BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14287921
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Podatki lokalne
Podatek od nieruchomości w 2015 roku

 

 

Podatek od nieruchomości

 1. Stawki podatku od nieruchomości w 2015 roku w Gminie Września. (Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 rok – załącznik nr 1).

 2. Terminy płatności podatku od nieruchomości – osoby fizyczne i osoby prawne

  Osoby fizyczne: Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala w drodze decyzji organ podatkowy (burmistrz) właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

  Osoby prawne: Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek budżetu gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

  Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

 3. Sposoby płatności podatku od nieruchomości – osoby fizyczne i osoby prawne

  od 01.01.2015 obowiązują indywidualne rachunki bankowe

  a/ Forma gotówkowa (Wzór formularza wpłaty gotówkowej/polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego – załącznik nr 2)

  - na rachunek organu podatkowego, numer rachunku bankowego:

  Powiatowy Bank Spółdzielczy: 66 9681 0002 0011 1474 2000 0040) – osoby fizyczne

  Powiatowy Bank Spółdzielczy: 87 9681 0002 0011 1474 2000 0050) – osoby prawne

  - w placówce pocztowej,

  - w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,

  - w biurze usług płatniczych lub w instytucji płatniczej,

  - albo u inkasenta (sołtysa).

  b/ Forma bezgotówkowa - (Wzór formularza wpłaty gotówkowej/polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego – załącznik nr 2)

  - poprzez polecenie przelewu - dla podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu. Zapłata podatków przez mikroprzedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Tekst jednolity z 2013 poz. 672 z późn. zm.) może nastąpić również w gotówce.

  c/ Forma dokumentu elektronicznego - zlecenie płatnicze na rzecz organu podatkowego może być składane również w formie dokumentu elektronicznego przy użyciu oprogramowania udostępnionego przez banki lub innego dostawcę usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, uprawnionego do przyjmowania zleceń płatniczych albo w inny sposób uzgodniony z bankiem lub innym dostawcą usług płatniczych przyjmującym zlecenie. Zlecenie płatnicze powinno zawierać dane identyfikujące wpłacającego, w tym identyfikator podatkowy, oraz powinno wskazywać tytuł wpłaty, przy czym niepodanie lub błędne podanie tych informacji stanowi podstawę do odmowy realizacji wpłaty gotówkowej lub polecenia przelewu.

 1. Obowiązek składania informacji/deklaracji na podatek do nieruchomości

  a/ Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – są obowiązane składać w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru (Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN) – załącznik nr 3), a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Obowiązek ten dotyczy także podatników korzystających ze zwolnień.

  Korekty - Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części w/w podatnicy mają obowiązek odpowiednio skorygować deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. Wraz ze skorygowaną deklaracją należy złożyć pismo wyjaśniające przyczyny i rodzaj zaistniałych zmian. (Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN) – załącznik nr 3)

  b/ Osoby fizyczne - są obowiązane złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru (Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN – załącznik nr 4), w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego (np. kupno-sprzedaż nieruchomości).

  Korekty - Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części w/w podatnicy mają obowiązek odpowiednio skorygować deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. Wraz ze skorygowaną deklaracją należy złożyć pismo wyjaśniające przyczyny i rodzaj zaistniałych zmian. (Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN – załącznik nr 4).

  Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości na zasadach obowiązujących osoby prawne.

 

  Osoby odpowiedzialne:

1. Sylwia Andrzejak – Referent (Podatek od nieruchomości od osób fizycznych)

Tel. 61 640 40 03, adres e-mail: sylwia.andrzejak@wrzesnia.pl

2. Julita Zdziennicka – Specjalista (Podatek od nieruchomości od osób prawnych)

Tel. 61 640 40 07, adres e-mail: julita.zdziennicka@wrzesnia.pl

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.