BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14255058
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Świadczene usług pocztowych na rzecz Gminy Września - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 200.000 euro na:


Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września

w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek

pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym

i zagranicznym w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe

z dnia 23 listopada 2012 r.


CPV: 64.11.00.00-0, 64.11.20.00-4, 64.11.30.00-1

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Czas trwania zamówienia: od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

 

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami są: sprawy proceduralne:

Tomasz Koralewski - Kierownik Referatu Zamówień Publicznych UMiG Września tel. 61 640-41-51,

Monika Musielak - Referent ds. Zamówień Publicznych UMiG Września tel. 61 640 41 52, email: przetarg@wrzesnia.pl

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.

 

Otwarcie ofert nastąpi 20 grudnia 2013 roku

w siedzibie Zamawiającego sala sesyjna o godz. 10.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 20 grudnia 2013 r. do godz. 09:45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

Cena - 100 %

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki tj.:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. posiadania wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 poz. 1529),

2) posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia tj. dysponują co najmniej 1 (jedną) placówką na terenie miasta Wrześni,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. posiadają ubezpieczenie OC prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 100 000 złotych.

5) nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonawca zobowiązany będzie, zgodnie z art. 26 pkt. 2a i 2b ustawy PZP, wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, a także złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 268405-2013 w dniu 10.12.2013 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biluetynie Zamówień

Publicznych pod numerem 274555-2013 w dniu 17.12.2013 r.

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
Zmiana terminu, modyfikacja k ofertowego [737 kB]
ikona
odpowiedzi na pytania(2) [450 kB]
ikona
odpowiedzi na pyt usługi pocztowe [2.5 MB]
ikona
siwz usługi pocztowe 2014 [341 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.