BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14274073
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół Nr VIII / 2003

Protokół

 nr VIII/2003

z sesji Rady Miejskiej we Wrześni

odbytej w dniu 31 marca 2003 r.

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Września

VIII sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

Pkt. 1

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski o godz. 16.30 otworzył sesję i po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 20 radnych, co stanowiło, wobec ustawowego składu Rady, quorum.

Protokół  z sesji nr VII został przyjęty przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.  

Pkt. 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2):

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

4.   Podjęcie uchwały w sprawie:

a)      likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Węgierkach,

b)      likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gutowie Wielkim,

c)      likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bierzglinku,

d)      likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gozdowie,

e)      likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Obłaczkowie,

f)        utworzenia Gimnazjum w Gozdowie i nadania statutu,

g)      utworzenia Gimnazjum w Otocznej i nadania statutu,

h)      utworzenia Zespołu Szkół w Otocznej i nadania statutu,

i)        ustalenia sieci i obwodów szkół publicznych na terenie Miasta i Gminy Września,

j)        wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego,

k)      wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Witkowskiej i ul. Szosa Witkowska,

l)        wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Jagodowej,

m)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo-handlowej we Wrześni, rejon ul. Kościuszki i Sikorskiego,

n)      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy handlowej i usługowo-produkcyjnej we Wrześni, rejon ulic Wrocławskiej i Przemysłowej,

o)      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy usługowo-mieszkaniowej w obrębie nieruchomości oznaczonej numerem geod. 999, położonej we Wrześni przy ul. Sądowej,

p)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 299, położonej w Węgierkach,

q)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 51/3, położonej w Marzeninie,

r)       przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy istniejącego, gminnego wysypiska odpadów komunalnych w miejscowości Bardo,

s)       przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod stację paliw oraz miejsca postojowe w rejonie ul. Szkolnej i Kosynierów we Wrześni – dz. nr 1080/1, 1080/2 oraz 1075/3,

t)        przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego – jednorodzinnego w Kaczanowie w rejonie ul. Gospodarskiej – dz. nr 227/7 i 227/10,

u)      przystąpienia Miasta i Gminy Września do stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,

v)      wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz ustalenia zasad ich zbywania,

w)    wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni,

x)      zmieniająca uchwałę z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie budżetu na rok 2003.

5.   Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

6.   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.

7.   Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

8.   Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej wniósł autopoprakę do porządku obrad - w pkt. 4t) jest napisane „w rejonie ul. Gospodarczej”, a powinno być „w rejonie ul. Gospodarskiej”.

Poinformował także, że kurator oświaty w Poznaniu przesłał swoje poprawione opinie, dotyczące zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gutowie Wielkim i Gozdowie.

Radny Henryk Krukowski przedstawił uwagę do pkt 4k i l) porządku obrad, ponieważ jest jeden projekt uchwały, w którym wskazuje się do sprzedaży 2 działki. Jak ma się głosować, gdy w sprawie jednej działki jest się na „tak”, a w drugiej na „nie”? Jeśli radca prawny pozwoli, to głosowanie podczas podejmowania tych projektów uchwał mogłoby być dla każdej sprzedawanej działki oddzielne. 

Pani Magdalena Podsiadłowska-Pawlak, radca prawny Urzędu MiG Września, odpowiadając na uwagę radnego powiedziała, że nie ma żadnych przeszkód, żeby rozbić jeden projekt uchwały na dwa odrębne, sprzedaż każdej działki można głosować oddzielnie; w przedstawionym projekcie uchwały nie ma żadnego błędu formalnego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, że jeśli nie usłyszy sprzeciwu, to głosowanie podczas podejmowania projektów uchwał w pkt. 4 k) i l) będą dla każdej sprzedawanej działki oddzielne. 

Nikt z radnych nie wniósł  sprzeciwu  do propozycji Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Pkt. 3

Zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni Bolesław Święciochowski w imieniu organizatorów, czyli Wrzesińskiego Towarzystwa Kulturalnego i Unii Wrześnian zaprosił obecnych na sali sesyjnej na uroczystości związane z 63. rocznicą zbrodni katyńskiej, które odbędą się 6 kwietnia w kościele farnym oraz pod Pomnikiem Katyńskim na cmentarzu parafialnym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni. 

Radny Marek Zielnik poprosił o informację, kiedy pod obrady Rady Miejskiej zostanie przedłożony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu po koszarach, w których stacjonowały wojska radzieckie? Co stoi na przeszkodzie, żeby do tego tematu powrócić?    

Radny Ryszard Szwajca w związku ze złożoną interpelacją podczas ostatniej sesji i otrzymaną odpowiedzią od Burmistrza MiG Września wniósł, by Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść tej odpowiedzi wraz z uzasadnieniem.

Pan Józef Matuszewski, sołtys sołectwa Strzyżewo poprosił o udzielenie mu głosu.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 14 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” udzieliła głosu panu Józefowi Matuszewskiemu, sołtysowi sołectwa Strzyżewo. 

3 radnych, biorących udział w posiedzeniu nie wzięło udziału w głosowaniu.

Pan Józef Matuszewski, sołtys sołectwa Strzyżewo, odnosząc się do sposobu finansowania klubów sportowych powiedział, że w całym kraju kluby sportowe miejskie i wiejskie są traktowane przez gminę równo, a we Wrześni nie, ponieważ Victoria Września otrzymuje dotację na wydatki rzeczowe w wysokości 62.000 zł a Błękitni Psary Polskie tylko 5.000 zł; klubowi w Psarach wystarczyłoby na wydatki rzeczowe około 10.000 zł i o te brakujące 5.000 zł prosi.

Poprosił także o wykaz ile dostaje każda szkoła środków z budżetu gminy, subwencji i dotacji, by mógł porównać za rok wydatki tegoroczne z przyszłorocznymi.  

Pkt. 4

a)

Nikt z radnych nie zabrał głosu w sprawie przedmiotowego projektu uchwały.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 15 głosami „za”, przy 2 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr VIII/58/03 w sprawie likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Węgierkach (załącznik nr 3).

b)

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał poprawioną opinię kuratora oświaty w Poznaniu w sprawie zamiaru likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gutowie Wielkim.

Nikt z radnych nie zabrał głosu w sprawie przedmiotowego projektu uchwały.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 14 głosami „za”, przy 3 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr VIII/59/03 w sprawie zamiaru likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gutowie Wielkim (załącznik nr 4).

c)

Nikt z radnych nie zabrał głosu w sprawie przedmiotowego projektu uchwały.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 17 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr VIII/60/03 w sprawie likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bierzglinku (załącznik nr 5).

d)

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał poprawioną opinię kuratora oświaty w Poznaniu w sprawie zamiaru likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gozdowie.

Nikt z radnych nie zabrał głosu w sprawie przedmiotowego projektu uchwały.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 14 głosami „za”, przy 4 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr VIII/61/03 w sprawie likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gozdowie (załącznik nr 6).

e)

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinię komisji rozwoju wsi dotyczącą omawianego projektu uchwały.

Radny Jan Drewniak odnosząc się do omawianego projektu uchwały powiedział, że jest przeciw. We wszystkich miejscowościach, gdzie są likwidowane szkoły, także w Obłaczkowie, mają powstać świetlice  w obiektach po szkole; w Obłaczkowie po likwidacji szkoły pozostanie kilka komputerów, które były zakupione ze środków sołeckich i zasadne byłoby, żeby one pozostały w tej wiosce. 

Pani Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza MiG Września, ustosunkowując się do wypowiedzi radnego powiedziała, że podczas podejmowania uchwał w sprawie zamiaru likwidacji zapowiadano, że o losie obiektów po szkole będzie decydować rada sołecka danej wioski; w dalszym ciągu podtrzymujemy to stanowisko.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 15 głosami „za”, przy 3 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr VIII/62/03 w sprawie likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Obłaczkowie (załącznik nr 7).

f)

Nikt z radnych nie zabrał głosu w sprawie przedmiotowego projektu uchwały.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 14 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 5 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr VIII/63/03 w sprawie utworzenia Gimnazjum w Gozdowie i nadania statutu (załącznik nr 8).

g)

Nikt z radnych nie zabrał głosu w sprawie przedmiotowego projektu uchwały.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 19 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr VIII/64/03 w sprawie utworzenia Gimnazjum w Otocznej i nadania statutu (załącznik nr 9).

h)

Nikt z radnych nie zabrał głosu w sprawie przedmiotowego projektu uchwały.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 19 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr VIII/65/03 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Otocznej i nadania statutu (załącznik nr 10).

i)

Pani Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza MiG Września, poinformowała, że przedstawiony projekt uchwały uwzględnia wszystkie wnioski i uwagi złożone przez radnych podczas posiedzeń komisji.

Pan Tomasz Kałużny, burmistrz MiG Września przedstawił następującą autopoprawkę:  w §1 pkt. 4 wykreśla się następujące wsie: Gulczewko, Gulczewo i Sobiesiernie.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 19 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr VIII/66/03 w sprawie ustalenia sieci i obwodów szkół publicznych na terenie Miasta i Gminy Września (załącznik nr 11).

j)

Nikt z radnych nie zabrał głosu w sprawie przedmiotowego projektu uchwały.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/67/03 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego (załącznik nr 12).

k)

Nikt z radnych nie zabrał głosu w sprawie przedmiotowego projektu uchwały.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych 18 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Września – działka nr 1257 KW 25283 położona przy ul. Witkowskiej we Wrześni.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Września – działka nr 806 KW 12052 położona przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych podjęła uchwałę nr VIII/68/03 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Witkowskiej i ul. Szosa Witkowska (załącznik nr 13).

l)

Nikt z radnych nie zabrał głosu w sprawie przedmiotowego projektu uchwały.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Września – działka nr 3766/24  KW 19957 położona przy ul. Jagodowej  we Wrześni.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Września – działka nr 3766/29  KW 19957 położona przy ul. Jagodowej  we Wrześni.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych podjęła uchwałę nr VIII/69/03 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Jagodowej (załącznik nr 14).

m)

Nikt z radnych nie zabrał głosu w sprawie przedmiotowego projektu uchwały.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/70/03 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo-handlowej we Wrześni, rejon ul. Kościuszki i Sikorskiego (załącznik nr 15).

n)

Nikt z radnych nie zabrał głosu w sprawie przedmiotowego projektu uchwały.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/71/03 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy handlowej i usługowo-produkcyjnej we Wrześni, rejon ulic Wrocławskiej i Przemysłowej (załącznik nr 16).

o)

Nikt z radnych nie zabrał głosu w sprawie przedmiotowego projektu uchwały.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/72/03 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy usługowo-mieszkaniowej w obrębie nieruchomości oznaczonej numerem geod. 999, położonej we Wrześni przy ul. Sądowej (załącznik nr 17).

p)

Nikt z radnych nie zabrał głosu w sprawie przedmiotowego projektu uchwały.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/73/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 299, położonej w Węgierkach (załącznik nr 18).

q)

Nikt z radnych nie zabrał głosu w sprawie przedmiotowego projektu uchwały.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/74/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 51/3, położonej w Marzeninie (załącznik nr 19).

r)

Radna Maria Taciak zaproponowała, by w tytule uchwały słowo „wysypiska” zastąpić słowem „składowiska”.

Nikt z radnych nie wniósł zastrzeżeń do wniosku radnej.                                                                                              

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/75/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy istniejącego, gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Bardo (załącznik nr 20).

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.