BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14456334
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół Nr III / 2002

Protokół

 nr III/2002

z sesji Rady Miejskiej we Wrześni

odbytej w dniu 20 grudnia 2002 r.

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Września

III sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

Pkt. 1

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski o godz. 14.30 otworzył sesję i po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1 i nr 2) w posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych, co stanowiło, wobec ustawowego składu Rady, quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Protokół  z sesji nr II został przyjęty; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.  

Pkt. 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 3):

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

4.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      wstąpienia na miejsce radnej Krystyny Pośledniej następnego  kandydata z listy wyborczej,

b)      wstąpienia na miejsce radnego Dionizego Jaśniewicza następnego  kandydata z listy wyborczej,

c)      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod realizację obwodnicy dla m. Wrześni w ciągu drogi krajowej nr 15,

d)      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy handlowej i usługowo-produkcyjnej we Wrześni, rejon ul. Wrocławskiej i Przemysłowej,

e)      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo-handlowej we Wrześni, rejon ul. Kościuszki i Sikorskiego,

f)        miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo-handlowej we Wrześni dz. nr ewid. 922/4, rejon ul. Daszyńskiego,

g)      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego – część działki nr ewid. 43/11 w Nowym Folwarku,

h)      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, działka nr ewid. 37/3 w Bierzglinie,

i)        przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wrześni,

j)        przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Września,

k)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 106, położonej w Nowej Wsi Królewskiej,

l)        przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego-jednorodzinnego w obrębie części nieruchomości ozn. numerem geod. 272/2, położonej w Psarach Polskich,

m)    wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Września.

5.   Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

6.   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.

7.   Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

8.   Zakończenie obrad.

Radna Elżbieta Tutak przedstawiła wniosek, by porządek obrad poszerzyć o następujące projekty uchwał w sprawie:

a)      stwierdzenia konieczności dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo-handlowej w rejonie ulic Kościuszki i Sikorskiego – jako pkt. 4d),

b)      stwierdzenia konieczności dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy handlowej i usługowo-produkcyjnej w rejonie ulic Wrocławskiej i Przemysłowej – dz. nr ewidencyjny 3692/10 – jako pkt. 4e).

Rada Miejska we Wrześni w obecności 15 radnych 8 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 6 „wstrzymujących się” negatywnie zaopiniowała wniosek o poszerzenie porządku obrad o dwa projekty uchwał w sprawie:

a)      stwierdzenia konieczności dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo-handlowej w rejonie ulic Kościuszki i Sikorskiego,

b)      stwierdzenia konieczności dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy handlowej i usługowo-produkcyjnej w rejonie ulic Wrocławskiej i Przemysłowej – dz. nr ewidencyjny 3692/10.

Pkt. 3

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni poprosił radnych o zdeklarowanie chęci pracy w komisjach stałych Rady Miejskiej  poprzez wpisanie się na odpowiednie listy, które zostały wyłożone w sali posiedzenia.

Nikt z radnych nie zgłosił zapytań i nie zajął głosu w wolnych głosach.

Pkt. 4

a)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr III/11/02 w sprawie: wstąpienia na miejsce radnej Krystyny Pośledniej następnego  kandydata z listy wyborczej (załącznik nr 4).

Zgodnie z art. 23a ust.1 ustawy o samorządzie gminnym radny Cezar Dubiel złożył ślubowanie.

Od złożenia ślubowania przez radnego w sesji uczestniczyło 16 radnych.

b)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr III/12/02 w sprawie: wstąpienia na miejsce radnego Dionizego Jaśniewicza następnego  kandydata z listy wyborczej (załącznik nr 5).

 

Zgodnie z art. 23a ust.1 ustawy o samorządzie gminnym radny Maciej Gawron złożył ślubowanie.

Od złożenia ślubowania przez radnego w sesji uczestniczyło 17 radnych.

c)

Pan Stefan Dutkowiak, przedstawiciel Pracowni Urbanistycznej z Poznania, omówił projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod realizację obwodnicy dla m. Wrześni w ciągu drogi krajowej nr 15.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr III/13/02 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod realizację obwodnicy dla m. Wrześni w ciągu drogi krajowej nr 15 (załącznik nr 6).

d)

Na salę posiedzenia weszli 3 radni, w sesji od tego momentu uczestniczyło 20 radnych.

Zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej Bolesław Święciochowski zgłosił wniosek o zarządzenie 20-minutowej przerwy w obradach.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 13 głosami „za”, przy 4 „przeciw” i 1 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała wniosek o zarządzenie 20-minutowej przerwy w obradach.

Dwóch radnych obecnych na posiedzeniu nie wzięło udziału w głosowaniu.

Przerwa.

Pani Maria Kaczmarek, przedstawicielka Pracowni Urbanistycznej z Poznania, omówiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy handlowej i usługowo-produkcyjnej we Wrześni, rejon ul. Wrocławskiej i Przemysłowej.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 7 głosami „za”, przy 11 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy handlowej i usługowo-produkcyjnej we Wrześni, rejon ul. Wrocławskiej i Przemysłowej.

Dwóch radnych obecnych na posiedzeniu nie wzięło udziału w głosowaniu.

Radna Maria Taciak odnosząc się do odrzucenia przez Radę Miejską IV kadencji powyższego projektu uchwały  powiedziała, że Rada Miejska III kadencji wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z funkcji produkcyjnej na funkcję usługowo-handlową zaopiniowała prawie jednogłośnie, podjęcie tej uchwały wiązało się z pokryciem kosztów przez wnioskodawców i w ramach podpisanego porozumienia strona zapłaciła za to, czego dowodem jest efekt w postaci przedstawionego planu. Jak należy więc traktować wynik głosowania w stosunku do pierwotnie przyjętej uchwały? Z jakimi kosztami to będzie się wiązać?  

e)

Pani Maria Kaczmarek, przedstawicielka Pracowni Urbanistycznej z Poznania, omówiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo-handlowej we Wrześni, rejon ul. Kościuszki i Sikorskiego.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 7 głosami „za”, przy 11 „przeciw” i 1 „wstrzymujących się” negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo-handlowej we Wrześni, rejon ul. Kościuszki i Sikorskiego.

Jeden radny obecny na posiedzeniu nie wziął udziału w głosowaniu.

f)

Pani Maria Kaczmarek, przedstawicielka Pracowni Urbanistycznej z Poznania, omówiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo-handlowej we Wrześni dz. nr ewid. 922/4, rejon ul. Daszyńskiego.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 19 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr III/14/02 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo-handlowej we Wrześni dz. nr ewid. 922/4, rejon ul. Daszyńskiego (załącznik nr 7).

g)

Pani Maria Kaczmarek, przedstawicielka Pracowni Urbanistycznej z Poznania, omówiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego – część działki nr ewid. 43/11 w Nowym Folwarku.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 18 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr III/15/02 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego – część działki nr ewid. 43/11 w Nowym Folwarku (załącznik nr 8).

h)

Pani Maria Kaczmarek, przedstawicielka Pracowni Urbanistycznej z Poznania, omówiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, działka nr ewid. 37/3 w Bierzglinie.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 19 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr III/16/02 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, działka nr ewid. 37/3 w Bierzglinie (załącznik nr 9).

i)

Pani Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, omówiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wrześni.

Radny Ryszard Szwajca poprosi o informację, ile będzie kosztować gminę sporządzenie omawianego planu i ile będzie przeznaczonych na ten cel środków w budżecie gminy na rok 2003?

Pani Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, wyjaśniła, że odpowiedź na to pytanie znajduje się w treści §3, który mówi o możliwości sporządzania miejscowych planów dla części terenów i nie musi być objęty planem cały teren miasta, żeby osiągnąć cel przedłużenia obowiązywania planu ogólnego miasta.

Radny Ryszard Szwajca wyjaśnił, że ma tylko obawę, iż ogródki działkowe mogą być przekształcone na działki budowlane. Ile w budżecie na 2003 r. burmistrz przewiduje na realizację projektu omawianej uchwały?

Pani Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza MiG Września, odpowiadając radnemu na pytanie wyjaśniła, że  w tym roku upływa czas żywotności planu i jeżeli omawianego projektu uchwały Rada nie podejmie, to na tych planach nie będzie można pracować i wydawać decyzji lokalizacyjnych. Stąd ten pomysł, żeby wywołać uchwałę dotyczącą przystąpienia do opracowania nowego planu, który umożliwia uruchomienie terenów inwestycyjnych poprzez cząstkowe opracowywanie planu. Na ten dzień trudno przewidzieć jaka kwota będzie przeznaczona na ten cel, ponieważ prace nad budżetem trwają.

Pani Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury,  uzupełniając przedstawione wyjaśnienia powiedziała, że podjęcie omawianego projektu uchwały nie obliguje gminy wprost do opracowania planu dla całego miasta; ma to formalnie przedłużyć obowiązywanie ogólnego planu miasta, który obowiązuje.      

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr III/17/02 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wrześni (załącznik nr 10).

j)

Pani Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, omówiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Września.

Radny Ryszard Szwajca odnosząc się do §4 ppkt. h) poprosił o informację, które wsie nie zostaną objęte systemem kanalizacji sanitarnej?

Pani Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza MiG Września, odpowiadając radnemu na pytanie wyjaśniła, że  w miarę posiadanych środków finansowych kanalizacja sanitarna będzie rozbudowywana tak by jak największa część terenów wiejskich została skanalizowana. Sposób odprowadzania ścieków z siedlisk ludzkich będzie tak dobierany, aby to było ekonomiczne dla dwóch stron, tzn. funkcjonowania i obsługi całego systemu oraz dla mieszkańców. Trudno teraz powiedzieć, że w bardzo odległych wsiach będzie budowana kanalizacja sanitarna, będzie to omawiane podczas opracowywania programu rozwoju tych terenów. Podjęcie omawianej uchwały nie powoduje tego, że musi być to teraz określane.

Pani Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, odnosząc się do wypowiedzi radnego R. Szwajcy powiedziała, że przy podejmowaniu uchwał o przystąpieniu do poszczególnych cząstkowych opracowań na terenie gminy każda z uchwał będzie określać warunki, o których mówi ppkt. h).

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że pkt. 4h) należy z omawianego projektu wykreślić, wtedy będzie pewność, że kanalizacja będzie w miarę posiadanych środków instalowana na terenach wiejskich (wniosek formalny – załącznik nr 11).

Pani Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza MiG Września, odpowiadając radnemu powiedziała, że przy wydawaniu decyzji lokalizacyjnej musi być określony sposób doprowadzenia mediów i jeśli ten punkt zostanie wykreślony, to na terenach wiejskich nie będzie można uruchomić żadnej działki, ponieważ nie będzie można wpisać jaki jest system odprowadzania ścieków i ograniczy to możliwość korzystania z terenów na obszarze wiejskim.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 5 głosami „za”, przy 9 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” negatywnie zaopiniowała wniosek o wykreślenie pkt. 4 z projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Września (załącznik nr 11).

Dwóch radnych obecny na posiedzeniu nie wzięło udziału w głosowaniu.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 15 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr III/18/02 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Września (załącznik nr 12).

Trzech radnych obecnych na posiedzeniu nie wzięło udziału w głosowaniu.

k)

Pan Marek Przybyła, architekt miejski, omówił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 106, położonej w Nowej Wsi Królewskiej.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie  podjęła uchwałę nr III/19/02 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 106, położonej w Nowej Wsi Królewskiej (załącznik nr 13).

l)

Pan Marek Przybyła, architekt miejski, omówił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego-jednorodzinnego w obrębie części nieruchomości ozn. numerem geod. 272/2, położonej w Psarach Polskich.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie  podjęła uchwałę nr III/20/02 w sprawie: : przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego-jednorodzinnego w obrębie części nieruchomości ozn. numerem geod. 272/2, położonej w Psarach Polskich (załącznik nr 14).

 

m)

Pani Małgorzata Podsiadłowska-Pawlak, radca Urzędu MiG Września, omówiła projekt uchwały w sprawie: wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Września.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie  podjęła uchwałę nr III/21/02 w sprawie: wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 15).

Pkt. 5

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni:

-         w związku ze zbliżającymi się świętami na moje ręce wpływają liczne życzenia dla Państwa radnych,

-         uprzejmie proszę o dostarczenie do Biura Rady oświadczeń majątkowych,

-         proszę także o dostarczenie wypełnionych ankiet, które Państwo otrzymali,

-         15 grudnia brałem udział w turnieju szachowym w Turku, zająłem w tym turnieju I miejsce,

-         kolejna sesja jest planowana na 27 grudnia br., do porządku obrad tej sesji chciałbym wprowadzić projekt uchwały dotyczący wynagrodzenia burmistrza,

-         porządek obrad sesji w dniu 27 grudnia chciałbym poszerzyć o 2 projekty uchwał, które dzisiaj zostały oddalone.

Pkt. 6

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 16), ponadto:

-         art. 61 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym zostanie wypełniony poprzez ogłoszenie projektu budżetu po naniesieniu zmian;

-         w związku ze zbliżającymi się świętami odbywam bardzo dużo spotkań wigilijnych (szkoły, firmy, świetlice, etc),

-         zrodził się pomysł doprowadzenia gazu do wsi najbliżej położonych Wrześni, sprawa była przedstawiana na spotkaniu z sołtysami; jest szansa, aby w Bierzglinku i w Kaczanowie we Wrześniu 2003 r. był gaz ziemny; istnieje także możliwość, by doprowadzić sieć gazową do innych wiosek po kosztach standardowych przy tego typu inwestycjach; w biuletynie „Wieści z Ratusza” ukaże się wniosek do wypełnienia proszę więc o pomoc w zmobilizowaniu wszystkich zainteresowanych  do wypełnienia tych formularzy.   

Pkt. 8

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni radny Maciej Baranowski o godz. 16.30 zamknął posiedzenie Rady.

Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie MiG Września.

Po zakończeniu obrad radni odbyli spotkanie opłatkowe w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Chopina 9 we Wrześni.

Protokolant:                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

Robert Klimczak

/-/                                                                                    

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.