BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14273057
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci - zmiana terminu skaładania ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 207.000 euro na:

Usługę grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników

Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych,

ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci

CPV: 66.51.00.00-8; 66.51.10.00-5; 66.51.21.00-3; 66.51.22.10-7; 66.51.22.20-0

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Czas trwania zamówienia: 24 miesiące

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

a) sprawy merytoryczne: Joanna Lisiecka - Mierzwa - Kierownik Referatu Kadr i Płac tel. 61 640-41-71,

b) sprawy proceduralne: Tomasz Koralewski - kierownik Referatu Zamówień Publicznych UMiG Września (tel. 061 640-41-51), Monika Musielak - Referent ds. Zamówień Publicznych UMiG Września tel. 61 640 41 52, email: przetarg@wrzesnia.pl

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.

 

Otwarcie ofert nastąpi 20 lutego 2014 r w siedzibie Zamawiającego

pok. nr 10 o godz. 12.00


Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 20 lutego 2014 r. do godz. 11.45.

 

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

A - kryterium ceny - waga 20%;

B - kryteria dodatkowe - waga 80%

 

1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki wynikające z treści art. 22 ust. 1 tj. Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie aktualnego (na okres trwania umowy) zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, wymaganego ustawą z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66);

2) posiadania wiedzy i doświadczenia - Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, realizowali usługi polegające na ubezpieczeniu grupowym dla minimum 50 osób.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w formie oryginału.

3. Wykonawca zobowiązany będzie, zgodnie z art. 26 pkt. 2a i 2b ustawy PZP, wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, a także złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 44260-2014 w dniu 07.02.2014 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 53052-2014, 53304-2014 w dniu 14.02.2014 r.

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
przesuniecie terminu skladania ofert [395 kB]
ikona
zmiana terminu skaladania ofert [677 kB]
ikona
odpowiedzi na pytania ubezp grupowe [8.5 MB]
ikona
SIWZ - ubezpieczenie pracowników [619 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.