BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14292240
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Odpowiedzi na pytania - Zakup komputerów (zestawy),materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych

 

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 207.000 euro na:

Zakup komputerów (zestawy),materiałów eksploatacyjnych,

innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych

 

CPV: 30.20.00.00-1, 30.23.00.00-0

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamówienie uzupełniające stanowić będzie do 20% wartości zamówienia podstawowego polegające na powtórzeniu zamówień poszczególnych elementów objętych zamówieniem podstawowym.

 

Czas trwania zamówienia: 31 grudnia 2014 roku

 

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

a) sprawy merytoryczne:

Sławomir Zaworski - Informatyk UMiG Września (tel. 061 640-41-21),

b) sprawy proceduralne:

Tomasz Koralewski - kierownik Referatu Zamówień Publicznych UMiG Września (tel. 061 640-41-51), Monika Musielak - Referent ds. Zamówień Publicznych UMiG Września tel. 61 640 41 52, email: przetarg@wrzesnia.pl

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.

 

Wadium: 4.000 złotych (słownie: cztery tysiące złotych)

 

Otwarcie ofert nastąpi 30 stycznia 2014 r w siedzibie Zamawiającego

pok. nr 10 o godz. 11.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 30 stycznia 2014 r. do godz. 10.45.

 

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

Cena - 100 %

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dostawy sprzętu komputerowego, podzespołów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych o wartości min. 200.000 złotych każde z załączeniem dowodów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie;

3) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

5) udzielą gwarancji nie krótszej niż: zestaw komputerowy - 48 miesięcy, podzespoły - 24 miesięcy, drukarka laserowa - 36 miesięcy, tusze,tonery - 12 miesięcy, pozostałe akcesoria, podzespoły (załącznik C do SIWZ pkt 14) - 24 miesięcy o ile sprzedawca nie przewidział wydłużenia okresu gwarancji.

2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w formie oryginału.

3. Wykonawca zobowiązany będzie, zgodnie z art. 26 pkt. 2a i 2b ustawy PZP, wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, a także złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 24518-2014 w dniu 22.01.2014 r.

 

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
odp na pyt zakup komputerow [546 kB]
ikona
SIWZ - zakup komputerów, akcesoriów [460 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.