BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14288004
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Podatki lokalne
Podatek rolny w 2015 roku

 

  Podatek rolny

 1. Stawki podatku rolnego w 2015 roku w Gminie Września (Uchwała w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2015 na terenie Gminy Września )

  Zasady ustalania podatku:

  Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

  a) od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj 38,50 zł x 2,5 = 96,25 zł),

  b) od 1 ha gruntów pozostałych równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 38,50 zł x 5,0 = 192,50 zł.

 2. Terminy płatności podatku od nieruchomości – osoby fizyczne i osoby prawne

  Osoby fizyczne: Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy (burmistrz) właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

  Osoby prawne: Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek budżetu właściwej gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

  Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

 3. Sposoby płatności podatku rolnego – osoby fizyczne i prawne

  a/ Forma gotówkowa (Wzór formularza wpłaty gotówkowej/polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego – załącznik nr 2),

  - na rachunek organu podatkowego, (numer rachunku bankowego: Powiatowy Bank Spółdzielczy 24 9681 0002 0011 1474 2000 0020

  - w placówce pocztowej,

  - w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,

  - w biurze usług płatniczych lub w instytucji płatniczej,

  - albo u inkasenta (sołtysa),

   

  b/ Forma dokumentu elektronicznego - zlecenie płatnicze na rzecz organu podatkowego może być składane również w formie dokumentu elektronicznego przy użyciu oprogramowania udostępnionego przez banki lub inną instytucję finansową uprawnioną do przyjmowania zleceń płatniczych albo w inny sposób uzgodniony z bankiem lub inną instytucją przyjmującą zlecenie. Zlecenie takie powinno zawierać: dane identyfikujące wpłacającego (imię, nazwisko, firma), numer identyfikacji podatkowej (NIP), powinno wskazywać tytuł wpłaty (np. podatek rolny I/10), przy czym niepodanie lub błędne podanie tych informacji stanowią podstawę do odmowy realizacji wpłaty gotówkowej lub polecenia przelewu.

 4. Obowiązek składania informacji/deklaracji na podatek rolny

  a/ osoby fizyczne – są obowiązane złożyć informację w sprawie podatku rolnego sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru (Informacja w sprawie podatku rolnego IR – załącznik nr 3), w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub zaistnienia zmian o których mowa w art. 6a ust. 4 ustawy o podatku rolnym tj. jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, kwota należnego podatku rolnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

  b/ osoby prawne –osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru (Deklaracja na podatek rolny DR – załącznik nr 4), a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, lub odpowiednio skorygować deklarację w razie zaistnienia zmian o których mowa w art. 6a ust. 4 ustawy o podatku rolnym tj. jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, kwota należnego podatku rolnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

 

Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

 

  Osoba odpowiedzialna:

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.