BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14292071
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych - odpowiedź na pytanie (2)

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 207.000 euro


Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września,

Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości

(dla 33 sołectw Gminy Września) na lata 2014-2020

wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych

 

CPV: 79.30.00.00-7, 73.22.00.00-0

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Czas realizacji zamówienia: 30 września 2014 roku

 

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

a) sprawy merytoryczne: Robert Stachowicz - Kierownik Ref. Inwestycyjnego tel. 61 640-40-71, Anna Walicht - Inspektor Ref. inwestycyjnego tel. 61 640-40-74,

b) sprawy proceduralne: Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień Publicznych tel. 61 640-41-51, Monika Musielak - Referent ds. Zamówień Publicznych tel. 61 640 41 52,

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem pod numerem 61 640-40-44 lub drogą elektroniczną przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.

Wadium: 2.000 złotych (słownie: dwa tysiące złotych).

 

Otwarcie ofert nastąpi 21 maja 2014 roku

w siedzibie Zamawiającego o godz. 11.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 21 maja 2014 roku do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

Cena - 100 %

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia - w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał co najmniej trzy dokumenty strategiczne, tj. strategie rozwoju i programy rozwoju, sektorowe programy rozwoju obejmujące swoim zakresem obszar społeczno - gospodarczy miasta lub gminy lub powiatu lub obszaru funkcjonalnego, przy czym co najmniej jedno z opracowań obejmowało obszar, którego liczba mieszkańców wynosi co najmniej 40 tys.,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi, że dysponuje osobami:

a) kierownikiem zespołu badawczego, posiadającego wykształcenie wyższe co najmniej jednej z poniższych specjalizacji: demografia, ekonomia, politologia lub socjologia, który kierował zespołem w trakcie prac nad przynajmniej 3 opracowaniami (dokumentami) strategicznymi, tj. strategiami rozwoju lub programami rozwoju lub sektorowymi programami rozwoju dla obszaru zamieszkałego przez nie mniej niż 40 tys. osób,

b) trzech członków zespołu, posiadających wykształcenie wyższe w specjalizacji: demografia, ekonomia, politologia lub socjologia, którzy uczestniczyli w pracach nad dokumentem strategicznym, tj. strategią rozwoju lub programem rozwoju lub sektorowym programem rozwoju dla obszaru zamieszkałego przez nie mniej niż 40 tys. osób.

5) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w formie oryginału.

3. Wykonawca zobowiązany będzie, zgodnie z art. 26 pkt. 2a i 2b ustawy PZP, wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, a także złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

spełnia / nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 159320-2014 w dniu 12.05.2014 r.

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
odpowiedź na pytanie (2) [309 kB]
ikona
odpowiedź na pytanie [94 kB]
ikona
siwz - opracowanie strategii rozwoju [228 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.