BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14114339
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-07-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 200.000 euro


Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania

profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI

Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku

część 1 - dla szkół miejskich

część 2 - dla szkół wiejskich

 

CPV: 85.10.00.00-0

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Czas realizacji zamówienia:

od 15 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku

 

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: sprawy merytoryczne: Jarosław Malicki - Naczelnik Wydz. Oświaty Kultury i Sportu tel. 61 640-39-00, sprawy proceduralne: Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień Publicznych tel. 61 640-41-51, Monika Musielak - Referent ds. Zamówień Publicznych tel. 61 640 41 52.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem pod numerem 61 640-40-44 lub drogą elektroniczną przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.

 

Otwarcie ofert nastąpi 30 grudnia 2013 roku

w siedzibie Zamawiającego o godz. 11.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 30 grudnia 2013 roku do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert

 

Kryterium oceny ofert:

Cena - 100 %

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia - Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy Wykonawca będzie dysponował:

a) część 1 - min. 1 gabinetem na terenie miasta Wrześni,

b) część 2 - min. 1 gabinetem w granicach administracyjnych Gminy Września

4) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy Wykonawca będzie dysponował osobami posiadającymi co najmniej ukończone medyczne studium zawodowe o specjalności higienisty stomatologicznego: część 1 - min. 1 osoba, część 2 - min. 1 osoba, osoby posiadające min. 5 - letnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług stomatologicznych,

2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w formie oryginału.

3. Wykonawca zobowiązany będzie, zgodnie z art. 26 pkt. 2a i 2b ustawy PZP, wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, a także złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

spełnia / nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 277945-2013 w dniu 20.12.2013 r.

 

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
siwz usługi stomatologiczne 2014 [181 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.