BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14286373
ostatnia aktualizacja BIP'u:
12-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała nr XLVIII/321/2001

   

Uchwała nr XLVIII/321/2001   

Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia 17 grudnia 2001r.

w sprawie : zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu                   

                    Gminy Września.

                   Na podstawie art. 6 i art.21 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.           o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego           ( Dz. U. Nr 71, poz. 733 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Uchwała określa zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteria wyboru osób, z którymi umowy najmu będą zawierane w pierwszej kolejności.

§ 2

1.Ilekroć w uchwale jest mowa o :

1.    Ustawie bez bliższego określenia - rozumie się przez to ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r.                 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego           ( Dz. U. Nr 71, poz. 733 ).

2.    Wynajmującym - należy przez to rozumieć Zakład Gospodarki Mieszkaniowej we Wrześni, działający na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Miasta i Gminy Września.

3.    Mieszkaniowym zasobie gminy - należy przez to rozumieć lokale stanowiące własność Gminy Września lub spółek prawa handlowego utworzonych z udziałem Gminy Września, z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, a także lokale pozostające w posiadaniu samoistnym tych podmiotów.

4.    Trudnych warunkach mieszkaniowych - należy przez to rozumieć przebywanie w pomieszczeniach nie nadających się na stały pobyt ludzi lub w lokalach, gdzie na jedną osobę uprawnioną przypada :

- mniej niż 5m2 powierzchni mieszkalnej w gospodarstwach wieloosobowych,

- mniej niż 6 m2 powierzchni mieszkalnej na osobę w gospodarstwach dwuosobowych,

- mniej niż 12 m2 powierzchni mieszkalnej w gospodarstwach jednoosobowych.

5.    Dochodzie - należy przez to rozumieć wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej oraz jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej.

6.     Lokalu socjalnym - należy przez to rozumieć lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie.

2.Zasób mieszkaniowy gminy jest przeznaczony dla osób i rodzin spełniających warunki do    

   zawarcia umowy na wynajem :

a)    lokalu mieszkalnego,

b)   lokalu zamiennego,

c)    lokalu socjalnego,

3.Uchwała ma zastosowanie do mieszkaniowego zasobu gminy, o którym mowa w art. 20

   ust.1 ustawy.

ROZDZIAŁ II

Zasady Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Września

§ 3

1.    Gmina Września gospodarując swoim zasobem mieszkaniowym wynajmuje lokale mieszkalne mieszkańcom posiadającym stałe zameldowanie na terenie Gminy Września przynajmniej przez okres 3 lat.

2.    W wyjątkowych przypadkach Zarząd Miasta i Gminy Września, może udzielić zgody na zawarcie umowy najmu z innymi osobami niż określone w ust. 1, o ile jest to uzasadnione zasadami współżycia społecznego lub interesem społeczności lokalnej.

ROZDZIAŁ III

Lokale mieszkalne

§ 4

O lokal mieszkalny może się ubiegać osoba spełniająca przynajmniej jeden z warunków:

1.    spełniająca wymogi do lokalu zamiennego

2.    znajdująca się na gminnej liście mieszkaniowej

3.    która zaadaptowała lokal nie mający statusu lokalu mieszkalnego zgodnie ze szczegółowymi warunkami adaptacji lokali ustalonymi w niniejszej uchwale

4.    zajmująca dotychczas część lokalu wspólnego, jeżeli zostanie zwolniona jego część.

5.    mieszkająca w lokalu komunalnym przeznaczonym do remontu lub w budynku przeznaczonym do modernizacji, przy czym zawarcie umowy następuje na czas trwania modernizacji lub na czas nieokreślony w zależności od późniejszego przeznaczenia lokalu lub budynku.

6.    przekazująca do dyspozycji gminy zajmowany lokal w zamian za inny,

7.    dokonująca dobrowolnej zamiany mieszkań,

§ 5

1. Lokale mieszkalne mogą być wynajmowane tylko na czas nieoznaczony.

2. W pierwszej kolejności umowy najmu lokalu komunalnego mogą być zawierane z osobami:

1.opuszczającymi domy dziecka, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńcze,

   rodziny zastępcze w wyniku osiągnięcia pełnoletności pozbawionymi możliwości

   zamieszkania w swoich rodzinnych domach.

2.które, utraciły mieszkania wskutek klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru, przy

   czym zawarcie umowy najmu następuje na czas trwania remontu zniszczonego

   lokalu lub na czas nieokreślony w sytuacji całkowitego jego zniszczenia.

§ 6

1.    Tworzy się rejestr potrzeb mieszkaniowych obejmujący osoby ubiegające się o lokal komunalny.

2.    Rejestr potrzeb mieszkaniowych jest rejestrem jawnym i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Września.

3.    Lista lokali mieszkalnych i lokali socjalnych są listami jawnymi i podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Września.

4.    Jawność rejestru i list mieszkaniowych ma na celu realizację kontroli społecznej.

§ 7

1.    Tworzy się gminną listę mieszkaniową

2.    O wpis na gminną listę mieszkaniową mogą się ubiegać osoby, które pozostają w trudnych warunkach mieszkaniowych i osiągające dochody określone § 2 ust.1 pkt. 5 w przedziale od 50% do 75% najniższej emerytury na członka rodziny w gospodarstwach wieloosobowych, natomiast w gospodarstwach jednoosobowych od 75% do 100% najniższej emerytury. Ponadto rzeczywista sytuacja majątkowa musi odpowiadać udokumentowanej wysokości dochodu.

3.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja Mieszkaniowa może odstąpić od wyżej określonych kryteriów.

4.    O wpisie na listę, przy uwzględnieniu zasad określonych w niniejszej uchwale decyduje Komisja Mieszkaniowa, którą powołuje i określa regulamin jej działania Zarząd Miasta             i Gminy Września.

5.    Listę sporządza się corocznie. Zmiana listy i jej uzupełnienie może nastąpić tylko przy uwzględnieniu zasad określonych w niniejszej uchwale.

6.    Na liście umieszcza się nie więcej niż piętnaście nazwisk wyłonionych spośród osób figurujących w rejestrze potrzeb mieszkaniowych.

7.    Osoba figurująca na gminnej liście mieszkaniowej, która dwukrotnie odmówiła przyjęcia proponowanego jej lokalu traci uprawnienia do najmu lokalu komunalnego, a jej nazwisko zostaje skreślone z gminnej listy mieszkaniowej.

8.    Osoba figurująca na gminnej liście mieszkaniowej lub w rejestrze potrzeb mieszkaniowych, która uzyskała zgodę  na adaptację lokalu użytkowego na cele mieszkalne zgodnie z § 14 pkt. 1 uchwały i zrezygnowała z niej lub nie wywiązała się w terminie z przydzielonej adaptacji traci uprawnienia do najmu lokalu komunalnego, a jej nazwisko zostaje skreślone z gminnej listy mieszkaniowej lub wykreślone z rejestru potrzeb mieszkaniowych.

9.    Aktualizacja gminnej listy mieszkaniowej w ciągu roku kalendarzowego może być wprowadzona w trybie właściwym dla ustalenia listy.

ROZDZIAŁ IV

Lokale socjalne.

§ 8

1.   Tworzy się gminną listę lokali socjalnych.

2.   Wynajmujący wyznacza z mieszkaniowego zasobu gminy lokale, które po opróżnieniu będą oddawane w najem jako lokale socjalne, oraz założy ich ewidencję.

3.   Do lokalu socjalnego są uprawnione osoby, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i znalazły się w niedostatku.

4.   Przez osoby,  które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych rozumie się osoby :

1)  zamieszkujące w lokalu , w którym na jedną uprawnioną osobę przypada do 5 m2 powierzchni mieszkalnej,

2)  zamieszkujące w pomieszczeniach nie nadających się na stały pobyt dla ludzi ,

3)  bezdomne w wyniku innych zdarzeń losowych z wyłączeniem przypadków określonych w § 5 ust.2 pkt. 2 niniejszej uchwały.

4)  opuszczające domy dziecka, rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze w wyniku osiągnięcia pełnoletności pozbawione możliwości zamieszkania w swoich rodzinnych domach.

5. Przez osoby, które znalazły się w niedostatku rozumie się:

  1) osoby samotne , których dochód miesięczny nie przekracza 75 % najniższej emerytury w       

      3 ostatnich pełnych miesiącach poprzedzających złożenie wniosku i przed ujęciem na

      liście lokali socjalnych,

2)  rodziny, których miesięczny dochód w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza 50%   

najniższej emerytury w 3 ostatnich pełnych miesiącach poprzedzających złożenie wniosku i przed ujęciem na liście lokali socjalnych .

6. Najemca zobowiązany jest składać roczne zeznania o wysokości dochodów za ostatnie            

3 miesiące pod rygorem zmiany warunków opłacania czynszu.

7. Umowy najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas określony - do 3 lat.

8. Wydział Komunalno-Mieszkaniowy prowadzi wykaz osób uprawnionych na podstawie 

wyroku sądowego do  otrzymania lokalu socjalnego.

9. O wpisie na gminną listę przydziału lokali socjalnych decyduje, przy uwzględnieniu zasad      

określonych w niniejszej uchwale, Komisja Mieszkaniowa.

10.Listę sporządza się corocznie. Zmiana listy i jej uzupełnienie może nastąpić tylko przy

     uwzględnieniu zasad  określonych w niniejszej uchwale.

11.Na liście umieszcza się nie więcej niż 15 nazwisk wyłonionych spośród osób figurujących              

     w rejestrze potrzeb lokali socjalnych.

12.Osoba figurująca na gminnej liście lokali socjalnych, która dwukrotnie odmówiła przyjęcia

     proponowanego jej lokalu, traci uprawnienia do najmu lokalu socjalnego, a jej nazwisko  

     zostaje skreślone z gminnej listy lokali socjalnych.

13.Aktualizacja gminnej listy lokali socjalnych w ciągu roku kalendarzowego może być

     wprowadzona w trybie właściwym dla ustalenia listy.           

§ 9

1      Kryteria określone w § 8 nie dotyczą osób, które :

 1)  podlegają przekwaterowaniu na mocy wyroku sądowego nakazującego opróżnienie i   

      opuszczenie lokalu, gdy sąd orzekł o uprawnieniu takiej osoby do otrzymania lokalu

      socjalnego,

2)   podlegają przekwaterowaniu na podstawie prawomocnych wyroków sądowych oraz

      ostatecznej decyzji administracyjnych w sprawach opróżnienia lokali wydanych, a nie

      wykonanych przed dniem wejścia w życie ustawy.

ROZDZIAŁ V

Zamiany mieszkań

§ 10

1.    Zamiany dokonywane są we własnym zakresie przez zainteresowane strony za zgodą Gminy Września.

2.    Pierwszeństwo w dokonaniu zamiany przysługuje osobom i rodzinom, które przekazały do dyspozycji gminy lokal większy co najmniej o jedną izbę lub 30% powierzchni mieszkalnej w zamian za lokal dostarczony przez gminę.

3.    Nie zezwala się na dokonanie zamiany gdy w jej wyniku na osobę będzie przypadać mniej niż:

1. 5m2 powierzchni mieszkalnej w gospodarstwach wieloosobowych,

2. 12m2 powierzchni mieszkalnej w gospodarstwach jednoosobowych,

3.   6 m2 powierzchni mieszkalnej w gospodarstwach dwuosobowych.

4.   Nie zezwala się na dokonywanie zamian pomiędzy najemcami lokali komunalnych,                        a najemcami z innych zasobów mieszkaniowych, w przypadku gdy w okresie ostatnich             12 miesięcy posiadali zaległości czynszowe.

ROZDZIAŁ VI

Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy.

§ 11

1.    Wynajmujący powinien zawrzeć umowę najmu lokalu stanowiącego własność Gminy Września ze zstępnymi, wstępnymi, pełnoletnim rodzeństwem i osobami przysposobionymi najemcy, który opuścił lokal , jeśli najemca :

1. przeprowadził się do lokalu, do którego nie uzyskał tytułu prawnego,

2.uzyskał tytuł prawny do innego lokalu w wyniku zawarcia związku małżeńskiego,

3.uzyskał tytuł prawny do innego lokalu, w którym - w przypadku przekwaterowania wszystkich osób uprawnionych - nastąpiłoby przegęszczenie zgodnie z zasadą określoną w § 10 ust. 3.

2.    Wynajmujący powinien zawrzeć umowę najmu lokalu stanowiącego własność Gminy Września z osobami, które pozostały w lokalu po śmierci najemcy i nie wstąpiły w stosunek najmu przez okres 3 lat od śmierci najemcy i spełniają kryteria dochodu określone w § 7 ust. 2.

3.    Wynajmujący powinien zawrzeć umowę najmu lokalu stanowiącego własność Gminy Września z osobami, które nie wstąpiły w stosunek najmu i pozostały w lokalu po śmierci najemcy jeżeli zamieszkiwały z nim przez okres minimum 10 lat oraz spełniają kryteria dochodu określone w § 7 ust.2.

4. &

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.