BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14254230
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół Nr LIV / 2002

Protokół

 nr LIV/2002

z sesji Rady Miejskiej we Wrześni

odbytej w dniu 26 kwietnia 2002 r.

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Września

LIV sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

Pkt. 1

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni Jan Drewniak o godz. 15.30 otworzył sesję i po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1 i nr 2) w posiedzeniu uczestniczyło 30 radnych, co stanowiło, wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 32 osoby, quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Pkt. 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 3):

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Udzielenie Zarządowi Miasta i Gminy Września absolutorium za wykonanie budżetu w 2001 roku:

a)   sprawozdanie Zarządu Miasta i Gminy Września z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w 2001 r.,

b)  przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w 2001 roku,

c)   odczytanie uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie:

n    wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Miasta i Gminy Września sprawozdaniu z wykonania budżetu w 2001 r.,

n    opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Miasta i Gminy Września.

d) podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Zarządowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2001 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmieniająca Uchwałę z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002.

5.   Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej.

6.   Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Leśnictwa.

7.   Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia.

8.   Sprawozdanie z działalności Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska.

9.   Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca kontroli działalności Wrzesińskiego Ośrodka Kultury.

10. Aneks do opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej kontroli wykonywania przez Zarząd wybranych uchwał Rady Miejskiej we Wrześni.

11. Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania wniosku Rady Miejskiej w sprawie udostępnienia Komisji zestawienia rachunków.

12. Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca kontroli gospodarki nieruchomościami na terenach wiejskich w zakresie nadzorowanym przez wydział ds. wsi i ochrony środowiska.

13. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.

14. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

15. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

16. Zakończenie obrad.

Burmistrz Maria Taciak przedłożyła wniosek o poszerzenie porządku o pkt. 5, dotyczący podjęcie uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie budżetu na rok 2002.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 25 radnych 21 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” poszerzyła porządek obrad o pkt. 5, dotyczący podjęcie uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie budżetu na rok 2002.

Porządek obrad:

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Udzielenie Zarządowi Miasta i Gminy Września absolutorium za wykonanie budżetu w 2001 roku:

a)   sprawozdanie Zarządu Miasta i Gminy Września z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w 2001 r.,

b)  przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w 2001 roku,

c)   odczytanie uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie:

n    wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Miasta i Gminy Września sprawozdaniu z wykonania budżetu w 2001 r.,

n    opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Miasta i Gminy Września.

d) podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Zarządowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2001 rok.

4.   Podjęcie uchwały w sprawie: zmieniająca Uchwałę z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002.

5.   Podjęcie uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie budżetu na rok 2002.

6.   Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej.

7.   Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Leśnictwa.

8.   Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia.

9.   Sprawozdanie z działalności Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska.

10. Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca kontroli działalności Wrzesińskiego Ośrodka Kultury.

11. Aneks do opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej kontroli wykonywania przez Zarząd wybranych uchwał Rady Miejskiej we Wrześni.

12. Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania wniosku Rady Miejskiej w sprawie udostępnienia Komisji zestawienia rachunków.

13. Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca kontroli gospodarki nieruchomościami na terenach wiejskich w zakresie nadzorowanym przez wydział ds. wsi i ochrony środowiska.

14. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.

15. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

16. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

17. Zakończenie obrad.

Pkt. 3

a)

Burmistrz Maria Taciak przedstawiła sprawozdanie Zarządu Miasta i Gminy Września z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w 2001 r. (załącznik nr 4) oraz korektę do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w 2001 r. (załącznik nr 5).

b)

Radny Karol Wójcik przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawił opinię i wnioski komisji rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w 2001 roku (załącznik nr 6).

Radny Jerzy Sadowski: Chciałbym, żeby została wyjaśniona sprawa odmowy podpisu pod protokołem komisji rewizyjnej przez członka tej komisji kolegę radnego Arkadiusza Czajkowskiego. 

Chciałbym także, żeby przewodniczący komisji rewizyjnej wyjaśnił, na jakiej podstawie w piśmie przewodnim adresowanym do przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni w punkcie 1 napisał, że komisja rewizyjna: „Pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Miasta i Gminy Września w roku 2001 (pełna treść opinii w załączeniu)”?

Radny Arkadiusz Czajkowski: Złożyłem w tej sprawie oświadczenie pisemne do przewodniczącego komisji rewizyjnej do protokołu. Jakoś się tak składało, że większość posiedzeń komisji odbywało się w czasie, gdy obowiązki zawodowe i służbowe, a przeważnie to były rozprawy uniemożliwiały mi w nich uczestniczyć.

Radny Karol Wójcik: Muszę się przyznać do błędu. Razem z panem kierownikiem biura pisaliśmy pismo przewodnie korzystając z wzoru z roku ubiegłego i nie przeczytałem punktu 1. Natomiast, jak radny J. Sadowski wie pismo przewodnie nie jest opinią, jest to tylko pismo przewodnie, właściwą opinią była opinia podpisana m.in. przez radnego J. Sadowskiego. Ja się przyznaję do błędu.

Radny Jerzy Sadowski: Prosiłem o wyjaśnienie i wyjaśnienie, że jest to błąd mnie satysfakcjonuje.

Natomiast, co do  wypowiedzi radnego A. Czajkowskiego. Ja o sprawie, że terminy kolidowały z jego pracą zawodową dowiedziałem się od niego na przedostatnim posiedzeniu. Chciałbym, żeby przewodniczący komisji rewizyjnej wyjaśnił, dlaczego terminy posiedzeń komisji rewizyjnej były ustalane tak, że kolidowały jednemu z członków komisji z pracą zawodową, co uniemożliwiało mu wzięcie udziału w posiedzeniach komisji?

Radny Karol Wójcik: Wszystkie posiedzenia komisji, dotyczące wszystkich kontroli odbywały się o godz. 16.30, tak żeśmy uzgodnili zresztą w komisji. Natomiast z 6 spotkań, dotyczących oceny wykonania budżetu 2 odbyły się w godzinach wcześniejszych, na skutek prośby przedstawicieli Zarządu, którzy stwierdzili, że przedstawiający materiały naczelnicy wydziałów będą mogli je od razu przynosić na posiedzenia komisji.

O ile wiem, ustalaliśmy godzinę spotkania w swoim gronie, nie było głosów sprzeciwu.

Radny Piotr Matuszewski: Jeśli chodzi o ten zapis we wniosku przewodniczącego komisji rewizyjnej, to uważam, że nie możemy przyjąć tego, że to był tylko taki błąd. Proszę zauważyć, że ten wniosek trafił do RIO, która się na to powołuje (uchwała SO 2/53/2002/Ko). To jest nieprawda więc, to nie jest taka błaha sprawa wprowadzenie w błąd RIO.

Radny Waldemar Grześkowiak: Dzisiaj takie łagodne określenia padają, ale żeby zacytować słowa radnego K. Wójcika z poprzedniej sesji, chciałbym zapytać czemu służyło to kłamstwo zawarte w piśmie do RIO? Chyba tylko Zarządowi?

Burmistrz Maria Taciak: Wprawdzie radny W. Grześkowiak artykułował swoją uwagę pod adresem przewodniczącego komisji, ale niemniej przywołał Zarząd Miasta i Gminy. Czuję się w obowiązku, by udzielić wyjaśnień, które potwierdzą stan faktyczny.

Urząd pracuje od godz. 7.00 do godz. 15.00. Komisja rewizyjna badała bardzo szeroki obszar, należało przedstawiać materiały źródłowe, jakim są dokumenty. Dokumenty, to rzecz, która poza Urząd wypływać nie może, zatem by mieć w zasięgu ręki to o co wnioskowała komisja musiało się to odbywać w godzinach pracy.

Nie będę się odnosiła do indagowania Zarządu o przywołanie takiego czy innego sformułowania. Chcę zauważyć, że komisja jest ciałem kolegialnym, a przewodniczący przed chwilą wyjaśnił okoliczność. Z całą odpowiedzialnością w imieniu własnym jak i pozostałych członków Zarządu chcę zapewnić Radę, że uczestnictwo w posiedzeniach zastępcy burmistrza było podyktowane tylko i wyłącznie względami merytorycznymi, celem udzielania odpowiedzi na wątpliwości rodzące się w czasie badania sprawozdania z wykonania budżetu.

Pozwolę się odnieść do stanowiska komisji rewizyjnej w odniesieniu do sprawozdania z wykonania budżetu na 2001 r. (załącznik nr 7).

Odniosę się również do zapisu zawartego w pkt. 3 opinii, gdzie zawarto informację na temat nie wykonania inwestycji: budowa sali gimnastycznej przy SSP nr 1, ponieważ nie uzyskano prawa własności tego terenu. Dziwnym wydaje się dla Zarządu zawarcie takiego sformułowania z jednoczesnym wyjaśnieniem. Czuję się w obowiązku poinformować Radę jaki był początek i jaki jest stan zaawansowanych prac na dzień dzisiejszy.

Stosownie do uchwały, podjętej   w 2001 r. rozpoczęto prace przygotowawcze zmierzające do zlecenia opracowania dokumentacji technicznej. Kiedy zwrócono się o dokonanie wypisów z księgi wieczystej stwierdzono, że właścicielem tego gruntu jest ubezpieczalnia społeczna. Okoliczność ta uniemożliwiła wdrożenie całego postępowania. Rozpoczęła się więc zatem korespondencja z ZUS zmierzająca do uregulowania stanu prawnego, ale jednocześnie rozważenia możliwości kompensacji przekazania gruntu w zamian za prawo użytkowania wieczystego gruntu posadowionego przy ul. Wrocławskiej, gdzie mieści się Inspektorat ZUS. Na tę okoliczność w dniu 6 marca br. podjęta została uchwała zarządu ZUS w sprawie rezygnacji z roszczeń do nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej w zamian za nabycie prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wrocławskiej.

Zważywszy na to, by przystąpić do aktu notarialnego zmierzającego do zawarcia umowy zamiany nieruchomości pomiędzy ZUS a gminą Września niezbędnym było i jest nadal uregulowanie stanu prawnego w księgach wieczystych. Wobec powyższego w dniu 8 marca br. zwróciliśmy się do prezesa ZUS w Warszawie o skierowanie wniosku do Sądu Rejonowego Ksiąg Wieczystych, aby dokonano wyprostowania, stosownie do przepisów ustawy o ubezpieczeniach społecznych, by właścicielem gruntu stał się ZUS.

Na dzień 12 kwietnia stan faktyczny przedstawia się następująco. Przeprowadziłam rozmowę z dyrektorem działu inwestycyjnego, który od samego początku zaangażowany jest w proces regulacji przedmiotowego zagadnienia i uzgodniliśmy, że wniosek w tej materii zostanie skierowany do sądu we Wrześni.

Myślę, że nie ma tu uchybienia czy zaniedbania ze strony Zarządu, aby w ogóle ta okoliczność była zawarta w opinii komisji rewizyjnej. Wynika to z trybu postępowania zmierzającego do obopólnej satysfakcji stron.

Dziwne wydaje się także Zarządowi zamieszczenie stwierdzenia, że mimo podjęcia energicznych działań na rzecz ściągalności podatków nie uzyskano znaczących wpływów w tym dziale.

Myślę, że komisja rewizyjna w sposób bardzo szczegółowy i analityczny dokonała weryfikacji akurat tego tematu i stosowne wielkości wynikające z wysłanych upomnień i tytułów egzekucyjnych, a także pozyskane tą drogą należności na rzecz gminy zostały w sposób rzetelny oceniony. Natomiast, co do skuteczności już wielokrotnie przywoływałam generalnie sytuację gospodarczą wielu podmiotów. Nie tak dawno Rada była zapoznawana z tematem spółki Tonsil, który zwrócił się o umorzenie wszystkich długów wobec gminy i był to ewidentny przykład kondycji ekonomicznej i gospodarczej zakładów funkcjonujących na terenie naszego miasta i gminy. Wystawiono 2919 upomnień i 465 tytułów wykonawczych. Kwota, która wpłynęła do kasy Urzędu to 807 tys. zł, jak również wyegzekwowane odsetki 132 tys. zł.     

Radny Stanisław Waligóra: Czy to jest lekceważenie radnych, czy działanie z premedytacją? Od tygodnia mamy sprawozdanie komisji rewizyjnej i w tej chwili p. Burmistrz przedstawiła nam dziesiątki liczb stosunkujących się do tych zarzutów. Dlaczego tych informacji nie dostaliśmy wcześniej, byśmy się mogli do tego odnieść? 

Ze sprawozdania komisji rewizyjnej jasno było widać, że ten budżet nie został zrealizowany. Ja odnoszę takie wrażenie, że gdyby Zarząd zarządzał swoim budżetem domowym, to byśmy pewnie mieli opieczętowane meble, a jedyna oszczędność byłaby na abonamencie sprzętu RTV, ponieważ sprzęt ten nie byłby użytkowany.

Proponowałbym przejść do kolejnych punktów porządku obrad i do głosowania.          

            

Radny Waldemar Grześkowiak: Najpierw chciałbym przeprosić p. Wójcika, bo nie wierzę, że chciał okłamać, ale po prostu nasunęły mi się jego słowa z ostatniej sesji. Skupiliśmy się wtedy na rzetelności Prezesa. Dzisiaj mogę powiedzieć, że inwestor nie objął ani akcji nowej emisji, ani obligacji, z których środki miały posłużyć na zakup materiałów na produkcję. To się wzięło z rozżalenia, przepraszam.

Na pierwszej komisji, na której byłem, kiedy poprosiłem o dodatkowe informacje nie otrzymałem ich. Prosiłem o zestawienie na temat wykonania inwestycji za miniony rok. Nie otrzymałem tego zastawienia, ale nastąpił wyciek i takie coś mam.

W sumie się dziwię, bo pamiętam wielką troskę niektórych członków Zarządu o stan finansów w poprzednich latach, aluzje i sugestie w sytuacji, kiedy roboty dodatkowe były na poziomie 4,3%, a tymczasem okazuje się, że miniony rok zakończył się robotami dodatkowymi na poziomie 7,4%. W sytuacji, kiedy walczymy o każdą złotówkę okazuje się, że pomimo, iż już nie ma tego dywersanta w Zarządzie zwiększył się procentowo zakres robót dodatkowych, ale to tak pół żartem pół serio.

Mnie interesuje jedna rzecz. W części dotyczącej basenu miejskiego, nie wiem czy komisja rewizyjna zwróciła na to uwagę, roboty dodatkowe: siłownia. Proszę mi wytłumaczyć, co basen ma wspólnego z siłownią? Rok temu w inwestycjach był wykazany punkt pod tytułem skate park, potem stoły do tenisa stołowego i to była osobna inwestycja, a tutaj nagle pojawia się siłownia, żadne przesłanki do jej zakupienia nie mają nic wspólnego z wyposażeniem czy doposażeniem basenu, bo to jest zupełnie inna działka.    

Burmistrz Maria Taciak: Wyciek, to nie jest zbyt ciekawe określenie, tym bardziej z ust byłego wiceburmistrza, ale to pozostawiam ocenie radnych i gości z zewnątrz. Dokumenty są generalnie dostępne, nie mają klauzuli poufne, bo te które są poufne są odpowiednio odnotowywane, zatem ta informacja nie stanowi zaskoczenia.

Nie będę się natomiast ustosunkowywać do relacji procentowej 2000 a 2001 w robotach dodatkowych. Myślę, że Pan doskonale wie w jakim obszarze i jakiego rodzaju inwestycje są realizowane, zresztą Pan był pomysłodawcą kanalizacji Os. Sławno. Nie będę dalej komentować. Jeżeli ktoś z członków Zarządu chciałby coś dodać to proszę.

Natomiast czuję się w obowiązku wyjaśnić, dlaczego w zadaniu pt.: modernizacja basenu miejskiego pojawia się pojęcie siłownia. Otóż informowałam Radę, że gmina Września stosownie do złożonego wniosku do Urzędu Kultury Fizycznej i Sporu na modernizację basenu otrzymała dotację w kwocie: 2001 r. 500 tys. zł, 2002 r. 1 mln zł. Kuriozalnym stało się, że w momencie, kiedy gmina Września wnioskowała o dotację nie były znane szczegóły budowy obiektów w ramach infrastruktury, która tam będzie oraz że regulamin jednoznacznie określa na co środki w ramach dotacji mogą być przeznaczane. Okazało się, że wg projektu  budynek, w którym miałaby być gastronomia nie znalazłby akceptacji w ramach dotacji. Dziwnym zatem wydawałoby się oddać pieniądze Urzędowi Kultury Fizycznej i Sportu skoro nie finansuje obiektów gastronomicznych. Tymczasem, jeśli mówimy o kompleksie rekreacyjno-sportowym myślę, że błędem się nie stało, że będziemy mieć dodatkową atrakcję w postaci siłowni.  Na to zadanie UKFiS przyznał nam dotację, czyli dotacja nadal jest 1 mln zł.

Radny Waldemar Grześkowiak: Ja rozumiem, że to jest uzasadnione. Natomiast, jeśli rzeczywiście tych pieniędzy zostało, to chciałem przypomnieć, że w tym roku żeśmy w budżecie zaplanowali dodatkowo 100 tys. zł na modernizację basenu i jeśli były jakieś wydatki można było je pokryć z tych środków.

Radny Jerzy Sadowski: Dział 600, jest błąd do którego przyznał się Skarbnik i to jest fakt. Dział 851 jest czytelny, ale po długotrwałych wyjaśnieniach Skarbnika. Jeśli ktoś weźmie sprawozdanie i zacznie je czytać, to dojdzie do takich wniosków jak komisja rewizyjna, to nie jest jasno i wyraźnie zapisane.

Pkt. 2 opinii komisji rewizyjnej, najzabawniejsze jest to, że w stosunku do opinii komisji rewizyjnej RIO poszła dalej. W swojej opinii napisała tak: „Zarzut zaniechania zabezpieczenia należności podatkowych poprzez ustanowienie  hipoteki przymusowej można skierować tylko do zaległości tych podatników, którzy są właścicielami nieruchomości lub posiadaczami prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub posiadają wierzytelności. Nie można natomiast takiego zarzutu postawić w odniesieniu do zabezpieczenia hipoteką zaległości podatników prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą na majątku dzierżawionym od Skarbu Państwa”. Takiego zarzutu komisja rewizyjna nie postawiła, ale warto tu powiedzieć, że właśnie  poprzez nie ustanowienie hipoteki na majątku upadłej spółki Biegrol do budżetu gminy nie wpłynęło i nie wpłynie kwota około 1,5 mln zł.

Co do budowy sali gimnastycznej przy SSP nr 1. Już w październiku było wiadomo, że tej inwestycji nie zrealizujemy i normalną procedurą jest przy nowelizacji budżetu wykreślenie tej inwestycji i wpisanie jej w plan budżetu na rok 2002, bo ona automatycznie nie przechodzi. Stwierdzenie więc, że ona jest nie wykonana jest zgodne z prawdą.

Wiceburmistrz Ryszard Szwajca: Chciałbym zwrócić uwagę radnemu J. Sadowskiemu, że ten twór, czyli opinia komisji rewizyjnej generalnie odbyła się pod dyktando pana radnego i dzisiaj radni mam nadzieję tę opinię przeczytali. Natomiast stanowisko RIO jeszcze nie zostało odczytane, a robiła to osoba kompetentna i wolałbym, żeby ją odczytano i by członkowie komisji się wypowiedzieli, a komentarz pana radnego wydaje mi się zbyteczny.                        

c)

Zastępca przewodniczącego radna Anna Paluszak odczytała opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Miasta i Gminy Września (załącznik nr 8).

Skarbnik Alfred Bogucki odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Miasta i Gminy Września sprawozdaniu z wykonania budżetu w 2001 r. (załącznik nr 9).

d)

Radny Maciej Baranowski: Po odczytaniu opinii RIO oraz komisji rewizyjnej zastanawiam się nad tym, czy w tym układzie możemy dalej obradować, czy nie powinniśmy odłożyć wniosku i zatrzymać procedurę udzielenia absolutorium Zarządowi MiG Września.

Swoje wątpliwości motywuję w sposób następujący. Już na samym wstępie RIO oparła się na pkt. 1 badania i analizy komisji rewizyjnej, w którym to punkcie na skutek ewidentnego błędu w przepisywaniu, jak powiedział przewodniczący, pojawiło się sformułowanie: „...pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu MiG Września”. Przecież wszyscy doskonale wiemy, że jeżeli wypowie się dziesięć zdań i wypowiedź tę traktujemy jako całość, a jedno z tych zdań jest fałszywe, to całą wypowiedź równie dobrze można uzna za w jakiś sposób wypaczoną. Tak mówią prawa logiki. Wnioski wynikające z błędnych założeń mogą być albo prawdziwe albo fałszywe, ale cały proces rozumowania jest nieprawdziwy.

RIO poddaje analizie przebieg głosowania komisji rewizyjnej nie opatrzony we wniosku komisji żadnym komentarzem. Rozumiem, że przewodniczący głosował po raz pierwszy za udzieleniem absolutorium, a później głosował wniosek o nie udzielenie absolutorium, potraktował te głosowania równorzędnie, przyjmując 3 głosy „za”, 3 głosy „przeciw”.   Rozumiem z tego, że przewodniczący wykorzystał zgodnie z prawem, że jego głos w takiej sytuacji jest decydujący.

Zastanawiam się, czy możemy procedować dalej zgodnie z procedurą opiniowania budżetu w momencie, kiedy do RIO na skutek błędu w przepisywaniu dostały się fałszywe, z punktu widzenia logiki, informacje.  

Twierdzę, że w sposób przypadkowy zupełnie w jakiś sposób opinia RIO została wydana na fałszywych przesłankach, traktując cały protokół komisji rewizyjnej jako całość. W związku z tym proponowałbym do RIO wysłać protokół właściwy, już uaktualniony i poczekać na opinię RIO.

Chciałbym się odnieść do opinii RIO we fragmencie, dotyczącym zobowiązań Biegrolu, Mikromy i Tonsilu wobec gminy Września. Dlaczego nie zabezpieczono interesu gminy Września poprzez ustanowienie czy założenie hipoteki na nieruchomościach ww. firm? Dlaczego nie egzekwuje się zobowiązań pojawiających się masowo już na początkowym etapie zaległości podatkowych? Twierdzę, że proces nie płacenia podatków nasilił się w roku 2000, dalej tak być nie może i tak być nie powinno.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni Jan Drewniak: Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na jedno zdanie w opinii RIO: „ Do właściwości Rady Miejskiej należy dokonanie merytorycznej oceny postawionych we wniosku zarzutów związanych z wykonaniem budżetu i zgodności ze stanem faktycznym oraz po rozpatrzeniu sprawozdania podjęcie decyzji w sprawie absolutorium”.

Radny Waldemar Grześkowiak: Chciałbym się odnieść do wypowiedzi p. Burmistrz na temat, który ja poruszałem wcześniej. Pani Burmistrz raczyła zauważyć, że kanalizacja Sławna, to był mój pomysł. Można było z tego prawie wyciągnąć wniosek, że skoro to był mój pomysł, to przeze mnie tam są roboty dodatkowe. Podobnie to, że powstają przydomowe oczyszczalnie ścieków zamiast przyłączenia do kanalizacji, to też moja wina.

Chciałbym powiedzieć, że zgłosiłem koncepcję finansowania przyłączy, która została przez Zarząd odrzucona, akurat ta propozycja miała zachęcić mieszkańców do przyłączania się do kanalizacji. Zostało to odrzucone. 

Pani Burmistrz także „mrugnęła do mnie okiem”, że kiedyś pracowaliśmy razem, byłem tym wiceburmistrzem, i przecież wiem jak to jest z robotami dodatkowymi. Tak naprawdę, to nie wiem co p. Burmistrz miała na myśli. Mając na uwadze ocenę, jaką członkowie Zarządu wydali na temat robót dodatkowych w ubiegłym roku, a p. Burmistrz bardzo negatywną ocenę, to skoro tam było źle przy 4,4%, to teraz przy 7,3% jest bardzo źle.

Jeśli chodzi o dostępność do informacji, to po prostu nie dostałem tego o co prosiłem, a było to takie proste, ponieważ te materiały dostała komisja rewizyjna i wyst

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.