BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14059785
ostatnia aktualizacja BIP'u:
08-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała Nr XLIX/325/2001

Uchwała Nr XLIX/325/2001

Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia 28 grudnia 2001 r.

 

 

w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków ich sprzedaży na terenie Gminy Września.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu                       w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, / Dz. U. Nr 35, poz. 230 ze zmianami /

Rada Miejska we Wrześni

uchwala, co następuje:

§ 1

1.      Miejsce sprzedaży napojów alkoholowych nie może być usytuowane w odległości mniejszej niż 50 metrów od obiektów chronionych.

2.      Ustala się następujące obiekty chronione: przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo – wychowawcze, kościoły, kaplice, cmentarze, placówki prowadzące zajęcia dydaktyczne       i pozalekcyjne z dziećmi i młodzieżą do lat 18 oraz obiekty sportowe i rekreacyjne.

3.      Odległość, o której mowa w ust. 1 mierzona jest drogą dojścia utwardzonymi częściami powierzchni ziemi, z których mogą korzystać lub korzystają piesi od drzwi wejściowych/wyjściowych punktu sprzedaży do najbliższego punktu obiektu chronionego.

4.      Ustalona odległość nie dotyczy miejsc sprzedaży usytuowanych w hotelach, pensjonatach i restauracjach.

§ 2

Sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu                  (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, prowadzi się           w wyodrębnionych punktach sprzedaży, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości               i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na wydzielonych stoiskach.

§ 3

1.    W     każdym      miejscu     sprzedaży     napojów    alkoholowych winny być umieszczone

     w widocznym miejscu informacje o:

a)      ustawowym zakazie  sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw.

b)      zakazie spożywania alkoholu w miejscu sprzedaży, jeśli punkt ma zezwolenie na sprzedaż detaliczną alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży.

c)      informację o szkodliwości spożywania alkoholu,

2.      W   przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy sprzedający lub podający napoje

       alkoholowe   uprawniony   jest    do    żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek

       nabywcy.

§ 4

Wprowadza się zakaz prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych na terenie obiektów sportowych.

§ 5

1.      Stoiska z napojami alkoholowymi mogą obsługiwać wyłącznie osoby przeszkolone            w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.

2.      Uczniowie niepełnoletni odbywający praktyki  w sklepach, czy lokalach gastronomicznych nie mogą sprzedawać i podawać napojów alkoholowych.

3.      Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych organizuje  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zależności od potrzeb. Szkolenie to kończy się wydaniem imiennego zaświadczenia.

§ 6

W ogródkach sezonowych będących integralną częścią gastronomii dopuszcza się podawanie napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 18 %.

§ 7

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, zobowiązany jest do pakowania napojów alkoholowych   w sposób uniemożliwiający wizualną identyfikację towaru.

§ 8

1)      Miejsca sprzedaży  prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu, przez cały czas ważności zezwolenia muszą być wyposażone              w dostępny środek łączności telefonicznej.

2)      Miejsca sprzedaży  prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu  muszą być wyposażone w sanitariaty w obrębie tego miejsca.

§ 9

Przedsiębiorca sprzedający napoje alkoholowe zobowiązany jest do przechowywania w tym miejscu i okazywania każdorazowo osobom kontrolującym aktualne zezwolenie wraz                z dowodem opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zaświadczenie o odbyciu przeszkolenia. O miejscu przechowywania tych dokumentów osoba działająca w imieniu przedsiębiorcy powinna poinformować sprzedawcę.

§ 10

Wykonanie Uchwały zleca się Zarządowi Miasta i Gminy Września.

§ 11

.

Traci moc Uchwała Nr XXII/151/2000 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 marca 2000 r.    w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków ich sprzedaży na terenie Gminy Września.

§ 12

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w „Wieściach  z Ratusza” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Września.

§13

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wrześni
Zenon Cichy
/-/

UZASADNIENIE:

Przepis art.12 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości                i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz.230 ze zmianami) nakłada na samorządy obowiązek określenia, w drodze uchwały, zasad usytuowania na terenie gminy (miasta) miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunki sprzedaży tych napojów.

Naczelną ideą ustawy jest  ograniczenia dostępności alkoholu. Realizując zapisy ustawy uznano za konieczne doprecyzowanie zapisów określających odległość od obiektów chronionych.

                                                                                                 Projektodawca:

                                                                                           Zarząd Miasta i Gminy

                                                                                                        Września

                                                                                                                /-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.