BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14298652
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Sprawy finansowe
Uchwała Nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014


Uchwała Nr XXVI/334/2013
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 17 grudnia 2013 roku


w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:
§ 1.
1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 118.843.585 zł z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 106.721.198 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 12.122.387 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2.Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.368.783 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A,
2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 85.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1B,
3) dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 9.000 zł,
4) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9.010.387 zł,
5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.300.000 zł,
6) dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 950.000 zł.
§ 2.
1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 126.569.988 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 103.062.149 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 23.507.839 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2.Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.368.783 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2A,
2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 85.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2B,
3) wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 9.000 zł,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9.010.387 zł,
5) wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4.300.000 zł,
6) wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska określone ustawą Prawo ochrony środowiska w kwocie 950.000 zł.
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 7.726.403 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu pożyczek i kredytów krajowych.
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów:
§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych w kwocie 10.919.082 zł.
§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 3.192.679 zł w tym:
1.§ 982 wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000 zł,
2.§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1.192.679 zł.
§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
1.dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 4.194.604 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2.dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 8.097.256 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych:
1.dochody w kwocie 1.350.500 zł,
2.wydatki w kwocie 1.350.500 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 8. Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 1C.
§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (na podstawie art. 89 i 90 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 10.291.749 zł.
§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:
1.zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 10.291.749 zł,
2.dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:
1) przenoszeniu kwot wyodrębnionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach środków zaplanowanych w danym dziale, skutkujących zmianami w wysokości wynagrodzeń ze stosunku pracy,
2) przenoszeniu wydatków bieżących na inwestycje i odwrotnie w ramach jednego działu za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
3) przenoszeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach jednego działu,
3.przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i wydatki majątkowe,
4.lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
§ 11. Określa się sumę 2.000.000 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Września może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 885.000 zł przeznacza się na:
1.realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 855.000 zł,
2.realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 30.000 zł.
§ 13. Tworzy się rezerwy:
1.ogólną w kwocie 150.000 zł,
2.celowe w kwocie 300.000 zł z tego:
1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 300.000 zł.
§ 14. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2014 roku z tytułu udzielonych poręczeń dla TBS na budowę mieszkań w wysokości 190.000 zł.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCA

Rady Miejskiej we Wrześni

/-/ Bożena Nowacka

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.