BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14260407
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół Nr LV / 2002

 

Protokół

 nr LV/2002

z sesji Rady Miejskiej we Wrześni

odbytej w dniu 29 maja 2002 r.

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Września

LV sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

Pkt. 1

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Zenon Cichy o godz. 15.30 otworzył sesję i po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1 i nr 2) w posiedzeniu uczestniczyło 28 radnych, co stanowiło, wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 32 osoby, quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Protokoły  z sesji nr LIII i LIV zostały przyjęte przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do ich treści.  

Pkt. 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 3):

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

4.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/308/01 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 października 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli,

b)  utworzenia Zespołu Szkół w Nowym Folwarku,

c)   szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Września,

d)  wyrażenia zgody na oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Września, położonej we Wrześni przy ul. Kosynierów,

e)   wyrażenie zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września, położonej w Psarach Małych,

f)    wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Września w Bierzglinku,

g)   wyrażenie zgody na oddanie gruntu w wieczyste użytkowanie położonego we Wrześni przy ul.  Działkowców - Leśna - Akacjowej,

h)   ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym we Wrześni,

i)     ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych na gminnym wysypisku w Bardzie,

j)    ustalenia opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej na terenie Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych,

5.   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.

6.   Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

7.   Zakończenie obrad.

Nikt nie wniósł uwag i zastrzeżeń do przedstawionego porządku obrad.

Pkt. 3

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni:

n    w związku z tym, że 27 maja obchodzony był dzień samorządowca najserdeczniejsze życzenia  dla wszystkich radnych oraz pracowników Urzędu;

n    Polskie Wydawnictwo Biograficzne prosi o odpowiedź w sprawie ewentualnego skorzystania z oferty umieszczenia biogramu w przygotowywanym opracowaniu „Politycy Przełomów Wieków - Wielkopolska”;

n    Fundacja im. Dzieci Wrzesińskich zwróciła się z prośbą o możliwość wręczenia tytułu „Człowieka Roku” podczas sesji Rady Miejskiej; w razie, gdy nie będzie sprzeciwu taka uroczystość odbędzie się podczas najbliższej sesji;

n    10 kwietnia br. powstało we Wrześni Koło Ligi Polskich Rodzin;

n    wydział komunalno-mieszkaniowy zwrócił się do Zarządu MiG Września w sprawie parkingu przy ZOZ we Wrześni;

n    wpłynęło pismo informujące o uruchomieniu portalu wyborczego www.radny.com;

n    wpłynęło pismo od firmy EUREKA z propozycją nieodpłatnego zapoznania radnych z najnowszymi osiągnięciami i trendami w branży telewizyjnej;

n    w najbliższym czasie odbędą się remonty wiaduktów na terenie naszej gminy, co spowoduje utrudnienia w ruchu drogowym (szczegółowa informacji w „Wieściach z Ratusza” nr 10/2002 (218).

Pkt. 4

a)

Jarosław Malicki naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił autopoprawki Zarządu do projektu uchwały w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/308/01 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 października 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli (załącznik nr 4).

Rada Miejska we Wrześni w obecności 28 radnych 24 głosami „za”, przy 2 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr LV/357/2002 w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/308/01 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 października 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli (załącznik nr 5).

b)

Jarosław Malicki naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił autopoprawki Zarządu do projektu uchwały w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół w Nowym Folwarku (załącznik nr 6).

Rada Miejska we Wrześni w obecności 28 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr LV/358/2002 w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół w Nowym Folwarku (załącznik nr 7).

c)

Roman Karowski naczelnik wydziału komunalno-mieszkaniowego omówił autopoprawki Zarządu do projektu uchwały w sprawie: szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Września (załącznik nr 8).

Radny Włodzimierz Strzyżewski wyraził opinię, że po licznych poprawkach regulamin wydaje się być dobry i dobrze by było, żeby chociaż w części był realizowany.

Radny Mirosław Jadryszak przedstawił poprawki dotyczące rozdziału 6 Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta i gminy Września (załącznik nr 9).

Wiceburmistrz Ryszard Szwajca ustosunkowując się do wniosku radnego M. Jadryszaka powiedział, że wniosek radnego był przedstawiony radcy i nowy projekt uchwały jest kompromisem pomiędzy poprzednim projektem a tym, co proponował radny i radca powinien się wypowiedzieć, czy Rada jest władna podjąć takie poprawki. 

Radca Małgorzata Podsiadłowska-Pawlak wyjaśniła, że niektóre argumenty radnego nie dotyczą delegacji podejmowanej uchwały.  

Radny Jerzy Sadowski wyraził opinię, że jego zdaniem pies w miejscu publicznym powinien znajdować się na smyczy i w kagańcu. Zdaniem radnego regulamin powinien być precyzyjny, ponieważ w przeciwnym razie będzie prowadził do permanentnych kłótni między właścicielami psów, a stróżami prawa.

Radny zaproponował, żeby pkt. 1 §23 regulaminu brzmiał: „Na terenie użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko i wyłącznie w kagańcu”.

Radny zwrócił uwagę na to, że Zarząd po wysłuchaniu bardzo wielu poprawek do tego regulaminu część ich uwzględnił, a części nie. Radny poprosił o wyjaśnienie kwestii §2 pkt.6 regulaminu, ponieważ co będzie, jeżeli przedmiotowy przedsiębiorca będzie miał zezwolenie wydane przez wójta, prezydenta gminy, a  nie burmistrza, czy będzie mógł prowadzić działalność?   

Rada Miejska we Wrześni w obecności 28 radnych 5 głosami „za”, przy 18 „przeciw” i 5 „wstrzymujących się” negatywnie zaopiniowała poprawki radnego M. Jadryszaka, dotyczące  rozdziału 6 Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta i gminy Września (załącznik nr 9).

Radny Jerzy Sadowski przedstawił propozycję, by w §23 jako miejsce, gdzie zakazuje się wyprowadzanie psów i jeżdżenia na rowerach wymienić cmentarz. Radny dodał, że w przedmiotowym paragrafie brakuje także obowiązków gminy w stosunku np. do bezpańskich psów.

Wiceburmistrz Ryszard Szwajca odpowiadając na wniosek radnego powiedział, że cmentarz ma swój regulamin i wniosek radnego jest nadrzędny.

Roman Karowski naczelnik wydziału komunalno-mieszkaniowego odpowiadając na wniosek radnego J. Sadowskiego powiedział, że jeżeli firma świadczy usługi w zakresie usuwania odpadów na terenie gminy Września, to musi mieć zezwolenie na prowadzenie takiej działalności od burmistrza Wrześni. 

Radny Sylwester Jałoszyński powracając do nagłośnionej kilka miesięcy temu sprawy uśmiercania we Wrześni psów powiedział, że przynajmniej raz w tygodniu jest na terenie schroniska i przebywające tam psy mają się dobrze. Radny dodał, że pracuje w komisji mieszkaniowej i nie ma miejsc noclegowych dla bezdomnych, a teraz tak dużo się mówi o psach, którym w naszej gminie nie jest źle. Zdaniem radnego błąd polega na tym, że nie wprowadzono podatku od posiadania psa.

Radny Mirosław Zieliński zwrócił uwagę na to, że należy położyć nacisk na egzekwowanie przedmiotowego regulaminu oraz poinformowanie przeciętnego obywatela o konsekwencjach jego nieprzestrzegania. Radny zaproponował dołączenie do regulaminu suplementu, który informowałby o karach z tytułu nieprzestrzegania regulaminu.

Zdaniem radnego należy zmobilizować Straż Miejską do większej surowości w egzekwowaniu przestrzegania przepisów. 

 

Radca Małgorzata Podsiadłowska-Pawlak wyjaśniła, że regulamin jest wynikiem konkretnej delegacji ustawowej, która zawiera punkty, które należy wypełnić i w związku z tym nie można się zgodzić na zapisy, które proponuje radny, można natomiast zrobić wyciąg z ustawy, który informowałby o skutkach nieprzestrzegania przepisów i zamieścić go pod uchwałą. Natomiast, co do zakazu wprowadzania psów na teren cmentarza, to w uchwale jest zapis o zakazie wprowadzania psów na teren miejsc użyteczności publicznych, a cmentarz jest takim miejscem.

Radny Jerzy Sadowski wyraził pogląd, że punkt dotyczący selektywnej zbiórki odpadów powinien być bardziej w uchwale rozbudowany.  

Rada Miejska we Wrześni w obecności 27 radnych 20 głosami „za”, przy 3 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr LV/359/2002 w sprawie: szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Września (załącznik nr 10).

d)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 23 radnych 20 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr LV/360/2002 w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Września, położonej we Wrześni przy ul. Kosynierów (załącznik nr 11).

e)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 28 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr LV/361/2002 w sprawie: wyrażenie zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września, położonej w Psarach Małych (załącznik nr 12).

f)

Radny Jerzy Sadowski  poprosił o wyjaśnienie, czy w uchwale może być zawarty zapis, że działki nie mogą być zbyte poniżej ceny ustalonej przez biegłego. 

Radca Małgorzata Podsiadłowska-Pawlak wyjaśniła, że nie może być takiego zapisu.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 28 radnych 27 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr LV/362/2002 w sprawie: wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Września (załącznik nr 13).

g)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 28 radnych 21 głosami „za”, przy 3 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr LV/363/2002 w sprawie: wyrażenie zgody na oddanie gruntu w wieczyste użytkowanie (załącznik nr 14).

Przerwa w obradach.

h)

Radny Mirosław Zieliński poprosił o wyjaśnienie, czy na cmentarzu komunalnym są groby głębinowe oraz dlaczego za miejsce potrójne jest opłata 405 zł, a nie 375 zł (trzy razy miejsce pojedyncze)?

Radny Mirosław Jadryszak poprosił o informację na podstawie jakiej kalkulacji została  wyliczona opłata dodatkowa za ustawienie nagrobka i czy ta opłata jest konieczna, ponieważ jest ona wyższa niż opłata podstawowa za sam grób?

Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że podczas posiedzeń komisji zwrócił się z prośbą o uzupełnienie projektu uchwały o dodatkowe informacje i takiej informacji nie otrzymał i nie może podjąć decyzji bez pełnej informacji.

Burmistrz Maria Taciak poinformowała, że taka informacja została opracowana.

Czesław Marciniak prezes PUK-u odpowiadając na pytania radnych powiedział, że są groby głębinowe, za które opłata wynosi jak za grób podwójny. Natomiast miejsce potrójne stosunkowo jest droższe dlatego, żeby cmentarz się nie rozrastał bardzo szybko, opłata jest pewną barierą. Opłata za postawienie nagrobka wynika z kosztów prowadzenia cmentarza i jeśli tej opłaty by nie było to wzrosłyby inne ceny.   

Rada Miejska we Wrześni w obecności 28 radnych 22 głosami „za”, przy 4 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr LV/364/2002 w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym we Wrześni (załącznik 15).

i)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 28 radnych 20 głosami „za”, przy 5 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr LV/365/2002 w sprawie: ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych na gminnym wysypisku w Bardzie (załącznik nr 16).

j)

Radny Włodzimierz Strzyżewski  zajmując głos powiedział, że w zeszłym roku sprawdzał jak obiekty WOSiR funkcjonują i miał duże wątpliwości, ponieważ na basen wchodzą różne osoby, które nie zawsze uiszczają opłatę „wchodząc bokiem” i w związku z tym należy poprawić system wpuszczania ludzi na basen.

Radny Jerzy Sadowski wyraził wątpliwość, czy legitymacja studencka jest legitymacją szkolną?

Burmistrz Maria Taciak wyjaśniła, że legitymacja studencka jest to legitymacja szkolna, ponieważ są to szkoły wyższe.

Radna Małgorzata Pachowiak-Kowalska przedstawiła wniosek komisji ds. rodziny i polityki społecznej, by w projekcie uchwały w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej na terenie Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych uwzględniono zapis, że w szczególnych uzasadnionych przypadkach Zarząd Miasta i Gminy Września może udzielić zwolnień z opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej na terenie Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych.

Radca Małgorzata Podsiadłowska-Pawlak wyjaśniła, że nie ma takiej prawnej możliwości, ponieważ albo Rada ustala, albo Rada może powierzyć ustalanie cen Zarządowi.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 27 radnych 25 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr LV/366/2002 w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej na terenie Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych (załącznik nr 17).

Pkt. 5

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 18).

Pkt. 6

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że:

n    radny Marek Zielnik złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego Klubu Bezpartyjnego, nowym przewodniczącym Klubu została radna Małgorzata Pachowiak-Kowalska,

n    na długości ścieżki rowerowej na ul. Słowackiego powinien być ustawiony zakaz wjazdu rowerem prawą stroną drogi jadąc od Konina,

n    w sprawie modernizacji basenu miejskiego Zarząd powinien podjąć decyzję o przedłużeniu tych prac, jeśli są okoliczności do tego, natomiast jakość przeprowadzanych prac jest fatalna,

n    w małej niecce basenu otwór służący do czyszczenia wymaga zabezpieczenia, ponieważ wysokie ciśnienie może spowodować nieszczęśliwy wypadek,

n    zgłosiła się młodzież z ul. Świętokrzyskiej z prośbą o naprawienie koszy do koszykówki na boisku do piłki nożnej.

Radny Włodzimierz Strzyżewski zwrócił uwagę na to, że płytki na basenie miejskim w części oddanej w zeszłym roku są bardzo brudne.

Radny poprosił, by Zarząd wyciągnął konsekwencje w stosunku do dyrektora Wrzesińskiego Ośrodka Kultury, ponieważ podczas Dni Wrześni bardzo późno i głośno odbył się pokaz sztucznych ogni, który zakłócił spokój wielu mieszkańcom Wrześni.

Radny poprosił, by komisja przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska otrzymała rozrysowaną mapę przewidywanego węzła komunikacyjnego A-2 na terenie naszej gminy.

Radna Małgorzata Pachowiak-Kowalska zaproponowała, żeby przedłużyć okres dożywiania dzieci w szkołach przynajmniej do 30 czerwca, a jeśli jest taka możliwość to nawet na okres wakacji, ponieważ jest to społecznie uzasadnione.

Radna zaproponowała, żeby zwiększono kontrolę wrzesińskich restauracji i pubów, ponieważ docierają do niej sygnały, że sprzedaje się w nich alkohol nieletnim.

Radny Tomasz Kałużny:

n    W umowie sprzedaży spółki PEC jest napisane, że w ciągu 90 dni od dnia zawarcia umowy miało nastąpić podwyższenie kapitału, a 90 dni już minęło i czy jeśli również inne punkty umowy będą nie przestrzegane, to Zarząd MiG ma zamiar w jakiś sposób zadziałać w tej sprawie?

n   

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.