BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14462176
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół Nr IV / 2003

Protokół

 nr IV/2003

z sesji Rady Miejskiej we Wrześni

odbytej w dniu 27 grudnia 2002 r.

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Września

IV sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

Pkt. 1

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski o godz. 14.30 otworzył sesję i po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1 i nr 2) w posiedzeniu uczestniczyło 21 radnych, co stanowiło, wobec ustawowego składu Rady, quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Protokół z poprzedniej sesji w uchwalonym przez radnych terminie nie mógł być wyłożony do dyspozycji, dlatego będzie przyjmowany na następnej sesji.

Pkt. 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 3):

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

4.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni,

b)      wybór przewodniczącego Komisji ds. Rolnictwa i Leśnictwa Rady Miejskiej we Wrześni,

c)      wybór przewodniczącego Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej we Wrześni,

d)      wybór przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Miejskiej we Wrześni,

e)      wybór przewodniczącego Komisji Oświaty Rady Miejskiej we Wrześni,

f)        ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni,

g)      wyboru zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni,

h)      stwierdzenia konieczności dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo-handlowej w rejonie ulic Kościuszki i Sikorskiego,

i)        stwierdzenia konieczności dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy handlowej i usługowo-produkcyjnej w rejonie ulic Wrocławskiej i Przemysłowej – dz. nr ewidencyjny 3692/10,

j)        nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Przyborkach gmina Września,

k)      zarządzenia wyborów do władz sołeckich gminy Września,

l)        ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości składanych przez podatników będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, jednostkami A.W.R.S.P. oraz jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych,

m)    podatku od psów,

n)      zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych, członków komisji Rady Miejskiej nie będących radnymi oraz sołtysów,

o)      zmieniająca uchwałę z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie budżetu na rok 2002.

5.   Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

6.   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.

7.   Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

8.   Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej wniósł o poszerzenie porządku obrad o projekt uchwał w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy (jako pkt. 4 n).

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 19 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała wniosek poszerzenia porządku obrad o projekt uchwał w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy.

 

Pkt. 3

Radny Ryszard Szwajca w związku z wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w pkt.  4i) poprosił o informację kto poniesie koszty zmian, dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Przemysłowej? Obecny likwidator spółki jest wobec gminy zobowiązany spłacić znaczące kwoty, które miały być wpłacone w roku 2002. Likwidator poniósł także koszty związane ze sporządzeniem tego planu, a proponowane zmiany będą z pewnością wiązać się z kolejnymi kosztami.

Czy fundusz sołecki na rok 2003 pozostanie na tym samym poziomie, co w roku 2002? Jeżeli będzie zmieniony, to o jaką kwotę i w jaki sposób?

Radna Maria Taciak w związku z informacją, która ukazała się w prasie, że Burmistrz pozytywnie rozpatrzył wniosek złożony przez prezesa Spółki Tonsil poprosiła o wyjaśnienie czy prezes tej spółki wywiązał się z ustaleń, które zostały podpisane? Jaka kwota objęta została ewentualną ulgą na rzecz Spółki?

Czy Spółka PeBeRol uregulowała należności tytułem długu, który zobowiązywała się  spłacić na rzecz gmin do końca roku?

W związku ze złożonymi 3 wnioskami przez Zarząd MiG Września do programu SAPART radna poprosiła o informację, czy komitet pracujący przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego pozytywnie zaopiniował te wnioski? 

W związku z informacjami podnoszonymi przez burmistrza, że budżet gminy Września wygląda tragicznie i trzeba było uruchamiać rezerwy na wypłaty z tytułu odszkodowań za niewykorzystany urlop czy odprawy, które wynikają z ustawy radna poprosiła o informację jak faktycznie wygląda budżet i czy rzeczywiście jest tak fatalny jak się określa w prasie?

Na koniec września były pozałatwiane wszystkie sprawy związane z opracowaniem projektu hali sportowej przy SSP nr 1 w związku z tym, na jakim etapie w chwili obecnej to zadanie jest wykonywane?     

Pkt. 4

a)

Radny Cezar Dubiel na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni zgłosił kandydaturę radnego Arkadiusza Czajkowskiego. Przedstawiając kandydaturę powiedział, że radny A. Czajkowski jest doświadczonym samorządowcem, był radnym II kadencji i w tym okresie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Radny Ryszard Szwajca na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zaproponował radnego Jana Drewniaka zgodnie z tym jak informował Przewodniczący Rady Miejskiej. Radny poprosił o wyjaśnienie z czego wynika zmiana, czy radny J. Drewniak zrezygnował a może są jakieś inne powody? Skąd takie radykalne zmiany?

Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiadając radnemu wyjaśnił, że nastąpiła zmiana decyzji i taka jest kandydatura jak przedstawił radny Cezar Dubiel. 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o wyjaśnienie skąd takie radykalne zmiany?

Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiadając radnemu powiedział, że został zgłoszony drugi kandydat i są dwie kandydatury, co wyjaśnia cały problem.

Radny Arkadiusz Czajkowski wyraził zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Radny Jan Drewniak nie wyraził zgody na kandydowanie na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 12 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 9 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr IV/22/02 w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 4).

b)

Przewodniczący Rady Miejskiej na przewodniczącego Komisji ds. Rolnictwa i Leśnictwa Rady Miejskiej we Wrześni zaproponował radnego Mirosława Zgolińskiego.

Radny Mirosław Zgoliński wyraził zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Komisji ds. Rolnictwa i Leśnictwa Rady Miejskiej we Wrześni.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 18 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr IV/23/02 w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji ds. Rolnictwa i Leśnictwa Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 5).

c)

Radny Andrzej Rzeźnik na przewodniczącego Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej we Wrześni zaproponował radnego Marka Zielnika.

Radny Marek Zielnik wyraził zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej we Wrześni.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 14 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 7 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr IV/24/02 w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 6).

d)

Radny Waldemar Grześkowiak na przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Miejskiej we Wrześni zaproponował radnego Piotra Matuszewskiego.

Radny Piotr Matuszewski wyraził zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Miejskiej we Wrześni.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 15 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 6 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr IV/25/02 w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 7)

e)

Radna Elżbieta Tutak na przewodniczącego Komisji Oświaty Rady Miejskiej we Wrześni zaproponowała radną Bożenę Nowacką.

Radna Bożena Nowacka wyraziła zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Komisji Oświaty Rady Miejskiej we Wrześni.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 16 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 5 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr IV/26/02 w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 8).

f)

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił listę radnych, którzy wyrazili  deklarację pracy w Komisji Rewizyjnej: Arkadiusz Czajkowski (przewodniczący), Jan Drewniak. Sylwester Jałoszyński, Ryszard Szwajca, Maria Taciak, Marek Zielnik, Andrzej Rzeźnik, Piotr Matuszewski, Maciej Gawron, Elżbieta Tutak.

Radny Jan Drewniak nie wyraził zgody na kandydowanie na członka Komisji Rewizyjnej.

Radny Sylwester Jałoszyński wyraził zgodę na kandydowanie na członka Komisji Rewizyjnej.   

Radny Ryszard Szwajca wyraził zgodę na kandydowanie na członka Komisji Rewizyjnej.

Radna Maria Taciak wyraziła zgodę na kandydowanie na członka Komisji Rewizyjnej.

Radny Marek Zielnik wyraził zgodę na kandydowanie na członka Komisji Rewizyjnej. 

Radny Andrzej Rzeźnik wyraził zgodę na kandydowanie na członka Komisji Rewizyjnej. 

Radny Piotr Matuszewski wyraził zgodę na kandydowanie na członka Komisji Rewizyjnej.  

Radny Maciej Gawron wyraził zgodę na kandydowanie na członka Komisji Rewizyjnej.  

Radna Elżbieta Tutak  wyraziła zgodę na kandydowanie na członka Komisji Rewizyjnej.              

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 17 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr IV/27/02 w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 9).

g)

Przewodniczący Rady Miejskiej na zastępcę przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni zaproponował radną Ilonę Łosińską, która od 7 lat pracuje w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej we Wrześni, gdzie jest zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. zarządzania i marketingu, jest wiceprzewodniczącą Związku Zawodowego Pracowników Samorządowych MiG Września, od kilku lat jest pierwszą kobietą członkiem Bractwa Kurkowego we Wrześni, angażuje się w szeroko pojętą pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszej gminy.   

Radna Ilona Łosińska wyraziła zgodę na kandydowanie na zastępcę przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

Przerwa.

Radny Sylwester Jałoszyński, przewodniczący komisji skrutacyjnej, omówił zasady i karty głosowania.

Głosowanie tajne.

Przerwa.

Radny Sylwester Jałoszyński, przewodniczący komisji skrutacyjnej, odczytał protokół tajnego głosowania z IV sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 10, karty do głosowania załącznik nr11).

 Rada Miejska we Wrześni w głosowaniu tajnym w obecności 21 radnych 13 głosami „za”, przy 3 „przeciw” i 5 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr IV/28/02 w sprawie: wyboru zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 12).

h)

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Ilona Łosińska uzasadniając podjęcie omawianego projektu uchwały powiedziała, że projektodawcy kierowali się przede wszystkim sytuacją, jaka jest na rynku wrzesińskim, tzn. około 3 tys. osób żyje z handlu i w momencie, kiedy wybudowanoby sklepy wielkopowierzchniowe na pewno część podmiotów gospodarczych zajmujących się handlem straciłaby pracę. Sklepy wielkopowierzchniowe nie wykazują zysków. Poza tym takie placówki handlowe rozliczają się w urzędach skarbowych, gdzie mają siedziby centralne i gminy nie mają dochodów z tego tytułu. Zachodnie koncerny, będące właścicielami tych sklepów zmierzają jedynie do drenowania polskiego rynku, transferu kapitału za granicę oraz wykorzystywania polskiej siły roboczej, najczęściej kobiet wynagradzanych najniższą stawką. Najczęściej w takich sklepach ludzie są zatrudniani na czas określony, np. pół roku. Poza tym stosują nieuczciwą konkurencję.

Radny Ryszard Szwajca poprosił o informację, kto pokryje koszty proponowanych zmian, ponieważ zmiana planu następowała na wniosek zainteresowanych i w związku z tym oni za to płacili?

Burmistrz Tomasz Kałużny odpowiadając na pytanie powiedział, że wg informacji zasięgniętej przez p. naczelnik Kunegundę Zakrzewską ta zmiana nie będzie się wiązała z jakimikolwiek kosztami.  

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 16 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 5 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr IV/29/02 w sprawie: stwierdzenia konieczności dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo-handlowej w rejonie ulic Kościuszki i Sikorskiego (załącznik nr 13).

 

i)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 16 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 5 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr IV/30/02 w sprawie: stwierdzenia konieczności dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy handlowej i usługowo-produkcyjnej w rejonie ulic Wrocławskiej i Przemysłowej – dz. nr ewidencyjny 3692/10 (załącznik nr 14).

j)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IV/31/02 w sprawie:  nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Przyborkach gmina Września (załącznik nr 15).

k)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IV/32/02 w sprawie:  zarządzenia wyborów do władz sołeckich gminy Września (załącznik nr 16).

l)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 19 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr IV/33/02 w sprawie: podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości składanych przez podatników będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, jednostkami A.W.R.S.P. oraz jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych (załącznik nr 17).

m)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 16 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 5 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr IV/34/02 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy (załącznik nr 18).

n)

Radna Maria Taciak w związku z przedstawionym projektem uchwały poprosiła o wyjaśnienie jak projektodawca chce respektować zapis §2?

Alfred Bogucki skarbnik odpowiadając na zapytanie radnej wyjaśnił, że od 2000 r. została wprowadzona ustawowo możliwość zwolnienia z podatku od posiadania psów całkowicie mieszkańców gminy i z takiej możliwości Rada Miejska we Wrześni skorzystała, zwolnienie zostało wprowadzone od 2000 r. W zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która weszła w życie w grudniu 2002 r. możliwość zwolnienia wykreślono. Gminy są zobowiązane do ustalenia przedmiotowego podatku. Dodatkową komplikacją jest to, że zmiana ustawy weszła w życie w grudniu i praktycznie nie było możliwe, aby uchwalić tę uchwałę w takim terminie, żeby mogła być ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego przed końcem roku, a więc w terminie, który umożliwiałby jej funkcjonowanie od 1 stycznia 2003 r.    

W związku z powyższym przygotowano projekt uchwały i wprowadzono zapis, który jest pewnego rodzaju wybiegiem, który powoduje, że podatek ten nie będzie w roku przyszłym stosowany. Przedmiotowy zapis budzi pewne wątpliwości, ale jako pewne usprawiedliwienie można podać, iż był on sugerowany w piśmie od dyrektora departamentu ministerstwa finansów. Przedmiotowy podatek w roku 2003 byłby praktycznie nie pobierany.   Burmistrz przedstawiając przedmiotowy projekt uchwały wybrał jakby mniejsze zło. Rada oczywiście może przyjąć lub odrzucić ten projekt.

Radny Czesław Duch wyraził opinię, że bez sensu jest podejmowanie uchwały, która nie będzie miała żadnych konsekwencji, tzn. nie będzie pobierany podatek.  

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 12 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 7 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr IV/35/02 w sprawie:  podatku od psów (załącznik nr 19).

o)

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Bolesław Święciochowski odnosząc się do przedstawionego projektu uchwały powiedział, że diety są na pewno konieczne jednak zawsze wątpliwości budzi ich wielkość. Poprzednia uchwała w sprawie diet funkcjonowała przez dwie kadencje, była przyjęta w sposób demokratyczny w przekonaniu, że jest słuszna i ten sposób naliczania diet mógłby pozostać; radny będzie więc głosował „przeciw” przedstawionemu projektowi. 

Radna Maria Taciak poprosiła o wyjaśnienie zapisu w §1 pkt. 4, ponieważ członkowie np. komisji mieszkaniowej pobierają wynagrodzenie, a nie dietę.

Alfred Bogucki skarbnik odpowiadając na zapytanie radnej wyjaśnił, że ta sprawa była analizowana i jest to nowe rozwiązanie i prawdą jest, że za pracę w innych komisjach niż stałe komisje Rady jest pobierane wynagrodzenie w formie umowy zlecenie, jednakże dotyczy to osób, które nie są radnymi. Natomiast radni nie mogą za pracę np. w komisji mieszkaniowej otrzymywać wynagrodzenia, ponieważ nie mogą z mocy przepisów zawierać umowy zlecenia z gminą, a nic nie stoi na przeszkodzie, aby została określona dieta dla radnego za pracę w tego typu komisji. 

Radny Arkadiusz Czajkowski odnosząc się do omawianego projektu uchwały powiedział, iż w Polsce najniższa emerytura wynosi tylko 560 zł, a radni mają otrzymywać 500 zł jako coś dodatkowego i to jest bulwersujące.

Radny Ryszard Szwajca zaproponował, żeby §1 pkt. 4 wpisać konkretnie nazwę: „komisja mieszkaniowa”, ponieważ z tym paragrafie użyto liczby mnogiej, a jeszcze niedawno dyskutowano na temat ograniczenia ilości komisji.

Radny poprosił o informację jak będzie wyglądał fundusz sołecki w roku 2003, ponieważ fundusz sołecki nie wystarczy na diety sołtysów w wielu wsiach?

Burmistrz Tomasz Kałużny odpowiadając na zapytania wyjaśnił:

- jeśli chodzi o §1 pkt. 4, to zapis jest czytelny i chodzi o wszelkie inne gminne komisje;

- fundusze sołeckie, to Rada zdecyduje na co będą przeznaczane pieniądze w przyszłorocznym budżecie, m. in. w jakiej wysokości na fundusze sołeckie; na diety dla sołtysów natomiast będą zapewnione środki niezależne od funduszu sołeckiego. 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 13 głosami „za”, przy 2 „przeciw” i 6 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr IV/36/02 w sprawie:   zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych, członków komisji Rady Miejskiej nie będących radnymi oraz sołtysów (załącznik nr 20).

p)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 20 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr IV/37/02 w sprawie: zmieniająca uchwałę z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie budżetu na rok 2002 (załącznik nr 21).

Pkt. 5

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni:

- odnosząc się do podjętej uchwały w sprawie diet wyjaśnił, że diety były tak określone, by spełnić wymagania, które zostały określone w projekcie budżetu opracowanym przez ustępujący Zarząd, ta kwota została obniżona o ponad 30%,

- uprzejmie proszę o

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.