BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14299864
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2014 r.

Protokół
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z 9 kwietnia 2014 r.


Pkt 1
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Bolesław Święciochowski o godz. 9.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji Rewizyjnej.

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:
Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego;
Robert Lewandowski, zastępca naczelnika wydziału podatkowego;
Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego;
Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej;
Ewa Kloska, pomoc administracyjna w Biurze Rady Miejskiej.

Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji

Pkt 3
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski poprosił pracowników urzędu o wyjaśnienie, w jaki sposób przystąpiono do realizacji uchwał w związku ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r.

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego wyjaśniła, że wydział podatkowy zajmuje się opłatą śmieciową dotyczącą nieruchomości zamieszkałych. Wskazała, że na dzień 31 grudnia 2014 roku liczba osób zameldowanych, która nie została wykazana w deklaracjach wyniosła około 8%, jest to próg, który Gmina Września zakładała, gdyż nie można porównywać ilości osób zameldowanych do tych, którzy rzeczywiście zamieszkują w miejscu zameldowania. Ze złożonych deklaracji wynika, że 73,69% segreguje odpady, natomiast 26,31% nie dokonuje segregacji. Na koniec 2013 roku złożono 6527 deklaracji, wysłano 150 wezwań, na które w odpowiedzi złożono 122 deklaracji.

Na salę obrad wszedł radny Szymon Paciorkowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uczestniczyło 5 radnych.

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego stwierdziła, że na koniec 2013 r. zaległości w płatnościach stanowiły około 8%, wydatki zaś wynosiły 91,3% wpływów z tytułu opłaty śmieciowej. Dochody ze sprzedaży wyselekcjonowanych odpadów opiewały na kwotę 98 185,40 zł. Następnie przedstawiła ilości pojemników na odpady komunalne oraz szacunkową ilość wydanych worków. Gmina Września ogłosiła trzy przetargi na zakup worków, ostatni odbył się w listopadzie 2013 roku, ze względu na zapotrzebowanie firmy produkujące worki znacznie podnoszą ich cenę, dlatego Gmina Września myśli nad kolejnym przetargiem. Odnośnie czynności egzekucyjnych powiedziała, że stan zaległości na 7 marca 2014r. wynosił 185 267,36 zł. Wysłano 1253 upomnienia , po których otrzymano kwotę w wysokości 62 967,60, co stanowi 38% zaległości. Jeżeli chodzi o umorzenia i odroczenia, Gmina Września wydała trzy pozytywne decyzje na kwotę 240 zł dotyczące umorzenia.

Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego wyjaśnił, że referat komunalny zajmuje się podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Każda firma w świetle nowych przepisów musi mieć podpisaną umowę na wywóz odpadów komunalnych. Gmina Września, ze względu na nieścisłości wystosowała pismo do Ministerstwa Środowiska z pytaniem, jakie podmioty muszą mieć podpisaną umowę z odbiorcą śmieci. W lutym tego roku otrzymano odpowiedź, w której jasno określono, które podmioty gospodarcze nie muszą podpisywać umów, gdyż ich działalności nie wytwarzają odpadów. Referat komunalny wysłał ok 2500 zapytań do firm, z czego odpowiedziało 500. Większość z nich oświadczyła, że nie wytwarza odpadów. W tej chwili PUK zabiera odpady od 509 firm, Iglespol od 106, natomiast Zys od 9. Zdarzają się również przypadki, gdzie działalność znajduje się we Wspólnocie Mieszkaniowej, a wtedy to ona składa deklarację. Podczas rejestracji firm, petenci są informowani o obowiązku podpisania umowy, bądź złożenia oświadczenia.

Radny Maciej Szelągiewicz zapytał, czy planowane są jeszcze jakieś środki na ogłoszenia reklamowe bądź druk ulotek? Zapytał, czy zakup większej ilości worków pozwoli Gminie na pewien zapas?

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego wyjaśniła, że nie przewiduje się nowych wydatków związanych z ogłoszeniami w prasie, choć nie jest to pewne, bo przewidywana jest nowelizacja ustawy śmieciowej. Głównymi zmianami będzie między innymi zmiana organu egzekucyjnego z burmistrza na urząd skarbowy. Natomiast, jeżeli chodzi o worki, tabela nr 7 wskazuje, że Gmina Września ma dużą rezerwę.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że opłaty zostały tak skalkulowane, że na razie mieszkańcom nie grozi podwyżka. Powiedział, że interesuje go wykonanie uchwały od strony rachunkowej. Zapytał, czy oprócz umowy na wywóz odpadów PUK ma podpisane z Gminą Września jakieś inne umowy? Zapytał, kto podejmuje decyzje związane z umorzeniem opłat?

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego wyjaśniła, że decyzje dotyczące umorzeń podejmuje burmistrz. W budżecie na 2013 rok zaplanowano w budżecie około 2 600 000,00 zł, natomiast 2014 roku około 4 300 000, 00 zł. Jeżeli chodzi o rok 2013, wpływy wyniosły około 2 500 000, 00, wydatki natomiast 2 300 000,00zł. Nadwyżka, która została po zamknięciu roku budżetowego, zgodnie z zasadami wpływa do budżetu gminy. Powiedziała, że prawdopodobnie w dużej mierze te środki zostaną przeznaczone na współfinansowanie sortowni w Lulkowie. Należy również pamiętać, że trzeba będzie zamknąć kwaterę w Bardzie, co wiązać się będzie z dużym wydatkiem dla Gminy Września. Jeżeli chodzi o usługi PUK - u, jakie wykonuje poza umową dotyczącą odbierania odpadów i udostępnieniem pojemników wyjaśniła, że Gmina ma podpisaną umowę z PUK - iem na odbiór odpadów zmieszanych na kwotę około 160 tysięcy złotych, PUK również prowadzi Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, co miasto kosztuje około 12 000, 00 zł, do tego dochodzi koszt zagospodarowania odpadów, które były zbierane na GPSZOK - u, gdzie PUK dostaje 188 zł za tonę odpadów. Gmina również płaci PUK- owi za transport do sortowni. Koszt za kurs z Barda do Pławic wynosi około 530 zł.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że z tego, co rozumie, z wyselekcjonowanych odpadów są pewne zyski. Zapytał, kto prowadzi selektywną zbiórkę?

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego wyjaśniła, że selektywna zbiórka prowadzona jest u źródła, czyli u mieszkańców. Natomiast odbiorca odpadów kontroluje jakość, dlatego też PUK zajmuje się również doczyszczaniem tych odpadów.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski powiedział, że stawki skalkulowane przez Gminę Września zostały w sposób prawidłowy, gdyż z opłaty powstała mała nadwyżka, która może zabezpieczyć inne zadania.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy jeżeli będą zmiany w ustawie śmieciowej polegające na zmianie organu egzekucyjnego, to czy te już zaczęte sprawy egzekucyjne również będą przejmowane przez urząd skarbowy?

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego powiedziała, że takich informacji nie posiada, ale podejrzewa, że wszczęte postępowania będą musiały być przez gminę zakończone. Na dziś nie ma przepisów przejściowych, dlatego trudno odpowiedzieć na to pytanie. Obok zmian w zakresie egzekucji, w z nowelizowanej ustawie ma być również zmiana polegająca na tym, że w gminie nie ma być jeden punkt selektywnej zbiórki odpadów lecz kilka, co będzie się wiązało z kolejnym wydatkiem.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski podziękował pracownikom urzędu za wyjaśnienia związane z zagadnieniem, w jaki sposób przystąpiono do realizacji uchwał w związku ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r.

Pkt 4
Na podstawie przedstawionych sprawozdań dokumentów i uzupełniających informacji Komisja Rewizyjna stwierdziła, że przyjęty w formie uchwały z 2013 roku przez Radę Miejską i realizowany przez Urząd Miasta i Gminy we Wrześni w drugim półroczu 2013 roku system gospodarowania odpadami komunalnymi sprawdził się pozytywnie w praktycznej realizacji.

Analiza przychodów z tytułu odpłatności za wywóz śmieci i nieczystości, wnoszonych przez mieszkańców oraz wydatków ponoszonych przez Miasto i Gminę wykazała, że przyjęte stawki z gospodarowania śmieciami w wysokości 2 515 338,64 zł oraz poniesione wydatki w wysokości 2 295 230,43 zł dały w rezultacie niewielką nadwyżkę, pozwalającą między innymi pokryć spodziewane, chociaż nieznaczne koszta, związane z dochodzeniem przez Urząd Miasta i Gminy zaległych należności. Osiągnięty wynik finansowy uchronił również od konieczności wydatkowania dodatkowych kwot z budżetu Miasta i Gminy na 2013 rok.

Zatrudnienie na stałe 5 osób i dodatkowo 2 osób na umowy zlecenie w celu wykonania zadań wynikających z ustawy śmieciowej Komisja Rewizyjna uważa za racjonalne i w pełni potrzebne. Pozwoliło to na właściwą, rytmiczną i spokojną realizację zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Września.

Członkowie Komisji Rewizyjnej ustalili następne posiedzenia na 17 kwietnia 2014 roku na 9.00.

Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski o godz. 11.00 zamknął posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

 

 


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/radny Bolesław Święciochowski


/-/radny Waldemar Bartkowiak


/-/radny Szymon Paciorkowski


/-/radny Maciej Szelągiewicz


/-/radny Ryszard Szwajca

 


/-/Protokolant Anna Olkowska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.