BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14460736
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
Komisji Rozwoju Wsi
oraz
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
z dnia 20 marca 2013 r.

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 16.00 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 1) oraz 4 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 2).


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Artur Mokracki, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;
Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego;
Justyna Stachowicz, referent w wydziale podatkowym;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego;
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;
Jolanta Cypryańska, samodzielny referent w biurze Rady Miejskiej.


Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński powitał pana Radosława Garbarka, który na XX sesji Rady Miejskiej we Wrześni wstąpi na miejsce radnego Waldemara Przysiudy jako następny kandydat z listy wyborczej.


Na salę obrad wszedł radny Stanisław Dominiczak. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej uczestniczyło 4 członków.


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 3).


Pkt 3
a)
Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: wstąpienia na miejsce radnego Waldemara Przysiudy następnego kandydata z listy wyborczej.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: wstąpienia na miejsce radnego Waldemara Przysiudy następnego kandydata z listy wyborczej.


b)
Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: wstąpienia na miejsce radnego Marka Kołodziejczyka następnego kandydata z listy wyborczej.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: wstąpienia na miejsce radnego Marka Kołodziejczyka następnego kandydata z listy wyborczej.


c)
Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni.


d)
Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni.


e)
Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: składu osobowego Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrześni.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: składu osobowego Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrześni.


f)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni.

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni przedstawiła informację w sprawie zarzutów wniesionych w skardze na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni (załącznik nr 4).

Radny Bronisław Dankowski zapytał, czy stwierdzone zostały przeciwwskazania zdrowotne, które uniemożliwiają panu podjęcie pracy?

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni powiedziała, że pan nie ma żadnych przeciwwskazań do podjęcia pracy. Zarejestrowany jest w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba zdolna do podjęcia zatrudnienia. Lekki stopień niepełnosprawności nie wyklucza podjęcia zatrudnienia, tym bardziej, że wielu pracodawców chętnie zatrudnia osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Radny Bronisław Dankowski powiedział, że uważa, iż skarga powinna zostać uznana jako bezzasadna.

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że skarga wpłynęła w styczniu 2013 roku odpowiedź także, dołączony jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 2006 roku i odmowa przyznania świadczenia z pomocy społecznej z 2006 roku, wobec czego zapytał, czy sprawa z roku 2006 jest powiązana ze sprawą z 2013 roku? Powiedział, że rozumie, że sąd nie rozpatrywał skargi z 2013 roku.

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni powiedziała, że sąd nie rozpatrywał skargi złożonej w 2013 roku. Data 2006 rok dotyczy spraw zarchiwizowanych i tak naprawdę jest to jedyny wyrok, który wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny w przedmiocie zasiłku okresowego. Pan chciał uzyskać zasiłek okresowy, natomiast nie spełniał warunków, które umożliwiały przyznanie zasiłku okresowego, jednak to nie ma nic wspólnego z aktualnym stanem. Dodała, że 18 marca 2013 roku wpłynęło pismo, w którym pan odmawia wykonywania prac społecznie-użytecznych. Został skierowany do prac jako osoba nie posiadająca żadnego dochodu i trudno zaakceptować odmowę, zwłaszcza w sytuacji, że osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wykonują drobne prace porządkowe a pan, który ma orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności nie chce ich wykonywać w ilości 10 godzin tygodniowo. Dla pana bardziej istotne jest uzyskanie zasiłku okresowego w wysokości 200 zł niż możliwość zarobienia 308 zł miesięcznie w pracach społecznie-użytecznych. Jest to nieracjonalność działań lub jest coś czego pan nie chce ujawniać.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński powitał panią Teresę Piskorż, która na XX sesji Rady Miejskiej we Wrześni wstąpi na miejsce radnego Marka Kołodziejczyka jako następny kandydat z listy wyborczej.

Radna Mariola Kasierska zapytała, czy proponowano panu pracę, której przyjęcia odmówił?

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni powiedziała, że tak.

Radna Mariola Kasierska zapytała, czy wobec tego nie było sytuacji, w której pan chciał podjąć pracę, a pracodawca nie dał takich możliwości?

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni powiedziała, że nie, wręcz przeciwnie.

Radny Jan Drewniak powiedział, że jako członek komisji mieszkaniowej zna sytuację życiową pana, który złożył skargę. Pan został eksmitowany z mieszkania bez prawa do lokalu socjalnego, jednak Gmina nie mając takiego obowiązku przyznała panu lokal socjalny z którego był bardzo niezadowolony i domagał się innego lokalu. Pan jest osobą roszczeniową. Radny powiedział, że jest za oddaleniem skargi.
Dodał, że Gmina powinna bardziej analizować i weryfikować zasadność udzielania pomocy i nie pozwalać się wykorzystywać osobom, które nadużywają pomocy socjalnej.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni uznając ją za bezzasadną.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni uznając ją za bezzasadną.


g)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Wincentego Kadłubka.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Wincentego Kadłubka.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Wincentego Kadłubka.


h)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kaczanowie.

Radna Mariola Kasierska zapytała, w jakim przetargu zostanie zbyta nieruchomość?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że nieruchomość zostanie zbyta w przetargu nieograniczonym.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kaczanowie.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kaczanowie.


i)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Węgierkach.


Salę obrad opuścił radny Jan Drewniak. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Rozwoju Wsi uczestniczyło 5 członków komisji.


Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że przy sąsiednich działkach wzdłuż drogi są działki, które wskazują na to, że jest tam miejsce na chodnik lub inną inwestycję. Zapytał, czy w przypadku zbycia nie należałoby tego również rozdzielić żeby w przyszłości umożliwić budowę, np chodnika, czy drogi pieszo-rowerowej?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że jest projekt podziału pod inwestycję ścieżki pieszo-rowerowej, który nie jest uwzględniony na mapie, jednak aktualny podział przewiduje wydzielenie z tej nieruchomości terenu pod ścieżkę pieszo-rowerową.

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że rozumie, że inwestycja jest uwzględniona, ale nie ma jej na mapie.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że tak.

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, czy działka jest umniejszona o część przeznaczoną na ścieżkę pieszo-rowerową?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że tak, ale sprawdzi i potwierdzi ten stan rzeczy.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Węgierkach.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Węgierkach.


Na salę obrad wrócił radny Jan Drewniak. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Rozwoju Wsi uczestniczyło 6 członków komisji.


j)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej położonej w Nowym Folwarku w rejonie ulicy Nowej.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej położonej w Nowym Folwarku w rejonie ulicy Nowej.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej położonej w Nowym Folwarku w rejonie ulicy Nowej.


k)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, 3 głosami za, przy 0 przeciw i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września.


l)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Radna Mariola Kasierska zapytała, jak będą wyglądały opłaty? Czy z góry będzie założone, że każda rodzina otrzyma miesięcznie trzy worki i będzie to wliczone w całoroczny koszt? Powiedziała, że pali papier, więc nie potrzebuje worka do papieru, natomiast metal zużywa w takiej ilości, że nie przekroczy dwóch worków rocznie. Pozostałe śmieci będą w większej ilości ale worki z papierem i metalem będą rzadko zapełniane, wobec czego zapytała jak będzie to rozliczane?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że system odbioru dopiero rusza i nikt nie zna odpowiedzi na wszystkie, szczegółowe pytania. Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że mieszkańcy będą musieli zapłacić podatek uchwalony przez Radę Miejską, a pozostała kwestia będzie należała do Gminy. Jeżeli ktoś będzie potrzebował dwa kosze to je otrzyma, jak będzie potrzebował więcej worków to także je dostanie. Obowiązkiem Gminy jest odbiór śmieci, a obowiązkiem mieszkańca jest segregacja. Pojawia się wątpliwość i zapewne pojawi się jakiś dokument, rozporządzenie, czy wytyczne dotyczące tego na czym polega segregacja i jej kontrola. Kiedy będzie uznawane, że ktoś segreguje, a ktoś inny nie. Zapewne będzie to doprecyzowane, ale na dziś mówi się ogólnie, że jeżeli ktoś chce płacić niższą stawkę musi segregować, a co się za tym kryje nie do końca wiadomo. Trzeba oddać w workach szkło, metal, papier i tworzywa sztuczne i to na dziś prawdopodobnie będzie można uznać za segregację. Jednak jeżeli w koszu, gdzie są wszystkie śmieci okaże się, że jest np. butelka i okaże się, że nie jest to segregacja, zapewne ktoś wpadnie na pomysł żeby to sprawdzać. Zapewne dojdzie do jakiegoś systemu sprawdzania.


Salę obrad opuściła radna Bożena Nowacka. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Rozwoju Wsi uczestniczyło 5 członków komisji.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, 3 głosami za, przy 0 przeciw i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


ł)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, 3 głosami za, przy 0 przeciw i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.


m)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrzesińskiemu.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy sporządzenie dokumentacji stanowi odrębny koszt?
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że Gmina zapłaciła ten koszt, czyli wartość wpisaną w projekcie uchwały, a dokumentację o wpisanej wartości przekaże Starostwu Powiatowemu.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy koszt dokumentacji nie był wliczony w wartość całej inwestycji?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że zależy w jakim ujęciu, ponieważ wcześniej w budżecie były zapisane pieniądze na realizację zadania, a teraz środki na dokumentację.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrzesińskiemu.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrzesińskiemu.


n)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Września do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni".


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Września do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni".

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Września do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni".


o)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2013 - 2020.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2013 - 2020.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2013 - 2020.


p)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok.
Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok.


Pkt 4
Radny Bronisław Dankowski w związku z artykułem w gazecie „Wiadomości Wrzesińskie" odnośnie działki w Bierzglinku, w sprawie, której Rada Miejska podjęła uchwałę, a sprzedaż była kwotowo bardzo niska i przy bardzo dobrej decyzji burmistrza o pierwokupie Gmina mogła bardzo dużo skorzystać. Jednak teraz w sytuacji kiedy sprawa trafiła do sądu i jest zagrożenie utraty działki Gmina powinna zrobić wszystko by pozostała ona własnością Gminy.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że są starania żeby działka pozostała własnością Gminy, jednak będzie to zapewne długa sprawa sądowa. Gmina musiała dokonać wstrzymania wszystkich działań, gdyż sąd wydał decyzję, że do czasu rozstrzygnięcia Gmina nie ma możliwości podejmowania jakichkolwiek działań, w szczególności zbywania działki. Był inwestor, który chciał nabyć 5 ha działki, na której miał pobudować fabrykę jednak w dniu kiedy Gmina zakończyła ostatecznie rozmowy z inwestorem gdzie wszystko szło w kierunku sprzedania działki i uruchomione zostały w tej sprawie działania sprzedaży wpłynął pozew złożony do Sądu Okręgowego w Poznaniu przeciwko Gminie z wnioskiem o zakaz zbywania tej nieruchomości, w związku z tym do transakcji z inwestorem nie dojdzie.

Radny Bolesław Święciochowski powiedział że w Gminie jest miejscowość Gutowo Wielkie, natomiast w rozkładzie jazdy PKP, jak i na tablicy na stacji PKP w tej miejscowości jest Gutowo Wielkopolskie, wobec czego poprosił, by Gmina zwróciła się do zarządu PKP z prośbą o zmianę i umieszczenie właściwej nazwy miejscowości.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że pan sekretarz przygotuje pismo do zarządu PKP z prośbą o dokonanie zmiany.

Radny Stanisław Dominiczak poprosił, by w piśmie do zarządu PKP uwzględnić także sprawę znaków, ponieważ kuriozum jest to, że na przejściu naziemnym jest znak „zakaz przejścia", natomiast za tym znakiem jest umieszczony znak "przejście tylko dla inwalidów".


Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Przewodniczący Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 16.50 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 9 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący Rozwoju Wsi
/-/Mirosław Zgoliński


Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
/-/radny Stanisław Dominiczak

Protokolant
/-/Jolanta Cypryańska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.