BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14456545
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół Nr LII / 2002

Protokół

 nr LII/2002

z sesji Rady Miejskiej we Wrześni

odbytej w dniu 25 marca 2002 r.

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Września

LII sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

Pkt. 1

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Zenon Cichy o godz. 15.00 otworzył sesję i po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1 i nr 2) w posiedzeniu uczestniczyło 29 radnych, co stanowiło, wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 32 osoby, quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Protokół z sesji nr LI został przyjęty przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.  

Pkt. 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 3):

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.

4.   Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2001.

5.   Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

6.   Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej za rok 2001.

7.   Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty za rok 2001.

8.   Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej za rok 2001.

9.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Miasta i Gminy Września,

b)  szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września,

c)   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie nieruchomości oznacz. nr geod. 37/3, położonej w Bierzglinie,

d)  stwierdzenia konieczności dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod realizację obwodnicy dla m. Wrześni w ciągu drogi krajowej nr 15 i ponowienia w niezbędnym zakresie czynności formalno-prawnych. 

10. Debata budżetowa:

n    przedstawienie projektu budżetu na rok 2002,

n    odczytanie opinii komisji stałych Rady Miejskiej we Wrześni oraz wniosków radnych,

n    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,

n    odczytanie stanowiska Zarządu w sprawie opinii komisji, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu i wniosków radnych,

n    dyskusja oraz przyjmowanie przez głosowanie wnoszonych wniosków,

n    podjęcie uchwały w sprawie: budżetu na rok 2002.

11. Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca kontroli wykonywania przez Zarząd wybranych uchwał Rady Miejskiej we Wrześni.

12. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

13. Zakończenie obrad.

Maria Taciak burmistrz w imieniu zarządu Miasta i Gminy Września wniosła o wykreślenie z przedstawionego porządku obrad pkt. 9b), jednocześnie zaproponowała poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości w trybie art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 26 radnych 25 głosami „za”, przy 0 „przeciw” oraz 1 „wstrzymującym się” wykreśliła z porządku obrad pkt. 9b), tj. projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 26 radnych 25 głosami „za”, przy 1 „przeciw” oraz 0 „wstrzymujących się” poszerzyła porządek obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości w trybie art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (pkt. 9b).

Porządek obrad:

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.

4.   Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2001.

5.   Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

6.   Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej za rok 2001.

7.   Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty za rok 2001.

8.   Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej za rok 2001.

9.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Miasta i Gminy Września,

b)  wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości w trybie art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa,

c)   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie nieruchomości oznacz. nr geod. 37/3, położonej w Bierzglinie,

d)  stwierdzenia konieczności dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod realizację obwodnicy dla m. Wrześni w ciągu drogi krajowej nr 15 i ponowienia w niezbędnym zakresie czynności formalno-prawnych. 

10. Debata budżetowa:

n    przedstawienie projektu budżetu na rok 2002,

n    odczytanie opinii komisji stałych Rady Miejskiej we Wrześni oraz wniosków radnych,

n    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,

n    odczytanie stanowiska Zarządu w sprawie opinii komisji, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu i wniosków radnych,

n    dyskusja oraz przyjmowanie przez głosowanie wnoszonych wniosków,

n    podjęcie uchwały w sprawie: budżetu na rok 2002.

11. Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca kontroli wykonywania przez Zarząd wybranych uchwał Rady Miejskiej we Wrześni.

12. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

13. Zakończenie obrad.

Pkt. 3

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 4).

Pkt. 4

Anna Prusak, dyrektor OPS-u przedstawiła sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2001 (załącznik nr 5).

Radny Piotr Matuszewski: Usłyszałem opinię o tym sprawozdaniu, że jest to obraz nędzy i rozpaczy. Mnie interesuje taka rzecz, w ustawie o pomocy społecznej rozdz. 2 zadania pomocy społecznej w §2 pkt. 5 definiuje się pracę socjalną, jakie opieka społeczna ma sukcesy na forum przywołanego punktu?

Art. 46 pkt. 8 określa ilość stanowisk w opiece społecznej w stosunku do liczby mieszkańców w danej gminie, czy ten warunek w naszej gminie jest spełniony?

Anna Prusak dyrektor OPS-u: Ustawa o pomocy społecznej mówi, że przewiduje się, iż jeden pracownik socjalny będzie obsługiwał 2000 potencjalnych klientów pomocy społecznej. W gminie jest około 44.000 mieszkańców, my mamy 15 pracowników socjalnych, więc gdybyśmy chcieli zaspokoić ustawowe potrzeby, to wówczas musiałaby być większa liczba pracowników.

Praca socjalna to jest to, co jest bardzo niwymierne w naszej pracy, ponieważ są to działania skierowane na zmianę zachowań  pewnych jednostek i rodziny. Dla nas sukcesem jest, jeżeli okaże się, że rodzina, która do tej pory funkcjonowała źle zaczyna, pomimo niesprzyjających warunków, funkcjonować tak, iż wzbudza nasze zdziwienia, że efekty naszej pracy są tak skuteczne, a z drugiej strony widzimy, że środowisko postrzega tę rodzinę, w której rzeczywiście coś pozytywnego się dzieje. Cała praca socjalna również polega na tym, żeby rodzinę zmotywować do wykorzystania wszystkich swoich uprawnień i praw, jakie jej przysługują, o czym rodzina ta często nie wie. Nie mogę określić skali, ale mogę pokazać przykłady środowisk, które wyszły na prostą.

Radny Piotr Matuszewski: W pierwszej części wypowiedzi usłyszeliśmy wiele liczb o pogarszaniu się sytuacji życiowej mieszkańców naszej gminy; chciałbym wprost odpowiedzi na pytanie, ilu osobom udzielono pomocy, że w następnych latach nie trzeba było im pomagać, ponieważ się usamodzielnili?

Anna Prusak dyrektor OPS-u: Mniej więcej 10% naszych środowisk zmienia się, tzn. opuszczają nasze statystyki rodziny, które wymagały wsparcia. Natomiast w to miejsce wchodzą nowe.

Radny Włodzimierz Strzyżewski: Na ten problem można spojrzeć trochę szerzej. W naszej gminie jest dużo gruntów po byłych przedsiębiorstwach gospodarstw rolnych, gdyby OPS cześć swoich pieniędzy przeznaczył na takie gospodarstwo i pieniądze te mogłyby być wykorzystane racjonalniej, ponieważ przy zakupie towarów w sklepie środki finansowe niewspółmiernie małe.

Anna Prusak dyrektor OPS-u: Na pewno, to co pan mówi jest trafne. Ja bym sobie życzyła, żeby były jakiekolwiek prawne umocowania, które by dały taką możliwość, czyli zakupu działki, materiału siewnego, zwierząt i usadowić rodzinę w gospodarstwie, ale takich możliwości prawnych nie ma.

Utrzymuję bardzo ścisły kontakt z Fundacją „Barka”, wielu mieszkańców Wrześni przebywa w „Barce” aktualnie, a jest ona zainteresowana, żeby wejść na teren naszej gminy lub teren Kołaczkowa, takie mają plany i to jest dopiero przyszłość.

Pkt. 5

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni:

n    wpłynęło do Biura rady sprawozdanie z działalności Wrzesińskiego Ośrodka Kultury za rok 2001;

n    do wiadomości Rady Miejskiej wpłynęła od PWiK informacja nt. planowanych środków na inwestycje w 2002 r.;

n    Fundacja Dzieci Wrzesińskich m.in. do Rady Miejskiej skierowała pismo, w którym dziękuje za założenie Stowarzyszenia Budowy Akademii Internetu;

n    grupa inicjatywna - T. Kaczmarek oraz B. Święciochowski skierowała wniosek do komisji przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na ul. Powstańców Wielkopolskich; 

n    15 lutego br. odbyło się szkolenie w Zespole Szkół Rolniczych, dotyczące możliwości pozyskiwania środków finansowych przez samorządy z Unii Europejskiej;

n    Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami skierowało do państwa pismo dotyczące usypiania psów;

n    wpłynęła pozytywna opinia dotycząca zamiaru przekształcenia SSP w Nowym Folwarku i Gimnazjum nr 3 w Zespół Szkół z oddziałami sportowymi;

n    do klubów radnych została skierowana kopia ksero poparcia jednomandatowego okręgu wyborczego;

n    wpłynęło pismo od Czesława Nawrockiego  dotyczące wykupu gruntów pod drogę;

n    wpłynął list otwarty od Młodzieżowego Stowarzyszenia „Przystań” dotyczący artykułu w „Wiadomościach Wrzesiński”;

n    z okazji świąt przysyłane są życzenia;

n    przypominam o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego do końca marca;

n    trwają dyżury radnych

n    24 marca br. we Wrześni przebywała delegacja z francuskiego miasta Bruz.

Pkt. 6

Radna Maria Grzeszczyk, przewodnicząca komisji, przedstawiła sprawozdanie z działalności komisji ds. rodziny i polityki społecznej za rok 2001 (załącznik nr 6).

Nikt nie wniósł uwag do przedstawionego sprawozdania.

Pkt. 7

Radny Maciej Baranowski, przewodniczący komisji, przedstawił sprawozdanie z działalności komisji oświaty za rok 2001 (załącznik nr 7).

Nikt nie wniósł uwag do przedstawionego sprawozdania.

Pkt. 8

Radny Jan Drewniak, przewodniczący komisji, przedstawił sprawozdanie z działalności komisji gospodarczej za rok 2001 (załącznik nr 8).

Nikt nie wniósł uwag do przedstawionego sprawozdania.

Pkt. 9

a)

Jerzy Nowaczyk sekretarz przedstawił autopoprawki do omawianego projektu uchwały (załącznik nr 9).

Radny Waldemar Grześkowiak: W kwestii przejrzystości §7, proponowałbym inaczej oznaczyć punkty.

Jerzy Nowaczyk sekretarz: Myślę, że numeracja jest czytelna, jest to typowe określenie.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 28 radnych 25 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr LII/348/2002 w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Miasta i Gminy Września (załącznik nr 10).

b)

Maria Taciak burmistrz omówiła przedmiotowy projekt uchwały.

Radny Maciej Baranowski: Czy jako Urząd MiG Września występowaliśmy o oszacowanie wartości przedmiotowego obiektu, ponieważ podczas posiedzenia komisji jeden z pracowników stwierdził, że wartość tej hali kształtuje się na poziomie 280.000 zł?

Maria Taciak burmistrz: Formalnie nie było zleconego szacunku, informacja zasięgnięta przez radnego, to jest szacunek, który wynika z operatu dokonanego przez przedsiębiorstwo Mikromę.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 28 radnych 27 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr LII/349/2002 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości w trybie art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (załącznik nr 11).

c)

Rada Miejska we Wrześni jednogłośnie podjęła uchwałę nr LII/350/2002 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie nieruchomości oznacz. nr geod. 37/3, położonej w Bierzglinie (załącznik nr 12).

d)

Rada Miejska we Wrześni jednogłośnie podjęła uchwałę nr LII/351/2002 w sprawie stwierdzenia konieczności dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod realizację obwodnicy dla m. Wrześni w ciągu drogi krajowej nr 15 i ponowienia w niezbędnym zakresie czynności formalno-prawnych (załącznik nr 13).

Pkt. 10

Maria Taciak burmistrz przedstawiła projekt budżetu na rok 2002 (załącznik nr 14).

Ryszard Szwajca wiceburmistrz oraz przewodniczący komisji budżetowej: Szanowni Państwo, przedstawię opinię komisji budżetowej w sprawie projektu budżetu Gminy Września na 2002 r.

Komisja budżetowa Rady Miejskiej we Wrześni otrzymała projekt budżetu Gminy Września w ustawowym terminie. Komisja działając w oparciu i zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych, towarzyszących projektowi budżetu na 2002 rok omówiła i poddała analizie następujące elementy projektu budżetu:

1)  prognozowane dochody budżetu według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji;

2)  dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie;

3)  dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Stosowanych wyjaśnień i uzasadnień do tej części budżetu dokonał Skarbnik. Członkowie komisji otrzymali wyczerpujące wyjaśnienia, dotyczące te

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.