BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14259293
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała nr XXVI/324/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku

Uchwała nr XXVI/324/2013
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 17 grudnia 2013 roku


w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe działające na terenie Miasta i Gminy Września, prowadzące działalność w zakresie oświaty i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybie sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i zatwierdzania

Na podstawie z art. 223 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się gminne jednostki organizacyjne działające na terenie Miasta i Gminy Września, prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), które począwszy od 1 stycznia 2014 r. będą gromadziły dochody na wydzielonym rachunku:
1)Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1,
2)Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 2,
3)Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 6,
4)Samorządowa Szkoła Podstawowa Kaczanowie,
5)Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chwalibogowie,
6)Zespół Szkół w Nowym Folwarku,
7)Zespół Szkół w Marzeninie,
8)Zespół Szkół w Otocznej,
9)Gimnazjum Nr 1,
10)Gimnazjum Nr 2,
11)Przedszkole Nr 6 „Pszczółka Maja".

§ 2. Źródłami gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku są:
1) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
2) wpłaty z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki,
3) dochody uzyskiwane za wynajem pomieszczeń i urządzeń,
4) odsetki od środków na rachunku bankowym,
5) opłaty za duplikaty dokumentów,
6) wpływy z organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
7)opłaty za dożywianie uczniów oraz za przygotowanie posiłków w stołówce szkolnej, przedszkolnej,
8) odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu,
9) wpływy ze zbiórki surowców wtórnych,
10) prowizje z tytułu ubezpieczenie mienia i inne,
11) wynajem powierzchni na reklamy,
12) odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności,
13) wpłaty rodziców, opiekunów i osób trzecich na rzecz tych jednostek na organizację obozów, wyjazdów i imprez,
14) wpływy z imprez i festynów organizowanych przez jednostki,
15) nagrody za udział w konkursach.

§ 3. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku przeznaczone są na:
1)wydatki związane z wyposażeniem,utrzymaniem i eksploatacją budynków administrowanych przez jednostkę w tym wydatki na podatek od nieruchomości, opłaty za ubezpieczenie mienia jednostek, opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz internetu,
2)koszty przygotowania i zakupu posiłków,
3)remont budynków administrowanych przez jednostkę,
4)zakup środków czystości,
5)zakup pomocy naukowo - dydaktycznych,
6)zakup usług pozostałych,
7)zakup usług transportowych,
8)opłaty za zużycie wody, gazu, energii cieplnej i elektrycznej,
9)organizowanie usług w zakresie sportu i rekreacji,
10)zadania statutowe jednostki,
11)wynagrodzenia bezosobowe,
12)szkolenia i koszty związane ze szkoleniami pracowników, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz zakup usług zdrowotnych,
13) realizację zadań, na które dokonano wpłat i płatności,
14) finansowanie, organizowanie i współorganizowanie z innymi podmiotami imprez, festynów, konkursów, uroczystości i zawodów.

§ 4. 1. Dyrektorzy jednostek budżetowych wymienionych w § 1 sporządzają corocznie plan finansowy dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów na następny rok i przekazują go Burmistrzowi Miasta i Gminy Września w terminie umożliwiającym ujęcie go w załączniku do projektu uchwały budżetowej, nie później niż do dnia 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. Projekt planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych oświatowej jednostki budżetowej, zatwierdzony przez Dyrektora jednostki budżetowej, stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki budżetowej w okresie od 1 stycznia roku budżetowego do dnia uchwalenia uchwały budżetowej.

3. Plan finansowy dochodów i wydatków sporządza się w rozbiciu na poszczególne działy, rozdziały, paragrafy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych(Dz. U. Nr 38, poz.207 z póżn.zm.)

4. Plan finansowy dochodów gromadzonych przez jednostkę budżetową i wydatków nimi finansowanych, ujęty w załączniku do uchwały budżetowej stanowi prognozę tych dochodów i wydatków nimi finansowanych, jest podstawą gospodarki finansowej i powinien być zatwierdzony przez Dyrektora jednostki w terminie 14 dni od otrzymania informacji o podjęciu uchwały.

§ 5. 1. Zmian w planie finansowym dokonuje Dyrektor samorządowej jednostki budżetowej.
2. Dokonując przeniesień wydatków, o których mowa w ust. 1, dyrektorzy jednostek budżetowych, o których mowa w § 1, wprowadzają odpowiednie zmiany w planach finansowych i informują na piśmie w terminie 7 dni o dokonanych przeniesieniach Burmistrza Miasta i Gminy Września.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 7. Traci moc Uchwała nr XI/135/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty i ich przeznaczania oraz sposobu i trybie sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i zatwierdzania.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.