BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14461511
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół Nr I / 2002

 

Protokół

 nr I/2002

z sesji Rady Miejskiej we Wrześni

IV kadencji

odbytej w dniu 18 listopada 2002 r.

w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Września

I sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 2  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

Pkt. 1

Zgodnie z §11 Statutu Miasta i Gminy Września I sesję Rady Miejskiej we Wrześni IV kadencji otworzył radny senior Bolesław Święciochowski.

Pkt. 2

Po powitaniu zebranych radny senior Bolesław Święciochowski stwierdził, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1 i nr 2) na sali znajdowało się  20 radnych wybranych w wyborach samorządowych w dniu 27 października br. Rada Miejska posiadała więc quorum zezwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. 

 

Pkt. 3

Zgodnie z art. 23a ust.1 ustawy o samorządzie gminnym wszyscy radni złożyli ślubowanie.

 

Pkt. 4

Porządek obrad (załącznik nr 3):

1.   Otwarcie sesji.

2.   Stwierdzenie quorum.

3.   Ślubowanie radnych.

4.   Przedstawienie porządku obrad.

5.   Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Miejskiej III kadencji.

6.   Powołanie komisji wnioskowej i skrutacyjnej.

7.   Podjęcie uchwały w sprawie:

a)      wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni,

b)      wyboru Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

8.   Ślubowanie Burmistrza.

9.   Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

10. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.

11. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

12. Zakończenie obrad.

Radny senior Bolesław Święciochowski w uzgodnieniu z Radcą Prawnym i Sekretarzem Gminy zaproponował następujące zmiany do przedstawionego porządku obrad:

1.      W pkt. 6 skreślenie słów: „wnioskowej i”.

2.      Dodatkowy punkt:

-         podjęcie uchwały w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Tomasza Kałużnego – pkt. 9.

Rada Miejska we Wrześni jednogłośnie przyjęła zaproponowane zmiany w porządku obrad sesji.

 

Pkt. 5

Do protokółu  z sesji nr  LX Rady Miejskiej III kadencji nikt z radnych nie wniósł uwag co do jego treści, dlatego został przyjęty przez aklamację. 

Pkt. 6

Radna Bożena Nowacka na członka komisji skrutacyjnej zgłosiła kandydaturę radnego Piotra Matuszewskiego.

Radna Maria Taciak na członka komisji skrutacyjnej zgłosiła kandydaturę radnego Sylwestra Jałoszyńskiego.

Radny Maciej Baranowski na członka komisji skrutacyjnej zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Rzeźnika.

Radna Elżbieta Tutak na członka komisji skrutacyjnej zgłosiła kandydaturę radnej Krystyny Pośledniej.

Radny Sylwester Jałoszyński na członka komisji skrutacyjnej zgłosił kandydaturę radnego Jana Drewniaka.

Wszyscy zgłoszeni kandydaci na członka komisji skrutacyjnej wyrazili zgodę na kandydowanie.

Rada Miejska we Wrześni jednogłośnie wybrała zgłoszonych radnych do komisji skrutacyjnej w składzie: Krystyna Poślednia, Jan Drewniak, Sylwester Jałoszyński, Piotr Matuszewski i Andrzej Rzeźnik.

 

Członkowie komisji skrutacyjnej na przewodniczącego komisji wybrali radną Krystynę Poślednią.

Pkt. 7a

Radny Andrzej Rzeźnik na Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłosił kandydaturę radnego Macieja Baranowskiego (charakterystyka kandydata załącznik nr 4).

Radny Maciej Baranowski wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.  

Przerwa.

Radna Krystyna Poślednia przewodnicząca komisji skrutacyjnej omówiła sposób głosowania.

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono przerwę.

Radna Krystyna Poślednia przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół tajnego głosowania z I sesji Rady Miejskiej we Wrześni w dniu 18 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni (protokół stanowi załącznik nr 5, natomiast karty go głosowania załącznik nr 6).

Rada Miejska we Wrześni w głosowaniu tajnym w obecności 20 radnych 13 głosami „za”, przy 2 „przeciw” i 5 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr I/1/2002 z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 7). 

Radny senior Bolesław Święciochowski gratulując radnemu Maciejowi Baranowskiemu objęcia funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni IV kadencji przekazał jemu prowadzenie sesji.

Radny Maciej Baranowski podziękował za  wybór na Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni, deklarując współpracę z radnymi oraz Burmistrzem dla dobra Gminy Września. 

Pkt. 7b

Radna Elżbieta Tutak na Zastępcę Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłosiła kandydaturę radnego Bolesława Święciochowskiego.

Radny Bolesław Święciochowski wyraził zgodę na kandydowanie na Zastępcę Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.  

Przewodniczący Rady Maciej Baranowski na Zastępcę Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłosił kandydaturę radnej Marii Grzeszczyk.

Radna Maria Grzeszczyk nie wyraziła zgody na kandydowanie na Zastępcę Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Baranowski zaproponował, żeby kandydatura II Zastępcy została ustalona i przedstawiona na kolejnej sesji.

Propozycja została przyjęta przez aklamację. 

Przerwa.

Radna Krystyna Poślednia przewodnicząca komisji skrutacyjnej omówiła sposób głosowania.

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono przerwę.

Radna Krystyna Poślednia przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół tajnego głosowania z I sesji Rady Miejskiej we Wrześni w dniu 18 listopada 2002 roku w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni (protokół stanowi załącznik nr 8, natomiast karty go głosowania załącznik nr 9).

Rada Miejska we Wrześni w głosowaniu tajnym w obecności 20 radnych 16 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr I/2/2002 z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 10). 

Radny Bolesław Święciochowski podziękował za  wybór na Zastępcę Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

Pkt. 8

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Maria Purol wręczyła Tomaszowi Kałużnemu zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Wrześni.

Zgodnie z art. 29a ustawy o samorządzie gminnym burmistrz Tomasz Kałużny złożył wobec Rady Miejskiej ślubowanie.

Następnie Burmistrz podpisał akt ślubowania.

Przewodniczący Rady Miejskiej, wręczając kwiaty złożył Burmistrzowi gratulację.

Radna Maria Taciak złożyła nowemu burmistrzowi Tomaszowi Kałużnemu gratulację, życząc wielu sukcesów na stanowisku Burmistrza.

Następnie na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej, jako przewodniczący ustępującego Zarządu Miasta i Gminy Września złożyła projekt budżetu na rok 2003.

Przewodniczący Rady Miejskiej, wręczając kwiaty podziękował Marii Taciak za czteroletnią pracę na stanowisku Burmistrza.

O głos poprosił poseł na Sejm RP Bronisław Dankowski.

Rada udzieliła głosu posłowi na Sejm RP Bronisławowi Dankowskiemu  przez aklamację.

Poseł na Sejm RP Bronisław Dankowski zabierając głos pogratulował Tomaszowi Kałużnemu wyboru na Burmistrza po raz pierwszy w wyborach bezpośrednich, taki wybór to zobowiązanie i zaszczyt. Oświadczył, iż myśli, że Września będzie się nadal rozwijała dla dobra wszystkich jej mieszkańców.

Nowej Radzie życzył wytrwałości, szacunku dla drugiego człowieka i sporów na forum Rady merytorycznych, a nie politycznych, gdyż tego oczekują mieszkańcy Wrześni.

Zdaniem przemawiającego poprzednia Rada i Zarząd wykonywała swe obowiązki dobrze, o czym świadczą liczne wyróżnienia dla naszego miasta.   

 

Pkt. 9

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr I/3/2002 z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Tomasza Kałużnego  (załącznik nr 11). 

Pkt. 10

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni:

  • Jest konieczność zmiany Statutu (zmiany wynikają ze zmian ustawowych),
  • Należy powołać komisje stałe Rady Miejskiej (proszę Państwa radnych o złożenie swych propozycji do pracy w komisjach),
  • Należy złożyć oświadczenia majątkowe (druki Państwo otrzymali),
  • Jest konieczność odbycia sesji w listopadzie (podatki lokalne oraz uchwała w sprawie ustalenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką),
  • W skład komisji rewizyjnej według nowej regulacji prawnej wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów – proszę zatem o ich rejestrowanie zgodnie z regulacją w statucie gminy (tekst statutu Państwo otrzymaliście),
  • Otrzymałem właśnie projekt budżetu na rok 2003 – musimy podjąć prace w tym zakresie,
  • Otrzymaliście Państwo opracowany przez WOKiSS zbiór ujednoliconych najważniejszych samorządowych aktów prawnych.

 

Pkt. 11

Burmistrz Tomasz Kałużny, zabierając głos powiedział, że kadencja, w której został burmistrzem przypada na trudną sytuację gospodarczą kraju i z tego powodu będzie dużo pracy. Skończyła się kampania wyborcza i trzeba się wziąć do realizacji zadań. Liczę na współpracę i pomoc wszystkich radnych bez względu z jakiej listy wyborczej zostali wybrani do Rady.

Pkt. 12

Nikt z radnych nie zgłosił interpelacji i zapytań.

Pkt. 13

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni radny Maciej Baranowski o godz. 18.15 zamknął posiedzenie Rady.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych strony.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie MiG Września.

Protokolant:                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

Robert Klimczak

                                                                                                   we Wrześni:

Maciej Baranowski

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.