BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14260245
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XXXI/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 31 marca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

Protokół
nr XXXI/2014
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 31 marca 2014 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 

XXXI sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.).


Pkt. 1
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka o godz. 16.00 otworzyła sesję.
Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych, co stanowi quorum. Nieobecny radny: Stefan Ogrodowicz.

Protokół z sesji nr XXIX i protokół z nadzwyczajnej sesji XXX zostały przyjęte; nikt z radnych nie wniósł uwag do ich treści.

Przedstawiony porządek obrad. (załącznik nr 2)

Pkt. 2
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września poprosił o wycofanie projektów uchwał zawartych w pkt4 l i pkt ł porządku obrad, w sprawie zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka poprosiła o wykreślenie z porządku obrad ww projektów uchwał w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września.

Rada Miejska w obecności 20 radnych przegłosowała zmieniony porządek obrad.

Pkt. 3
Radni Rady Miejskiej we Wrześni dziękowali burmistrzowi oraz pracownikom urzędu za poświęcenie i zaangażowanie w przygotowaniach dotyczących inwestycji, która ma powstać na terenie Gminy Września.

Pkt. 4
a)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXI/353/2014 z 31 marca 2014 r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września w związku z zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego. (załącznik nr 3)

b)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXI/354/2014 z 31 marca 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/186/2012 Rady Miejskiej z dnia 17 września 2012 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. (załącznik nr 4)

c)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXI/355/2014 z 31 marca 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/200/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta i Gminy Września. (załącznik nr 5)

d)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXI/356/2014 z31 marca 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na włączenie do podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK" nieruchomości położonych w Białężycach oraz w Obłaczkowie. (załącznik nr 6)

e)
Radny Szymon Paciorkowski poprosił burmistrza o przygotowanie internetowej wersji przebiegu dróg gminnych i powiatowych, a także umieszczenie informacji dotyczącej nowej inwestycji.

Naczelnik Wydziału Inwestycyjno - Komunalnego Jan Krotoszyński powiedział, że internetowy system dróg istnieje, jednak jest on ciągle modyfikowany.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXI/357/2014 z 31 marca 2014 r. w sprawie: pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na ternie gminy Września. (załącznik nr 7)

Salę obrad opuścił Radny Robert Smodlibowski od tego momentu w posiedzeniu XXXI Sesji Rady Miejskiej uczestniczyło 19 radnych.

f)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXI/358/2014 z 31 marca 2014 r. w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych. (załącznik nr 8)

g)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXI/359/2014 z 31 marca 2014 r. w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września. (załącznik nr 9)

h)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXI/360/2014 z 31 marca 2014 r. w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych. (załącznik nr 10)

i)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXI/361/2014 z 31 marca 2014 r. w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września. (załącznik nr 11)

j)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXI/362/2014 z 31 marca 2014 r. w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych. (załącznik nr 12)

k)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXI/363/2014 z 31 marca 2014 r. w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września. (załącznik nr 13)

l)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXI/364/2014 z 31 marca 2014 r. w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest. (załącznik nr 14)

ł)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXI/365/2014 z 31 marca 2014 r. w sprawie: przeznaczenia środków finansowych pochodzących w umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. (załącznik nr 15)

m)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXI/366/2014 z 31 marca 2014 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego. (załącznik nr 16)

n)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXI/367/2014 z 31 marca 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014 - 2020. (załącznik nr 17)

o)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXI/368/2014 z 31 marca 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014. (załącznik nr 18)

Pkt. 5
Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni:
Do Biura Rady wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące przesunięcia terminu usunięcia nieprawidłowości w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 Nr XXVI/334/2014 Rady Miejskiej we Wrześni uchwały budżetowej na rok 2014 na dzień 31 marca 2014 roku; (załącznik nr 19)
Do Biura Rady wpłynął prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu oddalający skargę pana Stanisława Dominiczaka na uchwałę Nr XIX/239/2013 w przedmiocie wygaśnięcia mandatu; (załącznik nr 20)
Do Biura Rady wpłynęło pismo Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu informujące o wynikach kontroli kontrolowanego radnego Waldemara Bartkowiaka; (załącznik nr 21)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim;(załącznik nr 22)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo od Prokuratora Rejonowego we Wrześni w sprawie przesłania odpisu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września;(załącznik nr 23)
Do Biura Rady wpłynęło pismo Stowarzyszenia Freelab Września w sprawie zorganizowania happeningu na rynku we Wrześni; (załącznik nr 24)
Do Biura Rady wpłynęło pismo mieszkańców w/s wybudowania instalacji świetlnej we Wrześni przy ulicy Owocowej oraz położenia w tamtym rejonie nawierzchni; (załącznik nr 25)
Do Biura Rady drogą e-mailową wpłynęła prośba Zarządu Związku Gmin Śląska o podjęcie stosownej uchwały w sprawie niedopuszczenia do wprowadzenia do polskiego porządku prawnego referendum tematycznego bez progu frekwencyjnego; (załącznik nr 26)
Do Biura Rady wpłynęło obwieszczenie Komisarza Wyborczego o wstąpieniu na miejsce pana Stanisława Dominiczaka następnego kandydata z listy wyborczej;(załącznik nr 27)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło prawomocne orzeczenie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXII/283/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bierzglinku w rejonie ulic Klonowej i Lipowej; (załączniki nr 28)
Do Biura Rady Miejskiej wpływają oferty szkoleń. Zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać w Biurze; (załącznik nr 29)
Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy zawody, w których uczestniczyłam osobiście lub wyznaczałam zastępstwa.

Pkt. 6
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.
Informację o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym burmistrz przekazał na ręce Przewodniczącej Rady Miejskiej. (załącznik 30)

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, jak od strony organizacyjnej wyglądały negocjacje dotyczące zlokalizowania fabryki Volkswagena na terenie Gminy Września. Podziękował pracownikom urzędu, którzy pracowali nad powstaniem inwestycji we Wrześni. Stwierdził, że gminę czeka jeszcze wiele prac związanych z budową obiektu, podkreślił również, że jest to dla miasta duża szansa na rozwój.

Radna Teresa Piskorż w imieniu Rady Miejskiej wręczyła burmistrzowi Tomaszowi Kałużnemu
kwiaty,a także dziękowała za zaangażowanie i odniesiony sukces.

Radny Bolesław Święciochowski zaprosił Radnych na uroczystość Katyńską, która odbędzie się w niedzielę 6 kwietnia 2014 roku o godz. 10.00 w kościele Farnym.

Pkt. 7
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni radna Bożena Nowacka o godz. 16.40 zamknęła XXXI posiedzenie Rady Miejskiej we Wrześni. Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki zawarte w protokole znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka

Protokolant
/-/Ewa Kloska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.