BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14466436
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół Nr VII / 2003

Protokół

 nr VII/2003

z sesji Rady Miejskiej we Wrześni

odbytej w dniu 3 marca 2003 r.

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Września

VII sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

Pkt. 1

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski o godz. 16.30 otworzył sesję i po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 20 radnych, co stanowiło, wobec ustawowego składu Rady, quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Protokół  z sesji nr VI został przyjęty przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.  

Pkt. 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2):

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

4.   Debata budżetowa:

a)      przedstawienie projektu budżetu na rok 2003,

b)      odczytanie opinii komisji stałych Rady Miejskiej we Wrześni oraz wniosków radnych,

c)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,

d)      odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie opinii komisji stałych, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu i wniosków radnych,

e)      dyskusja oraz przyjmowanie przez głosowanie wnoszonych wniosków,

f)        podjęcie uchwały w sprawie: budżetu na rok 2003.

5.   Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia zasad podziału środków do dyspozycji Sołectw pomiędzy poszczególne Sołectwa.

6.   Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

7.   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.

8.   Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

9.   Zakończenie obrad.

Pkt. 3

Radny Ryszard Szwajca w związku z ukazaniem się w biuletynie „Wieści z Ratusza” komunikatu o opłatach za wodę, obowiązujących od dnia 1 marca br., poprosił o wyjaśnienie dlaczego komunikat ogłosiło PWiK  skoro z ustawy wynika, że taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy, czym należy tłumaczyć ten fakt? Pytanie jest skierowane zarówno do burmistrza jak i do przewodniczącego Rady Miejskiej, ponieważ uchwały podejmuje Rada.

Radny Marek Zielnik zwrócił uwagę na zły stan nawierzchni drogi gruntowej przy ul. Piastów we Wrześni w okolicach garaży. Na odcinku od skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Sikorskiego w kierunku cmentarza komunalnego są ustawione ławki, nie ma natomiast ustawionych koszy na śmieci, dlatego ludzie wyrzucają śmieci gdzie popadnie, wystarczy ustawić 2 – 3 kosze.

Czy prawdą jest, że ma być prywatyzowane Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  we Wrześni?

Radny Bolesław Święciochowski zabierając głos powiedział, że na styczniowej sesji zgłosił zapytanie dotyczące wniosku mieszkańców ul. Reymonta w sprawie budowy nawierzchni tej ulicy i na zadane pytanie nie uzyskał wystarczająco satysfakcjonującej odpowiedzi. Radny złożył wniosek o budowę nawierzchni ulicy Reymonta do budżetu na rok 2003, wniosek podpisało ponad 60 mieszkańców zamieszkujących posesje przy tej ulicy. Wnioskujący otrzymali odpowiedź na piśmie, że inwestycja zostanie umieszczona w projekcie budżetu na rok 2003 lecz realizacja jej będzie uzależniona od  zatwierdzenia przez Radę Miejską, pismo w tej sprawie podpisał zastępca burmistrza Ryszard Szwajca. W projekcie budżetu opracowanym przez poprzedni Zarząd i przekazanym do dyspozycji radnych przedmiotowej inwestycji nie było. W związku z tym radny skierował bezpośrednio do radnego Ryszarda Szwajcy pytanie, jakimi kierował się danymi, że udzielił takiej pisemnej odpowiedzi?

Radny Sylwester Jałoszyński zwrócił się do Rady w imieniu mieszkańców wsi Chwalibogowo. W tej wsi znajduje się 18 bloków mieszkalnych, w których mieszka 850 osób i nie ma oczyszczalni ścieków, we wszystkich blokach są przydomowe szamba, a koszt wywozu 1 m3 wynosi 10 zł, jest to wysoka cena i znacznie obciąża wydatki mieszkańców tych bloków. Czy istnieje możliwość opracowania planu ewentualnego przyłączenia tej wsi do wrzesińskiej oczyszczalni?

Radna Maria Grzeszczyk poprosiła o informację, co dalej z gazyfikacją wsi Kaczanowo i Bierzglinek? Czy zapadły już jakieś decyzje po podjęciu przez Radę uchwał w sprawie zamiaru likwidacji szkół wiejskich?        

Pkt. 4

a)

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, otwierając debatę budżetową powiedziała, że na sesji nie ma Burmistrza, który musiał wyjechać do ministerstwa i udzielił swoim zastępcą pełnomocnictw i upoważnień do  udzielania informacji i wyjaśnień podczas sesji. Budżet jest trudny, wszystkie okoliczności jego tworzenia są radnym znane i zaproponowany projekt po zmianach nie odbiega od tego, który zaprojektował poprzedni Zarząd. Nie zrobiono żadnej rewolucji, ale trzeba stwierdzić, że ten budżet jest mniej korzystny, ponieważ została zmniejszona subwencja budżetowa, także zostały zmniejszone inne dochody. Wszystkie funkcje jakie gmina ma w obowiązku zapewnić oraz sprawy, które mają wpływać na rozwój zostały przyjęte do realizacji. Burmistrzowie chcą, żeby w tym roku została zakończona szkoła w Kaczanowie, która pochłania znaczne środki finansowe. W szczegółach projekt budżetu omówi Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września.     

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września, przedstawił projekt budżetu na rok 2003 (załącznik nr 3).

b)

Radny Piotr Matuszewski przewodniczący komisji komunalno-finansowej, odczytał opinie komisji stałych Rady Miejskiej we Wrześni oraz wniosków radnych (załącznik nr 4).

c)

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września, odczytał Uchwałę nr 10/SO-21/Pz Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Września (załącznik nr 5).

d)

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy, przedstawiła stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie opinii komisji stałych, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu i wniosków radnych (autopoprawka do projektu uchwały w sprawie budżetu na rok 2003 stanowi załącznik nr 6).

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września, poinformował, że  Burmistrz MiG Września uwzględnił wszystkie wnioski zawarte w opinii RIO.

e)

Przewodniczący Rady Miejskiej otwierając dyskusję nad projektem budżetu MiG Września na rok 2003 r. zaprosił radnych do zabrania głosu.

W związku z tym, że nikt z radnych nie zabrał głosu przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i przystąpił do przeprowadzenia głosowania.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 19 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr VII/56/03 w sprawie:  budżetu na rok 2003 (załącznik nr 7).

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy, dziękując radnym w imieniu Burmistrza za uchwalenie budżetu powiedziała, że podjęcie budżetu prawie jednogłośnie, to dobrze zapowiadająca się współpraca dla dobra naszej lokalnej społeczności.

Pkt. 5

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września, omówił projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie ustalenia zasad podziału środków do dyspozycji Sołectw pomiędzy poszczególne Sołectwa.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VII/57/03 w sprawie: zmieniająca uchwałę z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie ustalenia zasad podziału środków do dyspozycji Sołectw pomiędzy poszczególne Sołectwa (załącznik nr 8).

Pkt. 6

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni:

-         uprzejmie proszę o dostarczenie do Biura Rady oświadczeń majątkowych za rok 2002,

-         na półkach radnych są wyłożone do wypełnienia oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka, wstępnych, zstępnych i rodzeństwo i umowach cywilno-prawnych zawartych przez małżonka, wstępnych, zstępnych i rodziców oraz informacja o zatrudnieniu małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwo – uprzejmie proszę o jak najszybsze wypełnienie tych druków oraz dostarczenie ich do Biura Rady; 

-         na moje ręce wpłynęło sprawozdanie z działalności oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu wrzesińskiego w roku 2002 Komendy Powiatowej Policji, kopię tego sprawozdania została przekazana przewodniczącemu komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, dla zainteresowanych sprawozdanie będzie dostępne w Biurze Rady;

-         w związku z możliwością wystawienia państwu legitymacji radnego proszę o dostarczanie do Biura Rady zdjęć legitymacyjnych,

-         12 marca o godz. 10.00 w sali sesyjnej odbędzie się spotkanie o tematyce: „Ścieżki rowerowe na terenie miasta Wrześni”, wszystkich zainteresowanych zapraszam.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał 5 opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, dotyczących podjętych uchwał w sprawie zamiaru likwidacji szkół wiejskich na terenie gminy Września (załącznik nr 9).

Pkt. 7

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 10).

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza MiG Września, przedstawiła informacje dodatkowe:

-         burmistrz uczestniczył w posiedzeniach komisji, które omawiały projekt budżetu;

-         rozpoczęła się procedura rozstrzygnięcia przetargów SAPARD-owskich, złożono zadawalającą liczbę ofert;

-         wyznaczono terminy zebrań wiejskich;

-         w związku ze zbliżającą się wiosną rozpoczęto prace dotyczące ochrony środowiska,

-         w związku z otrzymaniem opinii kuratora w sprawie zamiary likwidacji placówek oświatowych na terenach wiejskich naszej gminy rozpoczynają się rozmowy z dyrektorami nowo tworzonych obwodów szkolnych, następnie odbędzie się spotkanie z komisją edukacji.

Pkt. 8

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza MiG Września, odpowiadając na interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych powiedziała:

-         Radny Ryszard Szwajca odpowiedź na interpelację otrzyma na piśmie. Zastosowano tryb przyjęty przez poprzedni Zarząd. Jedną z przyczyn przyjęcia takiej procedury było to, że gmina nie posiadała aktualnego wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK;

-         Pytanie radnego Marka Zielnika – stan dróg gruntowych na terenie naszej gminy, nie tylko w przywołanym miejscu, jest zły. Panują niskie temperatury nocą i ziemia  nie rozmarza, dlatego w ciągu dnia nie można wyrównać równiarkami tych nawierzchni, jak tylko nastąpi odwilż odpowiednie służby przystąpią do naprawy dróg gruntowych, których na terenie gminy jest około 30%. Wniosek dotyczący zawieszenia koszy na śmieci zostanie zrealizowany. Nie było jeszcze zamiaru prywatyzacji PUK i nie ma takiej potrzeby, jeśli taki plan będzie to radni na pewno dowiedzą się o tym.

-         Pytanie radnego Bolesława Śwęciochowskiego dotyczące budowy nawierzchni drogi ul. Reymonta – trudno ustosunkować się obecnemu burmistrzowi do odpowiedzi poprzedniego zastępcy burmistrza Ryszarda Szwajcy.

-         Pytanie radnego Sylwestra Jałoszyńskiego – w tej chwili nie ma możliwości, to jest dość trudny temat, żeby kiedykolwiek Chwalibogowo podłączyć do oczyszczalni we Wrześni, prościej byłoby w tej miejscowości pobudować lokalną oczyszczalnię ścieków. W tym roku są przeznaczone specjalne środki w budżecie na opracowanie różnego rodzaju projektów w tym zakresie, ponieważ na tego typu inwestycje można pozyskać wiele środków z zewnątrz. Projekt, który uregulowałby problem poruszony przez radnego jest zasadny i prawdopodobnie będzie opracowywany.

-         Pytanie radnej Marii Grzeszczyk – podjęty temat gazyfikacji jest kontynuowany i realizowany.  W 2003 r. ma być podłączona do przyłącza gazowego szkoła w Kaczanowie. W Bierzglinku są podpisywane umowy, wydawane są warunki przyłączeniowe. Wieś Kaczanowo planowana jest na przyszły rok.    

Radny Ryszard Szwajca odnosząc się do udzielonej odpowiedzi powiedział, że ta odpowiedź go nie satysfakcjonuje, ponieważ dotyczy to całej społeczności naszej gminy, czyli odbiorców wody i niezależnie od tego czy plan jest ustawa w art. 24 ust. 1 narzuca, że taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy, czy Rada Miejska we Wrześni powinna taką uchwałę podjąć, czy nie? Jeśli jest to obowiązek ustawowy, to taka uchwała powinna być podjęta przez Radę. Może dojść do tego, że przedsiębiorstwa będą sobie dowolnie kształtowały ceny z pominięciem Rady. 

Radna Maria Grzeszczyk odnosząc się do przedstawionej opinii kuratora w sprawie powołania gimnazjum w Gozdowie powiedziała, że nie zostało to poprzedzone żadnymi konsultacjami społecznymi. Mieszkańcy Kaczanowa, Nowej Wsi Królewskiej i Bierzglinka mogą być zszokowani tą wiadomością. Poza tym nie wiadomo, czy powołanie gimnazjum w Gozdowie przyniesie jakiekolwiek oszczędności, a m.in. dlatego podejmowano uchwały o zamiarze likwidacji szkół wiejskich.

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza MiG Września, odpowiadając radnej powiedziała, że jak gdyby nie jest tak, że nie było konsultacji społecznych a po drugie konsultacje powinny następować po podjęciu uchwał o zamiarze przez Radę. Podjęte uchwały w tej sprawie przez Radę zostały skierowane do Kuratorium Oświaty. Następnie nastąpiła wizytacja przedstawiciela kuratorium Macieja Adamskiego, dyrektora departamentu związanego z funkcjonowaniem szkół podstawowych. Po tej całodziennej wizytacji, w której uczestniczył także Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu, opinia poszła w tym kierunku, że widział pozostawienie w dwóch obiektach oświatowych w Gutowie Wielkim i Gozdowie jednak placówki oświatowej. Wcześniej także sygnalizowano po rozmowach z mieszkańcami radnym, że w tych dwóch obiektach chce się pozostawić  0-3 klasy w Gutowie Wielkim i rozmawiano także o gimnazjum w Gozdowie, była to propozycja społeczności Gozdowa. Na zebraniu w Bierzglinku zadano pytanie co by było, gdyby taki pomysł powstał. Po wstępnych wyliczeniach rozsądnym stał się pomysł utworzenia gimnazjum w Gozdowie, tam było na to przyzwolenie społeczne. Faktycznie nie było rozmowy w Kaczanowie, ale po otrzymaniu w piątek opinii od kuratora radni dzisiaj pierwsi otrzymali na ten temat informację - oprócz dyrektorów szkół, którzy zostali zawiadomieni – jutro mają się odbyć spotkania z wszystkimi dyrektorami szkół nowo tworzonych obwodów szkolnych. Przed przedstawieniem Radzie projektu uchwały w sprawie likwidacji szkół odbędą się konsultacje z wszystkimi zainteresowanymi środowiskami.

Podczas dyskusji przy podejmowaniu uchwał w sprawie zamiaru likwidacji nie mówiono, że  szkoły są likwidowane dlatego, że będą 100% oszczędności; mówiono, że system oświaty powinien być sprawny i skuteczny i powinien odpowiadać zapotrzebowaniu społecznemu. Podczas spotkań krytykowano wielkie gimnazjum nr 2 i powstanie zespołu szkół w Otocznej i gimnazjum w Gozdowie powoduje, że w Gimnazjum nr 2 z 1100 dzieci pozostanie około 850. Z wyliczeń wynika, że gimnazjum w Gozdowie  będzie samo finansujące się z subwencji oświatowej.

Antoni Kosmala sołtys sołectwa Gutowo Małe, odnosząc się do odczytanych opinii kuratora w sprawie zamiaru likwidacji placówek oświatowych powiedział, że nie było żadnej uchwały w sprawie likwidacji szkoły w Gutowie Małym, a z odpowiedzi kuratora wynika, że dzieci z Gutowa Małego mają chodzić do likwidowanej szkoły w Gutowie Wielkim, to jest nie zrozumiałe i trudno sobie wyobrazić zebranie wiejskiej na ten temat.

Radny Bolesław Święciochowski, odnosząc się do odpowiedzi na interpelację w sprawie budowy nawierzchni ul. Reymonta powiedział, że jest obecny na sali radny Ryszard Szwajca i mógłby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego obiecał i nie zostało to umieszczone w projekcie budżetu?

Radny Ryszard Szwajca odpowiadając na pytanie radnego powiedział, że jest radnym, ale nie jest organem gminy i trudno się jemu ustosunkować, Rada zdecydowała o inwestycjach takich a nie innych i to są fakty.

Czy PWiK złożyło wniosek do przewodniczącego Rady Miejskiej o zatwierdzenie taryf? Tak czy nie?  

Radny Bolesław Święciochowski, odnosząc się do udzielonej odpowiedzi powiedział, że radny Ryszard Szwajca wówczas był wiceburmistrzem, a twierdzi, że nie był wówczas uprawniony do udzielania takiej odpowiedzi, tak czy nie? 

Radny Ryszard Szwajca odpowiadając na pytanie radnego powiedział, że dzisiaj nie jest organem gminy.

Radny Bolesław Święciochowski, zabierając głos poprosił radnego Ryszarda Szwajcę o jasną odpowiedź, ponieważ wygląda na to, że pozwolił sobie na zbyt wiele.     

Radny Arkadiusz Czajkowski zabierając głos powiedział, że przed 8 laty, kiedy Ryszard Szwajca walczył o drogę w Węgierkach, to był tak traktowany jak potraktował, będąc wicebumistrzem radnego Bolesława Święciochowskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiadając na pytanie dotyczące złożenia przez PWiK wniosku o zatwierdzenie taryf wyjaśnił, że taki wniosek był złożony przez PWiK do Rady Miejskiej, ale wniosek ten był dalece niekompletny, ponieważ nie zawierał planu inwestycyjnego na najbliższe lata i nie zawierał planu wieloletniego. Odpowiedź na pytanie, zadane na początku sesji, będzie udzielona na piśmie.  

Pkt. 9

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni radny Maciej Baranowski o godz. 18.30 zamknął posiedzenie Rady.

Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie MiG Września.

Protokolant:                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

Robert Klimczak

/-/                                                                                                   we Wrześni:

Maciej Baranowski

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.