BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14259192
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 200.000 euro


Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku

Część 1 - obszar miasta z Parkiem im. Dzieci Wrzesińskich oraz Parkiem im. Marszałka J. Piłsudskiego wraz ze skwerami zielonymi, gminnymi boiskami oraz gminnymi placami zabaw znajdujących się na terenie miasta

Część 2 - teren poza granicami miasta (teren gminy)

Część 3 - pasy zieleni znajdujące się w drogach gminnych na terenie miasta

 

CPV: 77.31.30.0000-7, 77.31.41.00.00-5, 77.31.00.00-6, 77.34.00.00-5

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Czas realizacji zamówienia: od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

 

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

a) sprawy merytoryczne: Marek Przyjemski - Kierownik Ref. Komunalnego tel. 61 640-40-61, Katarzyna Budna - podinspektor ref. Komunalnego tel. 61 640 40 62

b) sprawy proceduralne: Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień Publicznych tel. 61 640-41-51, Monika Musielak - Referent ds. Zamówień Publicznych tel. 61 640 41 52.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem pod numerem 61 640-40-44 lub drogą elektroniczną przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.

Wadium: część 1 - 8.000 złotych, część 2 - 2.000 złotych, część 3 - 900 zł

 

Otwarcie ofert nastąpi 16 grudnia 2013 roku

w siedzibie Zamawiającego o godz. 11.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 16 grudnia 2013 roku do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

Cena - 100 %

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj.: w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonali usługi związane z całoroczną pielęgnacją i kształtowaniem terenów zieleni (utrzymanie terenów zieleni):

  • część 1 - o wartości łącznej minimum 300.000,00 zł brutto, w tym 1 usługą prowadzoną na terenie objętym nadzorem konserwatora zabytków przyrody,

  • część 2 - o wartości łącznej minimum 85.000 zł brutto, w tym 1 usługą prowadzoną na terenie objętym nadzorem konserwatora zabytków przyrody,

  • część 3 - o wartości łącznej minimum 30.000 zł brutto

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których .usługi..zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

3) dysponują odpowiednimi potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

5) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia w ofercie wskaże miejsce odbioru odpadów oraz miejsce gromadzenia odpadów pochodzenia roślinnego.

6) Wykonawca zapewnia lokalizację bazy sprzętowo - dyspozycyjnej na terenie Gminy Września wraz ze środkami łączności (telefon stacjonarny, telefon komórkowy, fax oraz skrzynkę e-mail).

2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w formie oryginału.

3. Wykonawca zobowiązany będzie, zgodnie z art. 26 pkt. 2a i 2b ustawy PZP, wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, a także złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

spełnia / nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 264467-2013 w dniu 06.12.2013 r.

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
siwz zielen 2014 [303 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.