BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14084735
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA NR XXVI/319/2013 Rady MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 17 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI/319/2013
Rady MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI
z dnia 17 grudnia 2013 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Osowie


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Osowie, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września.


§2. Plan obejmuje obszar, którego granice określono na rysunku planu.


§3. Integralną część uchwały stanowią:
1)rysunek planu, zwany dalej rysunkiem, zatytułowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Osowie, opracowany w skali 1 : 1000, stanowiący załącznik nr 1;
2)rozstrzygnięcie Rady Miejskiej we Wrześni o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu, stanowiące załącznik nr 2;
3)rozstrzygnięcie Rady Miejskiej we Wrześni o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3.

Rozdział I
Ustalenia ogólne

§4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1)budowlach sportowych i rekreacyjnych - należy przez to rozumieć w szczególności boiska sportowe i rekreacyjne, bieżnie, trybuny oraz inne sportowe i rekreacyjne obiekty budowlane, związane z funkcją sportu i rekreacji;
2)froncie działki - należy przez to rozumieć wymiar działki wzdłuż jej granicy z drogą publiczną, z której działka jest obsługiwana;
3)intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni całkowitej, oznaczającej sumę powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych, mierzonych po zewnętrznych obrysach przegród zewnętrznych wszystkich budynków na działce budowlanej do powierzchni działki budowlanej;
4)nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć obszar, w którym należy lokalizować budynki;
5)ogrodzeniu ażurowym - należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej wynosi nie więcej niż 30%;
6)powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć łączną powierzchnię terenu wyznaczoną przez rzut pionowy nadziemnych zewnętrznych ścian budynków w stanie wykończonym;
7)szyldach - należy przez to rozumieć oznaczenia jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorców, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności, w formie płaskich elementów takich jak tablice i panele świetlne, przylegających do elewacji, niebędące urządzeniami reklamowymi ani tablicami informacyjnymi;
8)tablicach informacyjnych - należy przez to rozumieć elementy systemu informacji miejskiej, turystycznej, przyrodniczej, tablice z nazwą ulicy, numerem posesji, z oznaczeniem przyłączy urządzeń technicznych;
9)urządzeniach sportowych i rekreacyjnych - należy przez to rozumieć takie urządzenia jak: place zabaw, place do gier i boiska z nawierzchnią naturalną, ścieżki zdrowia;
10)ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.).

§5. Granica obszaru objętego planem miejscowym stanowi jednocześnie linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.

§6. Na obszarze planu ustala się następujące przeznaczenie terenów:
1)teren sportu i rekreacji oznaczony na rysunku symbolem US;
2)teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oznaczony na rysunku symbolem P;
3)teren lasów oznaczony na rysunku symbolem ZL.

§7.1. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
1)lokalizację budynków o określonych w planie parametrach w obszarach wyznaczonych przez nieprzekraczalne linie zabudowy;
2)dowolny kierunek sytuowania budynków i budowli w stosunku do dróg i do granic nieruchomości sąsiednich;
3)zasady projektowania kolorystyki budynków:
a)kolory dominujące - odcienie szarości, bieli i kolorów naturalnych ceramiki,
b)stosowanie wyłącznie jednego koloru dominującego dla wszystkich ścian budynku,
c)stosowanie nie więcej niż 2 kolorów uzupełniających dla ścian budynku,
d)stosowanie kolorów uzupełniających wyłącznie dla:
- podkreślenia odrębności bryłowej części budynków takich jak: parterowe części budynków, wiatrołapy, wykusze itp.,
- podkreślenia detali architektonicznych takich jak: gzymsy, cokoły, pilastry, obramienia okienne i drzwiowe;
e) stosowanie pokryć dachowych dachów w kolorach ceglastym lub szarym;
4)ogrodzenia ażurowe wzdłuż dróg publicznych:
a)o wysokości do 1,8 m, przy czym dopuszcza się niewykonywanie ogrodzenia na całej długości frontu działki lub na fragmencie dla zorganizowania np: stanowisk postojowych, dojścia do budynku, itp.,
b)z metalu, drewna, klinkieru lub ceramiki tynkowanej z wyłączeniem typowych przęsłowych betonowych elementów prefabrykowanych.
2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego dopuszcza się:
1)lokalizację:
a)urządzeń budowlanych, związanych z obiektami budowlanymi, sytuowanymi na terenie,
b)urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi,
c)dojść, dojazdów, parkingów i dróg wewnętrznych z zastrzeżeniem §14 ust. 3;
d)budynków lub budowli na działce budowlanej, składającej się z kilku działek gruntu, bez uwzględnienia ich granic,
e)szyldów wyłącznie w kondygnacji parteru,
f)tablic informacyjnych, zgodnie z systemem oznaczeń przyjętym w gminie,
g)reklam w płaszczyźnie elewacji o powierzchni do 4 m², wyłącznie w kondygnacji parteru,
h)wolnostojących urządzeń reklamowych o wysokości do 15 m wyłącznie w pasie od 10 m do 30 m od granicy planu wzdłuż drogi powiatowej nr 2925P oraz w pasie do 30 m od granicy planu wzdłuż działki nr 35,
i)obiektów małej architektury o wysokości do 3 m, z dowolnych materiałów, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2)wydzielanie działek związanych z realizacją urządzeń infrastruktury technicznej o powierzchni niezbędnej do realizacji inwestycji.


§8.1.W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:
1)segregację i gromadzenie odpadów, w miejscach do tego przeznaczonych na terenie działki budowlanej;
2)zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów rekreacyjno - wypoczynkowych na terenie US;
3)stosowanie zabezpieczeń budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi przed drganiami, wibracjami i hałasem oraz zanieczyszczeniem powietrza;
4)możliwość zagospodarowania mas ziemnych, powstałych wskutek prowadzenia robót budowlanych, na terenie działki budowlanej.
2. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego dopuszcza się lokalizację ekranów akustycznych bądź innych rozwiązań technologicznych zmniejszających poziom hałasu, w przypadku przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska, na terenie objętym planem.
3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem dopuszczonej niniejszą uchwałą infrastruktury technicznej.

§9. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej nie podejmuje się ustaleń.

§10. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje się ustaleń.

§11. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych nie podejmuje się ustaleń.

§12. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym ustala się:
1)powierzchnię działki budowlanej - zgodnie z ustaleniami szczegółowymi;
2)szerokość frontów działek budowlanych - zgodnie z ustaleniami szczegółowymi;
3)kąt położenia granic działek budowlanych w stosunku do przynajmniej jednej granicy pasa drogowego drogi publicznej w przedziale 80° - 90°.

§13. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się:
1)uwzględnienie ograniczeń wynikających z lokalizacji istniejących i projektowanych urządzeń infrastruktury technicznej;
2)oznaczony symbolem na rysunku obszar możliwego ponadnormatywnego oddziaływania istniejącej linii elektroenergetycznej SN 15kV o szerokości 15 m dla linii, w którym lokalizowanie obiektów budowlanych uzależnione jest od warunków określonych w przepisach odrębnych, przy czym ustalenie to obowiązuje do czasu skablowania tych linii;
3)zakaz wznoszenia obiektów budowlanych o wysokości większej lub równej 50 m n.p.t. przy czym zakaz ten nie dotyczy infrastruktury telekomunikacyjnej;
4)obowiązek zgłaszania, do właściwych organów wojskowych, wszelkich obiektów budowlanych o wysokości równej lub większej niż 50 m n.p.t.

§14.1 W zakresie modernizacji rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, ustala się:
1)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej z zastrzeżeniem pkt 2;
2)możliwość zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, na terenie nieruchomości;
3)odprowadzanie ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej, z dopuszczeniem do czasu jej realizacji stosowania szczelnych zbiorników bezodpływowych, przy czym w przypadku braku dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się budowę lokalnej oczyszczalni ścieków, zgodnie z przepisami odrębnymi;
4)odprowadzenie ścieków komunalnych do kanalizacji sanitarnej, a w przypadku, gdy ścieki te przekraczają normatywne wartości dla ścieków komunalnych, lokalizację urządzeń podczyszczających na terenie działki;
5)zaopatrzenie w wodę z urządzeń wodociągowych;
6)zasilanie w energię elektryczną z urządzeń elektroenergetycznych;
7)dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych:
a) w przypadku wolnostojących wnętrzowych stacji transformatorowych 15/0,4kV grunty pod stacje należy wydzielić w postaci samodzielnych działek o powierzchni około 30m2 posiadających dostęp do drogi publicznej lub wewnętrznej,
b) w przypadku tymczasowych słupowych stacji transformatorowych grunty pod stacje należy wydzielić w postaci samodzielnych działek o powierzchni niezbędnej do realizacji inwestycji, posiadających dostęp do drogi publicznej lub wewnętrznej;
8)zaopatrzenie w ciepło w nowoprojektowanych obiektach budowlanych z zastosowaniem technologii i paliw niskoemisyjnych, w tym paliw płynnych, gazowych i stałych oraz alternatywnych źródeł energii;
9)powiązanie urządzeń infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do urządzeń zgodnie z przepisami odrębnymi;
10)zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni oraz chodników w granicach obszaru planu.
2.W zakresie modernizacji rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, dopuszcza się:
1)roboty budowlane w zakresie urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych związanych z infrastrukturą techniczną;
2)lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych związanych z infrastrukturą techniczną, przy czym powyższe urządzenia i obiekty, które nie są związane z funkcjonowaniem drogi krajowej nr 15 można lokalizować wyłącznie poza jej pasem drogowym;
3)lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
4)lokalizację zjazdów z zastrzeżeniem ust. 3 pkt.1 i 2;
5)lokalizację dodatkowych, innych niż ustalone planem, elementów układu komunikacyjnego.
3. W zakresie modernizacji rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji zakazuje się:
1)lokalizacji nowych zjazdów z terenu drogi publicznej - drogi krajowej nr 15 znajdującej się poza granicą planu oraz zakaz wykorzystywania włączenia do niniejszej drogi poprzez działkę nr 35 - włączenie obszaru objętego planem do drogi krajowej nr 15 możliwe jest wyłącznie na istniejącym skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2925P;
2)lokalizacji więcej niż jednego zjazdu na teren US z drogi powiatowej nr 2925P znajdującej się poza granicą planu;
3)lokalizacji parkingów dostępnych bezpośrednio z drogi krajowej nr 15 lub drogi powiatowej nr 2925P;
4)odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu nieruchomości do systemów odwadniających dróg publicznych położonych poza granicą planu.


§15. Zakazuje się tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu z wyjątkiem dopuszczonego ustaleniami niniejszego planu oraz z wyjątkiem lokalizacji obiektów niezbędnych przy budowie budynków i budowli, zgodnych z podstawową funkcją terenu i wznoszonych na czas budowy.


§16. Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 30%.

Rozdział II
Ustalenia szczegółowe

§17.1. Na terenie oznaczonym na rysunku symbolem US ustala się możliwość lokalizacji:
1)budowli i urządzeń sportowych i rekreacyjnych;
2)budynków usługowych, związanych z przeznaczeniem terenu;
3)tymczasowych obiektów budowlanych takich, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, maszty do sportów ekstremalnych;
2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania działek budowlanych:
1)powierzchnię działki budowlanej - nie mniejszą niż 5000 m2;
2)szerokość frontu działki - nie mniejszą niż 30 m;
3)powierzchnię zabudowy - nie większą niż 10% powierzchni działki budowlanej;
4)powierzchnię terenu biologicznie czynnego - nie mniejszą niż 60% powierzchni działki budowlanej;
5)dachy dowolne;
6)wysokość budynków nie większą niż 12 m;
7)wysokość budowli i urządzeń sportowych i rekreacyjnych oraz masztów do sportów ekstremalnych do 15 m;
8)poziom posadzki parteru - na wysokości nie większej niż 1,0 m nad poziomem terenu;
9)liczbę kondygnacji nadziemnych - nie większą niż 2 w tym poddasze użytkowe, dopuszcza się realizację antresoli na drugiej kondygnacji;
10)intensywność zabudowy - nie większą niż 0,3 i nie mniejszą niż 0;
11)dostęp komunikacyjny z przyległych dróg publicznych, położonych poza granicami planu z zastrzeżeniem §14 ust.3, pkt 1 i 2;
12)liczbę miejsc postojowych na działce budowlanej - stosownie do potrzeb, jednak nie mniejszą niż:
a) 10 miejsc na potrzeby funkcjonowania terenu, w tym minimum 1 dla autobusów, oraz
b) 3 miejsca na każde 100 m² powierzchni użytkowej budynków usługowych;
13)zachowanie minimum 50% istniejących zadrzewień lub wykonanie nasadzeń zamiennych lub uzupełniających.


§18.1. Na terenie oznaczonym na rysunku symbolem P ustala się możliwość lokalizacji:
1)obiektów produkcyjnych;
2)składów i magazynów.
2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania działek budowlanych:
1)powierzchnię działki budowlanej - nie mniejszą niż 1200 m2;
2)dowolną szerokość frontu działki;
3)powierzchnię zabudowy - nie większą niż 40% powierzchni działki budowlanej;
4)powierzchnię terenu biologicznie czynnego - nie mniejszą niż 25% powierzchni działki budowlanej;
5)dachy dowolne;
6)wysokość budynków nie większą niż 12 m;
7)poziom posadzki parteru - na wysokości nie większej niż 1,0 m nad poziomem terenu;
8)liczbę kondygnacji nadziemnych - nie większą niż 2 w tym poddasze użytkowe;
9)intensywność zabudowy - nie większą niż 0,8 i nie mniejszą niż 0;
10)dostęp komunikacyjny za pomocą istniejącego zjazdu na drogę publiczną (działka nr 35), położoną poza granicami planu, z zastrzeżeniem §14 ust.3, pkt 1;
11)liczbę miejsc postojowych na działce budowlanej - stosownie do potrzeb, jednak nie mniejszą niż:
a) 1 stanowisko dla samochodów ciężarowych;
b) 3 stanowiska na 10 zatrudnionych w obiektach produkcyjnych, składach i magazynach.


§19.1. Na terenie oznaczonym na rysunku symbolem ZL ustala się:
1) zachowanie terenów lasów;
2) użytkowanie i zagospodarowanie terenów leśnych zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) zakaz lokalizacji budynków.
2. Na terenie ZL dopuszcza się lokalizację dojazdów, służących wyłącznie celom gospodarczym, eksploatacyjnym i porządkowym.

 

Rozdział III
Przepisy końcowe

§20. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.