BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14278361
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół Nr LVIII / 2002

 

Protokół

 nr LVIII/2002

z sesji Rady Miejskiej we Wrześni

odbytej w dniu 9 września 2002 r.

w auli Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1  we Wrześni przy ul. Szkolnej 1

LVIII sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

Pkt. 1

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Zenon Cichy o godz. 16.00 otworzył sesję i po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1 i nr 2) w posiedzeniu uczestniczyło 32 radnych, co stanowiło, wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 32 osoby, quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Protokół  z sesji nr  LVII został przyjęty przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.  

Pkt. 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 3):

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Września,

b)  nawiązania współpracy partnerskiej między Miastem i Gminą Września oraz francuską gminą Bruz,

c)   zmieniająca uchwałę z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie budżetu na rok 2002.

4.   Rozpatrzenie skargi w sprawie przyłącza wodociągowego do posesji we Wrześni przy ul. Żwirki i Wigury 13.

5.   Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

6.   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.

7.   Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

8.   Zakończenie obrad.

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty przez aklamację.

Pkt. 3

a)

Ryszard Szwajca, zastępca burmistrza MiG Września, przedstawił projekt uchwały oraz autopoprawki Zarządu do przedmiotowego projektu uchwały:

-         W 3§ powinno być: „wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz wyłożenie ...”,

-         w poprawkach Zarządu zostaje wykreślony pkt. 2.

Radny Karol Wójcik w związku ze sporem podczas posiedzeń komisji między gminą, a prezesem spółki PWiK, który dotyczył poszerzenia obowiązków spółki o konserwację kanalizy deszczowej poprosił o wyjaśnienie kto działał w interesie gminy, ponieważ nie zostało to do końca wyjaśnione. Mając powyższe na uwadze oraz to, że Rada nie ma żadnego wpływu na cenę wody i ścieków poprosił o wyjaśnienie, czy spółka po jej utworzeniu podejmowała jakieś własne działania inwestycyjne, czy też ogranicza się tylko do administrowania majątkiem, a jeśli były inwestycje, to jakie? Czy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej spółka odprowadzała dywidendy do gminy, jakie są to sumy? Jakie były koszty organizacji zawodów hipicznych?

Radny wyraził opinię, że jest zbulwersowany sporem, który zaistniał podczas posiedzeń komisji i jako właściciel nie zniósłby na forum publicznym by spierał się z nim jego pracownik. I czy tego typu spory trzeba było prowadzić na forum komisji albo czy, jeżeli ktoś jest nie lojalny, to nie ma sposobu zwolnienia go z pracy?

Maria Taciak, burmistrz MiG Września,  odpowiadając na pytania radnego wyjaśniła, że nie uczestniczyła w posiedzeniach komisji, a ustawodawca mało precyzyjnie w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków omawia sprawę kanalizacji deszczowej. Zarząd temat kanalizacji deszczowej wielokrotnie podejmował z myślą przekazania jej w administrowanie PWiK i chciał podjąć działania zmierzające do realizacji tego zamierzenia, ale zwarzywszy na brak jasnych zapisów w ustawie odstępił od wprowadzenia poprawki, aby podjęta uchwała nie została uchylona przez nadzór. Temat nie został odłożony ad akta, ponieważ Zarząd zdecydował, że wystąpi o dokonanie interpretacji zapisów ustawy, czy gmina jako właściciel kanalizacji deszczowej może przekazać tę kanalizację w zarząd PWiK?

Spółka PWiK cały czas inwestuje z wypracowanych środków finansowych. Rok 2000 mimo podjętych inwestycji został zakończony zyskiem. Rok 2001 był nieco gorszy, ponieważ modernizuje się ujęcie wody przy ul. Witkowskiej. Ponadto przedsiębiorstwo dokonało zakupu wielu urządzeń, które są wykorzystywane w codziennej pracy. Dywidenda nie była przekazywana, ponieważ podczas zgromadzenia wspólników burmistrz, dysponując stosownymi upoważnieniami,  jednoznacznie opowiadał się w imieniu członków Zarządu MiG Września, aby zysk przeznaczać na rozwój spółki.

Koszty związane z zawodami hipicznymi nie są jeszcze znane, ponieważ od zakończenia zawodów upłynął zbyt krótki czas.

Ustalenie cen za wodę i ścieki - w roku 2002 przedsiębiorstwo ustaliło zgodnie z obowiązującymi przepisami, niestety po 14 stycznia, kiedy weszła w życie przywoływana wyżej ustawa okazało się, że należy to do kompetencji Rady i następna podwyżka nie obędzie się bez udziału Rady Miejskiej.

Radny Arkadiusz Czajkowski w kwestii formalnej zwrócił uwagę, by Przewodniczący Rady pilnował porządku obrad, gdyż przedstawione pytania powinny być zadane w innym punkcie.           

Rada Miejska we Wrześni 28 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr LVIII/384/2002 w sprawie: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Września (załącznik nr 4).

b)

Maria Taciak, burmistrz MiG Września, przedstawiła autopoprawkę Zarządy, by do §2 dodać: „sportowego”.

Rada Miejska we Wrześni 29 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr LVIII/385/2002 w sprawie: nawiązania współpracy partnerskiej między Miastem i Gminą Września oraz francuską gminą Bruz (załącznik nr 5).

c)

Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września, przedstawił autopoprawki Zarządu do przedmiotowego projektu uchwały (załącznik nr 6).

Rada Miejska we Wrześni 29 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr LVIII/386/2002 w sprawie: zmieniająca uchwałę z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie budżetu na rok 2002 (załącznik nr 7).

Pkt. 4

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił podziękowanie p. Lipieckiego za zaproszenie na sesję (załącznik nr 8).

Rada Miejska we Wrześni przez aklamację przyjęła zaproponowany projekt odpowiedzi na skargę w sprawie przyłącza wodociągowego do posesji we Wrześni przy ul. Żwirki i Wigury 13 (załącznik nr 9).

Pkt. 5

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni:

-         należy złożyć oświadczenie majątkowe na koniec kadencji,

-         p. Romuald Charko złożył skargę do Wojewody (do wiadomości Rady),

-         p. Marian Pogłodziński zgłosił, że wrzesińska mleczarnia zanieczyszcza środowisko (powietrze poprzez komin oraz rzekę Wrześnicę).

Pkt. 6

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 10).

Pkt. 7

Radna Maria Grzeszczyk poinformowała, że w dniu 4 października br. o godz. 13.00 odbędzie się w WOK-u sesja Rady Miejskiej poświęcona Raportowi o Stanie Rodziny w Mieście i Gminie Września.

Radny Włodzimierz Strzyżewski przedstawił wniosek, by na skrzyżowaniu ul. Witkowskiej i ul. Wojska Polskiego zamontować garby, ponieważ jest to miejsce newralgiczne, gdzie dochodzi często do nieszczęśliwych wypadków, bywa że dwa razy na dzień. Radny poprosił, by zwrócić się do służb mundurowych o częstsze patrolowanie tego rejonu.

Radny Mirosław Jadryszak poprosił o odpowiedź na następujące pytania:

-         Jakie są losy opracowywanej koncepcji budowy ścieżek rowerowych?

-         Jaka jest skuteczność Straży Miejskiej w kwestii kontroli sklepów w mieście, które sprzedają piwo, ponieważ notorycznie spożywane jest piwo bezpośrednio przed sklepami?

-         Jaka jest skuteczność działań Straży Miejskiej, jeśli chodzi o środowisko tzw. „dresiarzy”, ponieważ zapanowała moda na psy ras ochronnych i przedstawiciele tego środowiska prowadzają te psy bez kagańców?

-         Czy odpowiednie służby gminne podjęły działania w zakresie ochrony kasztanowców, które zostały zaatakowane przez owady? Czy istnieje jakaś możliwość przeciwdziałania tej epidemii?

Radny Tomasz Kałużny poprosił o wyjaśnienie, czy gmina ma zamiar inwestować w PEC, ponieważ w prasie przeczytał, że nie? Jaką ma zamiar podjąć decyzję Zarząd podczas emisji nowych akcji w PEC?  Czy mając większość akcji Zarząd zgodzi się na emisję nowych, które obejmie zachowując większość, czy może nie zgodzi się na nową emisję? Czy w związku z tym, nie grożą nam konsekwencje związane z podpisaną umową i zawartymi w niej zobowiązaniami?

Radny Waldemar Grześkowiak poprosił, by zwrócić uwagę służb porządkowych na skrót od ul. Świętokrzyskiej do zalewu na Wrześnicy, ponieważ panuje tam bałagan.

Radny zaproponował, by w związku z kłopotami związanymi z przyłączaniem do kanalizacji nowych przyłączy wyposażyć inkasenta w upoważnienie do kontrolowania zgodności ilości pobranej wody z ilością wywożonych ścieków z szamb.  

Radny Bolesław Święciochowski zaprosił obecnych w imieniu Unii Wrześnian i Wrzesińskiego Towarzystwa Kulturalnego na uroczystość patriotyczno-religijną 17 września związaną z 63. rocznicą najazdu na Polskę.

Radny Czesław Thamm poprosił radnego Tomasza Kałużnego o wyjaśnienie, kto go upoważnił do pisania w gazecie, że Zarząd gminy nie udzielił mu pieniędzy, jako Unii Wrześnian? Kto tę sprawę zepsuł? Zdaniem radnego nie Zarząd, ponieważ pieniądze leżą, jest regulamin, w którym się mówi, że wszystkie sprawy należy rozliczyć do 10 grudnia każdego roku, a sprawy są jeszcze nie rozliczone.

Maria Taciak burmistrz, odpowiadając na interpelacje powiedziała: 

-         co do wniosku dotyczącego garbów Zarząd podejmie stosowną opinię po zasięgnięciu opinii komisji przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska,

-         na pozostałe pytania odpowiedzą  odpowiedzialni za te sprawy naczelnicy i kierownicy.  

Roman Karowski naczelnik wydziału komunalno-mieszkaniowego, odpowiadając na pytania radnego M. Jadryszaka wyjaśnił, że koncepcja ścieżek rowerowych została opracowana zgodnie z umową do 31 lipca br. i znajduje się w wydziale do wglądu.

Małgorzata Nawrocka kierownik biura profilaktyki, odpowiadając na pytanie dotyczące kontroli punktów sprzedaży alkoholu wyjaśniła, że są takie kontrole robione przez jednostki mundurowe, gdy następuje konkretne zgłoszenie. Kontrole przeprowadziła także GPiRPA, ale podczas kontroli nie miały miejsca przypadki, o których wspomina radny. Kontrola przynosi najlepszy efekt, gdy jest zgłoszenie. Nie ma zasady, że ktoś chodzi od sklepu do sklepu i sprawdza.

Mirosław Morawski komendant Straży Miejskiej wyjaśnił, że kontrole mają małą skuteczność, ponieważ funkcjonariusze są w mundurach, co powoduje że łamiący prawo są ostrzegani, a podstawowe znaczenie ma zgłoszenie, że ma miejsce spożywanie alkoholu przed sklepem.

Funkcjonariusze straży zwrócą uwagę  na zjawisko psów bez kagańców ras obronnych.

Jan Krotoszyński naczelnik wydziału ds. wsi i ochrony środowiska odpowiadając na pytanie dotyczące kasztanowców wyjaśnił, że wydział zna problem i temat jest omawiany, natomiast los kasztanowców w dużej mierze zależy od tego jaka będzie zima.  

Maria Taciak burmistrz, odpowiadając na pozostałe pytania powiedziała:

-         zanieczyszczony rejon miasta zostanie uporządkowany przez odpowiednie służby,

-         inkasenci, kilka dni temu z podobną propozycją wystąpił prezes PWiK R. Szambelańczyk, ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę reguluje przedmiotową kwestię w art. 7 i jest to ustawowy obowiązek przedsiębiorstwa zatem wydawanie specjalnych upoważnień jest nieporozumieniem, na tę okoliczność będą prowadzone z prezesem rozmowy,

-         odpowiadając na pytanie radnemu T. Kałużnemu p. Burmistrz przytoczyła odpowiedź na artykuł w „Wiadomościach Wrzesińskich” następującej treści: „Gmina Września rzeczywiście nie zamierza realizować inwestycji w PEC-u. Nie taka jest rola samorządu i jego organów. PEC jest wyspecjalizowaną spółką i posiada własne kierownictwo, które jest odpowiedzialne za jego rozwój, jak również dalsze bezpośrednie inwestycje. Gmina posiada natomiast większościowy pakiet udziałów spółki, jak również posiadać będzie po przekształceniu spółki w spółkę akcyjną pakiet kontrolny akcji - zgodnie z postanowieniem Rady Miejskiej we Wrześni. Sytuacja taka nie ulegnie zmianie. Obawy o utratę wpływu na PEC są zatem nieuzasadnione dopóki obowiązywać będzie uchwała Rady Miejskiej w tej sprawie. Tylko jej decyzja może zmienić dotychczasowy stan faktyczny. Zwrócił na to uwagę w tekście artykułu prezes PEC - Grzegorz Matuszak, wyjaśnił również inne wątpliwości związane z inwestycjami. Autor artykułu sugeruje mimo to, że gmina „musi wydać” w najbliższym czasie 8 mln złotych na inwestycje w PEC-u, tłumacząc to zapisami w umowie o sprzedaży udziałów spółki. Po czym przytacza brzmienie paragrafu 12 tejże umowy. Jest w nim mowa o wspólnym działaniu nabywcy i zbywcy (czyli konsorcjum i gminy) oraz potrzebie dokapitalizowania spółki w ciągu trzech lat. Nie wynika z niej jednak konieczność wyłożenia 8 mln złotych. Czym innym jest objęcie udziałów lub akcji spółki, a czym innym bezpośrednie inwestowanie w nią pieniędzy przez gminę. Źródła i środki na inwestycje mogą być różne. Prawdą jest natomiast, że część z nich pochodzi od firmy Energo-Utech, co jest wynikiem wcześniejszych uzgodnień pomiędzy gminą a kierownictwem tej firmy. Niepoważne jest sugerowanie czytelnikom jakoby poszczególna osoba, nawet burmistrz mogła przesądzać o losach PEC-u. Każdorazowo przedstawiciel Zarządu Miasta i Gminy jest delegowany na posiedzenie wspólników przez Zarząd i w jego imieniu podejmuje decyzje. Przedstawiciel firmy Energo-Utech tłumaczył autorowi artykułu dlaczego „ciężar inwestycyjny spadł na barki konsorcjum”. Pan F. Biernat nie zrozumiał jednak zapewne tych argumentów, gdyż w dalszej części artykułu ponownie myli uczestnictwo w programie inwestycyjnym z inwestowaniem. W tym pierwszym procesie uczestnictwo gminy wynika z zapisu w umowie sprzedaży udziałów spółki, z czego nie zamierzamy się wycofywać, jak jednak stwierdzono w piśmie przekazanym wcześniej autorowi nie oznacza to prostego przełożenia, że gmina będzie ponosiła koszty inwestycji wykonywanych w PEC-u. Co warto również podkreślić, a czego autor nie rozróżnia, można obejmować kolejne udziały w spółce bez konieczności ponoszenia kosztów inwestycyjnych. Prywatyzacja wrzesińskiego PEC-u poprzedzona była wielotygodniowymi negocjacjami i precyzowaniem stanowisk przed podpisaniem ostatecznej umowy. Trudno zatem zgodzić się  ze stwierdzeniem, którym posłużył się autor, że prywatyzacja była „infantylna”. Taki w istocie jest charakter tekstu pana Filipa Biernata w „WW”. Autor prezentuje swoje własne poglądy, posługując się jedynie wybiórczo faktami, a na dodatek dokonuje daleko idących ocen. Nic nie uprawnia go również do formułowania przypuszczeń, że konsekwencje działania obecnego zarządu poniesie przyszła rada czy burmistrz. Obecny zarząd działa jedynie w zakresie kompetencji jakie posiada, a te nie rodzą w przypadku PEC-u żadnych konsekwencji, które obciążałyby finansowo następców”.

Radny Waldemar Grześkowiak ustosunkowując się do wyjaśnienia p. Burmistrz powiedział, że stosowane upoważnienie wzmocniłoby inkasenta.

Radny Tomasz Kałużny poprosił o odpowiedź na swoje pytania, czy Zarząd gminy, będąc na zgromadzeniu spółki akcyjnej PEC będzie głosował za emisją nowych akcji? I kto będzie kupował te akcje?

Maria Taciak burmistrz, odpowiadając na pytanie powiedziała, że do czasu kiedy Zarząd obowiązuje uchwała Rady Miejskiej, to ten Zarząd nie może przekroczyć swoich kompetencji. W związku z powyższym byłoby nieodpowiedzialnym, by działać sprzecznie z zapisami. Podwyższenie nastąpiło, ale do poziomu, który gwarantuje i zapewnia gminie nadal kontrolę.

Radny Tomasz Kałużny na temat środków przeznaczanych z budżetu gminy na dofinansowanie imprez organizowanych przez organizacje pozarządowe powiedział, że gmina Września uchwaliła regulamin występowania o dofinansowanie i rzeczywiście Unia Wrześnian wystąpiła. Procedura dotychczas była taka, że jeżeli pieniądze Zarząd gminy przyznał, to stowarzyszenie otrzymywało pismo i podpisywało umowę na przyznanie tych pieniędzy, ponieważ do dnia sesji Zarząd nie wystąpił z takim pismem, to wniosek, że stowarzyszeniu takie pieniądze nie zostały przyznane.

Co do ubiegłorocznej dotacji, radny Czesław Thamm będą szefem jednej z ekip organizujących obchody 100 rocznicy strajku Dzieci Wrzesińskich zachęcał, żeby nie robić dwóch imprez plenerowych jednocześnie 21 maja 2001, że tak się stało można sprawdzić na nagraniu wideo, które wydał Urząd i można sprawdzić, że ta impreza się odbyła (Zarząd podnosił, że impreza się nie odbyła) i nie można po fakcie mówić, że impreza się nie odbyła.

Radny prosił, by Radę poinformować, które stowarzyszenia i jakiej wysokości otrzymały środki w tym roku.       

Radny Czesław Thamm odpowiedział, że stowarzyszenie miało przyznane 3,5 tys. zł, ale Unia Wrześnian się nie rozliczyła i nie ma do dzisiaj dokumentacji na wydanie trzech telewizorów i o tym się nie mówi.

Ryszard Szwajca wiceburmistrz powiedział, że prawdą jest, że dotacja dla Unii Wrześnian na organizowanie imprez została wstrzymana do czasu, kiedy nastąpi rozliczenie za rok ubiegły, termin i sposób rozliczenia jest przyjęty, nikt pieniędzy nie zabrał, Zarząd czeka, kiedy nastąpi rozliczenie. Przyczyną takiego stanu jest fakt, że za środki, które były przeznaczone na organizację imprezy, zakupiono i przedstawiono rachunek za trzy telewizory.

Radny Tomasz Kałużny powiedział, że rozliczenie nastąpiło rok temu, a informacje o tym, że są jakieś problemy nie dotarły do Unii Wrześnian w postaci jakichkolwiek pism, a normalnym działaniem Urzędu jest, że wychodzą pisma. Czy były pisma?

Ryszard Szwajca wiceburmistrz powiedział, że nie śle się pism do osób, które mają się rozliczyć i faktem jest, że każdy, kto otrzymuje dotację jest zobowiązany do pewnych obowiązków i Zarząd nie jest od tego, żeby egzekwować, natomiast Unia Wrześnian jest zobowiązana do rozliczenia się. Unia Wrześnian się nie rozliczyła i była informowana przez Skarbnika, że taka sytuacja nastąpiła.

Pkt. 8

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni radny Zenon Cichy o godz. 18.30 zamknął posiedzenie Rady.

Protokół zawiera 7 ponumerowanych strony.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie MiG Września.

Protokolant:                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

Robert Klimczak

/-/

                                                                                                   we Wrześni:

Zenon Cichy

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.