BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14116088
ostatnia aktualizacja BIP'u:
14-07-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej

 

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 200.000 euro na:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla

Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych

UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do

publicznej sieci telefonicznej

CPV: 64.21.00.00-1

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zakres zamówień uzupełniających: w przypadku pojawienia się nowych lokalizacji dla biur albo jednostek organizacyjnych Zamawiający udzieli zamówienia uzupełniającego, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie uzupełniające polegać będzie na przydzieleniu dodatkowego ciągłego zakresu numeracji, przejęcia numerów oraz innych usług telekomunikacyjnych w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia pisemnego wezwania przez Zamawiającego lub w przypadku braku możliwości technicznych dotrzymania w/w terminu, zapewnienia rozwiązania tymczasowego/zastępczego, umożliwiającego normalne funkcjonowanie Zamawiającego w ramach nowej lokalizacji. Zakres przydzielonych numerów nie może pokrywać się z zakresem określonym w Załączniku Nr 1 (np. kolejny rekomendowany jest zakres 100 numerów (NN) dla centrali i nowej delegatury.

 

Czas trwania zamówienia: 24 miesiące

 

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami są:

sprawy merytoryczne:

Sławomir Zaworski - Informatyk UMiG Września tel. 61 640 41 21

Rafał Stobiński - Informatyk UMiG Września tel. 61 640-41-20,

sprawy proceduralne:

Tomasz Koralewski - Kierownik Referatu Zamówień Publicznych UMiG Września tel. 61 640-41-51,

Monika Musielak - Referent ds. Zamówień Publicznych UMiG Września tel. 61 640 41 52, email: przetarg@wrzesnia.pl

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.

 

Otwarcie ofert nastąpi 20 grudnia 2013 roku

w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 11.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 20 grudnia 2013 r. do godz. 10:45.

 

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

Cena - 100 %

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj: wpisanych do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa UKE zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. o Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia;

W celu potwierdzenia spełniania warunku Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, wydanego na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. o Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.);

2) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia tj: wykazu co najmniej 2 usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług polegających na świadczeniu kompleksowych usług telefonicznych w zakresie połączeń przychodzących i wychodzących, w co najmniej jednej z technologii opisanej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, o wartości brutto nie mniejszej niż 50.000 zł każda, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;

W celu potwierdzenia spełniania warunku Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą wykaz wykonanych usług który musi zawierać (dla każdej usługi): nazwę odbiorcy, przedmiot, technologię, daty wykonania: od - do, wartość brutto oraz dowodów potwierdzających, że wymienione w wykazie usługi zostały wykonane należycie.

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj: posiadają polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;

W celu potwierdzenia spełniania warunku Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą kopii opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r - Prawo zamówień publicznych.

2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w formie oryginału.

3. Wykonawca zobowiązany będzie, zgodnie z art. 26 pkt. 2a i 2b ustawy PZP, wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, a także złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 515642-2013 w dniu 12.12.2013 r.

 

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
SIWZ - usługi telekomunikacyjne i przesyłu danych [330 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.