BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14086260
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych - Wyjaśnienie siwz (2)

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 200.000 euro na:


Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie

zapewnienia stałego dostępu do sieci internet

oraz przesyłania (transmisji) danych

 

CPV: 72.40.00.00-4, 64.21.00.00-1, 51.32.10.00-8

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających

 

Czas trwania zamówienia: 24 miesiące (od 1 stycznia 2014 roku)

 

 

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami są:

a) sprawy merytoryczne: Sławomir Zaworski - Informatyk UMiG Września tel. 61 640 41 21, Rafał Stobiński - Informatyk UMiG Września tel. 61 640-41-20,

b) sprawy proceduralne: Tomasz Koralewski - Kierownik Referatu Zamówień Publicznych tel. 61 640-41-51, Monika Musielak - Referent ds. Zamówień Publicznych UMiG Września tel. 61 640 41 52, email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.

 

Otwarcie ofert nastąpi 23 grudnia 2013 roku

w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 11.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 23 grudnia 2013 r. do godz. 10:45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena - 100 %

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj: wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. o Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia;

2) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia tj:w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonali usługi związane z udzieleniem dostępu do Internetu dla co najmniej 10 odbiorców końcowych jednocześnie, w tym co najmniej 2 odbiorców usługi o parametrach 100/100Mb;

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w formie oryginału.

3. Wykonawca zobowiązany będzie, zgodnie z art. 26 pkt. 2a i 2b ustawy PZP, wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, a także złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 272047-2013 w dniu 13.12.2013 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień

Publicznych pod numerem 275729-2013 w dniu 18.12.2013 r.

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
Wyjaśnienie siwz(2) [269 kB]
ikona
Wyjaśnienie siwz(1) [1.7 MB]
ikona
siwz dostęp do internetu [211 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.