BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14289086
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września w latach 2014-2015

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 200.000 euro


Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września

w latach 2014-2015

 

CPV: 70.00.00.00-1

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Termin realizacji zamówienia:

od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015r.

 

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

a) sprawy merytoryczne: Magdalena Łuczak - Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej tel. 61 640 39 90, Eugeniusz Staszak - Inspektor Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej tel. 61 640-39-94,

b) sprawy proceduralne: Tomasz Koralewski - Kierownik Referatu Zamówień Publicznych tel. 61 640-41-51, Monika Musielak - Referent ds. Zamówień Publicznych tel. 61 640 41 52

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem pod numerem 61 640-40-44 lub drogą elektroniczną przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.

Wadium: 2.500 złotych (dwa tysiące pięćset złotych).

 

Otwarcie ofert nastąpi 4 grudnia 2013 roku

w siedzibie Zamawiającego o godz. 11.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 4 grudnia 2013 roku do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

Cena - 100 %

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Warunek ten zostanie spełniony w przypadku kiedy zakres prowadzonej działalności obejmuje wykonywanie usług z zakresu zarządzania nieruchomościami,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech latach przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali usługi zarządzania nieruchomościami zabudowanymi, budynkami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 3.000,00 m2 przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy oraz udokumentuje, że usługi te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

3) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi, że dysponuje co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia do zarządzania nieruchomościami,

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi, że posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w formie oryginału.

3. Wykonawca zobowiązany będzie, zgodnie z art. 26 pkt. 2a i 2b ustawy PZP, wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, a także złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

spełnia / nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 251763-2013 w dniu 25.11.2013 r.

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
siwz-zarzadzanie-zasobem-komunalnym [524 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.