BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14268223
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 207.000 euro na:


Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży

ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi

z terenu Gminy Września

 

CPV: 92.13.00.00-1

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Okres realizacji zamówienia: 11 - 14 lutego 2014 roku

 

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami są: Anna Grzybowska - Pełnomocnik ds. Profilaktyki pok. 33a tel. 61 64-39-40 oraz Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 61 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami zamieszczony poniżej treści ogłoszenia.

 

Otwarcie ofert nastąpi 3 lutego 2014 roku

w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 10.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 3 lutego 2014 roku do godz. 09.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

Cena - 60 %

Odległość od miasta Wrześni - 40%

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrezlizował co najmniej 2 seanse filmowe dla dzieci i młodzieży o wartości nie mniejszej niż 20.000 złotych łącznie, z załączeniem dowodów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie;

3) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada salę kinową o pojemności nie mniejszej niż 190 miejsc wyposażoną w niezbędny sprzęt do projekcji filmów w 2D i dźwiękiem Dolby Surranud lub przedstawi pisemne zobowiązanie do udostępnienia sali kinowej od innego Wykonawcy;

4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w formie oryginału.

3. Wykonawca zobowiązany będzie, zgodnie z art. 26 pkt. 2a i 2b ustawy PZP, wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, a także złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

4. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem 14977 - 2014 w dniu 23.01.2014 r.

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
siwz seanse filmowe ferie [171 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.