BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14079762
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA NR XLVII/314/01

 UCHWAŁA  NR XLVII/314/01

RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI

z dnia  22 listopada 2001 r.

W sprawie: rozpatrzenia nieuwzględnionego zarzutu zgłoszonego do projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego “Centrum II” 
we Wrześni / kwartał ograniczony ulicami : Warszawską, Szkolną, Staszica i Fabryczną /

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym  (jednolity tekst z 1999r. Dz. U. Nr 15 poz. 139 ze zm.) Rada Miejska
we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1

1. Stwierdza się, że zarzut zgłoszono w ustawowym terminie.

2. Po rozpatrzeniu zarzutu zgłoszonego przez Panią Łucję Tomczak, Panią Alicję Tomczak
i Panią  Jolantę Ziętkiewicz w sprawie ograniczenia zabudowy na nieruchomościach oznacz. numerami geodezyjnymi 1454/1 i 1454/2 położonymi pomiędzy ul. Fabryczną a ul. Wielkopolską postanawia się: zarzut odrzucić.

3.  Uzasadnienie uchwały jest integralną częścią niniejszej uchwały.

§ 2

1.  Uchwałę doręcza się osobom zgłaszającym zarzut, o którym mowa w  § 1.

2.  Składającemu  zarzuty  służy  prawo  wniesienia  skargi  do NSA  Oddział  Zamiejscowy 
w Poznaniu w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

we Wrześni

(–)

Zenon Cichy

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr XLVII/314/01 z dnia 22 listopada  2001r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego “Centrum II” we Wrześni  opracowany został zgodnie z przepisami:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 ze zmianami),

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jedn. tekst Dz.U.
z 1999r. Nr 15, poz. 139 ze zm.),

- Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 marca 1995r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinna odpowiadać prognoza skutków ustaleń planu na środowisko przyrodnicze (Dz. U. Nr 29, poz. 150),

- Zarządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie rodzajów i wzorów dokumentów stosowanych w pracach planistycznych

     (M.P. Nr 3/95 poz. 40).

1.  Prace nad planem rozpoczęto po podjęciu przez Radę Miejską we Wrześni Uchwały Nr XXVI/177/96 z dnia 5 lipca 1996r. określającej przedmiot i zakres jego ustaleń. W dniach
od  24. 03. 1997 r. do 21. 04. 1997 r. projekt planu  wyłożony  był w Urzędzie Gminy
we Wrześni do publicznego wglądu, łącznie z prognozą skutków wpływu ustaleń
na środowisko przyrodnicze. W okresie wyłożenia  i w ustawowym 14 dniowym okresie
po wyłożeniu, zgłoszono szereg protestów i zarzutów do przedstawionego projektu planu. 
M. in. zarzut złożyły  panie Łucja  i  Alicja  Tomczak,  podnosząc  w  nim  następujące kwestie:

a)  ograniczenie  w  dużym  stopniu możliwości  zabudowy  działki  1454 / 1 w wyniku  nieko- 

     rzystnego zaprojektowania linii  zabudowy -  brak oznaczeń  i  elementów  zagospodarowa- 

     nia  na części  przedmiotowego terenu,

b)  plan nie przedstawia możliwości podłączenia się do istniejących sieci uzbrojenia techniczne- 

      go: sieci sanitarnej,  wodociągowej,  c.o. i  gazowej,

c)  plan nie sprecyzował charakteru i gabarytów projektowanej zabudowy,

2.  Po rozpatrzeniu zgłoszonych protestów i zarzutów opracowano skorygowaną wersję projektu planu miejscowego. Po zapoznaniu się z jego treścią p.p. Łucja i Alicja Tomczak rozszerzyły swoje zarzuty do planu w piśmie z dnia 20. 02. 1998 r. a  p. Jolanta Ziętkiewicz 
w tym samym piśmie przedstawiła swoje zarzuty do projektu planu  po raz pierwszy. W piśmie autorki  podnosiły następujące kwestie:  

a)  naruszenie  procedury   związanej  z  opracowaniem  przedmiotowego  planu  miejscowego      

     ( postulowano  “ konieczność   ponownego  wyłożenia   projektu  planu  po  uwzględnieniu

     protestów i  zarzutów “ ), 

b)  zaproponowana  w   projekcie  planu  nieprzekraczalna  linia  zabudowy  w  obrębie  działki  

     1454 / 1,  przecina  istniejący  kolektor  kanalizacji  deszczowej -  co  zdaniem  wnoszących 

     zarzut uniemożliwia  zabudowę  tego terenu,

c)  autorki  zarzutu  wnoszą  o  zabudowę  działek  1454 / 1  i  1454 / 2   w kształcie litery “C”   

     -   z budynkiem usytuowanym wzdłuż granicy działek.   

3.  W dniu  29 października 1999r.  zamieszczono w gazecie Wieści z Ratusza komunikat,
a na tablicy ogłoszeń wywieszono Obwieszczenie o terminie sesji Rady Miejskiej we Wrześni, której przedmiotem będzie rozpatrzenie nieuwzględnionych protestów i zarzutów zgłoszonych do projektu miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego “Centrum II” we Wrześni.

O fakcie tym zgłaszający protesty i zarzuty zostali zawiadomieni pisemnie, zgodnie z art. 18 ust. 2,  pkt  9  ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.

4.  Ustalono następujący stan faktyczny: 
4.1    Pani Łucja Tomczak, p. Alicja Tomczak i p. Jolanta Ziętkiewicz  są  współwłaścicielkami

          nieruchomości  oznaczonej  numerami geod. 1454/1  i  1454/2, objętej  projektem  planu

          miejscowego.

4.2     Po wyłożeniu  projektu  planu  do wglądu ww.  Panie  Łucja  i  Alicja Tomczak  złożyły  

          zarzut (podnoszący  sprawy  wymienione w punkcie 1a-c ), który   został  uwzględniony 

          w  sporządzonej  korekcie  pierwotnego projektu  planu.

4.3     Panie Łucja i  Alicja Tomczak  po zapoznaniu się  ze skorygowaną wersją planu  rozsze-

          rzyły  swe zarzuty do projektu planu, a pani  Jolanta Ziętkiewicz przedstawiła  je  po raz

          pierwszy  (zgłoszono kwestie podane w punkcie 2 a – c  ).

4.4     Ustalono ponadto,  że  na  działkach  oznaczonych  numerami geod. 1454 / 1 i  1454 / 2 

           znajduje się  od  szeregu lat kolektor kanalizacji deszczowej  i  w tym  zakresie plan  nie

           wprowadził  żadnych  zmian .

4.5     Ostatecznie wnioskodawczynie sformułowały swoje zarzuty  następująco:

a)  ograniczono  w  dużym  stopniu możliwość  zabudowy  działki  1454 / 1 w wyniku  nieko- 

     rzystnego zaprojektowania linii  zabudowy -  brak oznaczeń  i  elementów  zagospodarowa- 

     ania  na części  przedmiotowego terenu,

b)  plan nie przedstawia możliwości podłączenia się do istniejących sieci uzbrojenia techniczne- 

      go : sieci sanitarnej,  wodociągowej,  c.o. i  gazowej,

c)  plan nie sprecyzował charakteru i gabarytów projektowanej zabudowy,

d)  naruszono  procedurę   związaną   z  opracowaniem  przedmiotowego  planu  miejscowego      

     ( postulowano  “ konieczność   ponownego  wyłożenia   projektu  planu  po  uwzględnieniu

     protestów i  zarzutów “ ), 

e)  zaproponowana  w  projekcie  planu   nieprzekraczalna  linia  zabudowy  w  obrębie  działki  

     1454 / 1  przecina  istniejący   na tej  działce  kolektor  kanalizacji  deszczowej,  co zdaniem

     wnoszących  zarzut uniemożliwia zabudowę tego terenu,

f)  wniesiono  o  zabudowę  działek  1454 / 1  i  1454 / 2   w  kształcie litery  “C”   -  z  budyn-

     kiem usytuowanym  wzdłuż granicy  działek.  

5.  Rada Miejska zważyła co następuje:  

-    Składające zarzut są współwłaścicielkami nieruchomości objętej zaskarżonym planem,
z czego wywodzi się ich interes prawny do zgłoszenia zarzutów; 

-   co do zgłoszonych zarzutów, stwierdza się, że:

ad. 4.5 a)

    zarzut  o  ograniczeniu  w dużym  stopniu  możliwości   zabudowy   działki  1454 / 1  został uwzględniony   w  następstwie  czego  dokonano  zmiany   przebiegu  nieprzekraczalnej linii zabudowy  w  obrębie  przedmiotowej  nieruchomości  w kierunku  północnej  i  wschodniej granicy działki;  w  wyniku  tego powiększono w sposób istotny  część działki przeznaczoną pod  potencjalną zabudowę

ad. 4.5 b)

    zarzut o  nie przedstawieniu  możliwości  podłączenia  się  do sieci uzbrojenia  technicznego uznaje  się   jako  bezzasadny,  albowiem  w   projekcie   uchwały   w   sprawie   uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego ”Centrum II”  we Wrześni  w  §  11 stwierdza się, że :

    “  -  obsługa inżynieryjna w zakresie wodociągów i kanalizacji odbywa się od ul. Fabrycznej

        -  obsługa inżynieryjna w zakresie ciepłownictwa, elektroenergetyki i telekomunikacji 

           może odbywać się od ul. Fabrycznej lub od strefy ”e” ( strefa wewnętrzna ) “

ad. 4.5 c)

    zarzut  o  nie  sprecyzowaniu  charakteru i  gabarytów projektowanej  zabudowy uznaje  się   za   bezzasadny,  albowiem  w   projekcie   uchwały   w   sprawie   uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego ”Centrum II”  we Wrześni  w  §  6 stwierdza  się, że   “ ustala  się  dla  całego  obszaru  objętego  planem  funkcje  usługowe,  ze   szczególną

           preferencją   dla  usług  centrotwórczych,   z   dopuszczeniem   funkcji   mieszkaniowej,

           preferencją dla mieszkalnictwa apartamentowego, zwłaszcza skojarzonego z usługami”,

     natomiast   w  §  7   stwierdza   się,  że  “ ustala  się  dla  całego  obszaru  objętego  planem   

           maksymalną  wysokość  zabudowy  do 10,5 m. i  odpowiednio 3 kondygnacje  zabudo- 

           wy,  oraz  minimalną 5,0 m. i  odpowiednio 2 kondygnacje zabudowy ”

ad. 4.5 d)

    zarzut o naruszeniu procedury związanej z opracowaniem  przedmiotowego planu  miejsco- 

    wego i  konieczności  ponownego wyłożenia projektu  planu  do publicznego wglądu uznaje

    się  jako  niesłuszny,  albowiem  w  art.  25  ustawy   o   zagospodarowaniu    przestrzennym 

    stwierdza  się,  że  

    “Jeżeli rada gminy  stwierdzi konieczność  dokonania zmian w przedstawionym do uchwale-   

    nia projekcie miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego, w tym także w wyniku

    uwzględnienia  wniosków,   protestów  i  zarzutów,  czynności, o których  mowa  w  art. 18

    ust.2,   ponawia  się  w  zakresie  niezbędnym  do  dokonania  tych  zmian”;                                       

    w   przypadku omawianego planu Rada Miejska we Wrześni nie podjęła dotychczas uchwały

    w sprawie konieczności dokonania zmian lub uzupełnień w projekcie planu. 

ad. 4.5 e)

    zarzut o kolizji  zaprojektowanej  nieprzekraczalnej linii  zabudowy  z przecinającym działkę

    kolektorem  kanalizacji deszczowej powodującej  zdaniem  wnoszących  zarzut  niemożność

    wzniesienia budynku na przedmiotowym gruncie należy oddalić, ponieważ wspomniana sieć

     deszczowa istniała w terenie przed  przystąpieniem do opracowania  planu i w tym  zakresie

     plan nie wprowadza  zmian, natomiast określona w  planie nieprzekraczalna linia zabudowy 

     (nie mylić z obowiązującą linią zabudowy)  mimo, że krzyżuje się  z kanalizacją  deszczową  

     nie nakazuje  budowy   budynku  w  tym  miejscu,  a  jedynie  stanowi  urbanistyczny   zapis 

     granicy, której ewentualny  projektowany   budynek nie może przekroczyć;              

     takie elastyczne ustalenie planu pozwala inwestorowi  na  etapie  projektowania  konkretnej

     inwestycji   dokonania  wyboru  -   czy  w  miejscu  istniejącej   kanalizacji  zdecydować  się 

     na przerwanie ciągu  zabudowy , czy  też korzystniejszym rozwiązaniem będzie np.  przeło-

     żenie kolizyjnego odcinka  sieci.                

ad. 4.5 f)

    występowanie o  zabudowę  działek  1454 / 1 i  1454 / 2  budynkiem  w kształcie litery “C”, 

     usytuowanym  wzdłuż  granicy  nieruchomości  należy  traktować  jako  rozwiązanie,  które 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.