BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463602
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzienia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 roku

 

Protokół

ze wspólnego posiedzenia

Komisji Komunalno - Finansowej

oraz

Komisji Edukacji

z dnia 12 grudnia 2013 r.

 

 

Pkt 1

Przewodniczący Komisji Kominalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 15.30 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 1) oraz 7 członków Komisji Komunalno - Finansowej (załącznik nr 2).

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;

Artur Mokracki, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i Gminy Września;

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;

Beata Pietrzak, kierownik wydziału księgowości oświatowej;

Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej;

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego;

Kinga Rucińska, samodzielny referent w wydziale gospodarki gruntami i architektury;

Mateusz Waligóra, referent w wydziale gospodarki gruntami i architektury;

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;

Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki;

Anna Olkowska, samodzielny referent w biurze Rady Miejskiej.

 

Pkt 2

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 3).

 

Pkt 3

a)Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Osowie.

 

 

Na salę obrad wszedł radny Janusz Czyż od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukcji uczestniczyło 6 członków, a w Komisji Komunalno – Finansowej 6 członków komisji.

 

Radny Maciej Baranowski powiedział, że to Gmina Września pokrywa koszty związane z planem zagospodarowania przestrzennego, a mieszkańcy wyznaczają cel rozwoju tego terenu. Zapytał, czy pomysł, aby był tam tor motokrosowy jest już nieaktualny?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że większość mieszkańców zamieszkiwało te tereny zanim pojawiło się tam wysypisko śmieci, zakończyło ono swoją działalność w 1992 roku. Przy tworzeniu studium w 2008 roku została wprowadzona zmiana, że na tym terenie może być umiejscowiony tor motokrosowy, dlatego, że jest to teren po wysypisku, na którym nic nie da się zrobić, a poza tym jest z dala od zabudowań.

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że mieszkańcy chcieli, aby zapis ten został wykreślony ze studium, co Gmina Września uczyniła. Mieszkańcy chcieli również zapisu z zastrzeżeniem o zakazie tworzenia na tym miejscu toru, czego Gmina nie zrobiła, także w tej kwestii droga jest otwarta.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Osowie.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 6 radnych, 5 głosami za, 1 wstrzymującym się, 0 przeciw zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Osowie.

 

Na salę obrad wszedł radny Andrzej Rzeźnik. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Komunalno – Finansowej uczestniczyło 7 członków.

 

b)Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin.

 

Na salę obrad wszedł radny Szymon Paciorkowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji uczestniczyło 7 członków.

 

c)Jan Maciejewski, zastępca miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego.

 

Radny Maciej Baranowski zapytał, jaka będzie kwota, którą Gmina Września otrzyma za te działki?

 

Jan Maciejewski, zastępca miasta i gminy Września powiedział, że będzie to 5% wartości.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego.

 

d)Jan Maciejewski, zastępca miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Ignacego Paderewskiego.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Ignacego Paderewskiego.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Ignacego Paderewskiego.

 

e)Jan Maciejewski, zastępca miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na włączenie do podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” nieruchomości położonych w Białężycach, Chociczy Małej, Grzymysławicach, Obłaczkowie.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na włączenie do podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” nieruchomości położonych w Białężycach, Chociczy Małej, Grzymysławicach, Obłaczkowie.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na włączenie do podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” nieruchomości położonych w Białężycach, Chociczy Małej, Grzymysławicach, Obłaczkowie.

 

f)Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił prosjekt uchwały w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe działające na terenie Miasta i Gminy Września, prowadzące działalność w zakresie oświaty i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybie sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i zatwierdzania.

 

Radny Maciej Baranowski zapytał, dlaczego teraz są subkonta? Powiedział, że z tego co pamięta kiedyś ich było?

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że były, ale inaczej się nazywały.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe działające na terenie Miasta i Gminy Września, prowadzące działalność w zakresie oświaty i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybie sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i zatwierdzania.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe działające na terenie Miasta i Gminy Września, prowadzące działalność w zakresie oświaty i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybie sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i zatwierdzania.

 

g)Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 

Radny Mirosław Chudy zapytał, czy to zadanie zostało zlecone odgórnie? Powiedział, że dobrze by było, aby w tytule umieścić, że upoważnia się Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że uwagę radnego weźmie pod uwagę. Zmiana jest narzucona odgórnie, będzie to dopłata to kosztów zużycia energii elektronicznej. Według ostatnich badań stwierdzono, że będę to dopłaty rzędu około 10 zł to rachunku. Gmina to nowe zadanie, które chce przekazać do OPS – u.

 

Radny Mirosław Chudy zapytał, czy gmina na to zlecenie otrzyma jakieś środki zewnętrzne? Czy obsługa tego zadania będzie finansowana ze środków gminnych?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że Gmina Września otrzyma 2% wypłaconych dotacji do energii elektronicznej. Gmina będzie musiała wypłacić około 36 000 zł, z czego otrzyma zwrotu 2%.

 

Anna Prusak, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej powiedziała, że ta kwota nie starczy na obsługę tego zadania, a nawet na prowadzenie postępowań w ty zakresie. Ośrodek nie zatrudni nowego pracownika, zadanie to otrzyma osoba już pracująca w OPS – ie.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 

h)Anna Prusak, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła projekt uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego dla udzielenia pomocy w zakresie dożywiania.

 

Radny Maciej Baranowski zapytał, jaka grupa osób będzie zwolniona z dopłat do posiłków?

 

Anna Prusak, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej powiedziała, że będzie to około 30 – 40 osób , z grup osób, które otrzymują najniższe emerytury. Gmina z tego tytułu nie poniesie wielkich kosztów, tym bardziej, że program jest finansowany.

 

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy te osoby są monitorowane przez OPS?

 

Anna Prusak, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej powiedziała, że w każdym przypadku przeprowadza się wywiad środowiskowy.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego dla udzielenia pomocy w zakresie dożywiania.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego dla udzielenia pomocy w zakresie dożywiania.

 

i)Anna Prusak, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła projekt uchwały w sprawie: określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowanego w latach 2006 – 2020.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowanego w latach 2006 – 2020.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowanego w latach 2006 – 2020.

 

j)Anna Prusak, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła projekt uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2014.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2014.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: chwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2014.

 

k)Anna Grzybowska pełnomocnik ds. profilaktyki omówiła projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

 

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy są jakieś odgórne ustalenia czy procedury, które precyzują, jak ma ten program wyglądać? Zapytał, dlaczego liczba osób korzystających z punktu konsultacyjnego znacznie zmalała w 2012 roku? Powiedział, że można by w sposób bardziej precyzyjny wskazywać jakieś nowe zadania.

 

Anna Grzybowska pełnomocnik ds. profilaktyki powiedziała, że ustawa jasno tego nie precyzuje. Program przygotowuje gminna komisja przeciwdziałania alkoholizmowi. Powiedziała, że wszelkie badania powinny być poparte diagnozą, tą z terenu kraju, jak i z gminy. W 2010 roku na terenie Wrześni została przeprowadzona diagnoza badań społecznych, w 2014 roku gmina planuje tę diagnozę powtórzyć. Wtedy będzie można porównać, jakie zmiany nastąpiły przez te cztery lata. Powiedziała, że rzeczywiście znaczny spadek nastąpił po 2012, kiedy w punkcie zaczął przyjmować psycholog. W 2010 roku punkt konsultacyjny prowadzony był w poradni leczenia uzależnień, w tej chwili znajduje się Ośrodku Pomocy Społecznej. Spadek może wynikać z faktu, że jednak więcej ludzi korzysta z poradni.

 

Radny Robert Smodlibowski zapytał, czy jest jakaś norma spożycia alkoholu przez człowieka?

 

Anna Grzybowska pełnomocnik ds. profilaktyki powiedziała, że zależy to od każdego organizmu indywidualnie, to może określić na przykład biegły.

 

Radny Maciej Baranowski zaproponował, aby wstęp do programu został zmieniony bądź przesunięty, gdyż wygląda jak reklama zachęcająca do spożywania alkoholu.

 

Anna Grzybowska pełnomocnik ds. profilaktyki powiedziała, że zostanie to poprawione.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

 

l)Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miłosław.

 

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy po okresie dopłat do Skotnik, gmina będzie również dopłacać mieszkańcom Lulkowa, kiedy ruszy tam wysypisko?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że jeżeli chodzi o mieszkańców Skotnik jest to konsekwencja z przeszłości. W przypadku Lulkowa tak nie będzie.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miłosław.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miłosław.

 

ł)Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: wykazu wydatków budżetu na 2013 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wykazu wydatków budżetu na 2013 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wykazu wydatków budżetu na 2013 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

 

m)Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok.

 

n)

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014 – 2020.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014 – 2020.

 

Pkt 4

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że dochodzą do niego sygnały, że dzieci z SSP nr 1, które uczęszczają do Gimnazjum nr 1 nie mają dostępu do sprzętu na lekcjach informatyki. Zapytał, jak to wygląda? Czy dzieci będą miały dostęp do komputerów?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że jutro Gmina Września odbiera sprzęt do 6 pracowni w postaci ipodów, w tym jeden zestaw będzie przeznaczony właśnie dla dzieci uczęszczających do SSP nr w Gimnazjum nr 1.

 

Pkt 5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 16.40 zamknął wspólne posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 10 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący Komisji

Komunalno – Finansowej

 

/-/Ryszard Szwajca

 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji

 

/-/Włodzimierz Wawrzyniak

 

 

Protokolant

 

/-/Anna Olkowska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.