BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14273717
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół Nr LVII / 2002

 

Protokół

 nr LVII/2002

z sesji Rady Miejskiej we Wrześni

odbytej w dniu 12 lipca 2002 r.

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Września

LVII sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

Pkt. 1

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Zenon Cichy o godz. 16.00 otworzył sesję i po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1 i nr 2) w posiedzeniu uczestniczyło 30 radnych, co stanowiło, wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 32 osoby, quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Protokół  z sesji nr  LVI został przyjęty przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.  

Pkt. 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 3):

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

4.   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.

5.   Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

6.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania Nagród dla nauczycieli,

b)  ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach (przedszkolach, placówkach oświatowych) prowadzonych przez Gminę Września,

c)   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy handlowo-usługowo-produkcyjnej przy ul. Wrocławskiej we Wrześni (nieruchomość nr geod. 3692/10), 

d)  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy jednorodzinnej w obrębie części nieruchomości ozn. numerem geod. 43/11, położonej w Nowym Folwarku,

e)   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy handlowo-usługowej przy ul. Daszyńskiego we Wrześni (działka nr 922/4),

f)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej w Sokołowie rej. ul. Sportowej,

g)   programu gospodarczego rozwoju Miasta i Gminy Września na lata 2002-2017 - pod nazwą „Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września”.

7.   Opinia komisji rewizyjnej dotycząca kontroli gospodarki obiektami sportowymi w roku 2001.

8.   Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

9.   Zakończenie obrad.

Maria Taciak burmistrz Miasta i Gminy Września wniosła o poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie budżetu na rok 2002.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 28 radnych 24 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała wniosek o poszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie budżetu na rok 2002.

Porządek obrad:

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

4.   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.

5.   Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

6.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania Nagród dla nauczycieli,

b)  ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach (przedszkolach, placówkach oświatowych) prowadzonych przez Gminę Września,

c)   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy handlowo-usługowo-produkcyjnej przy ul. Wrocławskiej we Wrześni (nieruchomość nr geod. 3692/10), 

d)  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy jednorodzinnej w obrębie części nieruchomości ozn. numerem geod. 43/11, położonej w Nowym Folwarku,

e)   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy handlowo-usługowej przy ul. Daszyńskiego we Wrześni (działka nr 922/4),

f)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej w Sokołowie rej. ul. Sportowej,

g)   programu gospodarczego rozwoju Miasta i Gminy Września na lata 2002-2017 - pod nazwą „Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września”,

h)   zmieniająca uchwałę z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie budżetu na rok 2002.

7.   Opinia komisji rewizyjnej dotycząca kontroli gospodarki obiektami sportowymi w roku 2001.

8.   Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

9.   Zakończenie obrad.

Pkt. 3

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni:

n    Biuro Rady prosi o podanie nowych numerów kont, ponieważ niektóre banki w ostatnim czasie zmieniały numery kont.

Pkt. 4

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 4).

Pkt. 5

Radny Jerzy Sadowski odczytał uchwałę nr 602 z dnia 12 czerwca 2002 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku radnych o uchylenie uchwały Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie udzielenia Zarządowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2001. Radny powiedział, że nie będzie komentował odczytanego orzeczenie i nie będzie się odwoływał do NSA, ponieważ NSA wyda orzeczenie na ten temat za półtora roku.

Radny poprosił, by Przewodniczący Rady Zenon Cichy poinformował Radę, czy zwrócił już pieniądze za nadużycie rozmów przez telefon komórkowy służbowy? Radny dodał, że ma prośbę osobistą, że jak już Przewodniczący chodzi na basen, to mógłby odżałować 3 zł, ponieważ to wstyd.

Radny Piotr Matuszewski poprosił o informację nt. stanu realizacji po stronie dochodowej w I półroczu w tabeli pod tytułem środki specjalne drogi rozdz. 60016.

Radny poprosił także o informację dotyczącą sprawy myjni w Psarach Małych, na temat której mówił podczas ostatniej sesji.

Radny Maciej Baranowski porosił o informację, jak zakończyła się sprawa przydziału mieszkania pani Iwonie Mikołajczak, która była obecna na ostatniej sesji?

Radny Józef Stanisławski poprosił o zajęcie się starą wierzbą w Grzybowie, która zagraża bezpieczeństwu.

Pkt. 6  

a)

Maria Taciak burmistrz MiG Września przedstawiła autopoprawki Zarządu MiG Września do projektów uchwał w sprawie:

n    Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania Nagród dla nauczycieli,

n    ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach (przedszkolach, placówkach oświatowych) prowadzonych przez Gminę Września (załącznik nr 5).

Rada Miejska we Wrześni w obecności 29 radnych 25 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr LVII/376/2002 w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania Nagród dla nauczycieli (załącznik nr 6).

b)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 29 radnych 28 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr LVII/377/2002 w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach (przedszkolach, placówkach oświatowych) prowadzonych przez Gminę Września (załącznik nr 7).

c)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 29 radnych 28 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr LVII/378/2002 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy handlowo-usługowo-produkcyjnej przy ul. Wrocławskiej we Wrześni (nieruchomość nr geod. 3692/10) (załącznik nr 8).

d)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 29 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr LVII/379/2002 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy jednorodzinnej w obrębie części nieruchomości ozn. numerem geod. 43/11, położonej w Nowym Folwarku (załącznik nr 9).

e)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 29 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr LVII/380/2002 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy handlowo-usługowej przy ul. Daszyńskiego we Wrześni (działka nr 922/4) (załącznik nr 10).

f)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 29 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr LVII/381/2002 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej w Sokołowie rej. ul. Sportowej (załącznik nr 11).

g)

Maria Taciak burmistrz MiG Września omawiając projekt uchwały w sprawie programu gospodarczego rozwoju Miasta i Gminy Września na lata 2002-2017 - pod nazwą „Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września powiedziała:

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zarząd Miasta i Gminy Września przedkłada projekt uchwały w sprawie programu rozwoju gospodarczego Miasta i Gminy Września na lata 2002-2017 pod nazwą Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Września. Dokument ten opracowany została w latach 2000-2001. Z uwagi na to, że od zakończenia prac nad tym dokumentem upłynął ponad rok, dokonano w nim pewnych zmian, które omówione zostały na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej.

Wysoka Rado, Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września, to plan systemowego i długofalowego działania samorządu, którego realizacja gwarantuje zrównoważony i trwały rozwój naszej gminy. Zarząd i Rada Miejska nie mogą ograniczać się do kierowania sprawami bieżącymi, gdyż są również odpowiedzialne za przyszłość całej wspólnoty gminnej. Uchwalona „Strategia...” będzie podstawą do podejmowania bieżących i długookresowych decyzji wpływających na pożądane kierunki rozwoju.

Kolejnym,  istotnym powodem, dla którego tworzy się Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Września jest możliwość docierania do funduszy pomocowych i przedakcesyjnych. Unia Europejska przyznając środki, wymaga bowiem posiadania strategii jako jednego z istotnych elementów planowanych przedsięwzięć podmiotu występującego o pomoc. Realia budżetowe Miasta i Gminy Września w najbliższych latach wymuszać będą na naszej władzy samorządowej konieczność pozyskiwania środków zewnętrznych. Uważam, że nasza Gmina nie może zaniechać działań zmierzających do pozyskania takich środków. Przyjęcie przedłożonego dokumentu stworzy taką możliwość.

W tym stanie rzeczy proszę radnych Rady Miejskiej we Wrześni o przyjęcie przedłożonego projektu uchwały.

Radny Tomasz Kałużny odnosząc się do przedstawionego projektu uchwały powiedział: Przejrzałem dla porównania jedną z poprzednich wersji strategii z kwietnia 2001 r. Chciałbym przedstawić kilka przykładów.

Zadanie 1A-2 system informacji gospodarczej, łączne finansowanie z budżetu gminy planowane jest na 8.000 zł. Zadanie prowadzi do osiągnięcia celu strategicznego: rozwój przedsiębiorczości i pozyskania inwestorów. Cel szczytny i bardzo Wrześni potrzebny. Skoro od kwietnia 2001 panuje w Zarządzie MiG Września  przekonanie co do słuszności realizacji tego zadania, to rodzi się pytanie dlaczego do lipca br. (ponad rok) nie prowadzi się tego? Czy problemem były pieniądze? Wątpię, bo nawet w projekcie budżetu Zarząd nie zaproponował takiego programu. Odpowiednie moce przerobowe? Wątpię, bo te 8.000 zł miało kosztować wg opisu ze Strategii „Stworzenie oprogramowania bazy danych”. Co roku w budżecie Rada Miejska zatwierdza kilkadziesiąt tysięcy złotych na „informatyzację Urzędu Gminy” i można było zrealizować to zadanie? To dlaczego nie zrealizowano? A teraz proponuje się realizację od 1 stycznia 2003 r.?

Zadanie 1A-3, wieloletni program promocji. Datę realizacji w kwietniu 2001 r. podano, że wstępna wersja ma się pojawić 1 października 2002 r., a w lipcu 2002 też podaje się wstępną wersję na 1 października 2002 r. Jak to możliwe? Wtedy planowano realizację na półtora roku, a teraz chce się to zrobić w dwa miesiące? Koszt 100.000 zł, skąd się weźmie w budżecie roku 2002 100.000 zł? Budżet jest już uchwalony.

Zadanie 1C-2, projekt stworzenia systemu dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb rynku. Zadanie prowadzi do rozwoju przedsiębiorczości i pozyskiwania inwestycji, cel szczytny znów. W kwietniu 2001 proponowano rozpoczęcie od 1 kwietnia 2002 r., a w lipcu 2002 r. proponuje się rozpoczęcie od 1 stycznia 2003 r. Znów rodzi się pytanie dlaczego? Pieniądze? Koszt miał wynosić 6.000 zł - z budżetu naczelnika wydziału oświaty. Nie można było znaleźć 6.000 zł? Wątpliwe.

Jeszcze ciekawszy jest przypadek zadania 2A-1 zmiany w systemie szkół podstawowych. Rzecz bardzo ważna! Czy Zarząd przedstawił Radzie Miejskiej jakiś projekt uchwały w tej sprawie? Nie. Może chodziło o koszty? Nie. Na stronie 29 rozpisano, że łączne koszty finansowania z budżetu gminy wyniosą minus 1,3 mln. zł, tzn. przyniesie to takie oszczędności w budżecie gminy Września.

Można, by wymieniać jeszcze długo, choćby zadania: 2C-1 wprowadzenie konkursowego systemu finansowania kultury; 2C-2 wprowadzenie konkursowego systemu finansowania sportu. W obydwóch przypadkach koszty zero.

Zadanie 3B-2, prowadzenie działań lobbyingowych w sprawie budowy obwodnicy północ-południe; w rubryce: szacunkowy koszt  wdrożenia napisano (tak w kwietniu 2001 r. jak i w lipcu 2002 r.): „Z punktu widzenia niniejszego zadania istotne są jedynie koszty działań lobbingowych. Te nie będą duże. Można przyjąć, iż są one zerowe”.

W wersji z kwietnia 2001 czytamy, że działania powinny zostać rozpoczęte w 2000 roku, a w wersji z lipca 2002 napisano, że działania powinny być rozpoczęte w 2003 r. Rodzi się pytanie, na co tu czekać?

Ta wybiórcza analiza pokazuje, że uchwalenie Strategii przez Radę Miejską nic nie zmieni. Zarząd, posiadając od półtora roku Strategię zupełnie ją ignorował. Będzie to kolejny zbiór słusznych i pobożnych życzeń zamkniętych w przepastnych szafach zawierających tomy niezrealizowanych nigdy projektów. A prowadzić może do wybiórczego traktowanie przez Zarząd gminy zadań zawartych w Strategii.

W dzisiejszych „Wiadomościach Wrzesińskich” można przeczytać wypowiedź pana Ryszarda Szwajcy na temat szkół.: „Małe szkoły to przyszłość polskiej oświaty. Poza tym wiejskie szkoły cechuje rodzinna atmosfera oraz brak patologii wielkich szkół” - dodaje. Jeśli Wiceburmistrz  głosi dzisiaj, że popiera taką wizję szkół, to jak to się ma do zgłoszonej dzisiaj do przegłosowania przez tego samego Wiceburmistrza Strategii, w której proponuje, by Rada podjęła uchwałę, w której będzie propozycja likwidacji 8 szkół w: Chociczy, Obłaczkowie, Bierzglinku, Gozdowie, Gutowie Wielkim, Węgierkach i Grzybowie?   To pan Wiceburmistrz jest przeciw likwidacji, czy za? Bo publicznie mówi, że jest przeciw, a Radzie podsuwa do akceptacji Strategię, w której proponuje likwidację 8 szkół?   

Ryszard Szwajca wiceburmistrz odpowiedział radnemu, że gdyby zapoznał się z ostatnią wersją Strategii oraz uczestniczył w pracach komisji, gdzie szczegółowo to omawiano, to nie wypowiadałby takich bredni. W dziale dotyczącym oświaty nie mówi się o likwidacji ani jednej placówki. Jeśli radny Kałużny chciałby merytorycznie porozmawiać na temat oświaty, to chętnie z nim porozmawia.

Natomiast na temat cytatów z „W.W.” radny powiedział, że nie będzie się wypowiadał, ponieważ to pisało „W.W.”, a nie Wiceburmistrz. 

 

Radny Maciej Baranowski na temat Strategii wyraził opinię, że część tych pobożnych życzeń nigdy nie będzie zrealizowana, natomiast część tych planów już została zatwierdzona i Zarząd już je wykonuje, np. kanalizacja Wrześni. Nasuwają się refleksje, np. budowa mieszkań socjalnych, gdzie przyjęto koszt budowy jednego mieszkania 75.000 zł - Rada pracuje 4 lata i czy w budżecie zostały zagwarantowane środki choćby na jedno mieszkanie socjalne? Nie, ponieważ nie było środków i wiadomo, że jest to plan na lepsze czasy, a naszej gminy jeszcze długo na takie mieszkania nie będzie stać.

Zdaniem radnego system konkursowego finansowania kultury jest powolnym zabijaniem inicjatyw, które są wprowadzane w życie na terenie MiG Września i nie będzie możliwe rzetelne przyznawanie dotacji.

Radny Stanisław Waligóra wyraził opinię, że biorąc Strategię do ręki widać, że jest to dokument, który chciano szybko przygotować, dlatego w nim dużo nieścisłości. Zdaniem radnego uchwalanie tego dokumentu 3 miesiące przed końcem kadencji nie jest dobre, powinien to być raczej materiał wyjściowy dla przyszłej Rady.

Radny Jerzy Sadowski wyraził opinię, że minął rok czasu (lipiec 2001 - lipiec 2002) i okazuje się, że: „W stosunku do wersji strategii z lipca 2001 roku, poddany został weryfikacji oraz zaktualizowaniu przede wszystkim harmonogram finansowania zadań w niej ujętych. Poddano analizie możliwości budżetu Miasta i Gminy w poszczególnych latach w zakresie sfinansowania zadań ujętych w strategii. Z uwagi na pogarszającą się w ostatnim okresie sytuację finansów Miasta i Gminy, przewiduje się, że możliwości te w okresie do 2005 roku będą mniejsze niż wcześniej założono”; co daje w ciągu roku kwotę 3 mln zł, a chce się uchwalać Strategię na 15 lat. W następnej kadencji każdy radny będzie miał prawo rozliczać Zarząd z wykonania tej uchwały i będzie to kukułcze jajo dla nowej Rady.

Zdaniem radnego podsuwanie Radzie Strategii po raz trzeci jest niegrzeczne i powinno się ją zostawić nowej Radzie.

Radny Waldemar Grześkowiak wyraził powątpiewanie, czy ten dokument, który posiada jest tym, który będzie głosowany, ponieważ w jego komplecie nie ma tego, o czym mówił Wiceburmistrz; np. na str. 31 Zarząd zawarł alternatywy do wariantów i jest napisane tak: „W związku z przewidywanymi negatywnymi reakcjami części mieszkańców Gminy (miejscowości, w których planowano by obniżenie stopnia organizacyjnego lub likwidację szkół) należy przedstawić także rozwiązanie alternatywne. Celem działania nie jest obniżanie stopnia organizacyjnego i likwidacja szkół, a jedynie redukcja kosztów. Dlatego też przyjmuje się możliwość przekształcenia dotychczasowych wysoce deficytowych szkół samorządowych w szkoły społeczne. Wszędzie tam, gdzie szkoły miałyby być zlikwidowane, rodzice mogą, poprzez przejęcie administrowania, zgodzić się na współfinansowanie. Oczywiście, w takiej sytuacji likwidacja nie byłaby konieczna”; czy wieś i rodziny na wsi są tak zasobne, że stać je będzie na przejęcie od gminy i finansowanie szkół społecznych?  

Radny Józef Stanisławski wyraził opinię, że przyjęcie Strategii jest konieczne wobec realiów wejścia Polski do Unii Europejskiej, ponieważ możemy stracić zbyt wiele.

Radny Karol Wójcik odnosząc się do wypowiedzi swoich poprzedników powiedział, że było to po raz trzeci wylane pustosłowie, natomiast radny Tomasz Kałużny może jest przeciw tej Strategii i być może te materiały mają służyć jako podstawa do treści zawieranych w „Wiadomościach Wrzesińskich”?

Radny Jan Drewniak zwrócił uwagę na to, że rusza SAPARD, a wieś czeka na kanalizację, infrastrukturę drogową i gazyfikację i Strategia jest potrzebna, by się ubiegać o środki finansowe na te inwestycje. Strategia jest to tylko dokument ramowy i każda dziedzina będzie uchwalana osobną uchwałą.  

Radny Stanisław Waligóra wyraził opinię, że jeśli Zarząd nie był w stanie opracować jasnego i spójnego dokumentu, to na pewno nie jest w stanie sporządzić wniosku i uzyskać środki zewnętrzne.

Radny Włodzimierz Strzyżewski wyraził opinię, że po przeanalizowaniu Strategii jest jednak przeciw, a wejście Polski do Unii Europejskiej stoi cały czas pod znakiem zapytania i to nie jest argument.

Ryszard Szwajca wiceburmistrz MiG Września odnosząc się do dyskusji powiedział, że autorem Strategii nie jest Zarząd, ale zespół ludzi, przedstawicieli naszej gminy. Strategia daje szansę, by wnioski mogły być w ogóle opracowywane, ponieważ bez Strategii nie mają one żadnej szansy powodzenia.

Radny złożył wniosek formalny o zakończenie dyskusji, ponieważ przeciwników nie przekona się, że ta Strategia jest potrzebna.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 29 radnych 14 głosami „za”, przy 12 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.

Maria Taciak burmistrz MiG Września odnosząc się do głosów radnych powiedziała, że jest zdumiona, ponieważ rok temu, kiedy Strategia była przedkładana do uchwalenia niektórzy zabierający dzisiaj głos uważali, że jest to dokument dobry. Uchwalanie wszelkich planów gospodarczych leży w kompetencji rad i takim programem jest przedłożona dzisiaj Strategia i nie jest to wg zasady, że do trzech razy sztuka. To nie jest tak, że kończy się kadencja i należy ten dokument zostawić do uchwalenia następnym radnym, ponieważ nowy samorząd będąc w posiadaniu tego dokumentu będzie miał łatwiejszy start, a uszczęśliwianie go dokumentem, w opracowaniu którego nie współuczestniczył będzie o wiele trudniejszym zagadnieniem niż dla radnych tej kadencji. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania nie zmieni  postawy radnych, zadając takie pytania radni odzwierciedlają swoją bierną postawę w Radzie Miejskiej i nieprawdą jest, że Strategia nie będąc dokumentem nie była po części realizowana, była realizowana na miarę posiadanych środków.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.