BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14295120
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół Nr LIX / 2002

 

Protokół

 nr LIX/2002

z sesji Rady Miejskiej we Wrześni

odbytej w dniu 30 września 2002 r.

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Września

LIX sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

Pkt. 1

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Zenon Cichy o godz. 16.30 otworzył sesję i po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1 i nr 2) w posiedzeniu uczestniczyło 30 radnych, co stanowiło, wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 32 osoby, quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Protokół  z sesji nr  LVIII został przyjęty przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.  

Pkt. 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 3):

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie ulic Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni,

b)  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Słomowie,

c)   wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września, położonej we Wrześni przy ul. Szafirowej,

d)  wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września, położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej, 

e)   wyrażenia zgody na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Września, położonych we Wrześni przy ul. Długosza,

f)    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Fabrycznej, 

g)   wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Słomowie, 

h)   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Września położonej w Sokołowie,

i)     nadania nazwy ulicy powstałej na osiedlu mieszkaniowym we Wrześni w rejonie ul. Szosa Witkowska,

j)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo-mieszkalnej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 999, położonej we Wrześni przy ul. Sądowej,

k)  wydania opinii potwierdzającej celowość i efektywność projektowanych do wykonania w roku 2003 robót rekultywacyjnych na terenie Gminy Września, które mogą być dofinansowane ze środków FOGR-u,

l)     zmieniająca uchwałę z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie budżetu na rok 2002.

4.   Opinia komisji rewizyjnej dotycząca kontroli realizacji budżetów przez niektóre szkoły.

5.   Opinia komisji rewizyjnej dotycząca kontroli wykonania przez Zarząd niektórych uchwał Rady Miejskiej we Wrześni.

6.   Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

7.   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.

8.   Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

Porządek obrad został przyjęty przez aklamację.

Pkt. 3

a)

Rada Miejska we Wrześni jednogłośnie podjęła uchwałę nr LIX/387/2002 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie ulic Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni (załącznik nr 4).

b)

Rada Miejska we Wrześni jednogłośnie podjęła uchwałę nr LIX/388/2002 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Słomowie (załącznik nr 5).

c)

Rada Miejska we Wrześni 25 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr LIX/389/2002 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września, położonej we Wrześni przy ul. Szafirowej (załącznik nr 6).

Dwóch radnych obecnych na sali nie wzięło udziału w głosowaniu.

d)

Rada Miejska we Wrześni jednogłośnie podjęła uchwałę nr LIX/390/2002 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września, położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej (załącznik nr 7). 

e)

Rada Miejska we Wrześni 26 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr LIX/391/2002 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Września, położonych we Wrześni przy ul. Długosza (załącznik nr 8).

Dwóch radnych obecnych na sali nie wzięło udziału w głosowaniu.

f)

Rada Miejska we Wrześni 28 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr LIX/392/2002 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Fabrycznej (załącznik nr 9). 

Jeden z radnych obecny na posiedzeniu nie wziął udziału w głosowaniu.

g)

Rada Miejska we Wrześni jednogłośnie podjęła uchwałę nr LIX/393/2002 w sprawie: wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Słomowie (załącznik nr 10). 

h)

Rada Miejska we Wrześni 27 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się”  podjęła uchwałę nr LIX/394/2002 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Września położonej w Sokołowie (załącznik nr 11).

Jeden z radnych obecny na posiedzeniu nie wziął udziału w głosowaniu.

i)

Radny Bolesław Święciochowski zaproponował, by nie nadawać powstałej ulicy nazwy Sadowa, jak proponują projektodawcy, ponieważ we Wrześni jest ulica Sądowa i może dochodzić do licznych pomyłek.

Przewodniczący Rady przedstawił wniosek komisji kultury, kultury fizycznej i sportu, by ulicy powstałej w rejonie ul. Szosa Witkowska nadać nazwę: „Ulica Owocowa”.

Rada Miejska we Wrześni 9 głosami „za”, przy 7 „przeciw” i 13 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała wniosek, by ulicy powstałej w rejonie ul. Szosa Witkowska nadać nazwę: „Ulica Owocowa”.

Rada Miejska we Wrześni 19 głosami „za”, przy 3 „przeciw” i 7 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr LIX/395/2002 w sprawie: nadania nazwy ulicy powstałej na osiedlu mieszkaniowym we Wrześni w rejonie ul. Szosa Witkowska (załącznik nr 12).

Jeden z radnych obecny na posiedzeniu nie wziął udziału w głosowaniu.

j)

Rada Miejska we Wrześni 28 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”  podjęła uchwałę nr LIX/396/2002 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo-mieszkalnej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 999, położonej we Wrześni przy ul. Sądowej (załącznik nr 13).

Jeden z radnych obecny na posiedzeniu nie wziął udziału w głosowaniu.

k)

Radny Waldemar Grześkowiak zwrócił uwagę na to, że w pkt. 2 jest działka nr 38/1-3, a w następnym projekcie uchwały przeznacza się środki na opracowanie dokumentacji na kanalizację sanitarną w rejonie, który obejmuje akurat tę ulicę. Teraz zostanie wykonana nakładka asfaltowa, a za 2-3 lata będzie tam wykonywana kanalizacja i ulica ta będzie musiała być rozebrana, dlatego lepiej byłoby odstąpić od  wykonania nakładki na tej ulicy do czasu realizacji kanalizacji.

Radny przedstawił wniosek, by z planów wydatków wykreślić pkt. 2.

Maria Taciak burmistrz MiG Września wyjaśniła, że jest to uchwała w sprawie wydania opinii potwierdzającej celowość i efektywność i to nie jest tożsame z tym, że na wszystkie zaproponowane pozycje otrzymamy środki. Z pewnością nie będzie kładziona nakładka, jeśli w planie będzie realizacja kanalizacji. Chodzi o wykazanie jak największej liczby dróg do realizacji, a które będą realizowane jest uzależnione od decyzji Sejmiku.

Radny Tomasz Kałużny zaproponował, żeby pkt. 1 przesunąć na pozycję 6.    

Rada Miejska we Wrześni 5 głosami „za”, przy 14 „przeciw” i 10 „wstrzymujących się” odrzuciła wniosek, by z planów wydatków wykreślić pkt. 2.

 

Przewodniczący Rady przedstawił wnioski komisji w sprawie omawianego projektu uchwały.

Jan Krotoszyński – naczelnik wydziału ds. wsi i ochrony środowiska wyjaśnił, że uchwała dotyczy tylko wydania opinii, natomiast realizacja dróg będzie zależeć od przyjęcia tego planu przez Urząd Marszałkowski. Inwestycje te są przez gminę realizowane z wydatków bieżących w momencie, kiedy nastąpią jakieś oszczędności, to nie jest zadanie inwestycyjne zapisane w budżecie, dlatego kolejność wykonania zależna jest od tego, jakie środki będą rezerwowe. Sztywne ustalenie kolejności jest bezcelowe, ponieważ może być tak, że inwestycja zaproponowana na pierwszym miejscu nie będzie realizowana, gdyż nie będzie na to wystarczająco dużych środków.

Radny Jerzy Sadowski przedstawił wniosek o zamknięcie dyskusji w przedmiotowej sprawie.

Rada Miejska we Wrześni 27 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała wniosek o zamknięcie dyskusji.

 

Rada Miejska we Wrześni 26 głosami „za”, przy 2 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr LIX/397/2002 w sprawie: wydania opinii potwierdzającej celowość i efektywność projektowanych do wykonania w roku 2003 robót rekultywacyjnych na terenie Gminy Września, które mogą być dofinansowane ze środków FOGR-u (załącznik nr 14).

Jeden z radnych obecny na posiedzeniu nie wziął udziału w głosowaniu.

l)

Alfred Bogucki – skarbnik, przedstawił autopoprawkę Zarządu Miasta i Gminy Września do omawianego projektu uchwały (załącznik nr 15).

Radny Mirosław Zieliński wyraził opinię, że sceptycznie odnosi się do przedstawionej autopoprawki, ponieważ nie ma skutecznego sposobu na walkę ze szkodnikiem, który niszczy drzewa kasztanowców.

Rada Miejska we Wrześni 27 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”  podjęła uchwałę nr LIX/398/2002 w sprawie: zmieniająca uchwałę z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie budżetu na rok 2002 (załącznik nr 16).

Dwóch radnych obecnych na sali posiedzeń nie wzięło udziału w głosowaniu.

Pkt. 4

Radny Karol Wójcik – przewodniczący komisji rewizyjnej, przedstawił opinię komisji rewizyjnej dotyczącą kontroli realizacji budżetów przez niektóre szkoły (załącznik nr 17).

- bez uwag

Pkt. 5

Radny Karol Wójcik – przewodniczący komisji rewizyjnej, opinię komisji rewizyjnej dotyczącą kontroli wykonania przez Zarząd niektórych uchwał Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 18).

- bez uwag

Pkt. 6

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni:

-         termin najbliższej sesji – 4 i 10 października,

-         radni są zobowiązani przedłożyć na koniec kadencji oświadczenia majątkowe,

-         informacja dla sołtysów jest do odbioru w Biurze Rady.

Pkt. 7

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 19).

Pkt. 8

Radny Józef Matuszewski, odnosząc się do dyskusji podczas podejmowania uchwały w sprawie: wydania opinii potwierdzającej celowość i efektywność projektowanych do wykonania w roku 2003 robót rekultywacyjnych na terenie Gminy Września, które mogą być dofinansowane ze środków FOGR-u - powiedział, że radni nie powinni być przeciwko wiosce, ponieważ tereny wiejskie w całościowym bilansie i tak tracą.

Radny Karol Wójcik w związku z otrzymanymi odpowiedziami na wnioski komisji rewizyjnej, dotyczącymi sposobu naliczania czynszów w nieruchomości przy ul. Batorego 8 we Wrześni oraz zakresu dożywiania dzieci w szkołach poprosił o wyjaśnienie:

-         Czy zmniejszając wartość lokali przy ul. Batorego 8 o połowę nie można ich sprzedać ich najemcom? 

-         Opracowano program dożywiania dzieci dla 5 szkół wiejskich, dlaczego tylko dla 5 szkół, czym się kierowano?

Radny Mirosław Zieliński w imieniu władz Starego Sącza podziękował mieszkańcom gminy Września za wsparcie po klęsce powodzi. Radny przebywał w Starym Sączu z wycieczką z LO i został przyjęty przez władze tego miasta z dużą serdecznością. Zdaniem radnego współpraca między naszym miastem a Starym Sączem powinna być rozwijana.

Radny Piotr Matuszewski poprosił o informację, czy w sprawie samowoli budowlanej w Psarach Małych zostały podjęte jakieś działania? Czy parking przy A-2 został ponownie wydzierżawiony dotychczasowemu dzierżawcy? Jeśli tak, to na jakich warunkach?

Radny Waldemar Grześkowiak poprosił, by przy okazji realizacji podjętej uchwały pamiętać, że przy ul. Wiejskiej odchodzi w bok mała uliczka i tam nie ma jeszcze sieci wodociągowej i można zrobić odejście od ul. Wiejskiej, gdzie woda jest.

Radny poprosił o informację, o którą już kiedyś prosił na temat ul. Paderewskiego, co Zarząd na ten temat myśli?

Radna Małgorzata Pachowiak-Kowalska poprosiła o zwrócenie uwagi na stan pomalowanych barierek na wiadukcie na ul. Paderewskiego, ponieważ nie jest to dobra wizytówka naszego miasta.

Maria Taciak burmistrz MiG Września, odpowiadając na interpelacje radnych wyjaśniła: 

-         w sprawie ul. Batorego 8 odpowiedź zostanie udzielona na piśmie,

-          w związku z parkingiem w Psarach Małych Zarząd nie przedłużał i nie podejmował żadnej decyzji co do ewentualnej dalszej dzierżawy,

-         w związku z petycją mieszkańców Psar Małych - sprawa jest w toku załatwiania,

-         odpowiedź na interpelację w sprawie ul. Paderewskiego zostanie udzielona na piśmie.

Anna Prusak – dyrektor OPS, w odpowiedzi na interpelację radnego K. Wójcika przedstawiła informację o realizacji zadania własnego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w gminie Września (załącznik nr 20).

Pkt. 9

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni radny Zenon Cichy o godz. 19.00 zamknął posiedzenie Rady.

Protokół zawiera 6 ponumerowanych strony.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie MiG Września.

Protokolant:                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

Robert Klimczak

/-/                                                                                                   we Wrześni:

Zenon Cichy

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.