BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14273731
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XXIX/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 lutego 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

Protokół
nr XXIX/2014
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 12 lutego 2014 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 

 

XXIX sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.).


Pkt. 1
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka o godz. 15.30 otworzyła sesję.
Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 18 radnych, co stanowi quorum. Nieobecni radni: Janusz Czyż, Andrzej Rzeźnik, Szymon Paciorkowski.

Protokół z sesji nr XXVI i protokoły z nadzwyczajnych sesji nr XXVII i XXVIII zostały przyjęte; nikt z radnych nie wniósł uwag do ich treści.

Na salę obrad wszedł radny Andrzej Rzeźnik od tego momentu w obradach XXIX Sesji Rady Miejskiej uczestniczyło 19 radnych.

Pkt 2
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września poprosił o wycofanie projektu uchwały zawartego w pkt 4f porządku obrad w sprawie nadania statutu Warsztatowi Terapii Zajęciowej we Wrześni

Na salę obrad wszedł radny Szymon Paciorkowski od tego momentu w obradach XXIX Sesji Rady Miejskiej uczestniczyło 20 radnych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka poprosiła o wykreślenie w porządku obrad w projektu uchwały w sprawie: nadania statutu Warsztatowi Terapii Zajęciowej we Wrześni.

Rada Miejska w obecności 20 radnych przegłosowała zmieniony porządek obrad (załącznik nr 2).

Pkt 3

Radna Teresa Piskorż podziękowała za wycięcie spróchniałego drzewa przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 2. Poprosiła również o rozpatrzenie prośby mieszkańców związanej z remontem chodnika przy ulicy Opolskiej. Powiedziała, że zły stan chodnika utrudnia poruszanie się po nim szczególnie osobom starszym i niepełnosprawnym.

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że w okolicach dworca PKP znajduje się zbyt mała ilość koszy na śmieci. Poprosił ponownie o uruchomienie niedziałających lamp na działce naprzeciw dworca oraz o uporządkowanie tejże działki. Zapytał, w związku z artykułem w prasie, czy na terenie Wrześni są jakieś kosze na odchody dla psów?

Radny Stefan Ogrodowicz podziękował za usunięcie roślin znajdujących się przy przejeździe kolejowym, przez co zwiększyła się widoczność. Poprosił o interwencję dotyczącą zepsutych lamp przy Supersamie na ulicy Piastów. Zapytał, czy możliwe jest oszacowanie, ile Gmina Września zaoszczędziła ze środków z tzw. akcji zima?

Radny Bronisław Dankowski powiedział, że otrzymał pismo od burmistrza, w którym napisano, że remont ulicy Opolskiej przewidziany jest na rok 2014.

Radny Sylwester Jałoszyński ponownie poruszył temat naprawy chodnika przy szkole podstawowej w Chwalibogowie. Powiedział, że jest to bardzo ważne ze względów bezpieczeństwa, rozumie, że droga jest powiatowa, jednak prosi o odbudowę tego chodnika.

Radna Mariola Kasierska zapytała, czy nadwyżki, która ewentualnie została z akcji zima nie można by było wykorzystać na budowę kanalizacji w rejonie ulicy Łokietka na osiedlu Sokołowskim?

Radny Robert Smodlibowski powiedział, że najsłuszniej byłoby wykorzystać tę nadwyżkę na budowę chodnika przy szkole w Chwalibogowie.

Pkt 4
a)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIX/346/2014 z 12 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXVI/323/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 17 grudnia 2013r. (załącznik nr 3)

b)
Radny Bronisław Dankowski poprosił burmistrza Miasta i Gminy Września o wyjaśnienie, jaki cel ma utworzenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej? Na jakich zasadach będzie działać i na jaki okres zostanie powołana?

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy we Wrześni powiedział, że utworzenie takiej strefy ma być sposobem na pozyskanie środków zewnętrznych, w tym państwowych na przygotowanie terenu pod inwestycję. Do zadań gminy należy między innymi uzbrojenie działki w różnego rodzaju media, na przykład budowa kanalizacji. Celem utworzenia Strefy jest również podniesienie atrakcyjności działki. Szczegółowy zakres inwestycji określony zostanie w planowanym do podpisania porozumieniu którego sygnatariuszami będą: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych Spółka Akcyjna, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" Sp. z o. o., Ministerstwo Gospodarki, Województwo Wielkopolskie, Agencja Nieruchomości Rolnych, Powiat Wrzesiński, Gmina Września. Powiedział, że na załączniku mapowym widać, że teren, który miałby zostać objęty aktywnością gospodarczą podlega również pod Wałbrzyską Strefę Ekonomiczną.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIX/347/2014 z 12 lutego 2014 r. w sprawie: utworzenia Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. (załącznik nr 4)

c)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIX/348/2014 z 12 lutego 2014 r. w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Wrześni do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. (załącznik nr 5)

d)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIX/349/2014 z 12 lutego 2014 r. w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2014 r. (załącznik nr 6)

e)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIX/350/2014 z 12 lutego 2014 r. w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki. (załącznik nr 7)

Pkt 5
Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni:

Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło zawiadomienie o wszczęciu postępowania w odniesieniu do uchwały Nr XXVI/330/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miłosław z powodów naruszenia prawa; (załącznik nr 8) dnia 22 stycznia Regionalna Izba Obrachunkowa umorzyła postępowanie; (załącznik nr 9)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej wskazujące, że uchwała Nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 została podjęta sprzecznie z przepisami o finansach publicznych. RIO wyznaczyło termin poprawy do 18 lutego 2014. Skarbnik urzędu wystosowała pismo o przesunięcie terminu do końca marca bieżącego roku; (załącznik nr 10)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych wydanego wobec Tomasza Kałużnego pełniącego funkcję burmistrza. Wobec burmistrza odstąpiono od wymierzenia kary; (załącznik nr 11)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej wyrażająca opinię pozytywną o możliwości sfinansowania deficytu; (załącznik nr 12)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej wyrażająca opinię pozytywną o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Września; (załącznik nr 13)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynął odpis wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego stwierdzający nieważność uchwały Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku nr XXII/283/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bierzglinku w rejonie ulic Klonowej i Lipowej; (załącznik nr 14)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynął odpis orzeczenia z dnia 17.10.2013 r. w ze skargi kasacyjnej Stanisława Dominiczaka os Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 21 marca 2013 r.; (załącznik nr 15)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynął wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wraz z załącznikami; (załącznik nr 16)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego; (załącznik nr 17)
Do Biura Rady Miejskiej drogą elektroniczną wpłynęło zaproszenie na XV jubileuszowe regionalne zawody radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów w tenisie stołowym. Wiadomość dostali Państwo na skrzynki e-mailowe. (załącznik nr 18

Pkt 6
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.
Informację o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym burmistrz przekazał na ręce Przewodniczącej Rady Miejskiej. (załącznik nr 20)
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że w tej chwili urząd miasta pochłonięty jest pracą z potencjalnym inwestorem. Przez cały czas trwają negocjacje i działania urzędu, które można zaobserwować na etapie podejmowanych projektów uchwał. Inwestor najprawdopodobniej do 21 lutego 2014 roku podejmie decyzję co do lokalizacji w Polsce.

Pkt 7
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiadając na pytanie radnej Teresy Piskorż dotyczące remontu chodnika przy ulicy Opolskiej powiedział, że temat ten należy rozpatrywać szerzej. Na terenie Miasta i Gminy Września istnieją takie obszary, gdzie przy ulicy nie ma w ogóle chodnika lub jest on uszkodzony, ze względu na fakt, że był robiony bardzo dawno temu. Powiedział, że 12 lat temu podjęto decyzję, aby chodniki w centrum miasta były w jak najlepszym stanie, dlatego też między innymi zaciągnięto obligacje. Po zrobieniu tych chodników Gmina zaczęła robić chodniki w dalszych rejonach miasta. Za obligacje wybudowano około 200 dróg. Istnieją opracowania, gdzie, jaki chodnik jest potrzebny, ale w tej chwili Gmina Września nie ma na to odpowiednich środków. Być może po wyborach, w następnej kadencji stanie się tak, że Gmina Września ponownie zaciągnie pożyczkę w postaci obligacji na ten cel. Budowa chodników nie jest rzeczą tanią, gdyż metr bieżący chodnika to koszt około 400 zł. Trudno jest również wybrać jakiś chodnik, który miałby zostać naprawiony, gdyż będzie to zawsze decyzja subiektywna. Burmistrz odczytał również pismo - odpowiedź na zapytanie z dyżuru radnego Bronisława Dankowskiego odnośnie remontu chodnika przy ulicy Opolskiej.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że jeżeli w budżecie zostanie wygospodarowana jakaś nadwyżka, to w marcu tego roku rada będzie mogła zatwierdzić decyzję, co z tą nadwyżką zrobić.

Odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Szymona Paciorkowskiego, burmistrz powiedział, że niedługo zostanie zrobiony przegląd koszy. Tam, gdzie będzie ich brakować zostaną dokupione. Kwestia niedziałających latarni ponownie zostanie zgłoszona do Enei. Jeżeli chodzi o kosze na psie odchody, to należy się nad tym zastanowić, bo problem nie polega na braku takich koszy, lecz na postawie właścicieli zwierząt. Odchody można również wrzucać do zwykłych koszy, ale właściciele zwierząt tego nie robią.

Odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Stefana Ogrodowicza powiedział, że latarnie przy sklepie zostaną sprawdzone. Natomiast jeżeli chodzi o akcję zima trudno jest powiedzieć, ponieważ zima się jeszcze nie skończyła, dlatego z wyliczeniami należy poczekać.

Odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Sylwestra Jałoszyńskiego w sprawie chodnika przy szkole w Chwalibogowie powiedział, że może pojawić się rozwiązanie, ale nie jest to jeszcze nic pewnego ponieważ sprawa z inwestorem się jeszcze nie wyjaśniła.

Odpowiadając na pytanie radnej Marioli Kasierskiej powiedział, że ewentualna nadwyżka ze środków na akcję zima 2013/2014 niewiele pomoże, gdyż koszt budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Łokietka wynosi około 2 000 000, 00 zł, w związku z czym śnieg musiałby kilka lat nie padać, aby te środki uzyskać. Poza tym budowanie kanalizacji etapami nie ma żadnego sensu, gdyż jest to inwestycja, która musi być wykonana w całości.

Pkt. 8
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni radna Bożena Nowacka o godz. 16.35 zamknęła XXIX posiedzenie Rady Miejskiej we Wrześni. Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni

/-/Bożena Nowacka


Protokolant

/-/Anna Olkowska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.