BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14291521
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół Nr V / 2003

Protokół

 nr V/2003

z sesji Rady Miejskiej we Wrześni

odbytej w dniu 20 stycznia 2003 r.

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Września

V sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

Pkt. 1

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski o godz. 16.00 otworzył sesję i po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1 i nr 2) w posiedzeniu uczestniczyło 21 radnych, co stanowiło, wobec ustawowego składu Rady, quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Protokoły  z sesji nr III/2002  i IV/2002  zostały przyjęte; nikt z radnych nie wniósł uwag do ich treści.  

Pkt. 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 3):

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

4.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      powołania składu osobowego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni,

b)      powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrześni,

c)      powołania składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni,

d)      powołania składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni,

e)      zmiany uchwały nr IV/28/94 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 października 1994 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich,

f)        ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych,

g)      ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września,

h)      Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003,

i)        określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata,

j)        dostosowania uchwał Rady Miejskiej we Wrześni do obowiązującego prawa,

k)      ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych na gminnym wysypisku śmieci.

5.   Podjęcie apelu w sprawie: opłat za korzystanie z autostrady na odcinku A-2 Września – Konin.

6.   Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

7.   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.

8.   Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

9.   Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że weszła w życie uchwała w sprawie zmiany statutu gminy Września, nastąpiła więc konieczność przeredagowania, wg obowiązującego stanu prawnego, 4 projektów uchwał dotyczących powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej oraz porządku obrad. Ponadto do składu osobowego komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej dodano jedną osobę, tj. radną Elżbietę Tutak.    

Radna Maria Taciak zgłosiła wniosek o wykreślenie z porządku obrad pkt. 4i), ponieważ obowiązuje uchwała z 9 czerwca 1993 r., która regulowała przedmiotowe zasady wypełniając art. 18 ust. 9 ustawy o samorządzie gminnym. W porządku obrad jest projekt uchwały, który dostosowuje m. in. do aktualnie obowiązującego prawa uchwały Rady Miejskiej we Wrześni, które mają moc obowiązującą w różnych zakresach działalności wrzesińskiego samorządu. Projekt uchwały 4i) powinien być omówiony przez komisje Rady, które są powoływane dzisiaj.  Paragraf 2 projektu uchwały zawiera bardzo istotne kwestie dotyczące naszego samorządu oraz daje bardzo szerokie kompetencje burmistrzowi jako organowi wykonawczemu i wskazane byłoby, żeby komisje stałe wyraziły swoje opinie. Z §2 wiąże się nie tylko nabycie mienia komunalnego, ale także sprawa ograniczania środków finansowych w budżecie gminy. 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 8 głosami „za”, przy 11 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” negatywnie zaopiniowała wniosek w sprawie wykreślenia z porządku obrad pkt. 4i).

Pkt. 3

Przewodniczący Rady Miejskiej:

- począwszy od 5 lutego, tj. w każdą środę w Biurze Rady w godz. 16.00 – 18.00 odbywać się będą dyżury radnych, proszę radnych o wpisywanie się na listę albo indywidualne uzgadnianie terminu z Biurem Rady,

- w związku z przygotowywaniem wizytówek dla radnych proszę o wpisywanie swoich danych w ankietę, która znajduje się wśród Państwa.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Bolesław Święciochowski, zabierając głos powiedział, że we wrześniu  2002 r. w imieniu 66 mieszkańców ul. Reymonta i Osiedla Sokołowskiego we Wrześni złożył do Zarządu MiG Września wniosek o ujęcie w projekcie budżetu na rok 2003 budowy nawierzchni ulicy Reymonta. Do wniosku dołączona była kopia wniosku ubiegłorocznego z podpisami mieszkańców tego rejonu Wrześni. W odpowiedzi na ten wniosek radny otrzymał pismo z dnia 27 września od Zarządu, w którym poinformowano go, że budowa nawierzchni wnioskowanej ulicy oraz sąsiednich zostanie umieszczona w planie budżetu gminy Września na rok 2003 lecz realizacja tych inwestycji jest uzależniona od decyzji Rady Miejskiej. Radni otrzymali projekt budżetu na 2003 r. w listopadzie ubiegłego roku i mimo pisemnego przyrzeczenia budowy nawierzchni ulicy Reymonta w tym projekcie nie ma. Radny poprosił o wyjaśnienie jak to się stało i dlaczego?

Radny Jan Drewniak w związku z relacją z ostatniej sesji w prasie lokalnej, w której napisano, że radny poczuł się obrażony z powodu nie wybrania jego kandydatury na przewodniczącego komisji rewizyjnej oświadczył, że doskonale rozumie prawa, którymi się rządzi demokracja, którą jak najbardziej popiera.

Radny wyjaśnił, że nie ubiegał się o tę zaszczytną funkcję, ale oferta została jemu przedstawiona po wyborach i mimo nie najlepszego zdrowia zdołał się z nią oswoić, a słowo dla niego jest droższe od pieniędzy.

Radny Czesław Duch poprosił o wyjaśnienie, czy radni mają płacić za parkowanie aut na parkingu przy Rynku podczas sesji, ponieważ przyjechał na sesję i zbierający pieniądze zażądał zapłaty, nie chodzi o pieniądze ale o fakt, tym bardziej że na parkingu przy Ratuszu nie ma wolnych miejsc parkingowych.

Pkt. 4

a)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/38/03 w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 4).

b)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/39/03  w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 5).

c)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/40/03 w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 6).

d)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/41/03 w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 7 ).

e)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/42/03  w sprawie: zmiany uchwały nr IV/28/94 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 października 1994 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich (załącznik nr 8).

f)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 17 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr V/43/03 w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych (załącznik nr 9).

 

 

 

g)

Radna Maria Taciak odnosząc się do omawianego projektu uchwały poprosiła o wyjaśnienie co się zmieniło, że obowiązująca uchwała musi być zmieniana oraz jak należy rozumieć zapis w §1 ust. 4: „do najbliższego punktu chronionego” .

Maciej Tomczak, naczelnik wydziału promocji i działalności gospodarczej, odpowiadając na pytanie radnej wyjaśnił, że zapis §1 ust. 4 jest przeniesiony dokładnie z dotychczas obowiązującej uchwały nr XLIX/325/2001, kwestia odległości była definiowana w sposób analogiczny, chodzi o utwardzone części ziemi, czyli chodniki lub drogi jeśli nie ma chodników.  

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 18 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr V/44/03 w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września (załącznik nr 10).

h)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 16 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 5 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr V/45/03 w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003 (załącznik nr 11).

i)

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, omówiła przedmiotowy projekt uchwały.

Radny Ryszard Szwajca, odnosząc się do omawianego projektu uchwały wyraził obawy, że burmistrz może w przypadku podjęcia tej uchwały zobowiązania wobec gminy finansowe z tytułu nieopłaconych podatków pozamieniać na nieruchomości. 10 lat temu niektóre podmioty w wyniku komunalizacji uwłaszczały się na nieruchomościach i prowadziły działalność gospodarczą, przez wiele lat nie płaciły podatków a omawiana uchwała prowadzi do tego, aby część gruntów, które przejmowano parę lat temu gmina pozyskiwała jako należność wobec gminy, która będzie właścicielem nieruchomości natomiast budżet gminy z tytułu niezapłaconych podatków będzie pusty.

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, odnosząc się do wypowiedzi radnego powiedziała, że tak jak wynika z §2 projektu uchwały rzeczy, o których mówi radny reguluje przepis ustawy ordynacji podatkowej. 

Radny Ryszard Szwajca wyraził uwagę, że likwidator PeBeRolu, który od dłuższego czasu jest winien gminie około 1 mln zł z tytułu zobowiązań, a teraz  Rada słyszy, że to się wyreguluje, ponieważ weźmiemy kawałek działki; w budżecie gminy potrzebne są środki finansowe a nie grunty, których gmina ma dosyć do zbywania. 

Burmistrz Tomasz Kałużny odpowiadając radnemu powiedział, że jeśli chodzi o pozyskiwanie pieniędzy od PeBeRolu, to było jego zadanie w 2002 r. i nie zakończyło się sukcesem; lepiej pozyskać teren, który można sprzedać niż nie mieć nic. Na podobnej zasadzie została zaoferowana propozycja uregulowania zadłużenia spółce SURIT i jest taka możliwość. W tym czasie, kiedy zastępcą burmistrza był radny Ryszard Szwajca kilka dni po wyborach umorzono SURIT-owi część długów, a resztę rozłożono na wiele rat; dla gminy bardziej korzystne jest wzięcie zamiast pieniędzy terenu, który można  korzystnie sprzedać. 

Radny Ryszard Szwajca, odpowiadając Burmistrzowi powiedział, że to nie on umarzał i rozkładał na raty zobowiązania SURIT-u. W przypadku likwidatora PeBeRolu, to on powinien sprzedać nieruchomość i odprowadzić do gminy należności w wysokości 1 mln zł, a nie żeby gmina zajmowała się handlowaniem nieruchomościami. Przez ostatni rok były robione daleko idące posunięcia, żeby dłużnik mógł spłacić zadłużenie, był termin 31 marca, potem 30 czerwca i kolejne terminy i ciekawe jest czy za działkę, którą Burmistrz zamierza przejąć gmina otrzyma 1 mln zł, ponieważ likwidator próbuje ją zbyć od jakiegoś czasu bezskutecznie. 

Burmistrz Tomasz Kałużny odpowiadając radnemu powiedział, że zupełnie się z nim nie zgadza i uważa, że lepiej mieć teren korzystnie umiejscowiony i zapewnił, że do końca roku gmina będzie mieć za tę nieruchomość równowartość 1 mln zł.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 12 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 8 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr V/46/03 w sprawie: określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (załącznik nr 12).

j)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/47/03 w sprawie: dostosowania uchwał Rady Miejskiej we Wrześni do obowiązującego prawa (załącznik nr 13).

k)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 17 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr V/48/03 w sprawie: ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych na gminnym wysypisku śmieci (załącznik nr 14).

 

Pkt. 5

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września, wniósł autopoprawkę do projektu omawianego apelu;  §3 otrzymuje brzmienie: „Apel Przekazany zostanie adresatom apelu.”

Radny Arkadiusz Czajkowski odnosząc się do przedstawionego projektu apelu poinformował, że podobna sytuacja wystąpiła koło Sochaczewa w momencie kiedy uruchomiono obwodnicę; problem ten rozwiązano poprzez ustawienie znaku niemożności wjazdu pojazdów powyżej 16 ton; podobne znaki przy wjazdach do miast są stawiane np. we Włoszech i Francji.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września, wyjaśnił, że w przypadku Wrześni zaproponowane rozwiązanie przez radnego nie jest możliwe, ponieważ dotyczy to drogi krajowej, ale zostanie sprawdzone czy taka możliwość istnieje.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 20 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła apel w sprawie: opłat za korzystanie z autostrady na odcinku A-2 Września – Konin (załącznik nr 15).

 

Pkt. 6

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni:

-         Oświadczenie w sprawie informacji prasowych dotyczących komentarza na temat ustalania wysokości diet radnych: Na pytanie red. A. Górczyńskiego o wypowiedź  radnego  Ryszarda Szwajcy nt. wysokości diet odpowiedziałem tylko, że taka wypowiedź miała miejsce; swojej odpowiedzi na pytanie nie autoryzowałem uznając, że dziennikarz ma prawo redagować pozyskane informacje zależnie od konwencji artkułu prasowego;    

-         z datą 16 grudnia 2002 r. została opublikowana uchwała Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie zmiany Statutu Gminy Września, w związku z tym od 30 grudnia obowiązują uchwalone przez Radę zmiany,

-         uprzejmie proszę o dostarczenie do Biura Rady oświadczeń majątkowych za rok 2002,

-         w związku z możliwością wystawienia Państwu legitymacji radnego proszę o dostarczanie do Biura Rady zdjęć legitymacyjnych,

-         w Urzędzie Gminy Kołaczkowo na początku lutego odbędzie się szkolenie organizowane przez WOKISS dla członków komisji rewizyjnej, chętnych proszę o zgłaszanie się z Biurze Rady,

-         pani Magdalena Podsiadłowska-Pawlak skierowała na moje ręce pismo z prośbą, by sesje zaczynały się wcześniej z uwagi na brak połączeń PKP w godz. wieczornych,  

-         w lutym w Witkowie odbędzie się turniej tenisa stołowego, radnych chcących wziąć udział w tym turnieju proszę o zgłoszenie tego w Biurze Rady.

Radca Magdalena Podsiadłowska-Pawlak poinformowała radnych, że w tym roku radni będą składać podwójne oświadczenie majątkowe w związku z wejściem w życie ustawy o  zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która bardzo rygorystycznie reguluje obowiązki radnych. 

Pkt. 7

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 15), ponadto:

- zakończone zostały prace nad projektem budżetu na 2003 r.; subwencje są niższe od planowanych w listopadzie 2002 r. o 700 tys. zł.

Pkt. 8

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i gminy Września, odpowiadając na interpelacje radnych powiedział:

-         wniosek w sprawie ul. Reymonta, środków finansowych jest mało i raczej w budżecie nie będzie innych inwestycji ponad to, co zostało zaplanowane przez Zarząd w listopadzie;

-         w sprawie parkowania aut na Rynku i niepłacenia przez radnych, nie ma takiego przepisu, dzięki któremu radni mogliby nie płacić za parkowanie; jest zwolnienie z opłaty dla sołtysów przyjeżdżających na sesję na parkingu przy ul. Fabrycznej.  

Radny Bolesław Święciochowski, ustosunkowując się do odpowiedzi burmistrza na zadane pytanie w sprawie remontu ul. Reymonta powiedział, że udzielona odpowiedź nie jest satysfakcjonująca, ponieważ osoby w to włączone są obecne na sali, w tym osoba, która udzieliła obietnicy o umieszczeniu tej inwestycji w palnie budżetu, a na zadane pytanie odpowiada trzecia osoba; domyślam się, że pieniędzy nie ma, ale obietnica była i chciałbym, żeby ta odpowiedź była wyraźna, bowiem to nie dotyczy tylko mnie samego osobiście, ale osób, które pod wnioskiem się podpisywały. Mam w ręku tylko odpowiedź udzieloną przez p. Szwajcę na piśmie, że będzie. Proszę o odpowiedź na moją interpelację na piśmie, którą pokażę wyborcom.   

Pkt. 9

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni radny Maciej Baranowski o godz. 17.30 zamknął posiedzenie Rady.

Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie MiG Września.

Protokolant:                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

Robert Klimczak

/-/                                                                                                   we Wrześni:

Maciej Baranowski

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.