BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14262131
ostatnia aktualizacja BIP'u:
06-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała Nr XLIX/327/2001

Uchwała Nr XLIX/327/2001

Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia 28 grudnia 2001 r.

w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002.

Na podstawie art. 41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu              w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2002 w brzmieniu załączników nr 1,2,3,4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Września.

§ 3

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w „Wieściach z Ratusza” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Września.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej we Wrześni

Zenon Cichy

/-/

UZASADNIENIE

Przepis art.4 1 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu              w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz.230 ze zmianami) nakłada na samorządy obowiązek realizacji zadań własnych gminy wynikający z art..41 ust.1, która prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalanego corocznie przez radę gminy.

                                                                                                 Projektodawca:

                                                                                           Zarząd Miasta i Gminy

                                                                                                        Września

                                                                                                                /-/


Zał. nr 1 do Uchwały nr XLIX/327/2001

Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia 28 grudnia 2001 r.

 

 

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA ROK 2002

 

WSTĘP

Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zmienia podejście do problematyki alkoholowej. Używany poprzednio termin „walka z alkoholizmem” zastąpiono określeniem „rozwiązywanie problemów alkoholowych”. Celem tej zmiany jest podkreślenie, że uwaga nie powinna być nakierowana wyłącznie na grupę osób uzależnionych od alkoholu, lecz przedmiotem działań winna być cała populacja osób pijących, ich rodzin, a także ludzi młodych, którzy będą dopiero podejmować decyzję co do ilości i częstotliwości picia alkoholu.

Ważną przemianą dokonującą się w dziedzinie rozwiązywania problemów alkoholowych jest stopniowa decentralizacja działań, uwzględniająca rosnącą odpowiedzialność społeczności lokalnych i ich liderów. Zakłada się większą skuteczność ich działań na poziomie gminnym.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa m.in. zadania gmin oraz sposoby ich realizacji, a także powinności administracji państwowej względem samorządu gminnego w zakresie wspierania programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych szczebla gminnego. W szczególności zadania te obejmują:

1.      Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

2.      Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą              w rodzinie.

3.      Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej             w szczególności dla dzieci i młodzieży.

4.      Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz kontrolę przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.

5.      Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

6.      Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalonego corocznie przez radę miejską.

CELE PROGRAMU

1.      Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zmniejszanie rozmiarów tych, które aktualnie występują.

2.      Zwiększanie skuteczności radzenia sobie z problemami aktualnie występującymi  w gminie i wprowadzenie nowych rozwiązań.

3.      Zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym – kontrola działalności związanej z obrotem napojami alkoholowymi.

4.      Poszerzanie wiedzy młodzieży i dorosłych w zakresie problemów alkoholowych.

5.      Zmniejszenie udziału alkoholu jako przyczyny naruszenia prawa i porządku publicznego.

6.      Zmniejszenie ilości aktów przemocy oraz zakłóceń i zaburzeń życia rodzinnego związanych z nadużywaniem napojów alkoholowych.

7.      Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

8.      Tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programu.

STRATEGIE DZIAŁANIA

1.      Przeprowadzenie szkoleń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz różnych grup zawodowych podejmujących działania na rzecz zapobiegania i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2.      Ograniczanie dostępu do alkoholu oraz kontrolowanie punktów sprzedaży               i podawania napojów alkoholowych pod względem zgodności                        ich działalności z obowiązującymi przepisami. Opiniowanie wniosków dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

3.      Profilaktyczne oddziaływanie na kształtowanie postaw i umiejętności ważnych dla zdrowia psychicznego, fizycznego i trzeźwości.

4.      Rozpowszechnianie profilaktycznych programów informacyjnych                     i psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

5.      Wspieranie inicjatyw wychowawczych i prozdrowotnych.

6.      Wprowadzanie programów profilaktycznych w środowiskach szkolnych.

7.      Zwiększanie dostępności i skuteczności terapii dla osób uzależnionych i ich rodzin.

8.      Działania zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

ZADANIA PROGRAMU

I. Zwiększenie  dostępności   pomocy  terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  dla

    osób uzależnionych od alkoholu.

1.      Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień przy Wrzesińskim Stowarzyszeniu Abstynentów „JANTAR”.

·        konsultacje i porady indywidualne,

·        program wstępny dla osób uzależnionych,

·        program podstawowy dla osób uzależnionych,

·        program zaawansowany dla osób uzależnionych,

·        program podstawowy dla osób współuzależnionych,

·        program zaawansowany dla osób współuzależnionych,

·        terapeutyczne zajęcia grupowe,

·        treningi interpersonalne,

·        warsztaty zapobiegające nadmiernemu piciu,

II. Udzielanie   rodzinom,   w   których   występują   problemy    alkoholowe

     pomocy psychospołecznej i prawnej.

1.      Działalność Biura Profilaktyki i Interwencji Kryzysowej.

2.      Działalność Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie.

3.      Udzielanie porad prawnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ofiar przemocy.

4.      Pomoc psychologiczna,  pedagogiczna , konsultacje, porady, terapia indywidualna i grupowa.

5.      Organizowanie spotkań dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe i przemocowe z terapeutami, psychologami, pedagogami, duszpasterstwem trzeźwości.

III. Prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej i edukacyjnej                       

       w szczególności dla dzieci i młodzieży.

1.      Kontynuacja i realizacja programów profilaktyczno – wychowawczych             w szkołach.

2.      Włączenie zagadnień wychowania w trzeźwości i życia w środowisku uczniowskim bez przemocy do programów pracy wychowawczej               w szkole.

3.      Szkolenie grup zawodowych, które z racji wykonywanych obowiązków  służbowych podejmują działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

4.      Szkolenie handlowców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.

5.      Szkolenie nauczycieli pracujących w szkołach, i świetlicach w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

6.      Prowadzenie działalności profilaktycznej dla dzieci i młodzieży w ramach funkcjonowania Świetlic Socjoterapeutycznych i Świetlic Profilaktycznych we Wrześni oraz  Wiejskich Świetlic Profilaktycznych w Nowym Folwarku, Gozdowie, Gutowie Małym, Marzeninie, Chwalibogowie, Otocznej, Chociczy Małej, Gutowie Wielkim, Grzybowie, Chociczy Wielkiej, Kaczanowie i Obłaczkowie.

7.      Organizowanie wypoczynku z programem profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka.

8.      Promocja i dofinansowywanie imprez promujących zdrowy styl życia organizowanych przez instytucje, organizacje i stowarzyszenia.

9.      Uczestniczenie w Ogólnopolskich Kampaniach Edukacyjno – Profilaktycznych inicjowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

IV.  Ustalenie   szczegółowych   zasad   wydawania  i   cofania   zezwoleń  na

       prowadzenie   sprzedaży     napojów     alkoholowych     oraz     kontrola

       przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.

1.      Realizacja uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków ich sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Września.

2.      Podejmowanie działań kontrolnych i interwencyjnych w stosunku do przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

3.      Wspomaganie organów powołanych do kontrolowania i przestrzegania zakazu reklamy napojów alkoholowych.

V. Wspomaganie   działalności    instytucji,  stowarzyszeń i osób fizycznych,

     służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

1.      Wspieranie     instytucji    prowadzących    pracę    profilaktyczno – leczniczą

      w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

2.      Wspieranie działalności kuratorów sądowych wykonujących nadzór nad osobami poddanymi leczeniu odwykowemu.

3.      Udzielanie pomocy grupom anonimowych alkoholików w przypadku podjęcia przez nich działalności na terenie gminy.

VI. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem                w charakterze oskarżyciela publicznego.

Komisja będzie podejmowała działania kontrolne i interwencyjne mające na celu wyeliminowanie naruszania wyżej wymienionych przepisów przez przedsiębiorców.

Przewodniczący

Rady Miejskiej we Wrześni

Zenon Cichy

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.