BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14292162
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”

                                             

                                                     

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający, Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami/ zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 207.000 euro. Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

UZASADNIENIE

Zamawiający po publicznej sesji otwarcia ofert stwierdził, że dokonał nieprawidłowego opisu sposobu obliczenia ceny tj. wystąpienia rozbieżności pomiędzy SIWZ, formularzem ofertowym oraz projektem umowy. Rozbieżności w szczególności dotyczyły:

  • w rozdziale XIII SIWZ „Opis obliczenia ceny" Zamawiający wskazał wynagrodzenie ryczałtowe za cały przedmiot zamówienia, które jest niezmienne przez okres obowiązywania umowy;

  • w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w pkt 1 „Zobowiązania wykonawcy" wskazał, że ceną będzie procent od faktury netto wystawionej przez wykonawcę nadzorowanych robót;

  • w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ w §9 ust. 4 Zamawiający wskazał, że „Inspektor wystawi fakturę VAT po przedłożeniu faktur częściowych przez Wykonawcę robót i podpisaniu protokołu odbioru robót częściowych".

Powyższa wada na tym etapie postępowania nie może zostać usunięta choćby przez zmianę opisu sposobu obliczenia ceny, czy też jego doprecyzowanie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Nie ma wątpliwości, że błędny opis sposobu obliczenia ceny miał wpływ na wynik postępowania - treść ofert Wykonawców, gdyż Wykonawcy w swoich ofertach zaproponowali ceny zarówno za całość zadania podaną w kwocie pieniężnej jak i wskazali procent od faktury netto wystawionej przez wykonawcę nadzorowanych robót. Niespójne zapisy SIWZ, formularza ofertowego oraz projektu umowy powoduje, że oferty, które zostały złożone przez Wykonawców, są nieporównywalne i na ich podstawie nie można wybrać oferty najkorzystniejszej. Ponadto na etapie zadawania pytań ani Wykonawcy ani Zamawiający nie zauważyli powyższych rozbieżności.

Zgodnie z dyspozycją art. 97 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówieni, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku dokonania przez Zamawiającego czynności z naruszeniem przepisów ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający konstruując zapisy nieświadomie wprowadził Wykonawców w błąd. Wada postępowania ma charakter istotny i wywiera bezpośredni wpływ na wynik postępowania. W tej sytuacji przeprowadzenie postępowania narusza zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Świadczy o tym również wyrok KIO sygn. Akt. KIO/849/11 z dnia 6 maja 2011 r. „Zdaniem Izby, wykładnia celowościowa przepisu art. 93 ust. 7 ustawy Pzp musi prowadzić do wniosku, że - uwzględniając odpowiednio art. 146 ust. 6 ustawy Pzp - wszelkie niedające się usunąć wady, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania, stanowią przesłankę jego unieważnienia".

W związku z powyższym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni" zostało unieważnione. Ponadto Zamawiający informuje, że w najbliższym czasie zamierza wszcząć kolejne postępowanie dotyczące tego samego zamówienia.

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.