BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14273761
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 

Protokół

nr XXIV/2013

z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,

która odbyła się 14 listopada 2013 r.

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 

 

 

 

XXIV sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.).

 

Pkt. 1

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka o godz. 16.30 otworzyła sesję.

Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych, co stanowi quorum. Nieobecny był radny Bronisław Dankowski.

 

 

Protokół z sesji nr XXIII został przyjęty; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.

 

 

Pkt. 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2).

 

Pkt. 3

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że parking przy PKP jest w złym stanie, a teren na którym on się znajduje należy do kilku spółek PKP. Zapytał, jak na tę chwilę wygląda sytuacja prawna tego terenu? Czy jest możliwość pójścia na współpracę w kwestii naprawy parkingu? Zapytał o stan prawny działki znajdującej się naprzeciw dworca PKP? Powiedział, że kilka tygodni temu na sesji w Poznaniu pojawiła się inicjatywa związana z likwidacją grobów Powstańców Wielkopolskich. Okazało się, że te groby, które nie są opłacane po upływie 20 lat podlegają likwidacji. W ustawie o cmentarzach zawarte jest, że groby, które mają wartość pamiątkową nie powinny podlegać likwidacji. Zapytał, jak to wygląda w odniesieniu do cmentarza komunalnego we Wrześni? Czy są jakieś groby, które pomimo nie wniesienia opłaty za ich użytkowanie nie podlegają likwidacji po okresie 20 lat?

 

Radna Teresa Piskorż powiedziała, że przy SSP nr 2 we Wrześni stoi wysokie, spróchniałe drzewo, które zagraża bezpieczeństwu. Poprosiła o jego usunięcie. Zapytała, czy jest możliwość zrobienia ścieżki rowerowej przy drodze do cmentarza? Powiedziała, że w tej chwili jest tam wyspany gruz, co powoduje, że na tej drodze się kurzy.

 

Radny Waldemar Bartkowiak zapytał o chodnik przy ulicy Kaliskiej w Kaczanowie? Powiedział, że ostatnio zdarzył się tam wypadek. Jest to droga wojewódzka, wie, że mieszkańcy wsi byli u burmistrza. Powiedział, że posiada informacje z Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego w tej sprawie. Zapytał, czy burmistrz oprócz tych informacji dostał jakieś odpowiedzi w tej sprawie? Zapytał, kiedy zostanie wykonane oświetlenie na ulicy Chabrowej, Rumiankowej i Jakubowskiego?

 

Radna Mariola Kasierska zapytała, o kwestię skwerku na ulicy Zamysłowskiego, mianowicie, jak wygląda sytuacja tego terenu? Powiedziała, że mieszkańcy protestują przeciwko powstania tam budynku mieszkalnego. Poprosiła, aby wziąć pod uwagę zdanie mieszkańców. Powiedziała, że w budżecie w roku 2013 zarezerwowana została kwota 4 000 000 00 zł na wykup dróg na tereny objęte planami zagospodarowania przestrzennego. Zapytała, w jaki sposób te środki wykorzystano, gdzie i jakie drogi zostały wykupione i według jakiej stawki? Powiedziała, że w budżecie znajdował się punkt, że wprowadza się kwotę 167 206 00 zł jako realizację wydatków poniesionych podczas zadania budowa boiska w Kaczanowie. Zapytała, kto wcześniej te wydatki ponosił i czy ta kwota została wcześniej ujęta w planie wydatków na 2013 rok?

 

Radny Maciej Baranowski powiedział, że chodnik przy ulicy Wojska Polskiego jest w złym stanie. Od strony szkoły jest zrobiony nowy parking. Zapytał, czy chodnik mógłby zostać naprawiony? Powiedział, że na terenie miasta szczególnie przy ulicy Opieszyn, Legii Wrzesińskiej i Wojska Polskiego jest bardzo słabe oświetlenie uliczne. Lampy wchodzą w korony drzew nie dając tym samym oświetlenia. Zapytał, czy nie można by było podciąć drzew? Powiedział, że powraca problem ulicy przy Culica 2, wie, że położenie nowej nawierzchni jest skomplikowane ze względu problem z podziałem własności na tym terenie. Powiedział, że chyba jest taki obszar, gdzie Gmina Września ma bezwzględną większość tej drogi i tam można by było założyć nową nawierzchnię. Zaproponował, aby umieścić naprawę drogi w nowym projekcie budżetowym na 2014 rok.

 

Radny Stefan Ogrodowicz poprosił o odpowiedzi na pytania, które zadał na ostatnim posiedzeniu komisji.

 

Pkt. 4

a) Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIV/304/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Szosa Witkowska (załącznik nr 3).

 

b) Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIV/305/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Sędziwojewie (załącznik nr 4).

 

c) Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIV/306/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na włączenie do podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” nieruchomości położonej we Wrześni (załącznik nr 5).

 

d) Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIV/307/2013 w sprawie: nadania nazwy nowo powstałej ulicy wewnętrznej położonej w Bierzglinku w rejonie ulicy Bukowej (załącznik nr 6).

 

e)Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, 18 głosami za, 1 wstrzymującym się, 0 przeciw podjęła uchwałę nr XXIV/308/2013 w sprawie: określenia, innego niż ustawowy, sposobu dokumentowania obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września (załącznik nr 7).

 

f)

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy gdyby Rada poprzez dzisiejsze głosowanie odrzuciła projekt uchwały, to mieszkańców będzie obowiązywał stary druk deklaracji?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że podjęcie tej uchwały gminie narzuciła Regionalna Izba Obrachunkowa.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIV/309/2013 w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Września oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (załącznik nr 8).

 

g)

Radna Mariola Kasierska zapytała, czy podatek zostanie na tym samym poziomie?

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka powiedziała, że podatek będzie na tym samym poziomie, jak wynika z projektu.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIV/310/2013 w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014 na terenie Gminy Września (załącznik nr 9).

 

h) Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIV/311/2013 w sprawie: zmiany uchwały Nr V/46/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni (załącznik nr 10).

 

i)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września odpowiadając na pytanie radnego Sylwestra Jałoszyńskiego zadane na ostatniej komisji powiedział, że trwałość wysypiska w Lulkowie to 15 lat od momentu otwarcia, czyli od 2015 roku, później będą konieczne kolejne nakłady finansowe związane z rozbudową.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIV/312/2013 w sprawie: zmiany uchwały XIX/258/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pod nazwą „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMINIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie” (załącznik nr 11).

 

j)Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIV/313/2013 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa Kanalizacji sanitarnej w Przyborkach”(załącznik nr 12).

 

k)Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIV/314/2013 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2013 – 2020 (załącznik nr 13).

l)Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIV/315/2013 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok (załącznik nr 14).

 

Pkt 5

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni:

 

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła informacja o stanie oświaty w gminie Września w roku szkolnym 2012/2013; (załącznik nr 15)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo od Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIII/295/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r. w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bierzglinku w rejonie ulic Klonowej i Lipowej; (załącznik nr 16)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego orzekające nieważność uchwały Nr XXIII/295/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r. w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bierzglinku w rejonie ulic Klonowej i Lipowej ze względu na istotne naruszenie prawa; (załącznik nr 17)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Wojewody Wielkopolskiego stwierdzające, że burmistrz Tomasz Kałużny oraz Przewodnicząca Rady Radna Bożena Nowacka złożyli swoje oświadczenie majątkowe w terminie i nie stwierdzono w nich nieprawidłowości; (załącznik nr 18)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie analizy oświadczeń majątkowych, przekazanych Urzędowi Skarbowemu. Radni dostali kserokopię uwag do oświadczeń, mają one jednak charakter informacyjny i nie powodują konieczności kierowania wyjaśnień; (załącznik nr 19)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła kserokopia pisma z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej we Wrześni informująca, że jednostka OSP Marzenin w roku 2014 zostanie ujęta w planie Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego; (załącznik nr 20)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła kserokopia listu protestacyjnego mieszkańców ulicy Zamysłowskiego i M. Konopnickiej odnośnie sprzedaży przez z gminę działki na skrzyżowaniu tych ulic; (załącznik nr 21)

 • Do Biura Rady wpłynął wniosek do budżetu Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie w sprawie zakupu samochodu pożarniczego typu średniego lub ciężkiego; (załącznik nr 22)

 • Do Biura Rady wpływają liczne zapytania i prośby o przesyłanie gadżetów lub pocztówek dotyczących Gminy Września; (załącznik nr 23)

 • Do Biura Rady Miejskiej drogą e-mailową wpłynęło zapytanie mieszkańca Wrześni dotyczące regulaminu utrzymania czystości, a mianowicie o przekazywaniu szkła i styropianu; (załącznik nr 24)

 • Do Biura Rady wpływają również liczne zaproszenia na szkolenia.

 

Radny Sylwester Jałoszyński korzystając z okazji, że na sali jest obecny prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych poprosił, aby przedstawił z perspektywy ostatnich miesięcy ewentualne problemy w związku z nową ustawą.

 

Pkt. 6

Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września:

 • Informację o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym burmistrz przekazał na ręce Przewodniczącej Rady Miejskiej. (załącznik nr 28)

Powiedział, że zbliżają się zakończenia niektórych inwestycji realizowanych na terenie Gminy Września. Do biura rady wpłynie jutro projekt budżetu na 2014 rok. Powiedział, że projekt ten da pewnie odpowiedź na pytania radnych dotyczące inwestycji na przyszły rok. W pierwszej kolejności gmina musi mieć zabezpieczone wydatki bieżące, dlatego na inwestycje środków jest coraz mniej. Skończyły się również dofinansowania na różnego rodzaju przedsięwzięcia.

 

Pkt 7

Przewodnicząca Rady Miejskiej Bożena Nowacka poprosiła, aby burmistrz odpowiedział najpierw na pytania zadane na ostatniej komisji, a następnie na te zadane na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i Gminy Września odpowiadając na pytanie radnego Szymona Paciorkowskiego zadane na ostatniej komisji powiedział, że w roku 2013 zgodnie z art. 63a kodeksu wykroczeń wystawiono 6 mandatów karnych. Reklamy znajdujące się w pasie drogowym podlegają na bieżąco monitorowaniu. Odpowiadając na pytanie związane z żebractwem na cmentarzu w dniu 1 listopada powiedział, że Straż Miejska o godz. 11.30 otrzymała zgłoszenie odnośnie żebrania na terenie cmentarza przy ulicy Gnieźnieńskiej, podjęto interwencję. Osobami żebrzącymi okazały się trzy kobiety pochodzenia romskiego. Strażnicy Miejscy w trybie natychmiastowym nakazali opuścić cmentarz. Policja natomiast odpowiadała za bezpieczeństwo na terenie cmentarza komunalnego. Do komendy wpłynęło zgłoszenie o niewłaściwym zachowaniu się osób pochodzenia romskiego, nie dotyczyło to jednak żebrania.

 

Odpowiadając na pytania radnego Macieja Baranowskiego zadane na ostatniej komisji, jak i na sesji powiedział, że ze względu na ograniczone środki na inwestycje, nie jest przewidziana w roku 2014 budowa chodnika przy ulicy Wojska Polskiego. W przypadku ulicy Culica gmina posiada projekty techniczne wraz z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę, które ważne są do lutego 2015 roku. Plany te obejmują ulicę Culica oraz drogi wewnętrzne przy tej ulicy. Ze względu na ograniczone środki finansowe oraz szacunkowo wysokie koszty realizacji przedmiotowej inwestycji, gmina w przyszłym roku na tym obszarze planuje zrobienie oświetlenia ulicznego. Inwestycje związane z budową kanalizacji i położeniem nowej nawierzchni związana jest ze środkami, jakimi gmina będzie dysponować w budżecie na kolejne lata. Do czasu wykonania nowej nawierzchni będą wykonywane remonty bieżące. Powiedział, że wszystkie obwody oświetleniowe, a jest ich prawie 300 sterowane są zegarami astronomicznymi, dlatego zapalanie i gaśnięcie lamp uzależnione jest od wschodu do zachodu słońca. Zegar nie uwzględnia pochmurnej pogody, więc niekiedy może być poczucie braku oświetlenia. Oświetlenie uliczne w większości jest własnością firmy Enea, tylko niewielka ilość do gminy. Jeżeli chodzi o przycinanie drzew są one wykonywane na bieżąco. Najbliższa zaplanowana jest na sobotę, 16 listopada i obejmie między innymi ulicę Opieszyn i Kaliską.

 

Odpowiadając na pytanie radnego Stefana Ogrodowicza zadane na ostatniej komisji powiedział, że roślinność przy torach kolejowych na terenach należących do Gminy zostanie usunięta. Natomiast do właścicieli terenów prywatnych zostaną skierowane pisma o podjęcie podobnych działań.

 

Odpowiadając na pytania radnej Marioli Kasierskiej powiedział, że chodnik na skrzyżowaniu ulic Zamysłowskiego – Żwirki i Wigury został zlecony do naprawy.

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września odpowiadając na pytanie radnego Mirosława Chudego zadane na ostatniej komisji, a dotyczące utwardzenia drogi prowadzącej do lokali przy ulicy Wiśniowej i zamontowania tam oświetlenia, powiedział, że zadanie to nie jest przewidziane do realizacji na kolejny rok z powodów finansowych. Powiedział, że gmina spróbuje znaleźć takie rozwiązania, aby choć doraźnie poprawić warunki. Jeżeli chodzi o drogę, ma ona nieuporządkowany stan prawny, część jest własnością ogródków działkowych, natomiast część należy do gminy, aby przeprowadzić tam utwardzenie nawierzchni należałoby najpierw uregulować stan prawny, jednak gmina postara się o poprawienie dojazdu do posesji. Oświetlenie zaś zostanie założone być może na budynku socjalnym, aby choć w obrębie budynku móc poprawić widoczność.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i Gminy Września odpowiadając na pytanie radnego Szymona Paciorkowskiego powiedział, że parking przy dworcu PKP jest własnością PKP, dlatego w tej sytuacji gmina nie ma możliwości wpłynięcia na stan nawierzchni tego parkingu. W latach 2004 – 2005 gmina dwukrotnie podjęła współpracę. Za umorzony podatek od nieruchomości PKP dokonał remontu budynku dworca i elewacji zewnętrznej. W późniejszych latach zaczęły zmieniać się spółki PKP i trudno było dojść do porozumienia, poza tym władze PKP same powinny zadbać o swoich klientów remontując parking. Jeżeli chodzi o teren znajdujący się przy dworcu PKP jest on własnością gminy, ale żeby zrobić tam parking gmina musiała by włożyć duże nakłady finansowe, poza tym mieszkańcy sami mówią, że na terenie miasta jest coraz mniej obszarów zielonych, nawiązując do protestu mieszkańców z ulicy Zamysłowskiego, dlatego znów pojawiłby się problem, że gmina chce zlikwidować kolejny teren zielony.

 

Radny Maciej Baranowski odnośnie ulicy Culica zapytał, czy jeżeli gmina nie uwzględniła inwestycji na tym terenie w roku 2014, a dokumentacja jest ważna do lutego 2015, to czy będzie potrzeba wyrabiania wszystkich pozwoleń od początku?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że projekty obejmują budowę kanalizacji, nową nawierzchnię oraz oświetlenie. Gmina rozpocznie inwestycję związaną z oświetlenie, dlatego cała dokumentacja będzie ważna, gdyż prace rozpoczną się przed lutym 2015.

 

Odpowiadając na pytanie radnego Szymona Paciorkowskiego dotyczące miejsca, gdzie dawniej znajdował się cmentarz ewangelicki przy ulicy Kościuszki powiedział, że nie ma żadnego projektu upamiętnienia, jest to kwestia głównie środków oraz pomysłu jak to zrobić. Odnośnie nagrobków Powstańców Wielkopolskich powiedział, że cmentarz komunalny od około 20 lat obsługiwany jest przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych.

 

Ryszard Pietrowicz, prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych powiedział, że każda likwidacja nagrobków przechodzi przez zarząd. Jeżeli dany nagrobek nie zostanie opłacony zostaje on zlikwidowany. Zarząd bierze również pod uwagę kim była dana osoba Trzy lata temu powstało ossuarium, gdzie przechowywane są szczątki ze zlikwidowanych grobów. Następnie tworzony jest spis, jak dana osoba się nazywała i kiedy się urodziła. Powiedział, że z tego co wie, na terenie cmentarza komunalnego nie ma grobów Powstańców Wielkopolskich lub innych historycznie zasłużonych ludzi. Natomiast są dwa groby, którymi PUK się opiekuje. Powstanie ossuarium jest stworzone z inicjatywy oddania należytego szacunku szczątkom osób zmarłych.

 

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że jeżeli jest nagrobek zasłużonej osoby, następnie podlega on likwidacji i zostaje przeniesiony do ossuarium, to czy jest to gdzieś zapisane na przykład w księdze cmentarnej? Powiedział, że chyba samo zapisanie nie wystarczy.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że na cmentarzu komunalnym nie ma grobów Powstańców Wielkopolskich, bo większość leży na cmentarzu parafialnym.

 

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że nie zgadza się z tym stwierdzeniem. Na cmentarzu są nagrobki Powstańców Wielkopolskich, którzy zmarli na przełomie lat 70 i 80. Może to również potwierdzić radny Bolesław Święciochowski.

 

Ryszard Pietrowicz, prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych poprosił o dostarczenie listy z takimi nagrobkami. Poza tym Rada Miejska może podjąć uchwałę dotyczącą zakazu likwidacji tego typu nagrobków, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych musi działać według określonych przepisów.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiadając na pytanie radnej Teresy Piskorż powiedział, że procedura usuwania drzew jest dokładnie opisana, w pewnych przypadkach wymaga zgody konserwatora przyrody. Na początku października gmina wysłała pismo dotyczące kilkunastu drzew, które należałoby usunąć chociażby z powodu bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o przejście w stronę cmentarza wzdłuż drogi nr 92 jest to sztucznie wytworzona ścieżka i jest fragmentem drogi krajowej, a zarazem odcinkiem ścieżki rowerowej, która ma powstać w przyszłości na obszarze Września – Gonice. Pod koniec października Wojewoda wydał decyzje pozwalającą na budowę tejże ścieżki.

 

Odpowiadając na pytania radnego Waldemara Bartkowiaka powiedział, że odnośnie wypadku, który zdarzył się przy ulicy Kaliskiej odbyło się spotkanie z mieszkańcami Kaczanowa i radnym powiatowym panem Bogdanem Krukiem. Gmina wystosowała pismo do Marszałka Województwa zarządu dróg wojewódzkich. Gmina dostała odpowiedź dnia 7 listopada, w której marszałek napisał, że budowa chodnika Kaczanowo – Nowa Wieś Królewska ze względu na duży nakład finansowy związany z budową chociażby kanalizacji deszczowej będzie prowadzona etapowo. Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące oświetlenia ulic, odpowiedź na nie będzie zawarta w projekcie budżetu na 2014 rok, który będzie szczegółowo omawiany podczas debaty budżetowej.

 

Odpowiadając na pytanie zadane przez radną Mariolę Kasierską dotyczące skwerku przy ulicy Zamysłowskiego powiedział, że jest za tym aby na starych osiedlach powstawały nowe budynki. Sprawdziło się to zarówno na ulicy Koszarowej, jak i Zielonogórskiej.

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że na którejś z poprzednich sesji Rada Miejska uchwaliła projekt, tym samym wyrażając zgodę na zbycie tego terenu. Gmina po uchwalaniu tego projektu przystąpiła do procedury przetargowej na sprzedaż tej działki. Plan zagospodarowania umożliwia budowę na tym terenie budynku mieszkaniowo – usługowego. Na tym etapie do gminy zgłosiła się część mieszkańców ulicy Zamysłowskiego, którzy wyrazili swoje niezadowolenie z faktu, że gmina będzie tę nieruchomość zbywać z taką możliwością zabudowy. Po spotkaniu z mieszkańcami przetarg został wstrzymany. Gmina ustaliła, że spróbuje znaleźć kompromis. W tej chwili rozpoczęła się procedura wykonania decyzji o warunkach zabudowy na możliwość zabudowy tego terenu zabudową niską. Na tym etapie mieszkańcy sąsiadujący z działką będą mogli wypowiedzieć się, co do możliwości takiego zagospodarowania działki.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że klasycznym przykładem jest osiedle przy ulicy Kutrzeby, gdzie mieszkańcy kupujący mieszkanie w budynku protestowali przeciwko postawieniu kolejnego bloku.

 

Radna Mariola Kasierska w nawiązaniu do wypowiedzi zwróciła uwagę, że teren, który znajduje się przy ulicy Zamysłowskiego nie jest duży, a na tym osiedlu brakuje terenów zielonych. Zapytała, w jakim czasie mieszkańcy mogą przyjść i zapoznać się z nowymi planami?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że kompromis z mieszkańcami będzie tworzony na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla tej działki.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiadając na pytanie radnej Marioli Kasierskiej dotyczące środków w budżecie zabezpieczonych na wykup dróg w związku z planami zagospodarowania przestrzennego powiedział, że jest duży problem dla wszystkich gmin w Polsce. W tej chwili na ten cel wydano około 2 000 000 00 zł, przy wykupie od 100 podmiotów. Cena jest indywidualnie ustalona dla każdego gruntu osobno, w zależności od wyceny przeprowadzonej przez rzeczoznawcę. Odpowiadając na pytanie dotyczące kwoty w budżecie 167 206 00 zł dotyczącej budowy boiska w Kaczanowie powiedział, że było to dofinansowanie w roku ubiegłym z Urzędu Marszałkowskiego. Jeżeli chodzi o dofinansowania to zawsze jest tak, że najpierw gmina musi wyłożyć środki, a następnie dostaje zwrot. W tym wypadku nastąpił w roku 2013 po uzyskaniu rozliczenia całej inwestycji. Ta kwota po wpłynięciu do budżetu musiała się pojawić w budżecie po stronie dochodów.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiadając na pytanie mieszkańca Wrześni, pana Roberta Czwajdy dotyczące styropianu i tłuczonego szkła powiedział, że zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września odpady szklane są odbierane od źródła w zielonych workach z napisem szkło. Większą ilość potłuczonego szkła można przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Sikorskiego, z zastrzeżeniem, że są to odpady komunalne w wyniku funkcjonowania gospodarstwa domowego. Do punktu nie jest przyjmowane szkło hartowane czy szkło z remontu. Jeżeli chodzi o styropian, nie jest to odpad z tworzywa sztucznego, jest to odpad o kodzie 170604. Na terenie Gminy Września znajduje się kilka firm, które mają stosowne pozwolenia na odbiór odpadów typu styropian.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Bożena Nowacka powiedziała, że zgodnie z zapisami statutu Gminy Września na sesji Rady Miejskiej głosu udziela przewodniczący rady. Poprosiła o trzymanie się procedur. W związku z pytaniem radnego Sylwestra Jałoszyńskiego poprosiła prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych o przedstawienie informacji, o tym jak wygląda realizacja nowej ustawy na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych wygrało w przetargu wykonywania usługi wywozu odpadów, natomiast od 1 lipca 2013 roku za to zadanie odpowiada gmina. W przypadku Gmina Września musi ona zakupić worki do selektywnej zbiórki odpadów, odpowiedzialna jest również za prowadzenie PSZOK – u, rozlicza wykonawcę, zbiera opłatę śmieciową uchwaloną przez Radę Miejską i prowadzi egzekucję wobec tych, którzy nie płacą.

 

Ryszard Pietrowicz, prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych powiedział, że gmina zdecydowała rozdawać taką ilość worków, jaką mieszkańcy będą sobie życzyli. W związku z tym wzrosła liczba oddawanych przez mieszkańców odpadów. Do tej pory odbierano na przykład tworzyw sztucznych około 12 ton, w tej chwili okazało się, że tych odpadów jest około 70 ton, szkła zbierano około 7 ton, w tej chwili około 16 ton. Powiedział, że PUK na bieżąco odbiera odpady, pracując po 14 – 15 godzin, bo jest znacznie więcej mieszkańców segreguje śmieci z czego gminna powinna się cieszyć. Tak jak było ustalone również, tyle ile mieszkańcy wystawią worków z odpadami, tyle dostają nowych worków. Następną rzeczą, która była trudna do rozwiązania to nakłady finansowe. Do tej pory rodziny, szczególnie te liczne miały pojemnik 120 l, który starczał. W tej chwili te gospodarstwa domowe żądają pojemniki 360 l, czyli jeden pojemnik o wielkości 240 l i drugi 120 l, dlatego PUK musiał wydać na pojemniki znaczną kwotę, czyli około 310 000 00 zł. Powiedział, że jest wiele takich odpadów, których nie ma gdzie składować, bo na wysypisko śmieci biodegradowalnych nie wolno. Na początku również był problem z pojemnikami, PUK chciał ustawiać swoje pojemniki, ale poprzednie firmy swoich pojemników jeszcze nie zabrały. W tej chwili sytuacja ta została uporządkowana. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych czeka również na nową śmieciarkę na tworzywa sztuczne i papier. Powiedział, że mało która gmina ma tak uporządkowane na dzień dzisiejszy sprawy związane z nową ustawą śmieciową.

Radna Teresa Piskorż powiedziała, że na ulicy Piastów przy ośrodku rehabilitacji kontenery są systematycznie wywożone, ale jest tam spory problem, bo mieszkańcy tamtego bloku wyrzucają stare meble. Powiedziała, że tydzień temu zgłoszono jej ten problem.

 

Ryszard Pietrowicz, prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych powiedział, że sprawdzi, jak wygląda sytuacja na tej ulicy.

 

Radna Mariola Kasierska powiedziała, aby ustalić jeden dzień w miesiącu, w którym można by było stare meble wystawić, aby PUK to odbierał. Zapytała, jakie są zaległości w płaceniu za wywóz śmieci?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że jeżeli chodzi o pierwszą sprawę to nie jest to możliwe, gdyż gmina ogłosiła przetarg, w którym precyzyjnie opisano, co oczekuje się od firmy, która ten przetarg wygra. Poza tym uchwała Rady Miejskiej jasno określa opłatę od wywozu śmieci. Dodatkowe usługi podniosłyby tę stawkę. Poza tym ustawa mówi, że z uzyskanych środków musi być utrzymany cały system. Odpowiadając na drugie pytanie powiedział, że po pierwszym kwartale od momentu funkcjonowania ustawy, spośród tych, którzy złożyli deklarację nie zapłaciło w terminie 7% osób. Zaległości te będą ściągane poprzez egzekucję, która dla gminy jest dość kosztowna.

 

Pkt. 8

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, radna Bożena Nowacka o godz. 18.15 zamknęła posiedzenie Rady.

Protokół zawiera 12 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześniowej

/-/Bożena Nowaka

 

Protokolant

/-/Anna Olkowska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.