BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14295065
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół Nr LVI / 2002

 

Protokół

 nr LVI/2002

z sesji Rady Miejskiej we Wrześni

odbytej w dniu 25 czerwca 2002 r.

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Września

LVI sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

Pkt. 1

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Zenon Cichy o godz. 16.00 otworzył sesję i po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1 i nr 2) w posiedzeniu uczestniczyło 32 radnych, co stanowiło, wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 32 osoby, quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Protokół  z sesji nr  LV został przyjęty przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.  

Pkt. 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 3):

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Wręczenie panu Eugeniuszowi Paterce tytułu „Człowieka Roku 2001” oraz posłowi ziemi wrzesińskiej panu Bronisławowi Dankowskiemu dyplomu uznania.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

5.   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.

6.   Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

7.   Wykonanie wspólnej fotografii Rady Miejskiej III kadencji.

8.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   podziału gminy na obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczania siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych,

b)  podziału Miasta i Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, w wyborach samorządowych,

c)   akceptacji propozycji podziału Miasta i Gminy Września na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu Wrzesińskiego,

d)  przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo-handlowej w rejonie ul. Kościuszki i Sikorskiego we Wrześni (działki nr 3798/1, 3798/3 i 3798/4),

e)   wyrażenia zgody na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Września, położonych we Wrześni przy ul. Grunwaldzkiej,

f)    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Stanisławowie,

g)   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Psarach Polskich,

h)   wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Września,

i)     zmieniająca uchwałę z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie budżetu na rok 2002.

9.   Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

10. Zakończenie obrad.

Nikt z radnych nie wniósł uwag i zastrzeżeń do przedstawionego porządku obrad.

Pkt. 3

Pani Gabriela Jóźwiak-Dudek przedstawiła historię wyróżnienia „Człowieka Roku” (załącznik nr 4).

Pani Krystyna Poślednia, dyrektor Fundacji Dzieci Wrzesińskich, przedstawiła laureata wyróżnienia „Człowieka Roku 2001” pana Eugeniusza Paterkę (załącznik nr 5).

Maria Taciak, burmistrz Miasta i Gminy Września, wręczyła panu Eugeniuszowi Paterce tytułu „Człowieka Roku 2001”.

Pan Celestyn Bachorz, członek kapituły przyznającej wyróżnienia Fundacji Dzieci Wrzesińskich przedstawiając sylwetkę posła ziemi wrzesińskiej Bronisława Dankowskiego honorowego członka Fundacji powiedział: Pan Bronisław Dankowski, poseł na Sejm dwóch kolejnych kadencji, to człowiek, który udowodnił, że ziemia wrzesińska może mieć swojego przedstawiciela w Parlamencie RP. Wybór na drugą kadencję, to zwieńczenie sukcesu wyboru po raz pierwszy. Członkowie Fundacji cenią sobie w ludziach przede wszystkim obiektywny osąd sytuacji. Takiego obiektywizmu, który pozwala wspólnie pracować nad programami i działaniami, które mają się przyczynić do poprawy warunków naszego życia, doświadczyliśmy od pana Bronisława Dankowskiego.  Kiedy finalizowaliśmy proces koncepcji tworzenia Akademii Internetu pan Dankowski czynnie włączył się w promocję tego pomysłu, kontaktując nas np. z poseł Krystyną Łybacką, dzisiaj Minister Edukacji i Sportu. Ponadto, wspierał czynnie pomyły na rzecz rozwoju Wrześni. Uczestniczy w pracach stowarzyszenia na rzecz budowy Akademii Internetu, wspierając działania towarzystwa.    

Sponsorował wspólnie z Fundacją wydanie kart świątecznych, z których dochód był przeznaczony na dofinansowanie obozu dla dzieci niepełnosprawnych.

Obecnie, wspólnie z Fundacją, prowadzi program Internet Warsztatem Pracy oraz współpracuje przy projekcie utworzenia centrum informacyjnego dla bezrobotnych szukających pracy.

Mając na względzie te wszystkie działania na rzecz naszego środowiska, Fundacja postanowiła mianować posła Dankowskiego honorowym członkiem Fundacji. 

Pan Celestyn Bachorz, członek kapituły przyznającej wyróżnienia Fundacji Dzieci Wrzesińskich wręczył posłowi ziemi wrzesińskiej Bronisławowi Dankowskiemu tytuł honorowego członka Fundacji Dzieci Wrzesińskich.  

Pan Eugeniusz Paterka podziękował za przyznane wyróżnienie, dodając że przygotowanie uroczystości związanych z obchodami 100. Rocznicy Strajku Dzieci Wrzesińskich  nie byłoby możliwe bez zaangażowania wielu ludzi, którym za włożony trud przy okazji otrzymania wyróżnienia także bardzo dziękuje.

Pan Paterka poinformował także, że w niedzielę odbył się zjazd rodziny ks. Laskowskiego, podczas którego wręczono pani Marii Sztubowej pamiątkowy medal.

Pan Bronisław Dankowski także podziękował za przyznane wyróżnienie, mówiąc że się bardzo cieszy, że ktoś dostrzegł jego pracę na rzecz mieszkańców ziemi wrzesińskiej, jednocześnie zapewnił, że nadal będzie się starał robić wszystko dla tej społeczności będąc obiektywnym.

Pan Celestyn Bachorz podziękował, że przyznane wyróżnienia Fundacji Dzieci Wrzesińskich mogły być wręczone w tak uroczysty sposób podczas sesji Rady Miejskiej.

 Pkt. 4

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni:

n    w związku ze zbliżającymi się wyborami jest propozycja skorzystania z profesjonalnego marketingu (oferta do wglądu w Biurze Rady);

n    w związku z postępowaniem nadzorczym w odniesieniu do uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Miasta i Gminy Września absolutorium za wykonanie budżetu w 2001 odbyło się posiedzenie kolegium;

n    w Biurze Rady znajduje się informacja, dotycząca linii kredytowych i programów subwencyjnych funduszy;

n    w Biurze Rady znajduje się uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego;

n    termin kolejnej sesji - 12 lipca godz. 16.00.

Zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej Jan Drewniak poinformował, że odbyło się kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, podczas którego rozpatrzono zaskarżenie dwóch radnych uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta i Gminy Września za rok 2001; po przeanalizowaniu odwołania i dokumentów nie dopatrzono się uchybień w trakcie głosowania w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta i Gminy Września za rok 2001.   

Pkt. 5

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 6).

Pkt. 6

Radny Mirosław Zieliński zgłosił wniosek, by pani Iwona Mikołajczak mogła podczas sesji wypowiedzieć się w sprawie swojej bezdomności.

Rada Miejska we Wrześni  w obecności 31 radnych 19 głosami „za”, przy 6 „przeciw” i 6 „wstrzymujących się”  pozytywnie zaopiniowała wniosek, by podczas sesji głos zajęła pani Iwona Mikołajczak w sprawie swojej bezdomności.

Radny Karol Wójcik zadał pytania do przewodniczącego Rady Miejskiej oraz do Zarządu Miasta i Gminy Września, następnie odczytał swoje oświadczenie w sprawie artykułu zamieszczonego w „Wiadomościach Wrzesińskich” pt.: „Jeden wielki cyrk na sesji” (załącznik nr 7).

Pani Iwona Mikołajczak przedstawiając swoją sytuację mieszkaniową powiedziała, że 23 października została wyrzucona przez właściciela prywatnej nieruchomości z zajmowanego lokalu i w tym dniu zgłosiły się do niej wszystkie urzędy naszego miasta, tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, kurator, pracownik OPS-u, które oferowały różną pomoc, np. skorzystanie z noclegowni, ale z tej oferty nie skorzystała, ponieważ się bała. Następnie PCPR poinformowało, że Starosta może załatwi jej jakiś hotel we Wrześni, ale to okazało się też nie aktualne. Dopiero 28 listopada, gdy była na sesji w powiecie zaproponowano jej noclegownię całodobową z gwarancją, że może być z dziećmi, jednak pod warunkiem, że nie zainstaluje kuchenki elektrycznej i nie wniesie swoich rzeczy. Propozycji tej także nie przyjęła, ponieważ się bała, gdyż w noclegowniach przebywają różni ludzie. W tym czasie spała kątem u różnych dobrych ludzie, gdzie były godne warunki do życia. 16 września trafiła do Wiktorowa, ponieważ komisja mieszkaniowa powiedziała, że ma wybrać - albo noclegownia, albo Wiktorowo. Zapewniano, że 1-2 miesiące i będzie jakieś mieszkanie do 5 km wokół Wrześni; nie stało się tak. Wiktorowo opuściła w kwietniu, ponieważ przyszła pani z opieki i powiedziała, że ma ten ośrodek opuścić. Do noclegowni nie mogła iść, ponieważ zabraliby jej dzieci, skorzystała więc znów z pomocy znajomych, ale pod warunkiem, że nie na długo; niestety dalej nie może tam mieszkać, ponieważ zmieniła się sytuacja życiowa tej rodziny. W sytuacji, w której się znajduje zadawalałoby ją nawet mieszkanie do adaptacji, ponieważ ma osoby, które jej pomogą. W sierpniu ma się odbyć sprawa o ograniczenie jej władzy rodzicielskiej, gdzie główną rolę odgrywa aspekt bezdomności, dlatego sprawa mieszkania jest dla niej tak ważna.

Radny Jerzy Sadowski:

n    pogratulował wiceburmistrzowi Ryszardowi Szwajcy podjęcia szybkiej decyzji dotyczącej otynkowania budynku przy basenie;

n    ustosunkowując się do wypowiedzi radnego Jana Drewniaka w sprawie orzeczenia RIO powiedział, że żałuje, że nie został wezwany przez RIO do stawienia osobistego (radny otrzymał tylko informację kiedy będzie się sprawa toczyła), ale radny odniesie się do orzeczenia RIO, gdy otrzyma decyzję i uzasadnienie; radny jest pełen podziwu dla radnego Jana Drewniaka i wierzy w jego prawdomówność w formułowaniu prawa tym bardziej, że właśnie przed sesją radny zatrzymał się samochodem na zakazie zatrzymywania się tworząc korek;

n    radny skierował zapytanie do przewodniczącego Rady Miejskiej Zenona Cichego, czy zastosował się do opinii komisji rewizyjnej, aby różnicę kwot dotycząca kosztów rozmów przez telefon komórkowy została wpłacona do kasy urzędu?        

n    radny poprosił o wyjaśnienie, w którym miejscu w uchwale podejmowanej przez Radę Miejską w sprawie cen biletów na basen miejski „Łazienki” jest napisane, że przewodniczący Rady może tam wchodzić za darmo?

n    radny poprosił o wyjaśnienie, czy w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni obowiązuje kodeks postępowania administracyjnego, jeśli tak, to dlaczego Związek Harcerstwa Polskiego nie otrzymał odpowiedzi na pismo z 14 września 2001 r.?

Radna Małgorzata Pachowiak-Kowalska:

n    podziękowała za to, że Zarząd wyasygnował środki finansowe na podręczniki dla dzieci z rodzin ubogich; 

n    poprosiła o informację, czy podczas wakacji letnich w mieście będzie czynny punkt wydawania posiłków dla dzieci z rodzin ubogich, ponieważ podczas wakacji nie będzie dożywiania w szkołach?;

n    poprosiła o informację, czy będzie kontynuowany program „Wyprawka” i gdzie kierować osoby, które o niego pytają?

Radny Mirosław Jadryszak poprosił o informację, czy coś się dzieje w sprawie drogi wewnętrznej na ul. Kościuszki, ponieważ niemal rok temu podczas spotkania pani Burmistrz z prezesem WSM Ryszardem Klepackim zostało zawarte porozumienie, na podstawie którego miała być poszerzona ta wewnątrzosiedlowa jezdnia celem umożliwienia lepszego parkowania samochodów. Na jesieni zerwano nawierzchnię i powinien nastąpić ciąg dalszy, który nie nastąpił, kiedy będzie sfinalizowane to przerobienie jezdni?

Radny Piotr Matuszewski powrócił do tematu zielonego skweru w Psarach Małych, za sklepem po prawej stronie, ponieważ mieszkańcy tej wsi prosili by tą sprawą się zająć, gdyż na tym skwerze znajduje się parking dla samochodów ciężarowych i zarazem znajduje się tam myjnia; parking ten znajduje się w centrum wsi i mieszkańcy skarżą się, że samochody są parkowane także na drodze wewnętrznej tej wsi przez co ta droga jest rozjeżdżana i nie ma wyjazdu na trasę szybkiego ruchu, samochody te stwarzają hałas, a myjnia wypuszcza ścieki bezpośrednio na glebę.

Radny poprosił o informację czy p. Burmistrz ma zamiar przedłużyć umowę dzierżawy tej firmie, czy ma zamiar zasięgnąć opinii rady sołeckiej tej wsi w tej sprawie, czy będą poczynione jakieś działania względem tej myjni?

Radny Maciej Baranowski poprosił o informację, czy sprawa zamiany nieruchomości konieczna do rozpoczęcia procedury budowy hali sportowej przy SSP nr 1 została już zakończona i czy Zarząd ma jakąś koncepcję na budowę tego obiektu?

Radny Waldemar Grześkowiak przedstawił apel mieszkańców ul. Paderewskiego, dotyczącego naprawy nawierzchni drogi dojazdowej do posesji przy ul. Paderewskiego od nr 8 do nr 20 (załącznik nr 8).  

Radny poprosił o ponowne rozpatrzenie wniosku mieszkańców i położenie na przedmiotowej ulicy np. takich płyt jak na ul. Warsztatowej.

Radny Sylwester Jałoszyński, jako przewodniczący komisji mieszkaniowej ustosunkowując się do wypowiedzi pani Iwony Mikołajczak powiedział, że sprawa tej Pani komisji jest znana i nie musi ta Pani mieć swoich adwersarzy, bo sytuacja jest trudna, ale komisja to zespół mający rozeznanie; komisja podjęła pewne kroki, ale ta Pani odmawiała i tłumaczyła się na swój sposób, komisja zrobi wszystko, żeby w najkrótszym czasie tę sprawę załatwić.

Radna Maria Grzeszczyk poinformowała, że komisja ds. rodziny i polityki społecznej odbyła posiedzenie w Warsztacie Terapii Zajęciowej, gdzie zapoznała się z działalnością tej placówki; komisja stwierdziła, że taka terapia jest jednak trochę za późno i komisja wystąpiła z wnioskiem do Zarządu, ażeby powstało we Wrześni przedszkole dla dzieci sprawnych inaczej, ażeby rehabilitacja odbywała się wcześniej; sprawa ma już swój początek i działania zostały już rozpoczęte.

W związku z powyższym radna poprosiła wszystkich o informacje o dzieciach, które są niepełnosprawne i mogłyby skorzystać z tej placówki.   

Pkt. 7

Wykonanie wspólnej fotografii Rady Miejskiej III kadencji na placu przy Ratuszu.

Pkt. 8

a)

Radny Maciej Baranowski przedstawił wniosek komisji zdrowia, aby dokonano takich zmian w obwodach, by ul. Zamysłowskiego została przeniesiona do okręgu nr 1, a ulice: Pułaskiego, Wybickiego i Słowian do okręgu nr 2.

Maria Taciak burmistrz MiG Września wyjaśniła, że projekty uchwał były przygotowywane przede wszystkim przyzwyczajeniami wyborców do swoich lokali wyborczych, ponadto komisarz wyborczy w wytycznych sugerował, aby nie dokonywać zbyt znaczących zmian w stosunku do zasad, które obowiązywały podczas ostatnich wyborów.

Pani burmistrz przedstawiła alternatywną propozycję, wynikającą z wniosków zgłoszonych na posiedzeniach kilku komisji Rady Miejskiej (załącznik nr 9).

Radny Jerzy Sadowski wyraził opinię, że błąd polega na tym, że ostatnie wybory odbywały się wspólnie z parlamentarnymi i było obojętne, w którym okręgu dana ulica się znajduje, natomiast w tej chwili dokonano cięć i ktoś usiłuje coś uszyć, bo trudno inaczej to nazwać, jeżeli w 1990, 1994 i 1998 r. ul.: Wojska Polskiego, Witkowska, Słowackiego były przypisane do okręgu północnego, a teraz przypisane są do okręgu południowego; są pewne zaszłości i ciążenia w tym mieście i tego nie wzięto pod uwagę dzieląc instrumentalnie i dziwny jest podział miasta na 6 i 8-mandatowe okręgi, lepiej byłoby podzielić miasto na dwa okręgi 7-mandatowe i jeden okręg 7-mandatowy na wsi.

Zdaniem radnego obydwie przedstawione alternatywy są złe.

Radny Waldemar Grześkowiak zaapelował, do Przewodniczącego Rady Miejskiej, by sesje Rady Miejskiej odbywały się o stałej porze i w jednym dniu tygodniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił, że nie zawsze jest możliwe zrealizowanie apelu radnego, ponieważ często radni wnioskują z uwagi na swoje obowiązki o takie, a nie inne terminy posiedzeń.

Maria Taciak burmistrz MiG Września odpowiadając radnemu J. Sadowskiemu zapewniła, że przy konstruowaniu przedmiotowych projektów uchwał nie było żadnych partykularnych działań.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 31 radnych 22 głosami „za”, przy 6 „przeciw” i 3 „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała propozycję alternatywną, wynikającą z wniosków zgłoszonych na posiedzeniach kilku komisji Rady Miejskiej do projektu uchwały w sprawie podziału gminy na obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczania siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych (załącznik nr 9).

Rada Miejska we Wrześni w obecności 31 radnych 25 głosami „za”, przy 4 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr LVI/367/2002 w sprawie podziału gminy na obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczania siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych (załącznik nr 10).

b)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 31 radnych 25 głosami „za”, przy 2 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr LVI/368/2002 w sprawie podziału Miasta i Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, w wyborach samorządowych (załącznik nr 11).

c)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 30 radnych 28 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr LVI/369/2002 w sprawie akceptacji propozycji podziału Miasta i Gminy Września na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu Wrzesińskiego (załącznik nr 12).

d)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 28 radnych 21 głosami „za”, przy 2 „przeciw” i 5 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr LVI/370/2002 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo-handlowej w rejonie ul. Kościuszki i Sikorskiego we Wrześni (działki nr 3798/1, 3798/3 i 3798/4) (załącznik nr 13).

e)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 30 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr LVI/371/2002 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Września, położonych we Wrześni przy ul. Grunwaldzkiej (załącznik nr 14).

f)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 30 radnych 26 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr LVI/372/2002 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Stanisławowie (załącznik nr 15).

g)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 31 radnych 29 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr LVI/373/2002 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Psarach Polskich (załącznik nr 16).

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.