BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14291773
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół Nr X / 2003

Protokół

 nr X/2003

z sesji Rady Miejskiej we Wrześni

odbytej w dniu 27 maja 2003 r.

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Września

X sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

Pkt. 1

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski o godz. 16.00 otworzył sesję i po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 21 radnych, co stanowiło, wobec ustawowego składu Rady, quorum.

Protokół  z sesji nr IX został przyjęty przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.  

Pkt. 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2):

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

4.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Września,

b)      zmiany uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr XXVII/185/2000 z dnia 10.07.2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Września, położonych we Wrześni przy ul. Działkowców oraz uchwały nr LV/363/2002 z dnia 29.05.2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie gruntu w wieczyste użytkowanie,    

c)      wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości komunalnych położonych we Wrześni przy ulicach: Kossaka, Matejki i Grottgera,

d)      wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości komunalnych położonych we Wrześni przy ulicy Malczewskiego,

e)      wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości komunalnej położonej we Wrześni przy ul. Ciszaka.

5.   Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

6.   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.

7.   Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

8.   Zakończenie obrad.

Nikt z radnych nie wniósł uwag i zastrzeżeń do porządku obrad.

Pkt. 3

Radna Maria Taciak, zajmując głos poprosiła o odpowiedź na następujące pytania:

- Czy termin zwoływania sesji (wtorek, godz. 16.00) na stałe się wpisał w harmonogram pracy Rady IV kadencji, ponieważ niektórzy radni muszą sobie planować zajęcia zawodowe?

- Odbył się wczoraj przetarg na urządzenie i prowadzenie ogródków w Rynku, ile ofert i kto je skierował do burmistrza w tej sprawie? Które oferty zostały załatwione pozytywnie? Jakimi kryteriami kierowano się przy dokonanym wyborze? (radna poprosiła o udzielenie odpowiedzi na piśmie).

- Ile dzieci w latach szklonych: 1999/2000, 2000/2001 i 2001/2002 uczestniczyło w nauce pływania na basenie Świat Wodny „Cenos”?  (radna poprosiła o udzielenie odpowiedzi na piśmie).

Radny Cezar Dubiel poprosił o odpowiedź na pytanie, kiedy basen miejski przy ul. Gnieźnieńskiej będzie działał zgodnie z założeniami techniczno-ekonomicznymi, które były postawione na etapie planowania tej inwestycji? Kiedy basen miejski będzie w pełni użyteczny dla mieszkańców Wrześni?

Radny odnosząc się do godziny rozpoczynania sesji powiedział, że sugerowałby godzinę nieco późniejszą.

Radny Arkadiusz Czajkowski odczytał i złożył na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej pismo w sprawie opracowanego rankingu gmin i powiatów według wydatków bieżących na administracje  (załącznik nr 3).

Pkt. 4

a)

Przedmiotowy projekt uchwały omówił Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr X/90/03 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Września (załącznik nr 4).

b)

Przedmiotowy projekt uchwały omówił Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr X/91/03 w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr XXVII/185/2000 z dnia 10.07.2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Września, położonych we Wrześni przy ul. Działkowców oraz uchwały nr LV/363/2002 z dnia 29.05.2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie gruntu w wieczyste użytkowanie(załącznik nr 5).

c)

Przedmiotowy projekt uchwały omówiła Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr X/92/03 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości komunalnych położonych we Wrześni przy ulicach: Kossaka, Matejki i Grottgera (załącznik nr 6).

d)

Przedmiotowy projekt uchwały omówiła Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr X/93/03 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości komunalnych położonych we Wrześni przy ulicy Malczewskiego (załącznik nr 7).

e)

Przedmiotowy projekt uchwały omówiła Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr X/94/03 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości komunalnej położonej we Wrześni przy ul. Ciszaka (załącznik nr 8).

Pkt. 5

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni:

-         w Biurze Rady znajduje się do wglądu broszura pt. „Ściągawka dla radnego” wydanej przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu przeciw korupcji; 

-         wszyscy radni, którzy wyrazili wolę wzięcia udziału w dyżurze radnego odbyli taki dyżur, jeśli są chętni do odbycia jeszcze raz dyżuru przed przerwą  wakacyjną, to proszę o zgłoszenie tego w Biurze Rady;

-         Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski 3 kwietnia br. podjął uchwałę, na mocy której Miasto i Gmina Września zostało przyjęte w poczet członków Stowarzyszenia;

-         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni przesłał informację o wynikach pomiarów zanieczyszczeń powietrza za rok 2002 na stanowisku pomiarowym przy ul. Legii Wrzesińskiej 22 (do wglądu w Biurze Rady);

-         Ludowy Klub Sportowy „Błękitny” zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie klubowi dotacji, po zasięgnięciu opinii komisji edukacji udzielono odpowiedzi odmownej;

-         Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” działający przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi w Marzeninie zwrócił się z wnioskiem o dofinansowanie obozu sportowego (odpowiedź jak wyżej);

-         29 czerwca br. odbędzie się VIII Piastowski Rekreacyjny Turniej Gmin, jeśli będą chętni to reprezentacja naszej gminy może wziąć udział w tej imprezie;

-         wpłynęło pismo od Wrzesińskiej Brygady Kolarskiej w sprawie podjęcia działań w celu utworzenia w naszym mieście  nowego Parku Wypoczynkowo-Rekreacyjnego;

-         13 czerwca odbędzie się spotkanie radnych Rady Powiatu Wrzesińskiego oraz Rady Miejskiej we Wrześni, na które zaprasza organizator spotkania radny Czesław Duch;

-         25 maja na Basenie Świat Wodny „Cenos” odbyły się zawody pływackie o Puchar burmistrza Miasta i Gminy Września;

-         termin zwoływania sesji – jeśli tylko jest to możliwe to termin jest stały (poniedziałek), niemniej zdarza się, że termin zwołania posiedzenia jest zdeterminowany przyczynami niezależnymi od przewodniczącego Rady Miejskiej; nie ma przeszkód, aby zwoływać sesję w godzinach późniejszych, w tym celu radni mogą zgłaszać swoje sugestie w Biurze Rady Miejskiej.

Pkt. 6

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 9).

Burmistrz przedstawił analizę stanu prawnego w PEC Września s. a. na dzień 27 maja 2003 r. (załącznik nr 10).

Pkt. 7

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września, odpowiadając na interpelacje radnych powiedział:

-         Przetarg na prowadzenie ogródków – przetarg odbywał się na 5 miejsc, cena wywoławcza wynosiła 1000 zł, startowało 8 oferentów. W drodze licytacji uzyskano następujące ceny dzierżawy za okres 1 roku kalendarzowego: 3.000 zł, 2.550 zł, 3.150 zł, 2.400 zł, 2.250 zł, łącznie 13.350 zł  (szczegółowa odpowiedź zostanie udzielona na piśmie).

-          Ile dzieci w latach szklonych: 1999/2000, 2000/2001 i 2001/2002 uczestniczyło w nauce pływania na basenie Świat Wodny „Cenos”?  - pytanie jest zaskakujące, ponieważ pytanie dotyczy okresu, kiedy radna Maria Taciak była burmistrzem (szczegółowa odpowiedź zostanie udzielona na piśmie).

-         Odpowiedź na interpelację radnego Cezara Dubiela zostanie udzielona na piśmie.

-         Odpowiedź na interpelację radnego Arkadiusza Czajkowskiego zostanie udzielona na piśmie.

Radna Maria Taciak, odnosząc się do odpowiedzi burmistrza na interpelację powiedziała, że pyta o dane z 1999 roku i życzy burmistrzowi, by miał taką pamięć, by pamiętać wszystkie dane z 4 lat swojej pracy. Pytanie wynika z chęci posiadania rzetelnej dokumentacji, a rzetelne informacje znajdują się w dokumentach urzędowych.

Odnosząc się do przedstawionych danych przez burmistrza dotyczących spółki PEC powiedziała, że zastanawiające jest dlaczego teraz przedstawiono taką informację? Dzisiejsze dywagacje burmistrza o zagrożeniu są bezpodstawne, bowiem układ własnościowy udziałów nie ulega zmianie. Natomiast co do powątpiewania w zapisy uchwały Rady Miejskiej i ukształtowany stan faktyczny, to należy powiedzieć, że nad konstrukcją prawną umowy i statutu pracowały osoby legitymujące się wykształceniem prawnym i mające szeroką i ugruntowaną wiedzę w zakresie dokumentów, które są podstawą do sfinalizowania aktu sprzedaży i nikomu nie wydawało się, by zapis był wątpliwy. Można natomiast przywołać obawy artykułowane przez niektórych radnych III kadencji, że po sprzedaży udziałów w PEC-u radykalnie nastąpi podwyżka cen ciepłej wody i ciepła; upłynęło sporo czasu i nie odnotowano podwyżek, a tymczasem w innych spółkach te ceny zupełnie inaczej wyglądają. Obawy burmistrza o tę spółkę są przedwczesne, bowiem gmina Września nigdy nie partycypowała w kosztach inwestycyjnych PEC, które samo finansowało swoje inwestycje.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września, odnosząc się do wypowiedzi radnej powiedział, że będzie zmuszony wyprowadzić radną z błędu co do oceny przedstawionej informacji. Liczba udziałów przeznaczonych do zbycia określona w uchwale Rady Miejskiej nie może  przekraczać wartości uniemożliwiających kontrolę w spółce.  Informację w sprawie sytuacji prawnej w spółce przedstawiono teraz, ponieważ właśnie kończą się rozmowy z nowym przyszłym właścicielem spółki ZEC Poznań i Rada Miejska we Wrześni musi się zastanowić co robić dalej; odbyły się także rozmowy z radą nadzorczą PEC i niestety członkowie tej rady mają zdanie dość podobne do przedstawionego.

Wymienione poniżej trzy przypadki: zgromadzenie wspólników, rada nadzorcza i zarząd, zapisane w taki sposób jak w podpisanej umowie sprzedaży, to nie są zagrożenia, to są fakty. Żadne z tych ciał nie spełnia zapisu w uchwale Rady Miejskiej, że liczba udziałów przeznaczonych do zbycia nie może przekraczać wartości uniemożliwiającej kontrolę w spółce. Sytuacja przed sprzedażą była taka, że gmina decydowała w zgromadzeniu wspólników, w radzie nadzorczej i o tym, kto jest w zarządzie. Obecnie okazuje się, że na zgromadzeniu wspólników nie możemy sami podjąć żadnej decyzji. W radzie nadzorczej, mimo że mamy większość akcji, to mamy 2 głosy na 5, a wszystkie decyzje wymagają stosunku głosów 3/5. A zapis o 2-osobowym zarządzie od następnej kadencji jest kuriozalny, to jest określenie, którego użył prezes Matuszak, który nie spotkał się z takim zapisem wcześniej i uważa, że prowadzi to do kompletnego paraliżu.

Powiedzenie, że nikomu się nie wydawało, że istnieją zagrożenia, to jest wykazanie się bardzo krótką pamięcią, ponieważ na sali jest kilka osób, które pisały o tym, jakie będą zagrożenia, które teraz wychodzą.

Przykład z ostatnich dni, żeby nie być gołosłownym, który niestety jest pierwszym objawem działania zapisu statutowego - załącznik nr 2 umowy mówił o programie inwestycyjnym, był to jeden z głównych argumentów podawanych podczas debaty na temat sprzedaży PEC-u,  pierwszym taką kluczową inwestycją była wymiana węzłów hydroelewatorowych na zautomatyzowane kompaktowe, wskazywano, że jest to niezbędne. Rzeczywiście za pieniądze, które ZEC włożył w wykup udziałów dokonano wymiany tych węzłów. Kolejny punkt w załączniku, który miał być dokonany, to modernizacja ciepłowni w Miłosławiu. Modernizacja miała być wykonana w roku 2002, nie dokonano tego. Zbliżał się rok 2003 i zarząd w osobie prezesa Matuszaka zaproponował wykonanie tej inwestycji zgodnie ze zobowiązaniem w załączniku do umowy, ale ponieważ rada nadzorcza ma głos decydujący w inwestycjach o wartości przekraczającej połowę kapitału firmy, a inwestycja w Miłosławiu jest taką inwestycją, to musiała być uchwała wyrażająca zgodę rady nadzorczej PEC Września, w składzie: 2 przedstawicieli ZEC Poznań, 1 Energoutechu (posiada jeden procent akcji i ma członka rady nadzorczej) oraz 2 członków gminy Września. Przygotowano projekt techniczny, przygotowano finansowanie, przeprowadzono przetarg, udało się pozyskać 780 tys. zł (225 tys. zł z umorzenia pożyczki z NFOŚ na budowę kotłowni, którą wykonano parę lat temu z przeznaczeniem tych środków na inwestycję w Miłosławiu; dotacja, które w ogóle nie trzeba zwracać oraz pożyczka nisko oprocentowana z WFOŚ) i trzeba było dołożyć 700 tys. zł ze środków firmowych. Wszystko się toczyło dosyć mozolnie, mijały miesiące i rada nadzorcza nie podejmowała decyzji. Przewodniczący rady nadzorczej przymusił członków rady do głosowania faxowego, takie głosowanie jest to dopuszczalne. Działo się to tydzień temu. Mieszkańcy Miłosławia mogą być pozbawieni ciepła, ponieważ 3 członków rady nadzorczej (2 przedstawicieli ZEC Poznań, 1 Energoutechu) zagłosowało „przeciw” tej inwestycji Przedstawiciele gminy zostali przegłosowani i nie ma gmina wpływu co będzie się działo w PEC Września mimo tego, że posiada większość akcji, czyli 50% plus 1, ponieważ nie mamy większości w radzie nadzorczej i to nie są zagrożenia tylko fakty, mające określone konsekwencje. W ten sposób tracimy 225 tys. zł z NFOŚ, nie pozyskamy darmowej dotacji oraz korzystnego kredytu z WFOŚ i znajdujemy się w sytuacji, w której w jakiś sposób będzie trzeba odpowiedzieć ZEC-owi Poznań, co to znaczy i dlaczego nie wywiązuje się z umowy? To nie są fikcyjne zagrożenia, to są bardzo konkretne rzeczy. Nie mamy w PEC Września nic do powiedzenia, w żadnej sprawie, mimo posiadania większości akcji.   

                 

Radny Cezar Dubiel odnosząc się do wypowiedzi radnej Marii Taciak powiedział, że nie zgadza się z zaprezentowanym stanowiskiem, jakoby wrzesiński PEC w swoich dotychczasowych inwestycjach nie korzystał z pieniędzy gminnych, ponieważ jako że PEC był własnością gminy, dlatego też gminie Września należały się wypracowane zyski, natomiast gmina rezygnowała z pobrania zysków, pozostawiając w spółce na inwestycje i w tym sensie PEC nie finansował inwestycji z własnych środków tylko ze środków gminy.        

 

Pkt. 8

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni radny Maciej Baranowski o godz. 17.15 zamknął posiedzenie Rady.

Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie MiG Września.

Protokolant:                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

Robert Klimczak

/-/                                                                                                   we Wrześni:

Maciej Baranowski

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.