BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14260176
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 grudnia 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 

Protokół

nr XXVI/2013

z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,

która odbyła się 17 grudnia 2013 r.

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 

 

 

XXVI sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.).

 

Pkt. 1

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka o godz. 15.30 otworzyła sesję.

Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych, co stanowi quorum.

 

Protokół z sesji nr XXIV i protokół z nadzwyczajnej sesji nr XXV został przyjęty; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.

 

Pkt 2

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad w projektu uchwały w sprawie: wstąpienia na miejsce radnego Stanisława Dominiczaka następnego kandydata z listy wyborczej (załącznik nr 2). Powiedziała, że projekt znajdzie się w pkt 4a) porządku obrad, natomiast kolejne projekty uchwał w kolejnych podpunktach.

Rada Miejska w obecności 20 radnych przegłosowała zmieniony porządek obrad (załącznik nr 3).

 

Pkt 3

Radny Mirosław Chudy poprosił o ponowne podświetlenie kopca znajdującego się w Sokołowie. Powiedział, że od jakiegoś czasu lampa tam stojąca nie świeci.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka poprosiła, aby przyciąć również drzewa znajdujące się wokół kopca. Zapytała, czy jest możliwość zatrzymania się w tym miejscu autobusu z dziećmi?

 

Radna Teresa Piskorż ponownie poprosiła o wycięcie spróchniałego drzewa znajdującego się przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 2 we Wrześni.

 

Radny Szymon Paciorkowski poprosił o uporządkowanie terenu znajdującego się przy PKP, a także o naprawę lamp, gdyż połowa z nich nie świeci. Powiedział, że ma informację, że do odśnieżania nowych chodników używany jest ciężki pług, który może te chodniki zniszczyć. Zapytał, czy jest możliwość zainstalowania oświetlenia pod mostem na ścieżce rowerowej przy ulicy Sikorskiego?

 

Radna Mariola Kasierska zwróciła się z prośbą do burmistrza w imieniu mieszkańców Osiedla Sokołowskiego i Łokietka, aby ująć korektę w planie budżetowym, żeby na tym terenie powstała kanalizacja deszczowa. Poprosiła o wygospodarowanie odpowiedniej kwoty umniejszając środki przeznaczone na inne zadania.

 

Radny Sylwester Jałoszyński ponownie poruszył kwestię chodnika koło szkoły w Chwalibogowie. Powiedział, że chciałby jako mieszkaniec Chwalibogowa, aby ten chodnik powstał, tym bardziej, że ostatnio zdarza się wiele wypadków, których ofiarami są dzieci.

 

Radny Maciej Baranowski podziękował za interwencję związaną z przycinką drzew. Zapytał, czy jest możliwość powstania przy wydziale oświaty komisji, która decydowałaby o przydziale nauczycielom tzw. zasiłków zdrowotnych? Chodzi o środki, które idą z budżetu gminy.

 

Pkt 4

a)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVI/318/2013 z 17 grudnia 2013 r. w sprawie: wstąpienia na miejsce radnego Stanisława Dominiczaka następnego kandydata z listy wyborczej (załącznik nr 4).

 

Zgodnie z art. 23a ustawy o samorządzie gminnym radny Mieczysław Małachowski złożył ślubowanie.

 

Radny Mieczysław Małachowskie złożył podpis na liście obecności. Od tego momentu w posiedzeniu Rady Miejskiej we Wrześni brało udział 21 radnych.

 

b)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVI/319/2013 z 17 grudnia 2013 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Osowie (załącznik nr 5).

 

c)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVI/320/2013 z 17 grudnia 2013 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin (załącznik nr 6).

 

d)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVI/321/2013 z 17 grudnia 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego (załącznik nr 7).

 

e)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVI/322/2013 z 17 grudnia 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Ignacego Paderewskiego (załącznik nr 8).

 

f)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVI/323/2013 z 17 grudnia 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na włączenie do podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” nieruchomości położonych w Białężycach, Chociczy Małej, Grzymysławicach, Obłaczkowie (załącznik nr 9).

 

g)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVI/324/2013 z 17 grudnia 2013 r. w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe działające na terenie Miasta i Gminy Września, prowadzące działalność w zakresie oświaty i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybie sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i zatwierdzania (załącznik nr 10).

 

 

h)

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka poprosiła o wpisanie w tytule za słowem upoważnienia „Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVI/325/2013 z 17 grudnia 2013 r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (załącznik nr 11).

 

i)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVI/326/2013 z 17 grudnia 2013 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego dla udzielenia pomocy w zakresie dożywiania (załącznik nr 12).

 

j)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVI/327/2013 z 17 grudnia 2013 r. w sprawie: określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowanego w latach 2006 – 2020 (załącznik nr 13).

 

k)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVI/328/2013 z 17 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2014 (załącznik nr 14).

 

l)

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka powiedziała, że do tego projektu została przygotowana autopoprawka. Poprosiła, aby w II.1. wykreślić 2 pierwsze zdania i wpisać „Napoje alkoholowe należą do najpowszechniej spożywanych produktów spożywczych. Jednocześnie jest to towar szczególnego rodzaju. Jego specyfika polega na tym, że z piciem wiązać się może wiele negatywnych konsekwencji zdrowotnych i społecznych. Wynika to z psychoaktywnej funkcji tej substancji”.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych, 20 głosami za, 1 wstrzymującym się i 0 przeciw podjęła uchwałę nr XXVI/329/2013 z 17 grudnia 2013 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok (załącznik nr 15).

 

ł)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVI/330/2013 z 17 grudnia 2013 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miłosław (załącznik nr 16).

 

m)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVI/331/2013 z 17 grudnia 2013 r. w sprawie: wykazu wydatków budżetu na 2013 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (załącznik nr 17).

 

n)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVI/332/2013 z 17 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok (Załącznik nr 18).

 

o)

Jolanta Kościańska. Skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że ze względu na uwagi techniczne zawarte w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawia autopoprawkę zawierającą skorygowane usterki techniczne (załącznik nr 19). Powiedziała, że opinia dotycząca tego projektu jest pozytywna (załącznik nr 20). Uwagi zostały uwzględnione i uzupełnione.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVI/333/2013 z 17 grudnia 2013 r. w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014 – 2020 (załącznik nr 21).

 

Pkt. 5

Debata budżetowa:

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że radni otrzymali projekt budżetu w terminie ustawowym, czyli w dniu 15 listopada 2013 roku. Zgodnie z procedurą Gmina Września wystąpiła o opinię do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Komisje Stałe rady Miejskiej w dniu 26 listopada 2013 roku szczegółowo zapoznały się z projektem budżetu na rok 2014 na wspólnym posiedzeniu i pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu. Powiedział, że w roku 2014 dochody zaplanowano w kwocie 118 843, 585 zł, natomiast wydatki w kwocie 126 569, 988 zł.

 

b) odczytanie opinii komisji stałych Rady Miejskiej

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka odczytała opinię komisji stałych Rady Miejskiej (załącznik nr 22).

 

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że radni otrzymali uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej z 2 grudnia 2013 roku, gdzie skład orzekający wydał pozytywną opinię w sprawie projektu budżetu na 2014 rok. (załącznik nr 23).

 

  d) przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że w związku z tym, że nie wpłynął żaden wniosek odnośnie omawianego projektu pozostał on w takiej samej wersji, jak ta omawiana na wspólnym posiedzeniu komisji.

 

e) przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu.

 

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie budżetu na rok 2014 (załącznik nr 24). Powiedziała, że zmiany i poprawki podyktowane są poprzez wskazówki, które Regionalna Izba Obrachunkowa zawarła w uzasadnieniu swojej opinii. Poprawki dotyczą klasyfikacji budżetowej i dokładnie zostały opisane w dołączonej autopoprawce.

 

f) dyskusja nad autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej i ich przegłosowanie

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka otworzyła dyskusję.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że po otrzymaniu autopoprawek wynikających z uwag do projektów z Regionalnej Izby Obrachunkowej odniósł się do załącznika nr 3 projektu budżetu na 2014 rok. Powiedział, że załącznik ten jest zbyt fragmentaryczny. Poprosił, aby budżet na 2014 łącznie z autopoprawkami scalić. Dotyczy to wszystkich załączników.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka powiedziała, że skarbnik potwierdza, że radni dostaną jednolity tekst budżetu.

 

Radny Maciej Baranowski powiedział, że ma do pani skarbnik techniczną prośbę, gdyż tekst autopoprawki jest napisany zbyt małą czcionką, co w znaczny sposób utrudnia czytanie naniesionych poprawek do projektu budżetu na rok 2014.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że jest to niemożliwe, gdyż dokumenty budżetowe drukowane są z programu bestia – program Ministerstwa Finansów, który automatycznie ma ustawioną taką, a nie inną czcionkę. Można ewentualnie powiększyć tekst na kserokopiarce.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka zamknęła dyskusję.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie, pozytywnie przyjęła autopoprawkę do projektu w sprawie: budżetu na rok 2014.

 

g) głosowanie projektu uchwały budżetowej wraz z przyjętymi autopoprawkami

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVI/334/2012 w sprawie: budżetu na rok 2014 wraz z autopoprawką (załącznik nr 25).

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka powiedziała, że komisje analizowały projekt budżetu na 2014 rok. Powiedziała, że radni zdają sobie sprawę, że następny rok będzie trudniejszy dla Gminy Września, chociażby ze względu na mniejsze środki przeznaczone na inwestycje, jednakże ma nadzieję, że pod koniec przyszłego roku okaże się, że uchwalony budżet był dobry. Pogratulowała burmistrzowi dobrej konstrukcji budżetu, bo mimo ciężkich czasów Gmina września ma zagwarantowane mimo środki na inwestycje.

 

Pkt 6

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni:

 

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Katolickiego Porozumienia Samorządowego z prośbą o zwiększenie kwoty przeznaczonej na pomoc żywnościową, do wartości 65. 000 zł, w planowanym na rok 2014 budżecie gminy; (załącznik nr 26)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące wykazu uchwał wg właściwości; (załącznik nr 27)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynął odpis sentencji wyroku z dnia 17. 10. 2013 r. w sprawie ze skargi kasacyjnej Stanisława Dominiczaka od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi Stanisława Dominiczaka na uchwałę Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 lutego 2013 r. nr. XIX/239/2013 w sprawie ze skargi Stanisława Dominiczaka; (załącznik nr 28)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Pani Anny Wietrzyńskiej-Malinowskiej w sprawie nadania nazwy ulicy imieniem dziadka Ignacego Wietrzyńskiego; (załącznik nr 29 )

 • Do Biura Rady Miejskiej wpływają oferty szkoleń. Zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać w Biurze.

 • Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy zawody, w których uczestniczyłam osobiście lub wyznaczałam zastępstwa.

 

Pkt 7

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.

 • Informację o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym burmistrz przekazał na ręce Przewodniczącej Rady Miejskiej. (załącznik nr 31)

  Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, wszystkie inwestycje zgodnie z planami na 2013 roku zostały zakończone, między innymi remont budynku przy ulicy Chopina 8.

 

Pkt 8

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Mirosława Chudego powiedział, że jutro kończą się pracę związane z oświetleniem kopca, w najbliższym czasie zostanie ono włączone, natomiast drzewa wokół kopca zostaną przycięte.

 

Odpowiadając na pytanie radnej Teresy Piskorż powiedział, że drzewo zostanie usunięte po uzyskaniu pozwolenia na wycinkę drzewa.

 

Odpowiadając na pytanie radnego Szymona Paciorkowskiego powiedział, że gmina zgłosi do firmy Enea pismo z prośbą o naprawę lamp przy PKP. Odnośnie oświetlenia ścieżki rowerowej pod mostem przy ulicy Sikorskiego powiedział, że będzie to możliwe za zgodą zarządcy drogi, gdyż jest to droga krajowa. W kwestii odśnieżania chodników ciężkim pługiem powiedział, że informacji udzieli w późniejszym terminie.

 

Odpowiadając na pytanie zadane przez radną Mariolę Kasierską powiedział, że ujęcie w budżecie inwestycji związanej z budową kanalizacji przy osiedlu Sokołowskim nie jest możliwe, gdyż jest to zbyt duży koszt, około 2 500 000,00 zł. Jeżeli Gmina Września miałaby wykonać to zadania musiałaby zabrać środki przeznaczone na inną inwestycje. Powiedział, że rzeczywiście zdarzyło się, że w tym rejonie w 2010 roku w czasie odwilży okolica ta była zalana. W wyniku tego podtopienia powstał projekt na budowę kanalizacji, jednak jest to duży wydatek, na który gmina w przyszłym roku budżetowym nie może sobie pozwolić.

 

Odpowiadając na pytanie radnego Sylwestra Jałoszyńskiego dotyczące budowy chodnika przy szkole w Chwalibogowie powiedział, że droga przy tej placówce jest drogą powiatową. Być może w 2014 roku uda się to wykonać, ale są to na razie tylko plany i nie może nic obiecać.

 

Salę obrad opuściła radna Mariola Kasierska. Od tego momentu w obradach XXVI Sesji Rady Miejskiej uczestniczyło 20 radnych.

 

Odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Macieja Baranowskiego powiedział, że każdy nauczyciel, który ma umowę o pracę jest tak samo ubezpieczony w ZUS - ie, jak każdy inny pracownik i w przypadku choroby zostaje mu wypłacone świadczenie chorobowe.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni radna Bożena Nowacka powiedziała, że zgodnie z zapisem zawartym w karcie nauczyciela oprócz świadczeń chorobowych jednostki zabezpieczają własne środki na tzw. fundusz zdrowotny

 

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że zgodnie z uchwałą z 2007 roku odpis na zasiłki zdrowotne wynosi 0,3% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wnioski są składane dwa razy w roku. W roku 2013 złożonych zostało 46 wniosków, wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Środki na fundusz znajdują się w gminie.

 

Pkt. 9

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni radna Bożena Nowacka o godz. 16.45 zamknęła posiedzenie Rady. Protokół zawiera 9 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni

/-/Bożena Nowacka

 

 

Protokolant

/-/Anna Olkowska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.