BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14294215
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych (oświetlenie uliczne należące do Gminy Września) na terenie Gminy Września w 2014 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 207.000 euro na


Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwania awarii

urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września

(oświetlenie uliczne) będące w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy

Września oraz w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września przy

ul. Ratuszowa 1, ul. Rynek 19/20 i Urzędu Stanu Cywilnego

przy ul. Chopina 9 we Wrześni

 

CPV: 50.23.00.00-6, 50.23.21.00-1, 50.71.10.00-2

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Czas trwania zamówienia: 31 grudnia 2014 roku

 

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami są: Marek Przyjemski - Kierownik Ref. Komunalnego pok. 13 tel. 61 64-40-61 oraz Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 61 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać
w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami zamieszczony poniżej treści ogłoszenia.

Wadium: 2.5000,- złotych.

 

Otwarcie ofert nastąpi 9 stycznia 2014 roku

w siedzibie Zamawiającego o godz. 10.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 9 stycznia 2014 roku do godz. 09.45.

 

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

CENA - 100 %

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali usługi związane z bieżącą konserwacją, utrzymaniem, naprawami oraz usuwaniem awarii urządzeń i instalacji elektrycznych o łącznej wartości nie mniejszej niż 150 tys złotych, potwierdzonych referencjami;

3) dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:

a) osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, której to osobie zostanie powierzona funkcja kierownika robót,

b) osobą posiadającą aktualne uprawnienia „E" z uprawnieniami pomiarowymi w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV;

4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, w tym:

a) pojazd z niezbędnym oznakowaniem do obsługi drobnych napraw - 1 szt,

b) pojazd z podnośnikiem i wysięgnikiem - 1 szt.

5) udzielą na wykonane usługi gwarancji nie krótszej niż 12 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w formie oryginału.

3. Wykonawca zobowiązany będzie, zgodnie z art. 26 pkt. 2a i 2b ustawy PZP, wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, a także złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem 571-2014 w dniu 2.01.2014 r.

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
siwz konserwacja urzadz elektr 2014 [244 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.