BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14254497
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na ul. Chopina 9

 

Protokół

nr XXVII/2013

z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni,

która odbyła się 30 grudnia 2013 r.

w sali konferencyjnej

Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

na ul. Chopina 9

 

 

 

 

XXVII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 594 z późn. zm.).

 

 

 

Pkt 1

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka o godz. 8.00 otworzyła sesję. Po powitaniu radnych, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych, co stanowi quorum. Nieobecna była radna Mariola Kasierska i radny Mirosław Zgoliński.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka powiedziała, że XXVII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na wniosek burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik 2).

 

 

Pkt. 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 3).

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad i wpisanie:

- w pkt. 2 f projektu uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni;

- w pkt. 2 g projektu uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrześni;

 • w pkt. 2 h projektu uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni;

  - w pkt. 2 i projektu uchwały w sprawie wyboru radnego ..................................................... na przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni;

- w pkt. 2 j projektu uchwały w sprawie wyboru radnego............................................. na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

Dodała, że projekty nie zostały ujęte w porządku obrad, ponieważ sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym, na wniosek burmistrza. Radni otrzymali ww projekty.

Przypomniała, że przegłosowanie zmiany porządku obrad wymaga bezwzględnej większości ustawowego składu rady, czyli 11 radnych.

 

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września wyraził zgodę na wprowadzenie ww projektów uchwał.

 

 

Rada Miejska w obecności 19 radnych jednogłośnie, pozytywnie przegłosowała nowy porządek obrad.

Pkt. 3

a)

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok.

 

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVII/335/2013 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok (załącznik nr 4).

 

 

b)

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków budżetu na 2013 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

 

Radna Teresa Piskorż zapytała, skąd się wzięły tak duże pieniądze? Czy na poprzedniej sesji nie można było tego przedyskutować? Powiedziała, że planowanie tak znacznych wydatków powinno być omawiane na komisjach. Poprosiła o wyjaśnienia. Dodała, że na komisjach można by było spokojnie to przedyskutować.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że nie ma problemu by dzisiaj to omawiać i dyskutować. 27 grudnia 2013 roku została podpisana jedna z umów, która w ramach wydatków z rozdziału gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 1 mln 334 tys 250 zł jest związana z zakupem gruntów pod drogi, które Gmina musi wykupić po zrealizowaniu planu zagospodarowania. W budżecie na 2013 rok na to zadanie przeznaczono kwotę około 4 mln zł. Natomiast w roku 2014 było zaplanowane znacznie mniej, bo około 2 mln zł, dlatego też środki z 2013 roku zostaną przeniesione na kolejny rok budżetowy. Umowa zawarta 27 grudnia bieżącego roku wymusiła przeniesienie tych środków na 2014 rok. Gdyby Gmina nie posiadała dodatkowych środków na wykupy dróg zaplanowanych na rok 2014 mogłoby ich nie starczyć.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że wydaje mu się, że środki niewygasające z różnych przyczyn najczęściej dotyczą inwestycji, natomiast wykup gruntów jest to stała pozycja w budżecie. Nie wie dlaczego pojawiła się taka dziwna konstrukcja tej zmiany. Można było wpisać kwotę i wyszłaby jako nadwyżka budżetu 2014, a tą nadwyżkę przeznaczyć w budżecie 2014 na zwiększenie kwoty na wykup nieruchomości. Po raz pierwszy widzi żeby środki na wykupy wchodziły w wykaz wydatków niewygasających w roku budżetowym, w tym przypadku w roku 2013.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że byłoby tak gdyby nie podpisanie umowy, która ciągnęła się miesiącami i została zrealizowana w ostatnich dniach grudnia, po sesji, która miała miejsce 17 grudnia. W związku z tym nie można było tego zaplanować w projekcie uchwały na sesję 17 grudnia, bo nie było wiadomo, że 27 grudnia zostanie podpisana umowa. Natomiast podpisanie umowy bez pokrycia w środkach nie byłoby właściwe.

 

Radny Maciej Baranowski powiedział, że rozumie, że jest tak, że jeden inwestor dokonuje zakupu takiej ilości gruntu, iż wykup pod drogi będzie Gminę kosztował 1 mln 300 tys zł.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że niezupełnie, ponieważ wykup dróg za chwile może pogrążyć wiele samorządów. Wykonanie planu zagospodarowania wiąże się z tym, że powstają drogi publiczne, te drogi zostają wydzielone i po jakimś czasie, zależy to od różnych okoliczności droga, która staje się własnością Gminy dlatego musi być wykupiona przez Gminę. Są takie samorządy w Polsce, w których kwota wykupu gruntów jest trzykrotnie, czterokrotnie wyższa niż budżet całej gminy, np. gmina Legionowo rozpoczęła taką akcję ogólnopolską. Gmina Września ma planami zagospodarowania ma objęte około 4, 5 % powierzchni Gminy, więc łatwo wyobrazić sobie, co by było gdyby Gmina zrobiła plany na tereny całego jej obszaru. Ilość dróg, wykupów byłaby ogromna. W przypadku, gdy zrealizowany jest plan zagospodarowania i zostają wydzielone drogi Gmina musi zapłacić odszkodowania. Niedawno na sesji radna Kasierska poprosiła o wykaz wykupów z 2013 roku, było to około 100 pozycji, czyli 100 osób, którym Gmina musiała zapłacić.

 

Radny Maciej Baranowski powiedział, że 17 grudnia Rada uchwaliła uchwałę, która miała za zadanie przekształcić około 400 ha gruntów w rejonie drogi Środa Wielkopolska, Jarocin, torów kolejowych i teraz rozumie, że umowa, która została podpisana 27 grudnia nie obejmowała całego tego obszaru. Zapytał czy też może w ogóle nie dotyczyła tego obszaru?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że nie, ponieważ jeśli chodzi o teren w Białężycach, to jeżeli wszystko dojdzie do skutku, to teren, którym zainteresowany jest inwestor na dzień dzisiejszy nie przewiduje w planach żadnej drogi publicznej, wręcz przeciwnie. Zadaniem planu zagospodarowania, który był wywoływany 17 grudnia jest to, aby zlikwidować drogę wojewódzką, która prowadzi przez środek tej nieruchomości. Mówiąc ogólnie, bo nie wiadomo, jaki przyjmie kształt plan ostateczny. Zadaniem wykonania tego planu jest scalenie tych gruntów, może nie w sensie geodezyjnym, ale w sensie przeznaczenia tego terenu pod aktywizację gospodarczą. Cały ten obszar będzie jednym fragmentem, na którym będzie można budować hale fabryczne i nie będzie tam żadnych dróg.

 

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy burmistrz mógłby zdradzić w jakim rejonie zostanie dokonany wykup gruntów na kwotę 1 mln 300 tys zł?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że jest to teren, obszary po TONSILU, który został objęty planem w 2010 roku.

 

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVII/336/2013 w sprawie: wykazu wydatków budżetu na 2013 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (załącznik nr 5).

 

 

c)

Artur Mokracki, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości położonej we Wrześni, przy ul. Słowackiego 54 (działka nr 3678/46 i 3678/51, KW PO1F/00036089/2) dotychczasowemu najemcy, na kolejny okres, tj. do dnia 31 sierpnia 2015r.

 

Radna Teresa Piskorż zapytała, czy jest to aż tak pilna sprawa skoro dopiero 31 sierpnia 2014 roku wygasa umowa o najem? Czy nie można by przedyskutować tego na spokojnie na komisjach na początku przyszłego roku?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że sprawa jest bardzo pilna ze względu na to, że zapisy do przedszkoli są uruchomione w styczniu, w związku z tym nikt nie będzie ryzykował, żeby posyłać swoje dziecko do przedszkola na ul. Kilińskiego czy Słowackiego nie mając pewności czy będzie tam przedszkole. Czekając do sierpnia na rozstrzygnięcie sprawy, czyli kto i czy w ogóle się ktoś zgłosi, kto będzie prowadził to przedszkole, czy w ogóle będzie tam przedszkole powoduje, że mając i tak już dość innych kłopotów związanych z przedszkolami odkładanie tego na sierpień jest niezasadne. Znaczna część członków Rady była radnymi również w poprzedniej kadencji i wie jak skomplikowana, delikatna była materia związana z przekształcaniem przedszkoli. Jednym z istotnych elementów była kwestia bezpieczeństwa, pewności funkcjonowania przedszkoli na podobnych zasadach. Kwestia bezpieczeństwa pracy nauczycieli, którzy tam pracowali. Obawiano się, że w prywatnych przedszkolach będzie źle i okazało się, że przeszło to w miarę delikatnie. Efekt jest taki, że jest tych przedszkoli bardzo dużo. Około 60 osób znalazło prace w przekształconych przedszkolach. W związku z tym, że Gmina wynajęła cztery należące do niej budynki przedszkoli na trzy lata zgodnie z przepisami chciała, bo taki był element zabezpieczenia, żeby cały ten system przedszkolny w Gminie Września, a wtedy jeszcze nie było przedszkoli prywatnych poza przedszkolem w Kleparzu przeszedł dosyć łagodnie, bez jakichkolwiek wstrząsów i to między innymi kierując się tym w roku 2009 została podjęta decyzja o przekształceniu przedszkoli w ciągu dwóch lat. Pierwsza para, czyli przedszkole na ul. Słowackiego i ul. Kilińskiego była przekształcona w 2009 roku, a rok później kolejne dwa przedszkola. To, co wtedy było uzasadniane i sensowne spowodowało, że dziś jest taka sytuacja, że nie trzeba ogłaszać przetargów w różnych ratach, co powodowałoby niepewność dla tych, którzy zostali właścicielami przedszkoli, bo jest to ich środek utrzymania, plany życiowe i zawodowe. Sytuacja ta przedkłada się na bezpieczeństwo dzieci i rodziców, którzy w tej chwili posyłają dzieci do przedszkola, np. trzylatek, który chodzi do przedszkola na ul. Gnieźnieńskiej można powiedzieć, że z dużym prawdopodobieństwem rodzice będą chcieli żeby również jako czterolatek chodził do tego przedszkola, a nie je zmieniał. Rozstrzygniecie to ma wydłużyć okres bezpiecznego przeprowadzania procesu przekształcania przedszkoli. Oczywiście kiedyś ten moment się skończy i wtedy Gmina będzie zmuszona „puścić to na żywioł wolnorynkowy” i po spełnieniu określonych warunków do licytacji będzie mógł przystąpić każdy, kto będzie chciał prowadzić przedszkole. Dodał, że z powodów, o których mówił, czyli bezpieczeństwa i skutków przeprowadzania tego procesu wydaje się zasadne żeby ten moment opóźnić.

 

Radna Teresa Piskorż powiedziała, że bardzo się cieszy, że jest 18 tys zł na oświatę, że powstało tyle przedszkoli. Szkoda jednak, że nie było to omawiane na poprzedniej sesji, bo dziś by nie było tego pytania.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że nie było to możliwe na poprzedniej sesji, wybór rozstrzygnięcia dopiero powoduje, że można wnieść uchwałę o możliwości przedłużenia tego terminu dzierżawy tym dwóm przedszkolom, które działają tam w tej chwili.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka powiedziała, że nie wie dlaczego pani radna uważa, że coś jest robione na ostatnią chwilę. Tryb nadzwyczajny został wykorzystany dlatego żeby zachować czas na zwołanie sesji. Kiedy sesja zwoływana jest w normalnym trybie musi być zwołana przynajmniej 7 dni wcześniej. Ze względów, o których mówił burmistrz i pani skarbnik, a mianowicie, że decyzje dotyczące budżetu Gminy zapadają w ostatnich dniach roku jest to jedyny tryb żeby móc uporządkować pewne kwestie. Z tego tytułu, że nie ma komisji, bo tryb jest zbyt krótki pytania można zadawać na sesji, dlatego też prosi o zreferowanie każdego projektu uchwały. Z wypowiedzi radnej odniosła, jednak takie wrażenie, że radna uważa, że sesja została zwołana na „szybcika” żeby można było różne dziwne rzeczy pozałatwiać, takiego samego wrażenia doznała rok wcześniej i ma nadzieję, że jej propozycje wprowadzenia projektów uchwał do porządku nie będą tak samo traktowane. Na sesji przez to, że nie odbywały się posiedzenia komisji radni rozmawiają, analizują projekty uchwał, dopytują się w danej kwestii i jest to normalny tryb.

 

Radna Teresa Piskorż powiedziała, że wypowiedź jej została źle zrozumiana. Jeżeli ma głosować musi być tego pewna. Nigdy, nikogo o nic nie posądzała chce tylko być świadoma tego nad czym będzie głosować i dlatego bardzo dziękuje za wyjaśnienia do czego ma prawo, ale nie jest to złośliwość. Po to radni się spotykają żeby wspólnie omawiać i w zgodzie wyjaśniać.

 

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że zgadza się z tezami burmistrza jeżeli chodzi o przedstawienie całej opinii, natomiast zabrakło mu jednej rzeczy w uzasadnieniu i w wyjaśnieniach zastępcy burmistrza. Tzn. w tej chwili Rada ma dzięki takiemu, a nie innemu sformułowaniu i ustawy i odpowiednich uchwał można powiedzieć bardzo ważną kompetencję i w pewnym sensie oceny pracy dyrektorów poprzez przedłużenie bądź nieprzedłużenie umowy najmu. Tego mu zabrakło, tzn. jednego zdania, że „w związku z wypełnianiem umowy, obowiązków wskazanych w umowie przez dotychczasowego najemcę przedłużenie umowy o dalszy rok jest w pełni uzasadnione” i takie sformułowanie chciałby usłyszeć w uzasadnieniu do tej uchwały. Bo w tej chwili są jakby tylko formalne przesłanki dążące do zrównania okresu najmu. Chciałby też przesłankę merytoryczną.

 

Artur Mokracki, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że gdyby były jakieś zastrzeżenia do właścicieli obecnych przedszkoli to Gmina nie przedłużyłaby umowy najmu.

 

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że chodzi mu o to, że jeżeli w przyszłości będą podejmowane takie uchwały żeby wskazywać, że w związku z przestrzeganiem umowy przez właścicieli podjęcie takiej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że to nie jest prawdą, bo nie ma to żadnego związku. Ma wyłącznie taki cel, o jakim wcześniej mówił, czyli dotyczący sposobu prywatyzacji przedszkoli. Jak było to robione i jak chciano to przeprowadzić i, że jednym z elementów tego procesu było coś co można nazwać takim społecznym przyzwoleniem, społecznym spokojem w tym całym procesie. Ten społeczny wydźwięk dotyczy różnych rzeczy. Dotyczy bezpieczeństwa dzieci, rodzin, pracowników, właścicieli, którzy inwestują w te przedszkola swoje pieniądze, którzy zatrudniają współpracowników. Można sobie łatwo wyobrazić, że jak z jakiegoś powodu przedszkole zostanie zamknięte to wszyscy pracownicy, którzy w nim pracują stracą pracę i wyłącznie z takich powodów jest ten projekt uchwały.

 

Radny Janusz Czyż powiedział, że burmistrz mówi o bezpieczeństwie dzieci i rodziców on jednak zastanawia się, czy jak za rok będzie konkurs na wszystkie przedszkola i zostaną „rzucone na głęboką wodę” jednocześnie nie spowoduje to zaburzenia. Nie ma pewności, że to co się zakłada przebiegnie w taki sposób jak założono. Być może, gdyby zostało to przeprowadzone etapami, czyli najpierw dwa przedszkola, a później dwa następne byłoby znacznie lepiej. Ten drugi konkurs pozwoliłby na skorygowanie błędów, które mogą się pojawić, czyli byłoby bezpieczniej dla wszystkich stron zarówno dla dzieci, rodziców jak i pracowników. W każdym zestawie zostałyby dwa przedszkola z rezerwą, która byłaby buforem bezpieczeństwa.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że odpowiedź na to pytanie można podzielić na dwa fragmenty. Pierwszy dotyczący tego, co chyba jest samą istotą projektu uchwały, czyli kwestia dzierżawy wynajęcia tego budynku, o czym powie Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września.

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że można oczywiście, ale zapewne radni nie chcą dyskutować na temat wynajętych obiektów. Jest możliwość zorganizowania przetargu nieograniczonego albo tak, jak jest to realizowane dziś z wykorzystaniem trybu wyrażenia zgody przez Radę Miejską dalszego wynajmu bez organizowania przetargu. Także są dwie możliwości albo radni wyrażą zgodę na dalsze przedłużenie umowy najmu albo zostanie zorganizowany przetarg nieograniczony.

 

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że właśnie do tego się odnosił, tzn. wcześniej, czy później i tak będzie potrzebne merytoryczne uzasadnienie w związku z tym, że dotychczasowy najemca wywiązywał się z postanowień umowy. Czyli uzasadnienie, w którym będzie zawarte, że Rada Miejska powinna wyrazić zgodę na przedłużenie umowy przez dotychczasowego najemcę. Tylko o to mu chodzi i uważa, że mimo wszystko zdanie, które zaproponował w tym kontekście jest istotne.

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że tak tylko, że umowa najmu dotyczy budynku. Wiąże się to w pewnym sensie z tym, o czym mówi pan radny, czyli z wykonywaniem obowiązku, ale tylko w pewnym sensie. Umowa przewiduje tylko określone przypadki, kiedy Gmina może rozwiązać umowę, mówiąc krótko, że Gmina jest niezadowolona z najemcy, ale to jest tylko jakby pewien wycinek.

 

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że oto mu chodziło.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odnosząc się do drugiej części pytania radnego Janusza Czyża powiedział, że biorąc pod uwagę doświadczenie przetargowe, to mimo wszystko twierdzi, że jest to bardziej bezpieczne niż pan radny powiedział. Widać to najlepiej, np. w przetargu sprzedaży działki, czy budynku gdzie największą cenę uzyskuje pierwsza nieruchomość, bo zgłaszają się do niej wszyscy chętni.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka powiedziała, że ma nadzieje, że zrozumiała jest istota, czyli że mowa jest nie o przedszkolach prywatnych, które obecnie są prowadzone w tych dwóch obiektach tylko o tych obiektach. Te niepubliczne przedszkola funkcjonują i tutaj jakby merytorycznie w tej kwestii Rada za wiele do powiedzenia nie ma, bo zgodnie z ustawą działają tu organy prowadzące, także jest to tylko kwestia budynków.

 

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVII/337/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości położonej we Wrześni, przy ul. Słowackiego 54 (działka nr 3678/46 i 3678/51, KW PO1F/00036089/2) dotychczasowemu najemcy, na kolejny okres, tj. do dnia 31 sierpnia 2015r. (załącznik nr 6).

 

 

d)

Artur Mokracki, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości położonej we Wrześni, przy ul. Kilińskiego 9 (działka nr 3643/2, KW PO1F/00009566/2) dotychczasowemu najemcy, na kolejny okres, tj. do dnia 31 sierpnia 2015r.

 

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVII/338/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości położonej we Wrześni, przy ul. Kilińskiego 9 (działka nr 3643/2, KW PO1F/00009566/2) dotychczasowemu najemcy, na kolejny okres, tj. do dnia 31 sierpnia 2015r. (załącznik nr 7).

 

 

e)

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 90 ust.1d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz kryteriów wyboru ofert.

 

Radny Bronisław Dankowski powiedział, że ma wątpliwości pod względem merytorycznym odnośnie zapisu w § 5. pkt 2 ppkt 4 czyli, że przy ocenie oferty będzie brane po uwagę doświadczenie w prowadzeniu przedszkola. Uważa, że ograniczy to możliwość startowania nowych podmiotów o dotacje lub inne środki finansowe. Powstaje wiele nowych przedszkoli nieposiadających doświadczenia, dlatego punkt ten może ograniczyć uzyskanie środków.

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że przy ocenie pod względem merytorycznym brane są pod uwagę:

  1) adekwatność oferty pod względem zgodności z celami zadania;

  2) liczba miejsc w przedszkolu;

  3) dostosowanie oferty pod względem potrzeb dzieci, a radny mówi tylko o ppkt 4) czyli doświadczenie w prowadzeniu przedszkola. Osobiście uważa, że doświadczenie w prowadzeniu przedszkola jest bardzo ważne. Osoby, które otworzą przedszkole powinny się uczyć i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby otwierały przedszkola. Będą mogły otworzyć przedszkola, ale nie ma obowiązku startowania w konkursie.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka poprosiła o wykreślenie w § 3. 1) „ch” i zapisania: zamiast „niepubliczne przedszkolach” „niepubliczne przedszkola”.

Powiedziała, że ustawa mówi o tym, że Gmina musi w określonej wysokości przyznać minimalne środki niepublicznym przedszkolom. Czy nie jest tak, że musi być minimalna kwota przyznana na jednego przedszkolaka? Jak to wygląda?

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że będzie to ujęte w ogłoszeniu o konkursie.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka zapytała, jaki jest ten ustawowy próg?

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że tutaj będzie 100%.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka powiedziała, że musi być zachowane minimum 75%.

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że tak.

 

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVII/339/2013 w sprawie: określenia regulaminu otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 90 ust.1d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz kryteriów wyboru ofert (załącznik nr 8).

 

 

f)

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka powiedziała, że teraz Rada przejdzie do wprowadzonego na jej wniosek pakietu projektów uchwał, które tak, jak powiedziała porządkują pracę Rady. Najważniejsza kwestia jest taka, że chociażby Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej nie mogła napisać sprawozdania i planu pracy na przyszły rok, bo nie ma przewodniczącego, a zgodnie ze Statutem Komisje nie mają wiceprzewodniczących, więc ma nadzieje, że nie będzie to potraktowane jako działanie na ostatnią chwilę żeby coś osiągnąć. Od 1 stycznia Rada będzie mogła pracować w unormowanym składzie, z drugiej strony nowy radny ma prawo, a nawet obowiązek pracy w Komisji merytorycznej i bez podjęcia dzisiejszych uchwał jest to niemożliwe. Przypomniała, że wprowadzone cztery projekty uchwał mają związek z ostatecznym zakończeniem procedury wygaśnięcia mandatu radnego Stanisława Dominiczaka, więc we wszystkich komisjach w których uczestniczył Rada musi na nowo ustalić skład osobowy. Kolejna kwestia, o której wspominała to wprowadzenie do pracy Komisji merytorycznych pana Mieczysława Małachowskiego. Dodała, że w składzie Komisji Rewizyjnej pracował radny Stanisław Dominiczak, więc obecny skład już jest bez niego czyli liczy pięć osób.

 

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVII/340/2013 w sprawie: składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 9).

 

 

g)

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka powiedziała, że na jej zapytanie pan Mieczysław Małachowski zadeklarował chęć pracy w Komisji Rozwoju Wsi w związku z czym przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 10).

 

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVII/341/2013 w sprawie składu osobowego Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 11).

 

 

h)

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka powiedziała, że na skutek wygaśnięcia mandatu radnego Stanisława Dominiczaka zmienił się skład osobowy Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, w związku z czym przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVII/342/2013 w sprawie: składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 12).

 

 

  i)

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka powiedziała, że pan Stanisław Dominiczak był przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w związku z tym, że nie jest już radnym Rada zobowiązana jest wybrać nowego przewodniczącego w związku z czym przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie wyboru radnego .........................................................na przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni. Dodała, że głosowanie na przewodniczącego Komisji odbywa się w trybie jawnym, zwykłą większością głosów. Poprosiła o propozycję kandydatów na pełnienie tej funkcji.

 

Radny Maciej Baranowski na przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni zaproponował radnego Radosława Garbaraka. Powiedział, że radny pracuje w tej Komisji, czyli zna jej problemy i obowiązki, które wynikają z pracy w niej poza tym był już radnym V kadencji.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka zapytała, czy radny wyraża chęć kandydowania?

 

Radny Radosław Garbarek wyraził chęć kandydowania.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka zapytała, czy jeszcze ktoś z radnych chciałby zaproponować kandydata na pełnienie tej funkcji?

 

 

Nie zgłoszono innej kandydatury na funkcję przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni.

 

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVII/343/2013 w sprawie: wyboru radnego Radosława Garbarka na przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 13).

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka pogratulowała i życzyła nowo wybranemu przewodniczącemu Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej owocnej pracy.

Radny Radosław Garbarek podziękował za zaufanie i oddane głosy.

 

 

j)

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka powiedziała, że zgodnie z zapisem ustawy o samorządzie gminnym wybór wiceprzewodniczącego Rady odbywa się w trybie tajnym, w związku z tym kiedy zostaną wyłonieni kandydaci będzie procedować wybory tajne, czyli zostanie powołana komisja skrutacyjna i zostaną przeprowadzone wybory. Poprosiła o propozycję kandydatów na pełnienie funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

 

 

Radny Maciej Baranowski zgłosił kandydaturę radnego Mieczysława Małachowskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni. Radny był radnym V kadencji, jego praca i zaangażowanie w tej kadencji oraz komunikatywność w sposób w jaki załatwiał sprawy związane z działalnością Rady wzbudzają zaufanie i predysponują do piastowania tej funkcji. Powiedział, że osobiście proponuje taki wybór.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka zapytała, czy radny Mieczysław Małachowski wyraża zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni?

 

Radny Mieczysław Małachowski wyraził zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka zapytała, czy jeszcze ktoś chciałby zaproponować inną kandydaturę?

 

 

Nie zgłoszono innej kandydatury na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

 

 

Powołanie komisji skrutacyjnej.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka na członka komisji skrutacyjnej zaproponowała kandydaturę radnego Sylwestra Jałoszyńskiego, radnego Macieja Szelągiewicza, radnego Szymona Paciorkowskiego.

 

 

Zgłoszeni kandydaci na członków komisji skrutacyjnej, radni: Sylwester Jałoszyński, Szymon Paciorkowski, Maciej Szelągiewicz wyrazili zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.

 

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek formalny o zamknięcie listy kandydatów na członków komisji skrutacyjnej.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, radna Bożena Nowacka ogłosiła 10 min przerwę.

 

 

Salę obrad opuścił radny Andrzej Rzeźnik. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyło 18 radnych.

 

Po przerwie

 

Radny Sylwester Jałoszyński, przewodniczący komisji skrutacyjnej omówił zasady oddania głosu.

Członkowie komisji skrutacyjnej zapieczętowali urnę do której radni wrzucili oddane głosy.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, radna Bożena Nowacka ogłosiła 10 min przerwę.

 

Po przerwie

 

Radny Sylwester Jałoszyński, przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał protokół tajnego głosowania z XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: wyboru radnego Mieczysława Małachowskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik 14).

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, radna Bożena Nowacka powiedziała, że w imieniu Rady życzy współpracy, pracy trochę w innym wymiarze i powodzenia.

 

Radny Mieczysław Małachowski podziękował za wybór jego osoby na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, radna Bożena Nowacka powiedziała, że wybór odbywał się w trybie ustawowym, czyli bezwzględną liczbą ustawowego składu Rady Miejskiej. Oddano 12 głosów „za” więc wymóg ustawowy został spełniony.

 

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVII/344/2013 w sprawie: wyboru radnego Mieczysława Małachowskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 15).

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, radna Bożena Nowacka złożyła noworoczne życzenia.

 

 

Pkt. 3

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, radna Bożena Nowacka o godz. 9.30 zamknęła posiedzenie Rady.

Protokół zawiera 10 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześniowej

/-/Bożena Nowaka

 

 

 

Protokolant

/-/Jolanta Cypryańska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.