BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14273739
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół Nr II / 2002

Protokół

 nr II/2002

z sesji Rady Miejskiej we Wrześni

odbytej w dniu 28 listopada 2002 r.

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Września

II sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

Pkt. 1

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski o godz. 16.00 otworzył sesję i po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1 i nr 2) w posiedzeniu uczestniczyło 17 radnych, co stanowiło, wobec ustawowego składu Rady, quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Protokół  z sesji nr II został przyjęty przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.  

Pkt. 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 3):

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Podjęcie uchwały w sprawie:

a)      wstąpienia na miejsce radnego Tomasza Kałużnego następnego kandydata z listy wyborczej,

b)      wyboru zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni,

c)      zmiany Statutu Gminy Września,

d)      ustalenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,

e)      zmieniająca uchwałę nr XXXVII/21/93 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 1993 r. w sprawie podatku od nieruchomości,

f)        obniżenia ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2002 roku, przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2003 w Mieście i Gminie Września,

4.   Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

5.   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.

6.   Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

7.   Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił wniosek o poszerzenie porządku obrad o 2 projekty uchwał w sprawie:

-         wygaśnięcia mandatu radnej Krystyny Pośledniej,

-         wygaśnięcia mandatu radnego Dionizego Jaśniewicza,

jako pkt. 3a i 3b, pozostałe punkty zmienią się odpowiednio.

Rada Miejska we Wrześni 15 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała wniosek o poszerzenie porządku obrad o 2 projekty uchwał w sprawie:

- wygaśnięcia mandatu radnej Krystyny Pośledniej,

- wygaśnięcia mandatu radnego Dionizego Jaśniewicza,

 (jako pkt. 3a i 3b, pozostałe punkty zmienią się odpowiednio).

Pkt. 3

a)

Rada Miejska we Wrześni 15 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr II/4/2002 w sprawie:  wygaśnięcia mandatu radnej Krystyny Pośledniej (załącznik nr 4).

b)

Rada Miejska we Wrześni jednogłośnie podjęła uchwałę nr II/5/2002 w sprawie:  wygaśnięcia mandatu radnego Dionizego Jaśniewicza (załącznik nr 5).

c)

Rada Miejska we Wrześni jednogłośnie podjęła uchwałę nr II/6/2002 w sprawie:  wstąpienia na miejsce radnego Tomasza Kałużnego następnego kandydata z listy wyborczej (załącznik nr 6).

 

Zgodnie z art. 23a ust.1 ustawy o samorządzie gminnym radny Arkadiusz Czajkowski złożył ślubowanie.

Od złożenia ślubowania przez radnego w sesji uczestniczyło 18 radnych.

d)

Nikt z obecnych na sali nie zgłosił kandydatury na Zastępcę Przewodniczącego Rady Miejskiej, dlatego Przewodniczący Rady wycofał pkt. 3d) z porządku obrad.

Nikt z radnych nie wniósł uwag i zastrzeżeń do wniosku Przewodniczącego Rady.

e)

Jerzy Nowaczyk Sekretarz MiG Września omówił projekt uchwały oraz autopoprawkę (załącznik nr 7) do projektu uchwały w sprawie: zmiany Statutu Gminy Września.

Radna Maria Taciak przedstawiła następujące uwagi do omówionego projektu uchwały:

- w Regulaminie Rady Miejskiej w §48 ust. 2 jest zapis: „z zastrzeżeniem §16 ust. 9 Części podstawowej Statutu”, a w proponowanych zmianach §16 ulega skreśleniu, należy tę niespójność uregulować.

- w Regulaminie Rady Miejskiej §43 skreśla się, jak to się ma do zapisu w §21 ust. 4 Ustawy o samorządzie gminnym? Po wykreśleniu §43 nastąpi ograniczenie czynnego prawa udziału w posiedzeniu radnego, który nie jest członkiem komisji oraz uczestniczenia w posiedzeniach komisji osób zainteresowanych. §43 w Statucie powinien się ostać.

- w §37 Regulaminu Rady Miejskiej zaproponowano zmianę nazw stałych komisji Rady.

Propozycja nazw nowych komisji (załącznik nr 8).

Uzasadnienie:

a)      Komisja Gospodarczo-Finansowa – jeśli nastąpi ograniczenie się do nazwy „komunalno-finansowa”, to dla samorządowca słowo „komunalno” kojarzy się tylko z mieniem komunalnym, natomiast pojęcie „gospodarczo” jest szersze, w którym mieszczą się również zagadnienia związane ze sprawami komunalnymi.

b)      Komisja Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska – rozszerzenie nazwy komisji wiąże się z tym, że priorytetem są także zagadnienia związane z ochroną środowiska, dlatego dodanie tego członu nazwy jest wskazane.       

c)      Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – samorządowcy mają świadomość, że pod pojęciem „edukacja” rozumie się szereg pojęć, tymczasem dla osób nie zorientowanych w pracach Rady, ta nazwa zawęża zakres działania tej komisji. 

Jerzy Nowaczyk Sekretarz MiG Września:

-         uwaga pierwsza jest zasadna;

-         uwaga druga, dotycząca §43, to ust. 1 może zostać.

Radca Małgorzata Podsiadłowska-Pawlak wyjaśniła, że w lipcu br. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów, dotyczące prawa miejscowego, które wprowadza zasadę, że w prawie miejscowym nie wolno zamieszczać zapisów z ustaw. Jeśli §43 miałby zostać, powinien przyjąć brzmienie: „W posiedzeniach komisji Rady mogą uczestniczyć inne zainteresowane osoby”.

Radna Maria Taciak poprosiła o wyjaśnienie, czy zawarcie zapisu, że „radny może brać udział ...”, zapewniający radnemu udział w posiedzeniu komisji  może być zawarty w Statucie?

Radca Małgorzata Podsiadłowska-Pawlak wyjaśniła, że tego typu zapis musi mówić, że „inne osoby”, powtórzenie zapisu ustawy nie jest dopuszczalne.

Radny Ryszard Szwajca odnosząc się do dyskusji powiedział, że zgadza się z radną Marią Taciak, a jeśli w Statucie nie wolno powielać zapisów ustaw, to Rada powinna połowę Statutu wykreślić.

Zdaniem radnego zmiany Statutu powinny być jeszcze dopracowane.

Radna Maria Taciak zwróciła uwagę, że zapis zmiany §11 Regulaminu Klubu Radnych jest niepełny.  

Przerwa. 

Jerzy Nowaczyk Sekretarz MiG Września przedstawił autopoprawki:

- w zapis zmian §11 wkradł się błąd komputerowy, powinien brzmieć:

§11 przyjmuje brzmienie:

Na wniosek przewodniczących klubów Burmistrz obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania”.

-  w Regulaminie Rady Miejskiej w §48 ust. 2 zapis: „z zastrzeżeniem §16 ust. 9 Części podstawowej Statutu” zostaje skreślony.

Radny Waldemar Grześkowiak odnosząc się  do wniosku formalnego w sprawie nazewnictwa komisji powiedział, że być może słowo „komunalny” kojarzy się wielu osobom z mieniem komunalnym, ale w Urzędzie gminy jest wydział komunalno-mieszkaniowy i nie kojarzy się nazwa tego wydziału z mieniem komunalnym. Słowo „komunalny” jest powszechnie używane, dlatego określenie „komunalno-finansowa”, to właściwa nazwa.

Nazwa - komisja edukacji, to szerokie pojęcie i tak może zostać, także w parlamencie używa się słowa „edukacja”. Także przypisywanie ochrony środowiska konkretnej komisji nie jest zasadne, ponieważ tymi sprawami w urzędzie zajmował się wydział ds. wsi i ochrony środowiska, kiedyś jeszcze inny wydział, być może kiedyś będzie zajmował się jeszcze inny, a ważne jest to czym ta komisja będzie się zajmowała i sprawa nazewnictwa jest drugorzędna.

Radny przedstawił także poprawkę do §20 ust. 1 pkt. 5 Części podstawowej (załącznik nr 9). Radny zaproponował także, żeby w §23 dodać zapis: „oraz na stronie internetowej”. 

Radna Maria Taciak odnosząc się do wypowiedzi radnego Waldemara Grześkowiaka powiedziała, że fakt iż w Urzędzie gminy jest wydział komunalno-mieszkaniowy, to nie powinno być podstawą do ograniczania i zmiany nazewnictwa komisji, które mają kompetencje opiniodawcze, tymczasem wydział komualno-mieszkaniowy zajmuje się zagadnieniami, które wynikają wprost z ustawy o samorządzie i ustaw kompetencyjnych.

Radny Ryszard Szwajca zaproponował wykreślenie w Regulaminie Rady Miejskiej §4, ponieważ tę kwestię reguluje akt wyższego rzędu, czyli ustawa o samorządzie gminnym.

Radny Piotr Matuszewski odnosząc się do dyskusji powiedział, że nazwy poprzednich komisji były za długie, a ważny tak naprawdę jest zakres działań poszczególnych komisji, który został określony (załącznik nr 10).

Radna Maria Taciak zwróciła uwagę, że określony zakres działań, to był tylko materiał pomocniczy sporządzony przez pracownika Biura Rady, który nie ma inicjatywy uchwałodawczej.

Radny Waldemar Grześkowiak zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji.

Rada Miejska we Wrześni 12 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 6 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała wniosek formalny o zakończenie dyskusji.   

 

Rada Miejska we Wrześni 7 głosami „za”, przy 10 „przeciw” i 1 „wstrzymujących się” negatywnie zaopiniowała wniosek, aby stałe komisje Rady Miejskiej we Wrześni w ilości zaproponowanej nosiły nazw:

-         Komisja Gospodarczo-Finansowa,

-         Komisja rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska,

-         Komisja Edukacji, Kultury i Sportu.       

 

Rada Miejska we Wrześni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek, by do §20 ust. 1 pkt. 5 Części podstawowej po słowie „radnych” dodać słowa: „oraz wyjaśnienia do nich”.

Jerzy Nowaczyk Sekretarz MiG Września wyjaśnił, że wniosek, żeby w §23 dodać zapis: „oraz na stronie internetowej” reguluje już odrębny paragraf. 

Radny Waldemar Grześkowiak w związku z powyższym wyjaśnieniem wycofał swój wniosek.

Radca Małgorzata Podsiadłowska-Pawlak odnosząc się do wniosku o wykreślenie w Regulaminie Rady Miejskiej §4 powiedziała, że w ustawie nie ma mowy o sesji nadzwyczajnej, jest tylko przyjęty pewien trybie odmienny od normalnego i zapis ust. 2 musi zostać, gdyż ustawa mówi tylko o zwoływaniu, a intencją tego ustępu jest odbycie sesji w ciągu 7 dni.

Radny Ryszard Szwajca wyjaśnił, że przedłożył przedmiotowy wniosek, by wykazać, że wszystkie zapisy Statutu, które zostały unormowane ustawami, a są cytowane w Statucie powinny z tego Statutu zniknąć.

Radny wycofał swój wniosek.

Rada Miejska we Wrześni 12 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 6 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr II/7/2002 w sprawie:  zmiany Statutu Gminy Września wraz z wyżej przegłosowanymi poprawkami (załącznik nr 11).

f)

Magdalena Michalska referent prawno-administracyjny przedstawiła autopoprawkę (załącznik nr 12) oraz projekt uchwały w sprawie: ustalenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Rada Miejska we Wrześni 15 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr II/8/2002 w sprawie:  ustalenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką (załącznik nr 13).

g)

Alfred Bogucki skarbnik MiG Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XXXVII/21/93 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 1993 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

Radny Ryszard Szwajca odnosząc się do rozróżnienia wysokości podatków od budowli w ust. 1 pkt. 7 (2%) i pkt. 8 (1%) powiedział, że stawki tych podatków powinny być równe, gdyż powinno się równo traktować wszystkie podmioty gospodarcze tym bardziej, że dotyczy to przede wszystkim spółek gminnych.

Radny Waldemar Grześkowiak przedstawił poprawkę do omawianego projektu uchwały, która reguluje kwestię poruszaną przez radnego Ryszarda Szwajcę (załącznik nr 14).

Tomasz Kałużny burmistrz MiG Września odnosząc się do przedstawionego wniosku powiedział, że nie ma przeciwwskazań formalnych, żeby przyjąć takie rozwiązanie.

Rada Miejska we Wrześni 17 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała poprawkę radnego Waldemara Grześkowiaka do omawianego projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  przedstawił uchwałę nr XXXIII/567/2002 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie: zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli przeznaczonych pod działalność gospodarczą, na których dokona się nowych inwestycji tworzących nowe miejsca pracy.

Przewodniczący Rady zaproponował, by Rada Miejska we Wrześni podjęła inicjatywę wykorzystania niektórych zapisów tej uchwały  (szczególnie §3) w Gminie Września. 

Rada Miejska we Wrześni jednogłośnie podjęła uchwałę nr II/9/2002 w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XXXVII/21/93 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 1993 r. w sprawie podatku od nieruchomości wraz z wyżej przegłosowaną poprawką (załącznik nr 15).

 

h)

Tomasz Kałużny burmistrz MiG Września omówił projekt uchwały w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2002 roku, przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2003 w Mieście i Gminie Września.

Rada Miejska we Wrześni jednogłośnie podjęła uchwałę nr II/10/2002 w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2002 roku, przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2003 w Mieście i Gminie Września (załącznik nr 16).

 

Pkt. 4

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni:

-         proszę o dostarczanie do Biura Rady oświadczeń majątkowych oraz wypełnionych ankiet, które Państwo otrzymali na poprzedniej sesji;

-         proszę o dostarczenie do Biura Rady zdjęcia, które jest potrzebnie do wystawienia Państwu legitymacji radnego;

-         proszę o deklarację chęci pracy w poszczególnych komisjach stałych Rady Miejskiej;

-         kolejna sesja jest planowana na 23 grudnia, będzie się składać z dwóch części – jedna tzw. robocza odbędzie się tutaj na sali sesyjnej, druga bardziej uroczysta tzw. opłatkowa odbędzie się w Urzędzie Stanu Cywilnego;

-         21 listopada uczestniczyłem  w uroczystym spotkaniu z pracownikami OPS-u i DDPS-u z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Pkt. 5

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 17):

-         obowiązki burmistrza podjąłem w ubiegły wtorek, od tego czasu odbyło się bardzo dużo różnego rodzaju spotkań;

-         w poniedziałek zostali powołani zastępcy burmistrza pp.: Krystyna Poślednia (przedstawienie sylwetki załącznik nr 18) oraz Jan Maciejewski (przedstawienie sylwetki załącznik nr 19); na stanowiskach: Skarbnik i Sekretarz MiG Września bez zmian.

Pkt. 6

Radna Maria Taciak poprosiła o informację, na jakim etapie są rozmowy z firmą Solaris?

Radny Ryszard Szwajca poprosił o informację, czy zostanie wypełniony zapis §61 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym? Radny poprosił, by na kolejnej sesji Burmistrz ten punkt ustawy wypełnił.

Radny Czesław Duch nawiązując do artykułu w „Wiadomościach Wrzesińskich”, który dotyczył budowy we Wrześni przy ul. Szkolnej małej stacji paliw i parkingu, poprosił o wyjaśnienie na jakim etapie są rozmowy w tej sprawie oraz co to znaczy: „ekologiczna stacja paliw”?

Burmistrz Tomasz Kałużny odpowiadając na zapytania powiedział:

-         Rozmowy z firmą Solaris: zgłosili się przedstawiciele tej formy do pracownika Urzędu p. Macieja Tomczaka i wyrazili zainteresowanie terenami dawnego Meramontu. Gmina nie jest właścicielem tego terenu i jedyne co gmina może w tej sprawie zrobić, to rozpocząć starania by te dwa podmioty skojarzyć. Jest druga możliwość, tj. przejęcie tego terenu przez Skarb Państwa. W tym celu w poniedziałek ze Starostą byliśmy w delegaturze Skarbu Państwa, by się zorientować czy są możliwe działania, które doprowadziłyby do tego, żeby przedmiotowa firma mogła rozpocząć tam działalność. Okazało się, że procedura jest z jednej strony  prosta, ponieważ określona, a z drugiej strony dla tego przypadku uciążliwa, ponieważ Skarb Państwa musi wystawić na przetarg cały obiekt i nastąpi to prawdopodobnie w grudniu, jeżeli nie będzie nabywcy, to musi być ogłoszony drugi przetarg. Kolejny krok, to wydzielenie działek przez Starostwo. Procedura jest więc długa.

-         Informacja wypełniająca obowiązek art. 61 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym zostanie przedstawiona na kolejnej sesji.

-         Budowa stacji: PKN Orlen ogłosił przetarg na sprzedaż terenu po starej stacji paliw we Wrześni przy ul. Szkolnej. Zgłosiły się dwie firmy, które warunkują swój udział w przetargu, jeśli Rada Miejska zmieni plan zagospodarowania przestrzennego tego terenu z  terenów zielonych na usługi. Obie firmy dopytywały, czy gmina jest zainteresowana pewnym interesem, korzystnym dla dwóch stron. Za to, że zechcielibyśmy przekształcić ten teren, oni wybudowaliby w tym miejscu małą stację paliw dla samochodów osobowych, ponieśliby koszty budowy w tamtym miejscu parkingu na 200 samochodów. Biorąc pod uwagę, że w pobliżu jest szkoła, stadion sportowy, to jest to interesująca oferta, tym bardziej że gmina nie ma środków na budowę parkingów.

Zastępca burmistrza Krystyna Poślednia wyjaśniając, czym się różni stacja paliw ekologiczna od zwykłej powiedziała, że słowo: „ekologiczny”, to bardzo modny zwrot, a w rzeczywistości wszystkie stacje paliw, które powstają są z pełnymi zabezpieczeniami i nie mogą stwarzać zagrożenia dla środowiska. W tym miejscu ma powstać stacja od podstaw, nowa, z pełnymi zabezpieczeniami. Redaktor pisząc, że będzie to stacja paliw ekologiczna najprawdopodobniej miał na myśli, że  będzie ona spełniać wszystkie kryteria bezpieczeństwa.          

 

Pkt. 7

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni radny Maciej Baranowski o godz. 18.30 zamknął posiedzenie Rady.

Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie MiG Września.

Protokolant:                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

Robert Klimczak

/-/

                                                                   &nbs

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.