BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463658
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół Nr IX / 2003

Protokół

 nr IX/2003

z sesji Rady Miejskiej we Wrześni

odbytej w dniu 29 kwietnia 2003 r.

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Września

IX sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

Pkt. 1

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski o godz. 16.00 otworzył sesję i po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 21 radnych, co stanowiło, wobec ustawowego składu Rady, quorum.

Protokół  z sesji nr VIII został przyjęty przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.  

Pkt. 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2):

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

4.   Udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium za wykonanie budżetu w 2002 roku:

a)   sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Września z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w 2002 r.,

b)  przedstawienie opinii i wniosków komisji rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w 2002 roku,

c)   odczytanie uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie:

n    opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Września sprawozdaniu z wykonania budżetu w 2002 r.,

n    opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Września.

d) podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2002 rok.

5.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,

b)      zmiany uchwały nr XXIX/207/2000 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 02.10.2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w obszarze Rynku we Wrześni,

c)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkalno-usługowo-rzemieślniczego w obrębie nieruchomości ozn. numerami geod. 274/3 i 274/4 położonej w Bierzglinku,

d)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Obłaczkowie i Białężycach w rejonie drogi wojewódzkiej nr 435 oraz torów kolejowych PKP Września – Jarocin,

e)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy wielorodzinnej przy ul. Fromborskiej we Wrześni – dz. nr geod. 2605/1,

f)       utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego,

g)      zwolnienia z podatku od nieruchomości.

6.   Podjęcie oświadczenia w sprawie sytuacji w rolnictwie, warunków gospodarowania, drastycznego spadku opłacalności produkcji rolniczej i dochodowości rolnika oraz obniżenia warunków życia na wsi.

7.   Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2002.

8.   Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

9.   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.

10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

11. Zakończenie obrad.

Pkt. 3

Radny Arkadiusz Czajkowski w związku z odbywającą się drogą krzyżową w Wielki Piątek na Rynku podziękował wszystkim samorządowcom, którzy wzięli udział w uroczystości, a w szczególności: Maciejowi Gawronowi, Elżbiecie Tutak, Czesławowi Duchowi, Janowi Drewniakowi oraz Maciejowi Baranowskiemu.

Radny Czesław Duch zabierając głos powiedział, że od dłuższego już czasu w centrum Wrześni można spotkać ludzi, którzy sprzedają różne rzeczy, np. krzyżówki, widokówki i książeczki, zbierając w ten sposób pieniądze na różne niejasne cele; kiedyś interweniował prosząc o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczczej gdy przyjdzie za 10 minut, tych osób jak wrócił już nie było. Co burmistrz w takim razie przewiduje, by takie rzeczy we Wrześni na ulicy się nie działy, ponieważ ci ludzie są natarczywi i zaczepiają wszystkich?

W hasłach wyborczych wszyscy zasiadający w Radzie radni, burmistrz dwukrotnie, mówili że będą się starać bronić rodzimej przedsiębiorczości, handlu, usług i oto trzy miesiące po wyborach w bardzo szybkim tempie powstaje supermarket przy zbiegu ulic: Miłosławskiej i Kaliskiej. Jak to się stało i kto podpisał zgodę lub zezwolenie na budowę tego supermarketu, ponieważ uruchomienie tego supermarketu pozbawi bardzo dużą grupę ludzi pracy (wynika to z rozmów z przedsiębiorcami), co zmniejszy także wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku?

Radny Bolesław Święciochowski, zabierając głos w imieniu Unii Wrześnian i Wrzesińskiego Towarzystwa Kulturalnego podziękował burmistrzowi, pracownikom urzędu i radnym za to, że byli uprzejmi przyjąć zaproszenie na wieczornicę z okazji więta 3 Maja. Jednocześnie zaprosił zebranych do wzięcia udziału w tradycyjnym marszu 2 maja do Sokołowa, początek o godz. 18.30.       

Pkt. 4

a)

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września przedstawił  sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Września z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w 2002 r. (załącznik nr 3).

b)

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej, przedstawił opinię i wnioski komisji rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w 2002 roku (załącznik nr 4).

c)

Jarosław Orłowski, naczelnik wydziału finansowo-budżetowego, odczytał uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie:

n    opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Września sprawozdaniu z wykonania budżetu w 2002 r. (załącznik nr 5),

n    opinia o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 6).

Alfred Bogucki, skarbnik miasta i Gminy Września, odnosząc się do uwag RIO powiedział:

-          Jedna uwaga dotyczyła tego, że w wykazie zadań inwestycyjnych nie wykazano wydatków inwestycyjnych w rozdziałach 90015 na kwotę 76.837 zł – to były wydatki inwestycyjne w ramach środków otrzymanych od wojewody na oświetlenie ul. Gnieźnieńskiej, pierwotnie ta inwestycja planowana była ze środków własnych, a ostatecznie w całości była sfinansowana ze środków wojewody, tym niemniej te wydatki powinny być ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych i uwaga jest słuszna.

-          Druga uwaga, wydatek inwestycyjny w wysokości 4.411 zł nie był ujęty w wykazie inwestycji, a był w budżecie i dotyczył zakupu komputera dla Muzeum Regionalnego we Wrześni.

-          Trzecia uwaga, w sprawozdaniu w części opisowej nie zostało wyjaśnione od jakiej jednostki samorządowej gmina otrzymała dotacje dla biblioteki. Była to dotacja z powiatu w wysokości 40.000 zł na realizację zadań biblioteki powiatowej.      

d)

Przewodniczący Rady Miejskiej, przechodząc do realizacji pkt. 4d) otworzył dyskusję.

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej, zabierając głos powiedział, że komisja rewizyjna oceniała wykonanie budżetu uwzględniając zmianę kadencji; nowy burmistrz mógł zbilansować budżet, ponieważ w celu uregulowania wszystkich wydatków dokonał wewnętrznej „pożyczki” na kwotę 770 tys. zł. 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/82/03 w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2002 rok (załącznik nr 7).

 

Pkt. 5

a)

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni, omówiła:

-         projekt uchwały w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,

-         uzupełnienie do uzasadnienia projektu uchwały (załącznik nr 8).

Radny Arkadiusz Czajkowski odnosząc się do przedstawionego projektu uchwały powiedział, że pracuje 25 lat w służbie zdrowia i zna bardzo dobrze sytuację osób samotnych i chciałby się dowiedzieć w jaki sposób w długi weekend jest zabezpieczana opieka właśnie dla tych osób samotnych?  

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni, odpowiadając na pytanie radnego powiedziała, że osoby samotne i wymagające tego typu opieki nie są pozbawione wsparcia w dni wolne od pracy, dlatego że usługi opiekuńcze są zabezpieczone również w dni świąteczne, w takich przypadkach do domu osoby samotnej i chorej przychodzi opiekunka.  

Radny Arkadiusz Czajkowski poprosił, by p. A. Prusak udowodniła to co powiedziała na przykładzie pani Sobczak z Domu Seniora, mającej 88 lat, ponieważ opiekuje się tą panią 5 lat i w ciągu soboty, niedzieli i świąt żadna opieka społeczna tam nie docierała.

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni, odpowiadając na pytanie radnego powiedziała, że mogą być takie sytuacje, gdzie opieka sprawowana nad osobą starszą wymaga zaangażowania czasu przekraczającego możliwości sprawowania opieki przez opiekunki i wówczas występuje się z propozycją umieszczenia takiej osoby w Domu Pomocy Społecznej, ponieważ OPS może wykonywać usługi opiekuńcze do wysokości 3-4 godzina w ciągu doby. Jeżeli są to osoby wymagające opieki przez dłuższy okres czasu wówczas należy rozpatrzyć taką możliwość jak umieszczenie w DPS, oczywiście za zgodą osoby zainteresowanej.   

Radny Arkadiusz Czajkowski odnosząc się udzielonej odpowiedzi powiedział, że ma taką opinie w tym względzie, ponieważ przywołana pani nie jest osobą niedołężną, żeby ją umieszczać w DPS; chodzi o to, żeby ktoś do niej zajrzał i powiedział do niej kilka słów, a tak nie jest, podobnych osób jest więcej, którymi się opiekuje. Tym osobom nikt nie donosi jedzenia i pozbawione są posiłków i jeżeli są niedołężne, to mogą umrzeć z głodu. 

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni, odnosząc się do wypowiedzi radnego wyjaśniła, że sprawowana opieka w ramach realizacji zadań gminnych jest adekwatna do możliwości finansowych. Jeśli OPS chciałby zaoferować wszystkim starszym, samotnym i chorym osobom pomoc całotygodniową, to wówczas nie jest to możliwe dysponując takimi środkami, jakimi dysponuje OPS. Inną sprawą jest określenie przez lekarza sposobu opieki. Obecnie jest 13 osób, nad którymi sprawowana jest opieka przez cały czas, ponieważ tylko na tyle pozwalają środki finansowe. Nie można się zgodzić z takim czymś, żeby opiekować się przez 24 godziny osobą, która ma rodzinę, ponieważ w takim wypadku OPS może tylko pomagać, taką opiekę powinna sprawować rodzina, która nie jest wykluczona przez nikogo ze sprawowania opieki nad osobami, które tę rodzinę posiadają.   

Radny Arkadiusz Czajkowski, zajmując głos powiedział, że  dzieci są zobowiązane do usług opiekuńczych wobec rodziców tak samo, ale teraz chodzi o to, że są takie osoby, które nie mają nikogo, albo mają rodziny patologiczne i nie chodzi o jakąś opiekę, ale żeby ktoś do nich przyszedł, uśmiechnął się do nich, tym bardziej, że opłata na opiekę społeczną nie jest taka mała.  

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni, zajmując głos powiedziała, że w takich przypadkach widzi pole do popisu  dla organizacji pozarządowych.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 20 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr IX/83/03 w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania (załącznik nr 9).

b)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/84/03 w sprawie: zmiany uchwały nr XXIX/207/2000 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 02.10.2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w obszarze Rynku we Wrześni (załącznik nr 10).

 

c)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/85/03 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkalno-usługowo-rzemieślniczego w obrębie nieruchomości ozn. numerami geod. 274/3 i 274/4 położonej w Bierzglinku (załącznik nr 11).

d)

Radny Ryszard Szwajca poprosił o wyjaśnienie, kto pokryje koszty sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Obłaczkowie i Białężycach.

Tomasz Kałużny, burmistrz MiG Września, odpowiadając na pytanie radnego powiedział, że koszty opracowania planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowych terenów – wokół węzła autostradowego, gdzie mają powstać tereny inwestycyjne – w wyniku uzgodnień z dyrektorem Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Antonim Mandziakiem doszliśmy do porozumienia i Agencja jest zainteresowana tym, aby zmienić plany zagospodarowania, dzięki czemu uzyska tereny, których wartość zdecydowanie wzrośnie; jest umowa na razie słowna współfinansowania tej operacji. Udało się nawiązać kontakt z urbanistą, który wykona te plany kilkakrotnie taniej niż większość na rynku urbanistów, którzy wykonują takie usługi. Poza tym jest jeszcze możliwość pozyskania terenu o powierzchni 4 ha od AWRSP w pobliżu skrzyżowania drogi w Obłaczkowie na Chwalibogowo; mamy zamiar, aby tę działkę wykorzystać jako formę pewnej umowy między nami tytułem rekompensaty kosztów wykonania planu zagospodarowania przestrzennego.

Radna Maria Taciak poprosiła o wyjaśnienie jak od strony formalno-prawnej może być zrealizowane współfinansowanie, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina może zwierać porozumienia, natomiast trudno sobie wyobrazić podejmowanie czynności już finansowej bez przyzwolenia Rady Miejskiej poprzez podjęcie uchwały, która stanowi podstawę do zawarcia porozumienia? Jaki będzie kolejny krok przy realizacji omawianej uchwały?      

Tomasz Kałużny, burmistrz MiG Września, odpowiadając na pytanie radnej powiedział, że wariantów jest wiele, a najgorszym dla Wrześni i jej bezrobotnych mieszkańców byłoby to, żebyśmy posiadali grunt, na który można byłoby pozyskać inwestora a byłby to teren rolniczy, w tej chwili nie posiadamy terenów inwestycyjnych. Nawet, gdyby gmina miała zapłacić za opracowanie tego planu, to i tak będzie to z korzyścią dla mieszkańców Wrześni.

Radna Maria Taciak odnosząc się do wypowiedzi burmistrza powiedziała, że nie neguje zasadności podjęcia omawianego projektu uchwały, ponieważ tereny po przekształceniu będą bardziej atrakcyjne. Zadane pytanie było natury prawnej: Jeżeli właścicielem przedmiotowego gruntu jest Skarb Państwa, czy należy z mocy obowiązujących przepisów transakcję finansową poprzedzić podjęciem uchwały przez Radę Miejską i na podstawie podjętej uchwały zawrzeć dopiero porozumienie?     

Tomasz Kałużny, burmistrz MiG Września, odpowiadając na pytanie radnej powiedział, że zmiana planu zagospodarowania przestrzennego należy do zadań gminy. W latach poprzednich w przypadku, kiedy ludzie chcieli zmieniać swoje tereny rolnicze na działki budowlane postępowano słusznie, że było podpisywane porozumienie, iż ci ludzie z własnej woli deklarowali chęć zapłaty za wykonanie tego planu (taka sytuacja występuje w podjętej uchwale w pkt. 4c), ale w sytuacji, kiedy my nie jesteśmy właścicielem tylko Skarb Państwa i nie dysponujemy terenami w pobliżu węzła autostradowego, to my musimy przekonać Skarb Państwa do przekształcenia tego terenu z rolniczego na inwestycyjny, to nam na tym zależy i powinniśmy robić wszystko, żeby tego dokonać.

Radna Maria Taciak zajmując głos powiedziała, że rozumie, iż nie ma współfinansowania tylko gmina Września pokryje koszty związane z przystąpieniem do opracowania planu.  

Tomasz Kałużny, burmistrz MiG Września, odnosząc się do wypowiedzi radnej powiedział, że nic takiego nie powiedział, natomiast mówił, że możliwości jest wiele, np. występuje jeszcze coś takiego jak opłata planistyczna, którą można wprowadzić przy okazji opracowywania tego planu gdyby gmina nie doszła do porozumienia z AWRSP w tej sprawie i wtedy, gdyby Agencja sprzedawała komuś te tereny, to około 30% (to jest kwestia do ustalenia) kwoty zapłaconej przez potencjalnego nabywcę trafi do gminy Września, to może być nawet niezły interes dla gminy oprócz tego, że pojawi się inwestor.

Radny Ryszard Szwajca odnosząc się do dyskusji powiedział, że nie bardzo rozumie z wypowiedzi burmistrza porównywanie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego terenu w okolicy Białężyc i Obłaczkowa, który jest własnością Agencji z sytuacją w Bierzglinku, ponieważ jest to własność prywatna. W Bierzglinku następuje zmiana planu na wniosek zainteresowanego właściciela i na koszt tego właściciela, natomiast projekt uchwały zapisany w porządku 5d) dotyczy gruntu Agencji i będzie sporządzany plan na koszt gminy, nigdy nie podejmowano do tej pory takich działań, kierunek jest jak najbardziej dobry, ale nie ta kolejność.

Tomasz Kałużny, burmistrz MiG Września, odnosząc się do wypowiedzi radnego powiedział, że dotychczasowe działania dotyczące działek osób prywatnych, które chciały zamienić tereny rolne na działki budowlane w sytuacji, kiedy gmina Września ma dużo działek budowlanych nie było w interesie gminy, aby wykładać pieniądze na takie przedsięwzięcia, w wyniku których zyskiwałby właściciel gruntu. W tym przypadku nastąpiła zupełnie inna sytuacja, to gminie zależy, żeby przy węźle autostradowym nasza gmina posiadała tereny inwestycyjne. Mało tego, to AWRSP wystąpiła do gminy, że chce zmienić ten plan z terenów rolnych na inwestycyjne i udało się porozumieć, dzięki czemu będzie można uzyskać 140 ha terenów inwestycyjnych. Nawet w najgorszym przypadku, choć to nie jest przewidywane, gdyby gmina miała zapłacić, to jest to działanie zgodne z prawem i słuszne.     

Radny Ryszard Szwajca odnosząc się do wypowiedzi burmistrza powiedział, że teraz sytuacja jest jasna, z tym że burmistrz powinien dbać szczególnie o interes gminy i w związku z tym niezależnie od tego jak i kiedy będą te tereny przekształcone, to ważnym jest, żeby zabezpieczyć albo na umowie, albo przy sprzedaży tych terenów przez Agencję poniesione nakłady na rzecz przekształcania tych terenów.  

Tomasz Kałużny, burmistrz MiG Września, odnosząc się do wypowiedzi radnego powiedział, że wspominał o rencie planistycznej i innych wariantach, a najgorszym przypadku o możliwości zapłaty w formie terenów, które stałyby się własnością gminy. Nie jest niekorzystne, żeby gmina posiadała tereny inwestycyjne, ponieważ gmina nie ma terenów rolniczych, które mogłaby sama pozamieniać na inwestycyjne.                

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/86/03 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Obłaczkowie i Białężycach w rejonie drogi wojewódzkiej nr 435 oraz torów kolejowych PKP Września – Jarocin (załącznik nr 12).

e)

Radny Arkadiusz Czajkowski poprosił o informację, jaką ma wartość działka dz. nr geod. 2605/1  przy ul. Fromborskiej.

Tomasz Kałużny, burmistrz MiG Września, odpowiadając na zapytanie radnego poinformował, że nie wie jaką ma wartość nieruchomość, o którą pytał radny.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/87/03 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy wielorodzinnej przy ul. Fromborskiej we Wrześni – dz. nr geod. 2605/1 (załącznik nr 13).

f)

Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września, omówił projekt uchwały w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/88/03 w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego (załącznik nr 14).

g)

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.