 12. wynagrodzenia i pkt 13 umowy zlecenia, pkt 14 uruchomienie stanowisk pracy i pkt 15. szkolenia są to wydatki bieżące, ale sklasyfikowane w rozdziale 75023. Podobnie jest z kampanią informacyjną, gdyż były to umowy zlecenia czy umowy o dzieło.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski powiedział, że jest widoczna różnica w kwotach między zestawieniami, chodzi o pkt 2 Zagospodarowanie odpadów zmieszanych. Zapytał, skąd wzięła się ta różnica?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy we Wrześni wyjaśniła, że w grudniu 2013 roku wpłynęła faktura na kwotę 194 000, 00 zł, która została zapłacona w styczniu br. Jeżeli zaś chodzi o pkt 21. Inne wydatki związane z odbiorem odpadów, były one realizowane przez referat ochrony środowiska, na przykład utylizacja odpadów zielonych pochodzących z oczyszczania rowów, czy zakup worków na akcję sprzątanie świata.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski powiedział, że w zestawieniu z wydziału podatkowego napisano „omyłkowo nie uwzględniono faktur za transport odpadów zielonych z GPSZOK - u na Bardo". Zapytał, co oznacza ten zapis w pkt 5?

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego wyjaśniła, że wydział w poprzednim zestawieniu nie uwzględnił faktury na kwotę 4 860, 40 zł w tym punkcie. Podobnie nie uwzględniono faktury za kartę informacyjną na kwotę 1 845,00 zł. Początkowo faktura ta trafiła do wydziału inwestycyjnego, który początkowo się tym zajmował, w ten sposób zaistniała wątpliwość, czy dana kwota ma zostać wykazana w zestawieniu. Po konsultacjach z RIO koszt karty powinien być również zaliczany do komórki śmieciowej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski powiedział, że w pozycji 20. zapisano, że wystąpił błąd rachunkowy. Poprosił o wyjaśnienie.

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego wyjaśniła, że jest to ewidentnie błąd rachunkowy. Wydział podatkowy źle zapisał kwotę, natomiast w sprawozdaniu jest to wpisane w sposób prawidłowy.

Pkt 4

Zgodnie z ustaleniami z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 kwietnia 2014 roku członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymali poprawione zestawienie tabelaryczne związane ze środkami niewygasającymi w roku 2013 w kontekście uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/236/2012. (załącznik nr 5), a także do wglądu dokumentację związaną z opracowaniem poszczególnych zadań, umowy z wykonywania inwestycji oraz pozostałe operaty.

Komisja Rewizyjna otrzymała również zestawienie faktur dotyczące rozliczenia środków niewygasających 2012 - wydatek budżetowy w 2013 roku (załącznik nr 6).

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego przedstawił wszystkie umowy, aneksy, operaty dotyczące inwestycji i notatki służbowe związane ze środkami niewygasającymi.

Pkt 5

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z dokumentacją związaną z przeprowadzanymi inwestycjami w ramach środków niewygasających nie stwierdziła żadnych uchybień.

Pkt 6
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski o godz. 13.00 zamknął posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki zawarte w protokole znajdują się do wglądu w Biurze Rady w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/radny Bolesław Święciochowski


radny
/-/Waldemar Bartkowiak


radny
/-/Szymon Paciorkowski


radny
/-/Maciej Szelągiewicz


radny
/-/Ryszard Szwajca


Protokolant
/-/Anna Olkowska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.