BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14273700
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 20 lutego 2014 r.

Protokół
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z 20 lutego 2014 r.


Pkt 1
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Bolesław Święciochowski o godz. 9.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji Rewizyjnej. (załącznik nr 1)

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:
Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej;
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;
Lidka Brzóstowicz - Gracyalna, podinspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury;
Kinga Rucińska, samodzielny referent w wydziale gospodarki gruntami i architektury;
Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej.

Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2).

Pkt 3
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski poprosił o przedstawienie danych z dochodów z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego, które są przedmiotem kontroli komisji.

Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości poinformowała, że przygotowała zestawienie tabelaryczne, z którego wynika, jakie dochody Gmina Września otrzymała w roku 2013 z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego (załącznik nr 3). Zestawienie to jest równoznaczne z zestawieniem Rb 27, które sporządzane jest na koniec danego roku z tytułu osiągniętych dochodów. Przedstawione kwoty są kwotami netto.

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej poinformowała o przygotowaniu i przekazaniu komisji danych dotyczących posiadanych przez Gminę Września zasobów administrowanych przez wydział gospodarki mieszkaniowej (załącznik nr 4). Gmina na dzień 31 grudnia 2013 była w posiadaniu 439 lokali komunalnych. Część z tych lokali usytuowanych jest w budynkach stanowiących 100% własności Gminy Września, natomiast pozostałe znajdują się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. Oprócz lokali mieszkalnych gmina posiada również 49 lokali użytkowych, 4 nieruchomości zabudowane przeznaczone na wynajem, 8 garaży, 5 ogródków przydomowych oraz 20 tablic reklamowych przy budynkach stanowiących własność gminy. Jeżeli chodzi o stawki czynszu najmu, to niezmiennie od 2009 roku w lokalach socjalnych wynosi ona 1,00 zł za m², w lokalach komunalnych od 3,00 zł do 5,00 zł za m² w zależności od położenia i wyposażenia technicznego lokalu. Czynsz w lokalach użytkowych jest bardziej zróżnicowany wynosi od 1,85 zł do 56,48 zł za m² w zależności od przeznaczenia. Jeżeli chodzi o bilans należności i wpływów w roku 2013 jest on porównywalny. Oprócz przypisu na dany rok jest jeszcze bilans otwarcia, zaległości, które są od kilku lat. Największy problem, jeżeli chodzi o zaległości, zauważalny jest w lokalach mieszkalnych, które w niektórych przypadkach zostały przejęte od Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Mimo upływu wielu lat zaległości te nie przedawniają się i są traktowane nakazami zapłaty. Poza tym na bieżąco podejmowane są czynności windykacyjne. W 2013 roku Gmina Września wystawiła około 1500 wezwań do zapłaty. Do lokali mieszkalnych kierowane są wezwania do zapłaty do wszystkich pełnoletnich osób, które w danym mieszkaniu przebywają, stąd ta liczba wysłanych nakazów. Wydział gospodarki mieszkaniowej na bieżąco przekazuje do komórki windykacyjnej listę osób, które nie płacą. W 2013 roku do Sądu Rejonowego złożonych zostało 102 pozwów o zapłatę. Uzyskano 97 pełnomocnych nakazów zapłaty. Gmina Września składa również pozwy o eksmisję. Często sprawa kierowana jest także do komornika, jednak bardzo często zdarza się, szczególnie w przypadku lokali socjalnych, że nie ma on z czego ściągnąć należności. Są sytuacje, gdzie dochodzi do umorzenia należności wobec gminy. W zeszłym roku kwota umorzenia oscylowała w granicach 100 000, 00 zł. W każdym przypadku umorzenia musi być przeprowadzona szczegółowa analiza sytuacji dłużnika pod względem dochodowym i zdrowotnym. Istnieją również takie sytuacje, kiedy na przykład lokator umiera, a lokal jest zadłużony, wtedy gmina kieruje wniosek o ustalenie spadkobierców, ale jest to bardzo trudne, ponieważ świadomość ludzi jest duża i przyjmując spadek, nie przyjmują długów. Umorzenie takiego długu odbywa się wtedy w oparciu o jednostronne oświadczenie woli. Zawierane są również umowy o rozłożenie zadłużenia na raty.

Lidka Brzóstowicz - Gracyalna, podinspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury poinformowała o przygotowaniu dla komisji informacji dotyczącej dzierżawy gruntów (załącznik nr 5). W 2013 roku liczba dzierżawców wynosiła 513 osób. Dzierżawa ta dotyczyła zarówno gruntów pod działalność gospodarczą, ale również pawilonów, straganów czy ogródków działkowych. Na koniec 2013 roku pozostało 48 dłużników, a kwota zaległości wynosiła 25 650,41 zł. Ogólna kwota, która wpłynęła z tytułu dzierżaw w 2013 roku wyniosła 609 982,16 zł. Wśród dłużników są tacy, którym wystawiono nakazy i sprawa została przekazana do komornika. Ogólne procedury są takie same, jak w przypadku zaległości w opłatach za lokale mieszkalne.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, na jakich budynkach umieszczone są tablice reklamowe? Jaki jest ich stopień wykorzystania oraz jakie wpływy z tego tytułu Gmina Września otrzymała?

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej wyjaśniła, że są to tablice głównie umiejscowione przy rondzie Popiełuszki, przy budynku na ulicy Gnieźnieńskiej 2, a także przy budynku na ulicy Sikorskiego 38. Wpływy z tych reklam wynosiły około 11 000,00 zł. Powiedziała, że stawki, które zostały podane w opracowaniu, obowiązywały jeszcze w 2013 roku. Pod koniec roku stawki te zostały podwyższone zarządzeniem Burmistrza. Po tej informacji wielu dzierżawców zrezygnowało z tablic reklamowych, uzasadniając rezygnację zbyt dużą podwyżką.

Radny Szymon Paciorkowski stwierdził, że dobrze byłoby zadbać o większą estetykę tych miejsc, gdzie umieszczone są reklamy, na przykład przy rondzie Popiełuszki. Poprosił o przygotowanie przez wydział informacji, które reklamy zostają przy rondzie, a których nie będzie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski stwierdził, że potrzebna byłaby jeszcze informacja dotycząca zestawienia dochodów z tytułu najmu.

Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości wyjaśniła, że w zestawieniu tabelarycznym poszczególne dochody z tytułu najmu zostały ułożone paragrafami. W trzeciej kolumnie znajduje się nazwa dochodu. Następnie omówiła każdy z poszczególnych dochodów, czyli czynsze za targowiska, wysypisko Bardo, czynsz RR pasy zieleni, czynsz ogródki WGA, czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe, czynsze garaże, media reklama, media lokale użytkowe, media lokale komunalne, media WGA. Wyjaśniła także, że paragraf 097 stanowi odszkodowania w sytuacji, gdy są użytkowane lokale bez umowy.

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej poinformowała, że zdarzają się takie sytuacje w przypadku lokali socjalnych, gdzie jest obowiązek podpisania umowy na określony czas, po jej wygaśnięciu lokator nie przychodzi podpisać kolejnej umowy, nie składa wniosku, w związku z czym mieszka bez tytułu prawnego. W takiej sytuacji naliczane jest odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu. Podobnie sytuacja przedstawia się w stosunku do lokali użytkowych i tablic reklamowych.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski zwrócił uwagę na fakt, że należności do zapłaty są bardzo zróżnicowane. Jeżeli chodzi o zaległości, zapewne jest tak, że są one kumulacją kilku lat.

Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości potwierdziła, że w zestawieniu tabelarycznym już w bilansie otwarcia widać, że są to zaległości z wielu lat.

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej wyjaśniła, że w przypadku lokali socjalnych jest pewna grupa osób, która te zaległości generuje. Jest opcja częściowego umorzenia zaległości. Jeżeli jest możliwość chociażby częściowego odzyskana długu Gmina Września dąży do wyegzekwowania tych należności. Jednak w większości przypadku sytuacja jest o tyle trudna, że nie ma z czego tych należności wziąć, dlatego jedynym wyjściem staje się umorzenie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski zapytał, kto jest uprawiony do wydawania umorzeń?

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej wyjaśniła, że w 95% przypadkach umorzenie następuje na wniosek. Wygląda to tak, że lokator składa wniosek, do którego dołącza zaświadczenia o dochodach, stanie rodzinnym i zdrowotnym. Często wydział występuje do Ośrodka Pomocy Społecznej o wydanie opinii na temat danej osoby. Wydział to analizuje, przygotowuje projekt umowy. Następnie przedkładana jest burmistrzowi, który dokonuje umorzenia.

Radny Ryszard Szwajca stwierdził, że materiały dostarczone przez poszczególne wydziały są mało przejrzyste. Wykaz tabelaryczny dochodów jest obciążony zaległościami jeszcze z czasów, kiedy istniał Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, co zamazuje obraz działania Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej. Zapytał, ile wyniósłby dochód gminy gdyby 100% użytkowników lokali komunalnych płaciło czynsz?

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej odpowiedziała, że roczny przypis jeżeli chodzi o czynsz za lokale komunalne wynosi 755 456,98 zł.

Radny Ryszard Szwajca zapytał, ile osób z tych, którzy mieszkają w lokalach komunalnych pobiera dodatek mieszkaniowy?

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej wyjaśniła, że jest to liczba około 90% osób mieszkających w lokalach komunalnych.

Radny Ryszard Szwajca stwierdził, że dodatek mieszkaniowy jest wypłacany z gminnych pieniędzy, mieszkańcy wpłacając czynsz oddają te pieniądze z powrotem do gminy. Jest to błędne koło. Inna sytuacja jest z lokalami użytkowymi, gdzie można wymówić umowę najmu. Trudno znaleźć sposób, aby tę sytuację poprawić. Cały obraz zaległości jest zamazany ze względu na pozostałości należności z czasu, kiedy istniał jeszcze Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości poinformowała, że w zestawieniu widoczne są kwoty, jakie powinny wpływać w danym roku na konto gminy z tytułu najmu. Kwota ta znajduje się w kolumnie przypis należności w 2013 roku.

Radny Ryszard Szwajca stwierdził, że istniejący stan prawny nie pozwala na poprawę sytuacji finansowej poprzez mechanizmy, które powszechnie obowiązują. Wiadomo jest, że nie można wyrzucić nikogo na bruk.

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej wyjaśniła, że dłużnikom nie można nic zająć, gdyż nic nie posiadają.

Radny Ryszard Szwajca stwierdził, że Gmina Września wypłaca rocznie ponad 2 000 000,00 zł na dodatki mieszkaniowe, część z tych pieniędzy wraca poprzez uregulowanie czynszu. Jest to przekładanie pieniędzy z jednej pozycji do drugiej. Jedynym plusem jest to, że użytkownik nie dostaje tych pieniędzy tylko gmina przelewa je z konta na konto.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy inne gminy wypracowały sobie jakiś system, który mógłby być lepszy i bardziej skuteczny?

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej wyjaśniła, że inne gminy, szczególnie te ościenne mają mniejszy zasób lokali. Jeżeli chodzi o jakiś sprawdzony system to takowego nie ma. Niektóre gminy umorzyły zadłużenia, ale mają również zaległości z tytułu niepłacenia czynszu.

Radny Maciej Szelągiewicz zapytał, czy liczba dłużników w roku 2013 wzrosła, czy są to cały czas ci sami dłużnicy z lat poprzednich?

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej wyjaśniła, że zazwyczaj jest tak, że jeżeli ktoś zalega z płatnościami, to nie od roku, tylko od wielu. Nowi dłużnicy najczęściej pojawiają się w momencie, kiedy są oddawane nowe lokale użytkowe, tak jak było na przykład z lokalami w Chociczy Wielkiej.
Radny Waldemar Bartkowiak zapytał, jak wygląda sytuacja zadłużenia na terenach wiejskich?

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej wyjaśniła, że właśnie na wsi występuje najwięcej dłużników. Jeden z użytkowników ma dług wysokości 86 000, 00 zł. Zaległości te narastały przez wiele lat. Inny dłużnik zalega około 65 000, 00 zł, kolejni 55 000, 00 zł, 34 000, 00 zł są to właśnie użytkownicy lokali znajdujących się na terenie wiejskim. Powiedziała, że do wypowiedzenia lokalu najważniejsze są dwie przesłanki: zaległości lub uciążliwość.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bolesław Święciochowski zapytał, z czego wynikają zaległości jeżeli chodzi o pozycję - czynsze targowiska?

Lidka Brzóstowicz - Gracyalna, podinspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury wyjaśniła, że w tabeli zostało to zapisane bardzo ogólnie. Jeżeli chodzi o tę pozycję, w jej skład nie wchodzi tylko targowisko na Kościelnej i Kościuszki, w skład tego wchodzi również dzierżawa gruntów pod działalność, czyli ulice Kolejowa i Fromborska. Jeżeli jest tutaj zaległość, to wynika ona z nieuregulowania odpłatności za dzierżawę gruntów lub w niewielkim stopniu targowisko na Kościelnej - pawilony. Część zaległości zabezpieczona jest nakazem zapłaty bądź sprawa skierowana jest do komornika. Często też są to raty, które nie zostały uregulowane w grudniu czy listopadzie, a zapłacone zostały w styczniu tego roku. Jeżeli chodzi o dłużników, którzy zalegają z płatnością od kilku lat, wystawione zostały nakazy zapłaty.

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej poinformowała, że są takie sytuacje, że dłużnicy wyjeżdżają za granicę i wtedy pojawia się problem, komornik w takiej sytuacji nie wyegzekwuje należności, nawet jeżeli uda się ustalić adres zamieszkania danej osoby.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bolesław Święciochowski podziękował pracownikom wydziałów merytorycznych za udzielenie informacji w sprawie realizacji dochodów z tytułu najmu i dzierżawy.

Pkt 4

Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją dotyczącą dochodów z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego dostarczoną przez wydziały merytoryczne i nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

Komisja Rewizyjna wnioskuje o wyodrębnienie zaległości, które zostały przejęte po likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i przedstawienie wykazu tych należności członkom komisji.

Komisja Rewizyjna zwraca uwagę na szkodliwy społecznie problem niepłacenia przez niektórych użytkowników czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe oraz wynikające stąd trudności związane ze ściągalnością zaległości.

Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski o godz. 10.20 zamknął posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/radny Bolesław Święciochowski


radny

/-/Waldemar Bartkowiak


radny

/-/Szymon Paciorkowski


radny

/-/Maciej Szelągiewicz


radny

/-/Ryszard Szwajca


Protokolant

/-/Anna Olkowska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.